A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Regeringsprogrammets reformer för utkomstskyddet för arbetslösa

Oikopolut

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering offentliggjordes 16.6.2023 och det innehöll som väntat också många ändringar i inkomsttryggheten. Lagen ändras inte omedelbart, och ändringarna kräver lagberedning innan de träder i kraft. Alla riktlinjer som nu angetts kommer inte nödvändigtvis att genomföras så som de nu lyder i regeringsprogrammet.


Lagändringar i den ordning de träder i kraft 2024 och 2025:

Ändringar som träder i kraft den 1 januari 2024:

 • Självrisktiden förlängs till sju dagar
 • Semesterersättningen ska periodiseras
 • Det blir ingen indexhöjning för arbetslöshetsförsäkringen 2024-2027
 • Den ytterligare höjning av barntillägget till arbetslöshetsförsäkringen som gällde 2023 tas bort

Ändringar som träder i kraft den 1 april 2024:

 • Barnförhöjningen avskaffas
 • Det skyddade beloppet slopas

Ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2024:

 • Slut på systemet med alterneringsledighet

Ändringar som träder i kraft den 2 september 2024:

 • Arbetsvillkoret bestäms enligt inkomsten i euro
 • Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader
 • Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas
 • Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning
 • De åldersbundna undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas

Ändringar som träder i kraft den 1 januari 2025:

 • Arbetslöshetsskyddets förhöjningsdel avskaffas i början av år 2025

 

Vi kommer att uppdatera informationen nedan så snart innehållet och dagar då de ikraftträdandedatumen för de juridiska ändringarna har bekräftats.


Regeringsprogrammets riktlinjer för inkomsttrygghet

Du hittar mer detaljerad information om de planerade förändringarna i länken för varje punkt.

1. Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas 

2. Barnförhöjningen avskaffas

3. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader

4. Arbetsvillkoret bestäms enligt inkomsten i euro

5. Antalet självriskdagar ökas till sju

6. Periodiseringen av semesterersättning återinförs

7. Det skyddade beloppet för deltidsanställda slopas

8. De åldersbundna undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas

9. Utredning om utvecklingen av inkomsttryggheten

10. Systemet med alterneringsledighet slopas

11. Eventuell kombinationsförsäkring

12. Arbetslöshetskassorna ges möjlighet att erbjuda sina kunder arbetskraftsservice

13. Arbetsvillkoret i lönesubventionerat arbete

14. Arbetslöshetsskyddets förhöjningsdel avskaffas


 

Riksdagen har den 19.6.2024 godkänt regeringens proposition om en gradering av den inkomstrelaterade dagpenningen. I praktiken innebär detta att den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker vid en längre arbetslöshet. Graderingen träder i kraft från och med den 2 september 2024. Graderingen beräknas för full inkomstrelaterad dagpenning, och de upprepas inte.

 

Full dagpenning de 40 första dagarna 1. gradering,
41–170 dagar
2. gradering
171 dagar
100 % 80 % 75 %

 

Graderingen gäller alla som erhåller inkomstrelaterad dagpenning, inklusive personer med tilläggsdagar, delvis sysselsatta och personer som erhåller företagarens inkomstrelaterade dagpenning. Ändringen påverkar dock inte dagpenningperioder som har inletts före september, utan den nya praxisen tillämpas på förmåner som utbetalas efter den 2 september 2024, baserat på det nya arbetsvillkoret på 12 månader. Om utbetalningen av förmånen baseras på det arbetsvillkor på 26 kalenderveckor, som gäller fram till den 1 september 2024, tillämpas inte graderingen.

 

I praktiken börjar ändringen inverka på förmånerna i november, när de personer som omfattas av den första graderingen har varit arbetslösa i 40 dagar, det vill säga cirka två månader. De som är delvis sysselsatta påverkas av graderingen först lite senare, eftersom dagarna för dagpenningsperioden samlas långsammare.

 

Även efter graderingen är dock den inkomstrelaterade dagpenningen vanligtvis större än FPA:s grunddagpenning.

 

Exempel:

Inverkan per månad: Om månadslönen är 2 500 €

Månadslön Inkomstrelaterad dagpenning ⇒ 2 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 2 mån.-8 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 8 mån. ⇒
2 500 €/mån. 1 515 €/kk 1 212 €/mån. 1 136 €/mån.
-303 €/mån. -379 €/mån.

 

Inverkan per månad: Om månadslönen är 3 000 €

Månadslön Inkomstrelaterad dagpenning⇒ 2 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 2 mån.-8 mån.  Inkomstrelaterad dagpenning 8 mån. ⇒
3 000 €/mån. 1 730 €/mån. 1 384 €/mån. 1 298 €/mån.
-346 €/mån. -432 €/mån.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 2 september 2024.

 

 

 

Fram till 1 april 2024 var det möjligt att få barntillägg för barn under 18 år. År 2024 var storleken på barnförhöjningen för ett barn 5,84 euro per dag, 8,57 euro för två barn och sammanlagt 11,05 euro för tre eller fler barn.

 

2023 gjordes en ytterligare höjning av barntillägget till arbetslöshetsförsäkringen, som togs bort i början av 2024. Till följd av att höjningen slopats minskade barnbidraget med 25–48 euro per månad, beroende på antalet barn.

 

1.4.2024 trädde regeringens lagändring i kraft som innebar att barnförhöjnigen slopades helt och hållet. I praktiken betyder detta att ingen barnförhöjnig ingår i de arbetslöshetsförmåner som betalas ut från och med början av april. Slopandet av barnförhöjnigen minskar arbetslöshetsdagpenningens belopp med cirka 125–240 euro/månad.

 

Regeringen beslutade också att frysa indexhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa för åren 2024–2027. Som en följd av detta gjordes inte heller någon sedvanlig indexhöjning av barntillägget vid årsskiftet.

 

Inverkan per månad:

Barntillägg efter antal barn 2024 Tillägg utelämnas, inverkan / mån.
Ett barn: 5,84 €/dag -125,56 €/mån.
Två barn: 8,57 €/dag -184,25 €/mån.
Tre barn 11,05 €/dag -237,57 €/mån.

Lagändringen har godkänts, trädde i kraft den 1 april 2024.

 • Övergångsbestämmelse: Gäller vid utbetalning av arbetslöshetskassan från den 2 april 2024.

 

 

 

Arbeitsvillkor till och med 1.9.2024: Arbetsvillkoret uppfylls när medlemmen under sitt medlemskap har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor under de 28 månader som omedelbart föregår arbetslösheten. På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret när arbetstiden under kalenderveckan har varit minst 18 timmar och lönen följt kollektivavtalet.

 

Arbeitsvillkor från 2.9.2024: Arbetsvillkoret uppfylls när på minst 12 månader har en löneinkomst på 930 euro/månad betalats ut under de föregående 28 månaderna, vilket kan läsas in i arbetsvillkoret.

 

Granskningstiden på 28 månader kan förlängas med högst 7 år på grund av exempelvis sjukdom, heltidsstudier, vård av barn upp till tre års ålder eller annan godtagbar anledning jämförbar med dessa.

 

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 september 2024.

 • Övergångsbestämmelse: Gäller från den 2 september 2024 då en hel eller halv månads anställning kan ingå i arbetsvillkoret. Från och med tiden före den 2 september 2024 ändras de kalenderveckor som beaktas i arbetsvillkoret till arbetsvillkorsmånader.

 

 

 

Arbetsvillkor innebär att för att få inkomstrelaterad dagpenning när du blir arbetslös eller permitteras ska du ha arbetat tillräckligt länge, samtidigt som du är medlem i arbetslöshetskassan. För närvarande intjänas arbetsvillkoret enligt arbetstid. Efter lagändringen kommer arbetsvillkoret bestämmas enligt inkomsten i euro.

 

Arbetsvillkor enligt inkomsten i euro innebär att förutsättningen för att beviljas inkomstrelaterad dagpenning är en viss löneinkomst (brutto), som utbetalas under en kalendermånad. Lönen ska utgöra en så kallad försäkringslön för att uppfylla arbetsvillkoret. Till exempel semesterpenning eller semesterersättning räknas inte.

 

Arbetsvillkoret uppfylls enligt följande:

Arbetsvillkoret uppfylls när du under en granskningstid på 28 månader har fått lön under sammanlagt 12 månader. Om arbetsvillkoret uppfylls endast med halva kalendermånader ska de avlönade kalendermånaderna uppgå till sammanlagt 24 månader.

 

Arbetsvillkoret enligt inkomsten i euro tillämpas från och med den 1 september 2024. De kalenderveckor som ska beaktas i arbetsvillkoret före denna tidpunkt ändras till arbetsvillkorsmånader enligt den nya definitionen. I praktiken ändras 1–2 arbetsvillkorsveckor och den intjänade lönen till en halv arbetsvillkorsmånad och 3–4 arbetsvillkorsveckor och den intjänade lönen ändras till en hel arbetsvillkorsmånad.

 

Till följd av lagändringen förlängs även kassans medlemsvillkor till 12 månader.

 

Exempel på hur omvandlingen av timmar till pengar påverkar arbetsvillkoret

På vilket sätt räknas arbetsvillkorsveckor som har utförts före den 1 september 2024 med i arbetsvillkoret på 12 månader?

Exempel 1:

Personen har ackumulerat 22 arbetsbaserade arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024. Eftersom arbetsvillkoret inte har uppfyllts och rätten till dagpenning har börjat överförs den sökande till att omfattas av regeln för 12 månaders eurobaserat arbetsvillkor.

22 arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024 motsvarar 5,5 arbetsvillkorsmånader i det eurobaserade arbetsvillkoret.

För att arbetsvillkoret på 12 månader ska uppfyllas ska den sökande ännu ackumulera 6,5 eurobaserade arbetsvillkorsmånader. I praktiken innebär detta att hen utgående från arbete som har utförts från och med 2.9.2024 ska erhålla 930 euro i lön under sex kalendermånader (6 arbetsvillkorsmånader), exklusive semesterpenning och semesterersättning och under en kalendermånad minst 465 euro (1/2 arbetsvillkorsmånad).

Exempel 2:
Om personen under tiden 1.1–1.9.2024 skulle ha ackumulerat 18 arbetsvillkorsveckor skulle detta motsvara 18/4 4,5 arbetsvillkorsmånader. Arbetsvillkoret skull uppfyllas om personen dessutom har erhållit minst 930 euro i lön under sju månader, (exklusive semesterpenning och semesterersättning) och under en kalendermånad minst 465 euro för arbete som har utförts från och med 2.9.2024.

 

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 1 september 2024.

 • Övergångsbestämmelse: Gäller lön intjänad och utbetald den 2 september 2024 eller senare.
 • Omställningsvillkor:
  1-2 veckors arbetsvillkor senast 1 september 2024 = ½ eurobaserad arbetsvillkorsmånad
  3-4 veckors arbetsvillkor senast 1 september 2024 = 1 eurobaserad arbetsvillkorsmånad

 

 

 

Arbetslöshetsförmån börjar betalas först efter självrisktiden.  Tidigare var självrisktiden fem vardagar och efter lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2024 är den nu sju dagar.

Inverkan per månad: cirka 150 € (2 x beloppet för din dagpenning)

Lagändringen har godkänts, trädde i kraft den 1 januari 2024.

 • Övergångsbestämmelse: Gäller om självrisktiden börjar 1 januari 2024 eller senare.

 

 

Semester som inte tagits ut i slutet av ett anställningsförhållande skjuter i fortsättningen upp början på rätten till inkomstrelaterad dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar medellönen för antalet arbetsdagar.

 

Periodisering gäller för heltidsanställningar som varat mer än två veckor och har slutat. Semesterersättning som betalas ut för deltidsanställning periodiseras inte utan jämkas när dagpenningen betalas ut.

 

Periodiseringen av semesterersättning påverkar inte permitteringar, för då avslutar inte anställningsförhållandet helt.

 

Om du till exempel får semesterersättning motsvarande en månadslön när anställningsförhållandet upphör, är det möjligt att börja tjäna in den självrisk perioden och betala ersättningen först när den betalda perioden tar slut, dvs. i detta fall efter ungefär en månad.

Exempel på periodisering:

Personens heltidsanställning som varade mer än två veckor har avslutit den 31 januari 2024. När anställningsförhållandet avslutade fick han semesterersättning på 1 500 euro för den årliga ledigheten som han inte hade tagit ut.

Hans genomsnittliga månadslön har varit 3 000 euro och hans dagslön 3 000 euro: 21,5 dagar = 139,53 euro/dag.

Semesterersättningen divideras med den genomsnittliga dagslönen på 1 500 euro: 139,53 euro/dag = 10 dagar.

10 utbetalningsdagar, det vill säga två veckor från anställningsförhållandets slut, används för periodiseringen av semesterersättningen.

Dagpenning kan inte betalas ut från 1 februari till 14 februari 2024. Efter perioden beaktas självriskperioden, som är sju dagar, det vill säga från och med den 15 februari 2024 och pågår till den 25 februari 2024.

Utbetalningen av dagpenning kan därför börja den 26 februari 2024.

Lagändringen har godkänts, trädde i kraft den 1 januari 2024.

 • Övergångsbestämmelse: Gäller semesterersättning som utgår på grundval av ett anställningsförhållande som upphörde 1 januari 2024 eller senare.

Det skyddade beloppet var det belopp som den arbetslösa fick tjäna utan att det påverkade beloppet på inkomstrelaterad dagpenning. Skyddsdelen infördes från början av år 2014 och sedan dess var den högst 300 euro i månaden för deltidsarbete under jämkningstiden eller 279 euro under en jämkningstid av fyra på varandra följande kalenderveckor. Skyddsdelen drogs av före förskottsinnehållningen, det vill säga från bruttolönen.

 

I början av april trädde regeringens lagändring i kraft, vilket innebär att skyddsdelen avskaffades helt. Den nya lagen tillämpas vid utbetalning av jämkad dagpenning för de ansökningstider som börjar 1.4.2024 eller senare. Därmed beaktas inte längre skyddsdelen vid beräkning av en jämkad dagpenning. I praktiken minskar avskaffandet av skyddsdelen alltså beloppet för den jämkade dagpenningen.

 

Inverkan per månad:

Situationen 2023
Om månadslönen är 2 500 € är den fulla inkomstrelaterade dagpenningen 70,48 €/dag

Månadslön 2 500 €/mån.
Lön för deltidsarbete 1 400 €/mån.
Skyddsdel 300 €/mån.
Återstående lön 1 100 €/mån.
Hälften av den återstående lönen inverkar på dagpenningens storlek 550 €/mån.
Hälften delas med antalet arbetsdagar under jämkningstiden 21,5 dag/mån.
Belopp som avdras från den sökandes fulla dagpenning 25,58 €/dag

 

Inkomstrelaterad dagpenning/dag Jämkad dagpenning/dag Jämkad dagpenning /mån.
70,48 €/dag 44,90 €/dag 965,35 €/mån.

 

Situationen 2024
Om månadslönen är 2 500 € är den fulla inkomstrelaterade dagpenningen 70,48 €/dag

Månadslön 2 500 €/mån.
Lön för deltidsarbete 1 400 €/mån.
Skyddsdel
Återstående lön
Hälften av den återstående lönen inverkar på dagpenningens storlek 700 €/kmån.
Hälften delas med antalet arbetsdagar under jämkningstiden 21,5 dag/mån.
Belopp som avdras från den sökandes fulla dagpenning 32,55 €/dag

 

Inkomstrelaterad dagpenning/dag Jämkad dagpenning/dag Jämkad dagpenning /mån.
70,48 €/dag 37,93 €/dag 815,49 €/mån.

 

Beräkning av jämkad dagpenning efter lagändringen -149,86 €/mån.

Lagändringen har godkänts, trädde i kraft den 1 april 2024.

 • Övergångsbestämmelse: Gäller vid betalning för ansökningsperioder som börjar 1 april 2024 eller senare.

 

 

 

De åldersbundna undantagsregler för arbetslöshetsskyddet slopas. En löntagares arbetsvillkor uppfylls inte längre av sådan rehabiliterings-, utbildnings- eller arbetsmöjlighet, som kommunen är skyldig att anordna för arbetssökande arbetslösa personer som uppfyller villkoren enligt ålder och vars rätt till arbetslöshetspenning för löntagare snart kommer att upphöra.

 

Skyddsreglerna gällande dagpenningens storlek i anslutning till de åldersbundna undantagsreglerna är inte heller längre i kraft.

 

Utöver dessa upphör skyddsregeln för personer som har fyllt 58 år, och enligt vilken löntagarens eller företagarens inkomstrelaterade dagpenning inte kan sjunka om personen uppfyller arbetsvillkoret efter åldersgränsen på 58 år.

 

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 2 september 2024.

 

 

 

 

Enligt regeringsprogrammet ska regeringen senast till halvtidsöverläggningen utreda en modell för övergången till allmän inkomsttrygghet. Med allmän inkomsttrygghet avses en modell där alla löntagare har rätt till inkomstrelaterad dagpenning oberoende av om de hör till en arbetslöshetskassa eller inte. Än så länge finns inga närmare uppgifter om detta, men vi följer hur saken framskrider.

Det finns ingen mer detaljerad information om detta ännu, men vi följer ärendets framsteg.


Exempel på hur omvandlingen av timmar till pengar påverkar arbetsvillkoret

På vilket sätt räknas arbetsvillkorsveckor som har utförts före den 1 september 2024 med i arbetsvillkoret på 12 månader?

Omvandlingsregel:

1–2 arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024 = ½ eurobaserad arbetsvillkorsmånad

3–4 arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024 = 1 eurobaserad arbetsvillkorsmånad

 

Exempel 1:

Personen har ackumulerat 22 arbetsbaserade arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024. Eftersom arbetsvillkoret inte har uppfyllts och rätten till dagpenning har börjat överförs den sökande till att omfattas av regeln för 12 månaders eurobaserat arbetsvillkor.

22 arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024 motsvarar 5,5 arbetsvillkorsmånader i det eurobaserade arbetsvillkoret.

För att arbetsvillkoret på 12 månader ska uppfyllas ska den sökande ännu ackumulera 6,5 eurobaserade arbetsvillkorsmånader. I praktiken innebär detta att hen utgående från arbete som har utförts från och med 2.9.2024 ska erhålla 930 euro i lön under sex kalendermånader (6 arbetsvillkorsmånader), exklusive semesterpenning och semesterersättning och under en kalendermånad minst 465 euro (1/2 arbetsvillkorsmånad).

 

Exempel 2:

Om personen under tiden 1.1–1.9.2024 skulle ha ackumulerat 18 arbetsvillkorsveckor skulle detta motsvara 18/4  4,5 arbetsvillkorsmånader. Arbetsvillkoret skull uppfyllas om personen dessutom har erhållit minst 930 euro i lön under sju månader, (exklusive semesterpenning och semesterersättning) och under en kalendermånad minst 465 euro för arbete som har utförts från och med 2.9.2024.

 

 

Riksdagen har godkänt lagändringen som avskaffar systemet med alterneringsledigheten. Lagen träder i kraft den 1 augusti. Du kan börja roterande ledighet fram till sista juli, därefter är det inte längre möjligt.

Alterneringsledigheten har möjliggjort en paus från arbetslivet och på motsvarande sätt erbjudit arbetslösa arbetssökande möjlighet att få sysselsättning under alterneringsledigheten.

Alterneringsledighet fortfarande kan börja den 31 juli 2024. Den alterneringsledigheten som startar i juli kan fortsätta under maximalt 180 kalenderdagar.

För att alterneringsledigheten ska anses ha påbörjad senast den 31 juli 2024 ska alterneringsavtalet vara inlämnat till Arbets- och näringsbyrån och startdatumet för det anställningsavtal som ersätter alterneringsledigheten senast den 31 juli 2024.

 

Systemet med alterneringsledigheten slopas den 1 augusti 2024.

 

Regeringen ska före sin halvtidsöverläggning bereda en modell för kombinationsförsäkring för personer som är samtidigt verkar som både företagare och löntagare.

 

 

Riksdagen har 18.6.2024 godkänt en lagreform, som gör det möjligt att utvidga arbetslöshetskassornas uppgifter. I och med lagen kan kassorna erbjuda sina medlemmar tjänster som stödjer sysselsättningen. Tjänsterna kan till exempel omfatta förmedling av arbetsplatser, råd och hjälp i anslutning till arbetssökande samt olika slags coachningar.

Läs mer

 

 

 

Efter september uppfyller lönesubventionerat arbete i princip inte längre arbetsvillkoret. Ett undantag är lönesubventionerat arbete för personer med nedsatt arbetsförmåga eller långtidsarbetslösa över 60 år. I dessa fall kan lönesubventionerat arbete uppfylla arbetsvillkoret, men först efter de första 10 månaderna. I arbetsvillkoret beaktas månader som uppfyller 75 procent av arbetsvillkoret.

Lagändringen har godkänts, träder i kraft den 2 september 2024.

 

 

För närvarande kan den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas med en förhöjd förtjänstdel, när du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Nu har regeringen i samband med ramförhandlingarna beslutat att förhöjningen avskaffas 1.1.2025.

 

Förhöjningsdelen kan beviljas för högst 200 dagar och kravet för att beviljas förhöjningen är att du har avtalat med AN-byrån eller försökskommunen om sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen. Förhöjningsdelen är 5,29 euro per dag år 2024.

 

År 2023 betalade A-kassa förhöjningen till 4 164 personer. Avskaffandet av förhöjningsdelen påverkar generellt den inkomstrelaterade dagpenningen med 60–210 euro i månaden.

 

Vi informerar om detaljerna i ikraftträdandet så snart vi får mer information.