A-kassan logo, vihreä

Vanliga frågor

Vi har sammanställt vanliga frågor med svar på ämnen som ofta berör våra medlemmar.

Piktogrammi, A-kassa

Vanliga frågor om arbetslöshetsskydd

 • Din arbetsgivare ger dig en anmälan om permittering eller uppsägning.
 • Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Meddela TE-byrån om permitteringen eller uppsägningen. Instruktioner om hur du anmäl dig hittar du på TE-tjänsternas webbplats. Du kan anmäla dig elektroniskt.
 • Ansök om dagpenning hos arbetslöshetskassan. Lämna din ansökan om dagpenning i efterskott, den första ansökan kan lämnas in efter du varit arbetslös i två kalenderveckor eller efter att permitteringen upphört. Fyll alltid i din ansökan hela veckor från måndag till söndag!
 • Bifoga till din ansökan löneuppgifter och anmälan om permittering eller uppsägning. Ansökan med bilagorna kan lämnas in elektroniskt via E-tjänsten.
 • Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under arbetslöshet eller permittering, samt under deltagande i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i sysselsättningsplanen.
 • För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit arbetslöshetskassans medlem i minst 26 veckor och uppfylla arbetsvillkoret under medlemskapet. Vi granskar uppfyllandet av medlemskapsvillkor och arbetsvillkoret i samband med hanteringen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
 • Utöver dessa måste du uppfylla de arbetskraftspolitiska villkoren. TE-byrån granskar huruvida de arbetskraftspolitiska villkoren uppfylls och ger ett utlåtande som är bindande för kassan. Villkoren undersöks när du anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån.
 • Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckors tid före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret. För att fastställa dagpenningen ber vi dig att lämna in ett lönebesked som en bilaga till ansökan.
 • Dagslönen som används för att bestämma dagpenning fås genom att dela lönen för 26 arbetsveckor med antalet arbetsdagar under denna period (5 dagar i veckan). Till arbetsdagar räknas inte dagar för vilka inte betalats lön på grund av frånvaro av godkännbart skäl, såsom till exempel på grund av oavlönad sjukfrånvaro.

Se en uppskattning av beloppet på din dagpenning i räknaren.

 • Bifoga till din ansökan ett lönebevis och en kopia av anmälan om permittering eller uppsägning och anställningsavtalet.
 • Du kan också bifoga ett ändringsskattekort som utfärdats för förmånen till ansökan.
 • Bilagorna behöver inte vara ursprungliga
 • Ansökan med bilagorna kan du lämna in elektroniskt via E-tjänsten
 • Pappersbilagor kan skickas till Öppna arbetslöshetskassan, PB 116, 00531 Helsingfors
 • Om det sker ändringar i dina omständigheter som påverkar rätten till dagpenning, vänligen meddela oss omedelbart.


Mer information om att beställa ett ändringsskattekort

 • Ansökningar behandlas i den ordning de tas emot. Vår status för behandling av ansökningar uppdateras varje vardag på vår webbplats. Där ser du statusen för behandling av första ansökningar samt ansökningar försedda med arbetsdagar. Övriga ansökningar om fortsatt utbetalning utbetalas efter egen tidtabell.
 • I E-tjänsten ser du betalningsdatumet för din ansökan som redan har behandlats. Om du vill kan du också ändra dina inställningar i E-tjänsten för att få ett SMS om en förmån som kommer att betalas ut. Meddelandet innehåller uppgifter om betalningsdatumet och beloppet som ska betalas ut på ditt konto.
 • Om du är permitterad hela dagar får du full dagpenning för permitteringsdagarna.
 • Om du har permitterats genom förkortning av arbetsdagen får du dagpenning där lönens inverkan har beaktats. Detta kallas en jämkad dagpenning.
 • Din skattesats kommer att höjas till minst 25 % när inkomstrelaterad dagpenning betalas, om du inte skickar ett ändringsskattekort för förmånen till kassan. Om förskottsinnehållningen för lön har varit till exempel 15,50 procent höjs den utan byte av skattekort automatiskt till 25 procent. Observera att skatteprocenten på dagpenningen inte kan ändras om du har beställt ett ändringsskattekort för din lön från skattemyndigheten.
 • Skattekort som getts ut för lön eller ett ändringsskattekort som lämnats ut elektroniskt för en förmån behöver inte skickas in till arbetslöshetskassan i pappersformat, eftersom kassan i regel får de nya uppgifterna om förskottsinnehållning direkt från Skatteförvaltningen.
 • Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen och leverera det elektroniskt direkt till kassan via skattemyndighetens MinSkatt-tjänst. Se också Skatteförvaltningens anvisningar ”Så här beställer du ett skattekort för lön och förmån i MinSkatt”.
 • Din skattesats bestäms även för andra förmåner, det vill säga alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning.

Tider och förmåner som hindrar:

Här nedan har sammanställts de vanligaste tiderna och förmånerna som hindrar erhållande av dagpenning. Listan är inte uttömmande.

 • Du har ålagts en självrisktid
 • Du har ålagts en period utan ersättning eller karens av TE-byrån
 • Du får lön eller motsvarande ersättning av din arbetsgivare under uppsägningstiden
 • Du får andra ekonomiska förmåner av din arbetsgivare i samband med avslutad anställning (till exempel avgångsvederlag eller ett ”gyllene handslag”)
 • Du får semesterlön för heltidsarbete
 • Du får ålderspension
 • Du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller särskilt vårdbidrag
 • Du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • Du får rehabiliteringspenning, full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • Om du är under 25 år och inte har avslutat en yrkesutbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och du inte har sökt minst två studieplatser i den gemensamma ansökningsprocessen

 

Förmåner som minskar dagpenningen:

Nedan räknas upp några av de vanligaste förmånerna som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen. Listan är inte uttömmande.

 • Deltidspension
 • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagen
 • Hemvårdsstöd som betalas ut till familjen (vårdpenning och vårdtillägg)
 • Dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • Tilläggspension som ordnas av arbetsgivaren
 • Invaliditetsförmån från en annan stat.

De inkomster du får under arbetslöshetsperioden påverkar inkomstrelaterad dagpenning när inkomsten faktiskt betalas ut till dig. Detta kallas utbetalningsbaserad jämkning av dagpenningen.

Läs mer om jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Under strejken ska eventuella strejkförmåner sökas hos ditt eget fackförbund, men i vissa fall kan a-kassan betala ut arbetslöshetsersättning även under strejken.

Läs mer