Aktuella nyheter

Läs även dessa

Fr.o.m. början av maj måste den arbetssökande söka fyra arbetsplatser i månaden

Nyheter

11.5.2022

I början av maj sker ändringar i tjänsterna för arbetslösa arbetssökande och deras skyldighet att söka jobb. I fortsättningen erbjuder TE-byråerna individuellare stödformer och tjänster för de arbetssökande och uppmuntrar till att söka jobb självständigt. Samtidigt kommer dock karenstiderna som förhindrar arbetslöshetsförmånen att förkortas.

Den så kallade nordiska arbetskraftsmodellen träder i kraft 2.5.2022. Syftet är att förbättra Finlands sysselsättningsgrad, som för närvarande är lägre än i de övriga nordiska länderna. Modellens målsättning är att särskilt i början av arbetslösheten påskynda sysselsättningen av de arbetslösa och att förbättra återsysselsättningen.

Sammanfattningsvis förutsätts det i och med lagändringen att jobb söks självständigt, i regel minst fyra jobbtillfällen per månad, samt intensivare kontakt med TE-byrån, särskilt i början av jobbsökningen.

Inledande intervju och jobbsökningssamtal med TE-byrån eller kommunen för att stödja jobbsökningen

TE-byråerna och de kommuner som deltar i kommunförsöket för att främja sysselsättningen tillhandahåller ett intensivare stöd för de arbetslösa redan från början av jobbsökandet. I den inledande intervjun bedöms det vilka tjänster den arbetssökande behöver och en sysselsättningsplan upprättas. Den anordnas inom fem dagar efter registreringen som arbetssökande.

Under de första tre månaderna träffar den arbetssökande en handhavare från TE-byrån eller kommunens sysselsättningstjänster ungefär varannan vecka för kompletterande jobbsökningssamtal. Efter det skulle mötena fortsätta med tre månaders mellanrum i form av jobbsökningssamtal vid vilka man följer upp huruvida sysselsättningsplanen uppfylls. Dessutom kan kompletterande jobbsökningssamtal ordnas.

Om jobbsökningen fortsätter längre än sex månader skulle en ny, intensivare period av möten med TE-byrån eller kommunen följa.

Den arbetssökande måste söka fyra jobbtillfällen under en månad

För att bibehålla rätten till arbetslöshetsförmån måste en arbetssökande i fortsättningen söka fyra jobbtillfällen per månad. Som regel kan den arbetssökande själva bestämma vilka jobbtillfällen hen söker.

Att söka jobbtillfällen kan till exempel innebära att skicka en jobbansökan till en viss arbetsplats, att skicka in en öppen ansökan eller att kontakta arbetsgivaren direkt. Vid sidan av den självständiga jobbsökningen kan TE-byrån rikta jobberbjudanden till den arbetssökande.

Vid kravet på att söka fyra jobb beaktar man också den sökandes arbetsförmåga och arbetsmarknadssituationen i regionen. Om det exempelvis på ett visst område överhuvudtaget inte finns några jobbtillfällen att söka, kommer jobbsökning inte att krävas. Dessutom måste jobbtillfällena vara sådana, att de rimligtvis kan förväntas sysselsätta den arbetssökande: ingen förväntas göra något som hen inte klarar av.

Tre månaders skyddstid för permitterade

Skyldigheten att söka arbete för dem som permitterats antingen heltid eller deltid börjar först efter tre månaders permittering. Om man dessutom vet att permitteringen kommer att ta slut inom en månad, kommer jobbsökningssamtalet med TE-byrån inte att anordnas och det finns ingen skyldighet att söka arbete.

Efter en “skyddstid” på tre månader måste även de som permitteras på heltid söka fyra jobbtillfällen per månad. Om den arbetssökande har permitterats genom arbetstidsförkortning, bör hen efter skyddstiden på tre månader söka ett jobbtillfälle under en kontrollperiod på tre månader.

För permitterade anordnas kompletterande samtal i början av arbetslösheten endast på den arbetssökandes egen begäran.

Modellen leder till att karenstiderna förkortas

Karenstiderna som förhindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån förkortas i och med den nya jobbsökningsmodellen. Den längsta karenstiden som hittills har varit 90 dagar kommer i fortsättningen att vara 45 dagar. Underlåtenhet att utarbeta, underhålla och genomföra en sysselsättningsplan leder inte direkt till karens. Försummelse kan exempelvis innebära att inte komma till ett möte som anordnas med TE-byrån eller kommunen eller att inte söka fyra jobbtillfällen under en månad.

Enligt modellen betyder det inte karens direkt om man glömmer eller försummar något för första gången, utan TE-byrån eller kommunen ger då den arbetssökande först en skriftlig anmärkning. Anmärkningen påverkar inte den sökandes rätt till arbetslöshetsförmån. Försummelser efter den första anmärkningen leder däremot till karens. Efter den andra försummelsen utfärdar TE-byrån fem vardagars och efter den tredje tio vardagars karens. Den fjärde leder redan till sysselsättningsskyldighet.

TE-byrån eller kommunen kan ålägga den arbetssökande ett sysselsättningsskyldighet som måste uppfyllas för att få rätt till arbetslöshetsförmån igen. Rätten till arbetslöshetsförmån kan alltså gå förlorad tills vidare, om den sökande försummar åtgärder i samband med sysselsättningsplanen eller avböjer fyra förpliktande jobberbjudanden under ett år. Med sysselsättningsskyldighet avses sysselsättning eller studier för en viss tid.

Men den arbetssökande ges möjlighet att framlägga giltiga skäl till försummelserna.

Tilläggsinformation:

Från och med maj måste den arbetssökande söka fyra arbetsplatser i månaden (Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ, tyj.fi)

Den nordiska arbetskraftsmodellen (arbets- och näringsministeriet, tem.fi)

Förfarandet för arbetssökande ändras från och med maj 2022 (TE-tjänsterna, te-palvelut.fi)