A-kassan logo, vihreä

Dataskydd och tillgänglighet

På denna sida hittar du information om behandlingen av personuppgifter, cookies, tillgänglighet och regler för lotterier.

Dataskydd i A-kassan

Uppgifter, som vi behandlar får vi huvudsakligen från dig själv. Vi får också uppgifter av andra myndigheter, till exempel skatteförvaltningen om skatteinformation och från FPA om eventuella andra sociala förmåner. Dessutom kan din arbetsgivare skicka nödvändiga dokumenten om ditt anställningsförhållande, såsom lön, typ av anställningsförhållande och upphörande av anställning. Vi får också information av Befolkningsregistercentralen om din bostadsort och dina barn som står under vårdnad.

Vi har också rätt att få information från en annan arbetslöshetskassa.

 

Medlemsuppgifter

Uppgifter som vi behöver i vårt medlemsregister är identifieringsinformation (namn och personligt ID), kontaktuppgifter och information om din bransch och ditt kommunikationsspråk. För statistik behöver vi information om ditt kön. Dessutom kan vi behöva medlemsavgiftuppgifter för att behandla din ansökan om förmån.

 

Förmånsuppgifter

Beroende på din arbetshistoria och din situation kan vi behöva information om din arbetslöshet, din företagsverksamhet eller ditt arbete. Dessutom kan vi behöva information om dina möjliga frånvaroperioder.

 

Om du måste betala tillbaka för mycket betalda förmåner


För att utreda ett eventuellt återkravs fall kan vi behöva tilläggsuppgifter, såsom information om eventuell skuldsanering eller ansökan om utsökning, samt eventuella informationer som kan vara nödvändiga för ett rättsanspråk.

Informationen kommer att behållas så länge som kassan har lagstadgad skyldighet att lagra informationen, beroende på dokumentet i sex eller tio år.

Arbetslöshetskassor är enheter som utför med detta samma offentliga funktion när de utför sina lagstadgade uppgifter. Förmånerna från arbetslöshetskassorna är lagstadgade sociala förmåner. Kriterierna för beviljande av förmåner fastställs i lagen. Medlemskapskriterier anges i våra regler och i lagen om arbetslöshetskassor.

Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter i samband med medlemskap i kassan och betalning av förmåner. När du ansöker om en förmån från oss, till exempel inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd, behöver vi information om dig. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte acceptera dig som medlem eller utföra en lagstadgad förmån (den rättsliga grunden är att iaktta lagstadgad skyldighet).

Vi använder också medlemmarnas kontaktuppgifter för att informera medlemmarna om arbetslöshetskassans verksamhet.

För att utreda ett eventuellt återkravs fall kan vi behöva ytterligare uppgifter, såsom information om eventuell skuldsaneringen eller ansökan om utsökning, samt eventuella informationer som kan vara nödvändiga för ett rättsanspråk. Enligt lagen ska den inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som arbetslöshetskassan betalat ut återkrävas om det utbetalda beloppet har varit för högt eller ogrundat.

Vi är engagerade i att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi samlar inte in någon information som inte är nödvändig för att utföra lagstadgade uppgifter.

När det krävs enligt lagen utlämnas information till myndigheter, andra arbetslöshetskassor för löntagare, företagarkassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden, försäkrings- och pensionsanstalter.

Den öppna arbetslöshetskassan gör det möjligt att inleda anslutningen till kassan genom vissa förbund. Dessa förbund är Industrifacket, Byggnadsförbundet, Finlands Journalistförbund, Musikerförbundet, Finlands Skådespelarförbund, Teater- och Mediearbetarförbundet, Fackanställda,Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Finlands Post- och Logistikunion PAU, Finlands Sjömans-Union FSU och Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL. I de fall där anslutningsprocessen har inletts med hjälp av dessa förbund har kassan också lagt ut sin medlemsavgiftsuppbörd till det berörda förbundet. För denna uppgiftsbehandling har utarbetats ett dataskyddsavtal som skyddar medlemmens rättigheter och friheter. Öppna arbetslöshetskassan informerar Industrifacket, Byggnadsförbundet och Finlands Journalistförbund om din arbetslöshet (men utan relaterade utredningar) i samband med medlemsavgiftsbefrielse, om du har gett ditt samtycke till det. Mer information om ditt fackförbunds sekretessrutiner finns på deras webbplats. Om ditt ärende gäller utbetalning av arbetslöshetskassans förmåner, vänligen lämna då informationen endast till kassan.

Dina uppgifter behandlas i ett system som administreras av Futunio Oy. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Futunio för säker och lämplig behandling av data.

Vid eventuella kassafusioner kan personuppgifter om medlemmarna i båda kassorna behandlas av vissa utsedda anställda i de fusionerade kassorna. Behandlingen sker tidigast efter det att beslutet om godkännande av fusionen har fastställts av Finansinspektionen och medlemmarna har informerats om beslutet. Uppgifterna behandlas endast i samband med beredningen av fusionen och genomförandet av fusionen samt för att betjäna medlemmarna.

Uppgifterna utlämnas inte utanför EU.

Med stöd av lagen skyddas den registrerades rättigheter. Du har rätten att

 • få tillgång till uppgifter
 • få informationen raderad
 • få information korrigerad
 • begränsa behandling av data
 • besvära till tillsynsmyndigheten

 

Hur använder jag mina rättigheter?

Använd våra kontaktformulär och välj ett ”annat meddelande” och skriv i meddelandefältet vilken rätt du vill använda och varför. Vi kommer att svara på ditt meddelande så snart som möjligt, senast inom en månad. Om vi behöver mera tid, kontaktar vi dig under månaden.

 

Rätten att bekanta mig med mina uppgifter

Du har rätt att bekanta dig med dina uppgifter. När du begär får du en skriftlig kopia av dina personuppgifter som behandlas. Samtidigt kan du också kontrollera uppgifterna.

I E-tjänsten kan du granska dina uppgifter, uppdatera dina kontaktuppgifter och kontakta oss. Du loggar dig in på elektroniska tjänsten med dina personliga bankkoder.

 

Rätten att få informationen raderad

Du har lagligt rätt att radera onödiga uppgifter, om personuppgifter inte krävs mera för medlemskap, betalning av förmån eller någon annan lagstadgad uppgift för arbetslöshetskassa, för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in.

Vi behandlar inte några uppgifter som inte är nödvändiga för kassans lagstadgade uppgifter. På grund av lagstadgad skyldighet är det nödvändigt att lagras uppgifterna i sex eller tio år beroende på dokumentet.

Enligt lagen har alla också rätt att få uppgifterna raderad, om personuppgifterna har behandlats olagligt enligt myndighetens beslut.

 

Rätten att korrigera information

Du har rätt att kräva att registerförare korrigerar inexakta eller felaktiga personuppgifter omedelbart.

Vi uppdaterar kontinuerligt dina personuppgifter och vi beaktar tilläggsutredningar och nya uppgifter som du har utfört så snart som möjligt. Dessutom kan du se dina uppgifter via E-tjänsten och uppdatera dina kontaktuppgifter och kontakta oss.

 

Rätten att begränsa behandling av uppgifter

Enligt lagen har alla rätt att begränsa behandlingen av deras uppgifter om personen anser att hans eller hennes uppgifter är felaktiga. Under begränsningen utredas uppgifternas riktighet. Alla har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter lagras begränsad om uppgifterna har behandlats olagligt och registrerade vill inte radera uppgifter. Alla har också rätt att kräva att uppgifter lagras begränsade för sina egna rättsanspråk.

Under begränsningen får registerförare endast behandla uppgifterna med personens samtycke, för ett eventuellt rättsanspråk, för att skydda andras rättigheter eller allmänna intresse för medlemsstaten.

Begränsningen och raderingen måste alltid meddelas den som utövar sin rätt.

 

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi gör inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

Rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt lagen har alla rätt att besvära till tillsynsmyndigheten hans eller hennes om rättigheter har kränkts eller personuppgifter har behandlats olagligt. Finlands tillsynsmyndighet är Dataombudsmannens byrå. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudsmannens byrå finns här.

Registerförare är Öppna arbetslöshetskassan.

Du kan kontakta oss här.

Vi betjänar dig också i E-tjänsten, där du kan se dina uppgifter, uppdatera dina kontaktuppgifter och kontakta oss.

Vårt servicenummer är 020 690 455, öppen mån – fre kl. 8.30 – 15.00

Adress för alla post som skickas till arbetslöshetskassan:

Öppna arbetslöshetskassan
PB 116
00531 Helsingfors

Kassans dataskyddspersonals kontaktuppgift är:

tietosuojavastaava@a-kassa.fi

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande 14.8.2023

Tillgänglighetsutlåtande för Öppna arbetslöshetskassan A-kassan


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.a-kassa.fi och har utarbetats/uppdaterats
14.08.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som föreskriver
att offentliga tjänster på nätet ska vara tillgängliga.


Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående sakkunnigorganisation.


Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller till stor del tillgänglighetskraven men har vissa
tillgänglighetsbrister (WCAG-kriterierna 2.1, nivåerna A och AA).


Alternativa sätt att uträtta ärenden

Om du inte kan uträtta ditt ärende på nätet på grund av omständigheter som anknyter till tillgängligheten eller om du behöver annat stöd,
kan du ringa vår kundtjänst eller kontakta oss via E-tjänsten.

Icke-tillgängligt innehåll
Det kan finnas tillgänglighetsproblem med vissa innehåll på vår webbplats, men vi avser att
åtgärda dem i den omfattning det är tekniskt möjligt.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

 • Alla visuella innehåll, t.ex. statistiska uppgifter, har inte textalternativ.
 • Alla länknamn är inte tillräckligt beskrivande (t.ex. Läs mer), och en del bilder
  kan sakna ett textalternativ.
 • Alla knappar har inte ett tillgängligt namn (t.ex. Chatbot).
 • Alla element som endast innehåller visualiserande underelement har inte inriktningsbara
  innehåll.
 • Alla objekt har inte ett tillgängligt namn, eller så är objektet tomt, t.ex.
  fältet för e-postadressen i förteckningen över kontaktinformation.

 

Om du upptäcker någon annan tillgänglighetsbrist kan du anmäla det till oss via viestinta (at) a-kassa.fi, så försöker vi åtgärda felet snarast möjligt, inom ramen för det som de tekniska möjligheterna
tillåter.

 

Om du upptäcker någon annan tillgänglighetsbrist kan du anmäla det till oss via viestinta (at) a-kassa.fi, så försöker vi åtgärda felet snarast möjligt, inom ramen för det som de tekniska möjligheterna
tillåter.

Om du upptäcker problem med tillgänglighet på webbplatsen ge först feedback till oss, dvs. till webbplatsen administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förklaras exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Cookies

Cookies är små datafiler som lagras till din dator när du ansluter till en webbplats.

För mer information om cookies får du från Kommunikationsverkets hemsidor.

Cookies känner igen din dator när du kommer till webbplatsen. De kommer också ihåg de val du gjorde på webbplatsen tidigare och förbättrar webbplatsupplevelsen. Till exempel cookies tillåter att kunna identifiera användarens enhet och rikta möjliga annonser på sidor samt i alla andra tjänster.

Vissa cookies är nödvändiga för vår webbplats tekniska drift och användning. Dessa cookies samlar inte in uppgifter om användaren som kan användas i marknadsföring eller för att minnas webbplatser som användaren har valt.

Mer detaljerad information om alla cookies hittar du i cookie-ikonen längst ner till vänster på sidan. Du kan där också kontrollera vilka cookies du accepterar för användning.

 

Mer detaljerad information om alla cookies hittar du i cookie-ikonen längst ner till vänster på sidan. Du kan där också kontrollera vilka cookies du accepterar för användning.

Om du förhindrar eller avställer cookies kan det hända att vissa funktioner på våra webbsidor inte fungerar korrekt t.ex. YouTube-videor.

Följ oss på some

Lotterier

 1. Lotteriets arrangör
  Öppna arbetslöshetskassan A-kassan
  PB 116
  00531 Helsingfors
 2. Tidpunkt för deltagande
  Tidpunkten för deltagandet kommer att meddelas i samband med dragningen.
 3. Deltagande i lotteriet
  Deltagande i lotteriet sker alltid i enlighet med instruktionerna för lotteripublikationen.
 4. Genomförande av dragningen och tillkännagivande av vinnaren
  Vinnaren dras alltid på Facebook bland dem som har kommenterat lotteripublikationen. I Instagram-tävlingar kan vinnaren dras antingen bland dem som gillade inlägget, kommenterade det eller följde profilen. I detta fall kommer lotterikriteriet att anges i publikationen. Utgången av deltagandeperioden kommer alltid att meddelas i samband med dragningen. Dragningen kommer sedan att äga rum inom två dagar och vinnaren informeras personligen genom privat meddelande. All kommunikation som rör deltagarna och vinnaren förstörs inom en månad efter att vinnaren har nåtts och mottagit priset. Dragningen kommer att utföras genom slumpmässigt urval, om inte annat anges i lotteripublikationen.
 5. Lotteripris
  Lotteripriset kommer att tillkännages i samband med lotteripublikationen.
  Priset skickas till vinnaren och kan inte bytas mot kontanter. Om vinnaren inte kan nås inom sju dagar dras en ny vinnare. Facebook eller Instagram är inte inblandade som arrangör av lotteriet, utan tillhandahåller bara en plattform för att organisera lotteriet.
 1. Lotteriarrangörens ansvar
  A-kassan begränsar sitt ansvar till det pris som är föremål för lotteriet. Arrangören betalar lotteriskatten som härrör från lotteriet.
 2. Ändring av reglerna
  A-kassan förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i lotteriet, dess regler, priser, tidpunkt eller andra frågor som påverkar genomförandet av dragningen. Ändringar kommer att meddelas i samband med lotteripublikationen.
 3. Publicitet för lotteriet
  Genom att delta i lotteriet ger deltagarna lotteriarrangören rätt att publicera deras namn på respektive sociala mediekanal utan särskilt samtycke eller ersättning. Vinnarens namn kan delas offentligt på A-kassans sociala mediekanaler.
 4. Principer för databehandling
  Du kan läsa mer om A-kassans dataskyddsbeskrivning och register på den här sidan.