A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Regeringsprogrammets reformer för utkomstskyddet för arbetslösa

Oikopolut

Nytt regeringsprogram

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering offentliggjordes 16.6.2023 och det innehöll som väntat också många ändringar i inkomsttryggheten. Lagen ändras inte omedelbart, och ändringarna kräver lagberedning innan de träder i kraft. Alla riktlinjer som nu angetts kommer inte nödvändigtvis att genomföras så som de nu lyder i regeringsprogrammet.

Parlamentet har godkänt den första av två lagändringar om arbetslöshetsförsäkringen, som minskar arbetslöshetsförsäkringens belopp och begränsar rätten till ersättning. Vissa av ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024 och några senare under året.

Regeringens andra förslag om förändringar av arbetslöshetsförsäkringen är planerad att komma i februari nästa år. Den efterföljande uppsättningen lagändringar inkluderar gradering av dagpenningen och slopande av åldersbundna undantagsbestämmelserna.

De första ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. Vi kommer att uppdatera informationen nedan så snart innehållet och dagar då de ikraftträdandedatumen för de juridiska ändringarna har bekräftats.

 

 

 

1. Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas

Enligt regeringsprogrammet sjunker beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen till 80 procent efter 2 månaders (8 veckors) arbetslöshet. Beloppet sjunker till 75 procent efter 8 månaders (34 veckors) arbetslöshet.​​​​​​

Inverkan per månad: Om månadslönen är 2 500 €

Månadslön Inkomstrelaterad dagpenning ⇒ 2 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 2 mån.-8 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 8 mån. ⇒
2 500 €/mån. 1 515 €/kk 1 212 €/mån. 1 136 €/mån.
-303 €/mån. -379 €/mån.

 

Inverkan per månad: Om månadslönen är 3 000 €

Månadslön Inkomstrelaterad dagpenning⇒ 2 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 2 mån.-8 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 8 mån. ⇒
3 000 €/mån. 1 730 €/mån. 1 384 €/mån. 1 298 €/mån.
-346 €/mån. -432 €/mån.

Enligt aktuell information kommer den att träda i kraft i september 2024.

 

 

2. Barnförhöjningen avskaffas

För närvarande erhålls barntillägg för barn under 18 år. Barnförhöjningen för ett barn är 7,01 euro per dag, 10,29 euro för två barn och sammanlagt 13,29 euro för tre eller fler barn.

 

En ytterligare höjning av barntillägget till arbetslöshetsförsäkringen gjordes 2023, som kommer att avskaffas i början av 2024. Till följd av att höjningen slopas kommer barnbidraget att minska med 25–48 euro per månad, beroende på antalet barn.

Riksdagen överväger också två lagändringar som påverkar barnförhöjningar. Regeringen har föreslagit frysningar av indexhöjningar för åren 2024–2027. Därigenom skulle den vanliga indexhöjningen för barnhöjningen inte göras vid årsskiftet.

 

Dessutom föreslår regeringen att barnbidrag inte alls ska betalas ut i framtiden.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 april 2024.

Inverkan per månad:

Barntillägg efter antal barn 2023 Tillägg utelämnas, inverkan / mån.
Ett barn: 7,01 €/dag -150,71 €/mån.
Två barn: 10,29 €/dag -221,23 €/mån.
Tre barn 13,26 €/dag -285,09 €/mån.

 

 

3. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader

I nuläget berättigar 26 kalenderveckor, det vill säga ett halvår, arbete till inkomstrelaterad dagpenning, medan kravet i regeringsprogrammet i fortsättningen är 12 månader.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 september 2024.

  • Övergångsbestämmelse: Gäller från den 2 september 2024 då en hel eller halv månads anställning kan ingå i arbetsvillkoret. Från och med tiden före den 2 september 2024 ändras de kalenderveckor som beaktas i arbetsvillkoret till arbetsvillkorsmånader.

 

 

4. Arbetsvillkoret bestäms enligt inkomsten i euro

För närvarande intjänas arbetsvillkoret enligt arbetstid. Enligt regeringsprogrammet ska arbetsvillkoret i fortsättningen i stället intjänas enligt den utbetalda lönen. Det finns emellertid ännu inte några närmare detaljer om detta, vilket betyder att vi ännu inte kan säga vilken effekt ändringen får för våra medlemmar.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 september 2024.

  • Övergångsbestämmelse: Gäller lön intjänad och utbetald den 2 september 2024 eller senare.

 

5. Antalet självriskdagar ökas till sju

Arbetslöshetsförmån börjar betalas först efter självrisktiden, och i nuläget är självrisktiden fem vardagar. I fortsättningen förlängs självrisktiden till sju dagar.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 januari 2024.

Inverkan per månad: cirka 150 € (2 x beloppet för din dagpenning)

 

6. Periodiseringen av semesterersättning återinförs

Semester som inte tagits ut i slutet av ett anställningsförhållande skjuter i fortsättningen upp början på rätten till inkomstrelaterad dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar medellönen för antalet arbetsdagar.

Periodisering gäller för heltidsanställningar som varat mer än två veckor och har slutat. Semesterersättning som betalas ut för deltidsanställning periodiseras inte utan jämkas när dagpenningen betalas ut.

Periodiseringen av semesterersättning påverkar inte permitteringar, för då avslutar inte anställningsförhållandet helt.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 januari 2024.

Om du till exempel får semesterersättning motsvarande en månadslön när anställningsförhållandet upphör, är det möjligt att börja tjäna in den självrisk perioden och betala ersättningen först när den betalda perioden tar slut, dvs. i detta fall efter ungefär en månad.

Exempel på periodisering:

Personens heltidsanställning som varade mer än två veckor har avslutit den 31 januari 2024. När anställningsförhållandet avslutade fick han semesterersättning på 1 500 euro för den årliga ledigheten som han inte hade tagit ut.

Hans genomsnittliga månadslön har varit 3 000 euro och hans dagslön 3 000 euro: 21,5 dagar = 139,53 euro/dag.

Semesterersättningen divideras med den genomsnittliga dagslönen på 1 500 euro: 139,53 euro/dag = 10 dagar.

10 utbetalningsdagar, det vill säga två veckor från anställningsförhållandets slut, används för periodiseringen av semesterersättningen.

Dagpenning kan inte betalas ut från 1 februari till 14 februari 2024. Efter perioden beaktas självriskperioden, som är sju dagar, det vill säga från och med den 15 februari 2024 och pågår till den 25 februari 2024.

Utbetalningen av dagpenning kan därför börja den 26 februari 2024.

7. Det skyddade beloppet för deltidsanställda slopas

Det skyddade beloppet är det belopp som kan tjänas utan att det påverkar beloppet på inkomstrelaterad dagpenning. För närvarande är det skyddade beloppet i deltidsarbete högst 300 euro per månad, vilket innebär att detta belopp kan tjänas utan att beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 april 2024.

Inverkan per månad:

Situationen 2023
Om månadslönen är 2 500 € är den fulla inkomstrelaterade dagpenningen 70,48 €/dag

Månadslön 2 500 €/mån.
Lön för deltidsarbete 1 400 €/mån.
Skyddsdel 300 €/mån.
Återstående lön 1 100 €/mån.
Hälften av den återstående lönen inverkar på dagpenningens storlek 550 €/mån.
Hälften delas med antalet arbetsdagar under jämkningstiden 21,5 dag/mån.
Belopp som avdras från den sökandes fulla dagpenning 25,58 €/dag

 

Inkomstrelaterad dagpenning/dag Jämkad dagpenning/dag Jämkad dagpenning /mån.
70,48 €/dag 44,90 €/dag 965,35 €/mån.

 

Situationen 2024
Om månadslönen är 2 500 € är den fulla inkomstrelaterade dagpenningen 70,48 €/dag

Månadslön 2 500 €/mån.
Lön för deltidsarbete 1 400 €/mån.
Skyddsdel
Återstående lön
Hälften av den återstående lönen inverkar på dagpenningens storlek 700 €/kmån.
Hälften delas med antalet arbetsdagar under jämkningstiden 21,5 dag/mån.
Belopp som avdras från den sökandes fulla dagpenning 32,55 €/dag

 

Inkomstrelaterad dagpenning/dag Jämkad dagpenning/dag Jämkad dagpenning /mån.
70,48 €/dag 37,93 €/dag 815,49 €/mån.

 

Beräkning av jämkad dagpenning efter lagändringen -149,86 €/mån.

 

 

8. De åldersbundna undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas

I regeringsprogrammet har man också kommit överens om att åldersbundna undantag ska slopas. Åldern påverkar många delområden inom utkomstskyddet för arbetslösa till exempel:

  1. Personer som fyllt 57 år kan omfattas av en sysselsättningsskyldighet som garanterar dem en arbetsplats.
  2. Nivån på dagpenningen för personer som fyllt 58 är skyddad. Skyddet påverkar när en person har ett lågavlönat arbete och blir arbetslös igen så att dagpenningsnivån räknas om.
  3. Personer som fyllt 60 år kan uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning inom sysselsättningsfrämjande tjänster.Obs! Regeringen har inte lämnat några detaljer om vilka åldersrelaterade undantag som kan komma att påverkas av förändringarna.

 

Regeringen har inte närmare informerat om vilka åldersrelaterade undantag ändringarna kan gälla.

 

 

9. Utredning om utvecklingen av inkomsttryggheten

Enligt regeringsprogrammet ska regeringen senast till halvtidsöverläggningen utreda en modell för övergången till allmän inkomsttrygghet. Med allmän inkomsttrygghet avses en modell där alla löntagare har rätt till inkomstrelaterad dagpenning oberoende av om de hör till en arbetslöshetskassa eller inte. Än så länge finns inga närmare uppgifter om detta, men vi följer hur saken framskrider.

Det finns ingen mer detaljerad information om detta ännu, men vi följer ärendets framsteg.


 

 

10. Systemet med alterneringsledighet slopas

Alterneringsledigheten har möjliggjort en paus från arbetslivet och på motsvarande sätt erbjudit arbetslösa arbetssökande möjlighet att få sysselsättning under alterneringsledigheten. Detta föreslås nu slopas helt.

Enligt regeringens utkast till förslag som publicerades den 12 december 2023 skulle avskaffandet träda i kraft på så sätt att alterneringsledighet fortfarande kunde börja den 31 juli 2024. Den alterneringsledigheten som startade i juli kunde fortsätta under maximalt 180 kalenderdagar.

För att alterneringsledigheten ska anses ha påbörjats senast den 31 juli 2024 bör alterneringsavtalet vara inlämnat till Arbets- och näringsbyrån och startdatumet för det anställningsavtal som ersätter alterneringsledigheten senast den 31 juli 2024.

Syftet med regeringens förslag om avskaffandet av lag om alterneringsledighet ska läggas fram för riksdagen i februari.

Avsikten är att systemet med alterneringsledighet ska avskaffas den 1 augusti 2024.

 

11. Eventuell kombinationsförsäkring

Regeringen ska före sin halvtidsöverläggning bereda en modell för kombinationsförsäkring för personer som är samtidigt verkar som både företagare och löntagare.

 

 

12. Arbetslöshetskassorna ges möjlighet att erbjuda sina kunder arbetskraftsservice

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att arbetslöshetskassorna kan erbjuda sina kunder arbetskraftsservice. I nuläget kan kassorna inte göra något för att främja eller stödja sysselsättningen.

 

 

 

 

13. Arbetsvillkoret i lönesubventionerat arbete

För tillfället ackumulerar lönesubventionerat arbete oftast 75 procent av arbetsvillkoret, det vill säga minst 35 kalenderveckors arbete har behövts för att uppfylla 26 kalenderveckors arbetsvillkor. Detta skulle försvinna nu och arbetstillståndet skulle inte ackumuleras alls. Ett lagförslag i frågan har ännu inte utfärdats.

Alla de politiska åtgärder som nu ligger på bordet kommer inte nödvändigtvis att genomföras eftersom de nu är inskrivna i regeringsprogrammet.

Förändringarna kommer tidigast att träda i kraft 2024 och vi kommer att informera dig så snart vi har mer information.