A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Inkomstrelaterad dagpenning

Oikopolut

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån som betalas ut av a-kassan vid arbetslöshet och permitteringar

Öppna arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under tid av arbetslöshet eller permittering. Vi betalar också ut inkomstrelaterad dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Du kan ansöka om arbetslöshtesdagpenning om du är medlem i A-kassan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt de arbetsmarknadspolitiska kraven samt medlemskaps- och arbetsvillkoren.

Kort sagt:

 • Uppfyllandet av de arbetsmarknadspolitiska kraven granskas av arbets- och näringsbyrån (AN-byrån), som ger ett utlåtande i ärendet, som är bindande för kassan
 • Du måste uppfylla medlemskapsvillkor
 • Under ditt medlemskap måste du fylla arbetsvillkor

Andra allmänna villkor för att få dagpenning inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Ålder 18–64 år (68 år för permitterade)
 • bor i Finland
 • registrering som arbetslös arbetssökande hos AN-byrån
 • söker ett heltidsjobb
 • den som ansöker om dagpenning kan arbeta och står till arbetsmarknadens förfogande

Vi granskar uppfyllandet av medlems- och arbetsvillkoren i samband med behandlingen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

 

Arbetsmarknadspolitiska förutsättningar

Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) granskar dina arbetsmarknadspolitiska förutsättningar och ger ett utlåtande om detta som är bindande för arbetslöshetskassan. Kassan kan inte påverka AN-byråns beslut.

Gör så här:

 • Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande
 • Du kan anmäla dig som arbetssökande genom att fylla i en elektronisk anmälan senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag. Du kan anmäla dig redan innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.
 • Efter anmälan kontaktar AN-byrån dig samt kommer överens om ytterligare åtgärder och ett eventuellt personligt möte
 • Om du är kund i kommunförsöket ska anmälan göras via AN-byråns Mina tjänster

 

Medlemskapsvillkor

Medlemskapsvillkor till och med 1.9.2024: Medlemskapsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i kassan i minst 26 veckor. Medlemskapstiden i en annan kassa tas med i de 26 veckorna, om du har blivit medlem inom en månad efter utgången av det tidigare kassamedlemskapet.

Medlemskapsvillkor från 2.9.2024: Medlemskapsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i kassan i minst 12 månader före arbetslösheten. Medlemskapstiden i en annan kassa tas med i de 12 månaderna, om du har blivit medlem inom en månad efter utgången av det tidigare kassamedlemskapet.


 

Arbetsvillkoret fram till 1.9.2024 är 26 kalenderveckor

Fram till 1.9.2024 uppfylls arbetsvillkoret baserat på antalet arbetsveckor (arbetsvillkor baserat på arbete, det vill säga arbetsvillkor baserat på inkomsten i euro).

Arbetsvillkoret uppfylls fram till 1.9.2024 när

 • den avlönade arbetstiden under en kalendervecka uppgår till minst 18 timmar (inkluderar till exempel avlönad semester, sjukledighet och uppsägningstid)
 • arbetet har utförts under den tid man har haft ett giltigt medlemskap i kassan
 • arbetet har utförts i ett anställningsförhållande och arbetet omfattas av försäkringsskyldigheten, det vill säga att arbetsgivaren har innehållit skatt, arbetslöshets- och socialförsäkringsavgifter
 • lönen överensstämmer med kollektivavtalet. Om branschen inte har ett kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete år 2024 uppgå till minst 1 399 euro i månaden.
 • lönen för kreativt och framställningsmässigt arbete har uppgått till minst 325,35 euro i veckan

 

Arbetsvillkoret uppfylls fram till 1.9.2024, när antalet kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret enligt minst 18 timmar arbete uppgår till sammanlagt 26 kalenderveckor under en granskningsperiod på 28 månader.

Arbetet behöver inte vara sammanhängande eller ett heltidsarbete, utan veckor för att uppfylla arbetsvillkoret kan också bestå av kortare perioder.

Om du har erhållit dagpenning från kassan kan du börja uppfylla arbetsvillkoret först efter att det föregående arbetsvillkoret har uppfyllts. Samma arbetsperiod kan inte uppfylla två arbetsvillkor.

 

Lönesubventionerat arbete fram till 1.9.2024

 • Om du har haft ett lönesubventionerat arbete kan 75 procent av de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret räknas med i arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor måste du arbeta 35 veckor. Det lönesubventionerade arbetet måste börja senast 1.9.2024.
 • Om du har haft ett lönesubventionerat arbete baserat på sysselsättningsskyldigheten räknas alla arbetsveckor med i arbetsvillkoret, när kommunen fram till den 1 september 2024 har varit skyldig att ordna garanterat arbete och eftersom du har uppnått den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning.

 

Arbetsvillkorets granskningsperiod fram till 1.9.2024

Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en granskningstid på 28 månader innan man blir arbetslös eller permitterad. Granskningsperioden kan av godtagbara orsaker förlängas med högst sju år. Godtagbara orsaker är bland annan den tid under vilken du har erhållit

 • FPA:s sjukdagpenning
 • FPA:s föräldrapenning
 • FPA:s hemvårdsstöd
 • FPA:s studiestöd, eller
 • du har utfört militär- eller civiltjänstgöring.

Kuvassa henkilö merkitsee kalenteriin kynällä. Kädessä on laskin ja pöydällä kahvikuppi ja silmälasit. Kuvituskuva

 

Arbetsvillkoret från 2.9.2024 är 12 kalendermånader

Arbetsvillkoret uppfylls baserat på den utbetalda lönen under en kalendermånad för arbete som utförs efter 2.9.2024 (arbetsvillkor enligt inkomst i euro).

I arbetsvillkoret inräknas alla sådana kalendermånader, under vilka du har erhållit minst 930 euro i löneinkomst (inte semesterpenning eller semesterersättning) för arbeten från och med 2.9.2024.

 • Arbetsvillkoret kan uppfyllas även som så kallade halva månader, när det under en kalendermånad har betalats minst 465 euro, men mindre än 930 euro i lön. Två halva arbetsvillkorsmånader motsvarar en hel arbetsvillkorsmånad

 

En arbetsvillkorsmånad kan avvika från den månad då arbetsvillkoret uppfylls. Om arbetet till exempel har utförts i oktober, men lönen har utbetalats först i november uppfylls arbetsvillkoret enligt den lön som har utbetalats i november. Om ingen lön har utbetalats i oktober uppfylls inte arbetsvillkoret överhuvudtaget.

Den lön som har utbetalats för arbetet ska överensstämma med kollektivavtalet. Om branschen inte har ett kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete år 2024 uppgå till minst 1 399 euro i månaden.

Efter 2.9.2024 uppfylls arbetsvillkoret när du har haft en löneinkomst som uppfyller arbetsvillkoret under minst 12 kalendermånader. En kalendermånad är till exempel januari, februari och mars.

 

Lönesubventionerat arbete från och med 2.9.2024

I framtiden uppfyller lönesubventionerat arbete i regel inte längre arbetsvillkoret överhuvudtaget.

Ett undantag utgörs av lönesubventionerat arbete som har ordnats för att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga eller långtidsarbetslösa över 60 år och som uppfyller arbetsvillkoret även efter 2.9.2024. I arbetsvillkoret kan även inräknas 75 procent av de kalendermånader som uppfyller arbetsvillkoret från den 11:e löneutbetalningsmånaden. De 10 första löneutbetalningsmånaderna uppfyller ännu inte arbetsvillkoret. Därmed krävs 26 arbetsvillkorsmånader, det vill säga två år och två månader för att uppfylla arbetsvillkoret på 12 månader.

 

Undantag från arbetsvillkor enigt inkomsten i euro

1) Om arbetsgivaren, avvikande från en normal löneutbetalningsperiod, under en kalendermånad betalar lön för en intjäningsperiod som överstiger en månad, fördelas lönen till att inverka, inklusive löneutbetalningsmånaden, retroaktivt eller framöver över lika många månader som lönens intjäningstid baserar sig på.

En normal löneutbetalningsperiod är i de flesta fall högst en månad.

 • En lön som till exempel har intjänats under tiden 1.10–30.11 och utbetalas 30.11.2024, riktas vid granskningen av arbetsvillkor till oktober och november 2024.

 

2) Om löneutbetalningen fördröjs på grund av arbetsgivaren eller om lönen utbetalas via lönesubvention, riktas lönen till den kalendermånad då den utan fördröjningen borde ha betalats ut.

3) Bonus, resultatbonus eller liknande lönepost baserat på resultat som har utbetalats på en gång för en period som omfattar över en månad fördelas till att omfatta hela intjäningsperioden.

 • En resultatbonus som till exempel har utbetalats för tiden 1.1–31.12.2025 och betalas ut 15.1.2026 riktas till tiden 1.1–31.12.2025 och inte till den månad bonusen har betalats ut.

 

Arbetsvillkorets granskningsperiod från och med 2.9.2024

Arbetsvillkorets granskningsperiod på 28 månader förblir oförändrad, se Arbetsvillkorets granskningsperiod.

 

Omvandling av arbetsvillkorsveckor till arbetsvillkorsmånader från och med 2.9.2024

Eftersom arbetsvillkoret enligt den nya regeln om arbetsvillkor enligt inkomsten i euro i sin helhet kan uppfyllas under 12 kalendermånader först i september 2025, ska arbetsvillkorsveckorna fram till 1.9.2024 omvandlas till att motsvara arbetsvillkorsmånader.

Arbetsvillkorsveckor som har uppfyllts före 2.9.2024 (se Arbetsvillkor till 1.9.2024) omvandlas till att motsvara arbetsvillkorsmånader så, att från och med 2.9.2024 motsvarar 1–2 veckor som uppfyller arbetsvillkoret en halv arbetsvillkorsmånad och 3–4 arbetsvillkorsveckor motsvarar en arbetsvillkorsmånad.

 • Om du har uppfyllt 20 arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024, skulle detta från och med 2.9.2024 motsvara fem arbetsvillkorsmånader.
  • 20 arbetsvillkorsveckor: 4 = 5 arbetsvillkorsmånader
 • För att uppfylla arbetsvillkoret på 12 månader ska man dessutom under sju kalendermånader få minst 930 euro lön (utan semesterpenning och semesterersättning) för arbete som har utförts från och med 2.9.2024.

När arbetsvillkorsveckorna omvandlas till arbetsvillkorsmånader ska antalet arbetsvillkorsveckor delas med fyra
antalet veckor: 4 = arbetsvillkorsmånader

Arbetsvillkor för företagare, familjemedlem som inte är ägare

Arbetsvillkoret för en företagares familjemedlem uppfylls när du har arbetat 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret i ett företag som ägs av din familj och av vilket du inte äger någonting.

 • Som familjemedlem anses make/maka, barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren, (även sambo).

 

När arbetsvillkoret på 12 månader och baserat på inkomsten i euro uppfylls helt efter 1.9.2024 kan du kombinera arbete hos en annan arbetsgivare och arbetet i familjeföretaget i ditt arbetsvillkor.

Arbete som har utförts hos en annan arbetsgivare före 1.9.2024 kan inte kombineras med arbetet i familjeföretaget när antalet arbetsvillkorsveckor beräknas.

 


Tidsfrister att tänka på

Viktiga tidsfrister vid ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Infografik.


Andra förmåner eller begränsningar kan påverka rätten till inkomstrelaterad dagpenning på ett sådant sätt att de antingen förhindrar mottagande av dagpenning eller minskar dagpenningens storlek. I vissa fall påverkar de inte rätten till dagpenning eller dess storlek.

 

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning påverkas till exempel av sociala förmåner som förhindrar utbetalning av dagpenning, arbetskraftspolitiska begränsningar och begränsningar i samband med anställningsförhållandet. Dessa kan fullständigt förhindra utbetalning av dagpenning.

 

Vissa sociala förmåner minskar inkomstrelaterad dagpenning. Dessa förmåner avdras från dagpenningen på månatlig nivå, varvid en månad beräknas omfatta 21,5 dagar. Reducerande socialförmåner påverkar inte maximitiden för utbetalning av dagpenning, utan varje dag som betalats avdrag för minskar maximitiden med en dag.

 

Tider och förmåner som hindrar erhållande av dagpenning

Här nedan har sammanställts de vanligaste tiderna och förmånerna som hindrar erhållande av dagpenning. Listan är inte uttömmande.

 • Du har ålagts en självrisktid
 • Du har ålagts en period utan ersättning eller karens av TE-byrån
 • Du får lön eller motsvarande ersättning av din arbetsgivare under uppsägningstiden
 • Du får andra ekonomiska förmåner av din arbetsgivare i samband med avslutad anställning (till exempel avgångsvederlag eller ett "gyllene handslag")
 • Du får semesterlön för heltidsarbete
 • Du får ålderspension
 • Du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller särskilt vårdbidrag
 • Du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • Du får rehabiliteringspenning, full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • Om du är under 25 år och inte har avslutat en yrkesutbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och du inte har sökt minst två studieplatser i den gemensamma ansökningsprocessen

 

Förmåner som minskar dagpenningen

Nedan räknas upp några av de vanligaste förmånerna som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen. Listan är inte uttömmande.

 • Deltidspension
 • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagen
 • Hemvårdsstöd som betalas ut till familjen (vårdpenning och vårdtillägg)
 • Dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • Tilläggspension som ordnas av arbetsgivaren
 • Invaliditetsförmån från en annan stat.

 

Förmåner som inte påverkar dagpenningen

Inkomstrelaterad dagpenning påverkas inte av bl.a. följande sociala förmåner. Listan är inte uttömmande.

 • Barnbidrag
 • Närståendepenning eller familjevårdsavgift som betalas av kommunen
 • Bostadsbidrag
 • Familjepensioner
 • Utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • Handikappbidrag
 • Vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • Moderskapsunderstöd
 • Adoptionsstöd
 • Partiell förtida ålderspension

Dagpenningskalkylator

Du kan beräkna uppskattningen av den inkomstrelaterade dagpenningen du får med dagpenningskalkylatorn.

Gör en uppskattning av dagpenningens storlek med dagpenningskalkylatorn. Det exakta beloppet på dagpenningen fastställs i arbetslöshetskassans beslut.

 

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckor före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret.

 

Som familjemedlem till en företagare kan du dock beviljas inkomstrelaterad dagpenning endast om du har arbetat i familjeföretaget i 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret och du har varit medlem i en löntagarkassa under den perioden. Arbete i ett familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan emellertid inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

 

Dagslönen som används för att bestämma dagpenningen erhålls genom att dividera lönen för 26 veckors arbete med antalet arbetsdagar som ingår i denna period (5 dagar i veckan, dvs. 130 dagar). Dagar för vilka ingen lön har betalats ut på grund av en godtagbar frånvaro, till exempel obetald sjukfrånvaro, räknas inte som arbetsdagar.

 

Om du har gjort säsongsarbete kan din inkomstrelaterade dagpenning bestämmas på basis av inkomsterna under de 12 månader som föregår arbetslösheten. Det kräver att mängden utfört arbete och därmed intäkterna har varit betydligt högre än vanligt.

 

Från den månadslön som används för att fastställa dagpenningen dras först av den lagstadgade procentuella minskning som motsvarar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgiften och sjukförsäkringsavgiften, som är 3,76 procent år 2024.

 

Vilka löneinkomster beaktas?

 

Vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning beaktas absolut inte alla lönekomponenter. Nedan följer exempel på dessa lönekomponenter.

 

Beaktas (listan är inte uttömmande)

 • månads-, dags- och timlön
 • ackordslön
 • semesterlön
 • sjuklön
 • lön för uppsägningstid (ej ersättning)
 • lönetillägg: övertidsersättning, kvällsarbetstillägg, skiftarbetstillägg, kontraktsunderlag, helgdagsersättning med mera
 • resultatbaserad lön, såsom olika resultatpremier och bonusar
 • skattepliktig naturaförmån, till exempel telefon- och måltidsförmån
 • lön betalad som lönegaranti

Beaktas inte (listan är inte uttömmande)

 • semesterpenning och semesterersättning
 • skattefri naturaförmån
 • skattefria ersättningar (till exempel kilometerersättning, verktygsersättning)
 • den ekonomiska förmån som arbetsgivaren betalar i samband med anställningens upphörande, det vill säga det så kallade gyllene handslaget (oavsett vad det kallas)
 • ersättning och skadestånd motsvarande lön för uppsägningstiden
 • inbesparing i arbetstidsbanken eller penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken
 • lön för väntetid
 • kapitalinkomster, till exempel options- och utdelningsinkomst.

 

Hur formas dagpenningens belopp?

Barnförhöjningen har tagits bort från arbetslöshetsersättningen den 1 april 2024 (länk till lagändringar)

Dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och en eventuell barnförhöjning. År 2024

 • grunddelen motsvarar grunddagpenningen, 37,21 euro per dag
 • förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När lönen per månad är större än 3 534,95 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 20 procent.

Barnförhöjning

Dessutom betalas en barnförhöjning för ett underhållsberättigat barn under 18 år, som år 2024 är

 • för ett barn 5,84 euro
 • för två barn totalt 8,57 euro
 • för tre eller fler barn, totalt 11,05 euro per dag.

Du kan få barnförhöjning för dina egna barn eller för barn till en make eller maka som bor i samma hushåll (högst tre barn).

Läs mer: Dessutom föreslår regeringen att barnbidrag inte alls ska betalas ut i framtiden.

När betalas förhöjd dagpenning?

Under tiden för en sysselsättningsfrämjande tjänst kan en förhöjd dagpenning betalas ut för högst 200 dagar. Om det fortfarande finns dagar med dagpenning kvar att betala efter den sysselsättningsfrämjande tjänsten, betalas de till dig utan förhöjd förtjänstdel. Förutsättningen för förhöjd förtjänstdel är att tjänsten avtalats i en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån eller försökskommunen.

 

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen. När lönen per månad är större än 3 534,95 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 25 procent. Läs mer om studier och sysselsättningsfrämjande tjänster här.


Du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning om du får arbetsinkomster och:

 • är deltidsanställd, dock inte om du själv har förkortat din arbetstid
 • din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering
 • du har mottagit ett högst två veckor långt heltidsjobb
 • du sysselsatts i företagsverksamhet eller i ditt eget arbete som bisyssla
 • du sysselsatts i företagsverksamhet som huvudsyssla i högst två veckor
  Startade ett företag (i högst fyra månader) medan du var arbetslös

Jämkad dagpenning utbetalas med samma belopp för varje vardag under ansökningsperioden för vilken du har rätt till förmånen. Dagpenning betalas både för arbetslösa och arbetade dagar.

Den jämkade dagpenningens storlek påverkas av din inkomstrelaterade dagpenning och de arbetsinkomster får från deltidsarbete eller tillfälligt arbete som omfattas av jämkning.

De inkomster du får under arbetslöshetsperioden påverkar inkomstrelaterad dagpenning när inkomsten faktiskt betalas ut till dig. Detta kallas utbetalningsbaserad jämkning av dagpenningen.

Kom ihåg att hålla din jobbsökning igång hos TE-byrån under hela den tid som din ansökan om jämkad dagpenning pågår. Således måste jobbsökningen också pågå under arbetsperioden.

 

Den jämkade dagpenningens belopp

En vägledande uppskattning av storleken på jämkad dagpenning kan du räkna ut med vår dagpenningskalkylator.

Den jämkade dagpenningens storlek påverkas av din inkomstrelaterade dagpenning och de löneinkomster du får från deltidsarbete eller tillfälligt arbete.

 

Det skyddade beloppet av den jämkade dagpenningen slopades den 1 april 2024 (länk till lagändringar)

 • Fram till den 31 mars 2024 gällde det skyddade beloppet, et vill säga om de löneinkomster du fick var mindre än skyddsdelen, påverkade inte de förvärvsinkomster du fick dagpenningens storlek.
 • Skyddsdelen var 300 euro under ansökningstiden på en månad eller 279 euro under den fyra veckor långa ansökningstiden före källskatt, dvs. brutto.
 • Om dina arbetsinkomster översteg skyddsdelen under ansökningsperioden, minskade den överstigande delen den inkomstrelaterade dagpenningens storlek. I så fall drogs från full dagpenning hälften av den inkomst som översteg skyddsdelen, som du fått under ansökningsperioden.

Fördelning av inkomst som ska jämkas på flera jämkningsperioder

Om arbetsinkomst betalas för en intjäningsperiod som är längre än en månad och denna avviker från den sedvanliga löneperioden, fördelas arbetsinkomsten så att den påverkar utbetalningsmånaden och lika många efterföljande månader som den intjänade inkomsten grundar sig på. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor, fördelas inkomsten på fyra veckors jämkningsperioder enligt inkomsterna under dem.

Exempel:

Den 3.7 har du fått 1 500 euro i lön för deltidsarbete som du utfört i april, maj och juni. Eftersom inkomsten har intjänats under tre månader, fördelas den så att den vid jämkningen av dagpenningen påverkar betalningsmånaden och de två följande månaderna, juli, augusti och september; 1 500 euro / 3 månad = 500 euro per månad.

 

Maximal jämkad dagpenning

 

Du kan inte få jämkad dagpenning som överstiger beloppet på din fulla inkomstrelaterade dagpenning.

Inkomsten för ditt arbete och jämkad dagpenning kan totalt vara högst lika stora som lönen som ligger till grund för dagpenningen, när de jämkade inkomsterna under ansökningsperioden överstiger skyddsdelen.

Om arbetsinkomsten och den jämkande dagpenningen skulle överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen betalas dagpenning så att den sammanlagda inkomsten är sammanlagt lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen.

 

Arbetstidens inverkan på dagpenningen

 

Du kan få jämkad dagpenning, om din arbetstid är högst 80 procent av den maximala arbetstiden vid heltidsarbete i branschen:

 • vid deltidsarbete, heltidsarbete som varar högst två veckor och i fråga om personer som på grund av permittering gör en förkortad arbetsdag jämförs de betalda timmarna under ansökningsperioden med timmarna för heltidsarbete. Beroende på löneutbetalningens rytm jämförs de betalda timmarna med arbetstiden för heltidsarbete under fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.
 • Vid företagsverksamhet granskas inte arbetstiden och timmarna behöver inte rapporteras.

Arbetstiden beaktas under den period då inkomsten från den betalas till dig.

Exempel: Du börjar jobba deltid i juli. Lönen betalas till dig den 15.8.2023. Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd i branschen är 40 timmar per vecka. 80% av den maximala arbetstiden i branschen är 137,60 timmar under en kalendermånad. Du har arbetat 140 timmar i juli, vilket innebär att din arbetstid överskrider 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Din ansökan för perioden 1–31.8.2023 avslås på grundval av arbetade timmar i juli och timmar som betalats ut i augusti. För perioden för ansökan i juli får du full dagpenning om du inte har fått någon löneinkomst under juli.

Fördelning av arbetstiden som ska beaktas vid jämkning på flera jämkningsperioder

Om arbetsinkomsten som ska jämkas betalas för en intjäningsperiod som är längre än en månad och periodiseras så att den påverkar flera månader, fördelas även arbetstiden så att den påverkar utbetalningsmånaden och lika många efterföljande månader som den intjänade inkomsten grundar sig på. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor, fördelas den arbetstid som ska beaktas vid jämkning på fyra veckors jämkningsperioder enligt inkomsterna under dem.

Exempel:

Den 3.7 har du betalats lön för deltidsarbete som du utfört i sammanlagt 100 timmar i april, maj och juni. Eftersom inkomsten har intjänats under tre månader, fördelas arbetstiden, dvs. antalet betalda arbetstimmar, den så att den vid jämkningen av dagpenningen påverkar betalningsmånaden och de två följande månaderna, juli, augusti och september, 100 timmar / 3 månad = 33,3 timmar per månad.

Om den arbetstid som beaktas vid jämkningen överstiger 80 % av full arbetstid inom branschen, kan jämkad dagpenning inte betalas.

 

Om din veckoarbetstid har förkortats på grund av permittering får du full dagpenning för arbetslösa dagar. Om din veckoarbetstid har förkortats på grund av permittering och du också får inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete som varar mindre än två veckor eller från företagsverksamhet, får du jämkad dagpenning.

 

Ackumulering av maximitid för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning på 300–500 dagar

 

Storleken på full dagpenning och jämkad dagpenning påverkar hur maximitid för jämkad dagpenning ackumuleras vid utbetalning av dagpenning.

 

Jämkad dagpenning bidrar långsammare till dagpenningens maximitid på 300-500 dagar än dagar för vilka full dagpenning utbetalats.

 

När du får jämkad dagpenning ackumulerar kalkylatorn dagar enligt det betalda beloppet. När jämkad dagpenning utbetalats till full dagpennings mängd innebär det en dag till i kalkylatorn.

Exempel: Om din fulla dagpenning är 40 euro per dag och din jämkade dagpenning är 33,70 euro per dag, ackumuleras i maximitidsräknaren dagar från en ansökan för fyra kalenderveckor (20 dagar x 33,70 euro): 40,00 = 16,85 dvs 17 dagar. Vid beräkningen av den maximala utbetalningsperioden räknas det belopp som betalas som jämkad dagpenning om till dagar med full inkomstrelaterad dagpenning.


Du kan få dagpenning från arbetslöshetskassan för fem dagar i veckan för en tid på 300–500 arbetslöshetsdagar. Maximitiden beror på arbetshistoria och ålder:

 

 Arbetshistoria Maximitid
 Högst 3 år  300 dagar (ca 14 månader)
 Över 3 år  400 dagar (ca 18 månader)
 Minst fem års arbetshistoria under de senaste 20 åren och ditt arbetsvillkor uppfylls efter att du fyllt 58 år  500 dagar (ca 23 månader)

Arbetsvillkoret uppfylls på nytt

Om du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor börjar maximitiden på nytt från början. Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, ifall det har gått över ett år sedan föregående maximitid inleddes. Med maximitidens början avses den första utbetalade dagpenningsdagen.

 

Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen räknas inte om när arbetsvillkoret är uppfyllt, om den nya maximitiden börjar inom ett år från början av den föregående maximitiden och dagpenningen beräknades då.

 

Om ditt arbetsvillkor uppfylls igen under frivilliga studier eller arbetsmarknadsutbildning, räknas dagpenningen inte om mitt i tjänsten.

 

När maximitiden uppfylls

När den maximala betalningstiden har uppnåtts kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. Du får ett skriftligt beslut om att din rätt till inkomstrelaterad dagpenning upphör med din sista betalningsanmälan. Lämna in beslutet till FPA och TE-byrån.

 

Inkomstrelaterad dagpenning kan också betalas efter maximitiden om du har rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning, dvs du stannar kvar i den s.k. pensionsslussen.

 

Rätt till tilläggsdagar (pensionsslussen)

Rätten till tilläggsdag (eller pensionsslussen) innebär att du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning även om maximitiden för dagpenning redan har uppnåtts. Tilläggsdagar kan betalas fram till slutet av den kalendermånad då du fyller 65 år.

 

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar om du har varit anställd i minst fem år under de senaste 20 åren och

 

är född år, och innan maximitiden uppnås, har fyllt
1957-1960 61 år
1961-62 62 år
1963 63 år
1964 64 år

 

Rätten till tilläggsdagar behöver inte ansökas separat, vi undersöker den automatiskt på basis av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

 

 • Kom dock ihåg att hålla din jobbsökning i gång hos TE-byrån under den tid du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning
 • Efter att rätten till dagpenning har upphört kan du ansöka om ålderspension.

 

Om du har fått tilläggsdagar och sedan tänker ansöka om ålderspension

 • be oss om ett intyg över de tilläggsdagar som betalats ut
 • skicka intyget till eläkeyhtiöllesi till ditt pensionsbolag.

Du kan begära intyget tidigast när du har fått utbetald inkomstrelaterad dagpenning minst en dag i månaden innan pensionen börjar.

 

Exempel, begäran om intyg över tilläggsdagar A-kassan har betalat till dig tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning. Du planerar att gå i pension 1,4. Du kan begära intyg tidigast när dagpenning har betalats till dig 1.3 eller senare.

De som är födda mellan 1950 och 1957 kan, om de vill, gå i ålderspension efter 62 års ålder, och inget avdrag för förtidspensionering görs från pensionen.


Din dagpenning kommer att bestämmas eller beräknas på nytt när

 • du har varit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret igen i 26 kalenderveckor under referensperioden på 28 månader, och
 • det har gått över ett år sedan sedan din föregående maximitid inleddes

 

Din inkomstrelaterade dagpenning beräknas inte på nytt när 

 • du har varit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret igen i 26 kalenderveckor under referensperioden på 28 månader, men
 • det har gått under ett år sedan sedan din föregående maximitid inleddes

 

Om ditt arbetsvillkor uppfylls igen under frivilliga studier eller arbetsmarknadsutbildning, beräknas dagpenningen inte på nytt mitt i tjänsten.

Man bör emellertid skilja mellan omräkning av dagpenningens storlek och början av beräkningen av maximitiden för dagpenning, dvs. 300–500 dagpenningsdagar:

 • Beräkningen av dagpenningsdag för maximitiden börjar alltid från början när arbetsvillkoret är uppfyllt.
 • Beräkningen börjar från början, trots att dagpenningen inte bestäms på nytt och självrisktid inte åläggs.

Exempel, dagpenningen beräknas på nytt

Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt 24.4.2022. Föregående gång har dagpenning betalats och självrisktid tagits 3.5.-9.5.2021, men dagpenning har inte betalats för en enda dag. Den första arbetslösa dagen är 25.4.2022. Dagpenning betalades dock inte ut år 2021, så maximitiden för dagpenningen har inte börjat. Självrisktiden tas på nytt från och med 24.4.2022 och dagpenningen beräknas på nytt.

Exempel, dagpenningen beräknas inte på nytt 

Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt 20.3.2022. Föregående gång dagpenningen beräknades och självrisktiden togs ut var i mars 2021. Den första dagpenningen betalades 29.3.2021. Efter att arbetsvillkoret har uppfyllts skulle den första förfallodagen för den nya maximitiden utan självrisktid vara 21.3.2022, dvs. inom ett år efter det att den föregående maximitiden inleddes den 29.3.2021. Dagpenningen bestäms inte på nytt och självrisktid tas inte ut. Utbetalningen av dagpenning fortsätter från och med 21.3.2022 med dagpenning som beräknats i mars 2021. Maximitiden börjar från början.

Skyddsregler vid beräkning av den nya dagpenningen

Dagpenningen uppgår till minst 80 % av din tidigare dagpenning (utan barnförhöjning) när

 • Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt medan maximitiden pågår, dvs. det finns fortfarande dagar med dagpenning (300–500 dagar) som ska betalas.

 

80 procents skydd av dagpenningen finns inte om

 • ditt nya arbetsvillkor uppfylls först efter maximitiden för utbetalning, dvs. det finns inga fler dagar med dagpenning (300–500 dagar) kvar att betala.

 

Om du är mellan 57 och 59 år och ditt arbetsvillkor har uppfyllts i ett arbete som ordnats på basis av sysselsättningsskyldigheten:

 • ändras inte dagpenningens storlek om inte:
 • din lön, beräknad på basis av nya inkomstuppgifter, är bättre än den tidigare beräknade lönen som dagpenningen baserar sig på. Dagpenningens storlek kan alltså öka men inte minska

 

Om du har fyllt 58 år och ditt arbetsvillkor är uppfyllt:

 • ändras inte dagpenningens storlek om inte:
 • din lön, beräknad på basis av nya inkomstuppgifter, är större än den tidigare beräknade lönen som dagpenningen baserar sig på. Dagpenningens storlek kan alltså öka men inte minska.

 

Dagpenningens storlek för personer som fyllt 60 år beräknas inte på nytt om

 • ditt arbetsvillkor omfattar en tid då du efter 60 års ålder har varit i en sysselsättningsfrämjande tjänst på grund av en skyldighet.

Självriskperioden är sju arbetslösa dagar som du varit arbetslös som arbetssökande på TE-byrån.

Från 1.1.2024 självrisktiden är sju arbetslösa dagar

Från 1.1.2024 självrisktiden är sju arbetslösa dagar som du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. För självrisktiden betalas i regel ingen dagpenning.

 

Självriskdagar kan vara dagar från måndag till fredag och en kalendervecka kan innehålla totalt högst sju självrisk-, arbetslöshets- och arbetsdagar. Självrisktiden måste räknas till godo under åtta kalenderveckor.

 

Till självriskdagar kan inte räknas tid för vilken det inte finns rätt till dagpenning (till exempel för period utan ekonomisk förmån).

 

Om du har arbetstimmar från deltid eller tillfälligt arbete under ansökningsperioden, motsvarar självrisktiden antalet timmar under sju dagar.

Exempel

Du arbetar deltid fyra timmar om dagen och sju dagar i veckan från måndag till fredag. Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd i det arbete du gör är 40 timmar per vecka, eller 8 timmar om dagen.

Du ansöker om jämkad dagpenning för den tid du arbetar deltid och du har inget annat arbete. Eftersom du arbetar deltid fyra timmar om dagen ackumuleras i din självrisktid också fyra timmar om dagen. I så fall uppnås din självrisktid inom 14 arbetsdagar.

Undantag vid beräkning av självrisktid

Däremot finns det praktiskt taget ingen självrisktid under anställningsfrämjande tjänster. Självrisktiden löper samtidigt som dagpenning betalas medan tjänsten pågår.

 

Söckenhelger kan också räknas till självrisktiden om du har anmält dig till TE-byrån före helgdagen och arbetsgivaren i en permitteringssituation inte är förpliktad att betala helgdagsersättning.

 

Självrisktiden fastställs på nytt

Självrisktiden fastställs när 

 • du uppfyller arbetsvillkoret, och
 • maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) börjar från början.

 

Självrisktiden fastställs emellertid inte på nytt om 

 • du uppfyller arbetsvillkoret,
 • den nya maximitiden börjar inom ett år från början av maximitiden för den föregående dagpenningsperioden (då dagpenning i praktiken betalades för första gången under den föregående dagpenningsperioden), och
 • självrisktiden togs då.

E-byrån ger ett utlåtande om karenstiden som är bindande för arbetslöshetskassan och det finns ingen rätt till dagpenning för karenstiden.

Ifall du sagt upp dig utan giltig orsak eller orsakat att anställningen upphört fastställer TE-byrån en tidsfrist utan ersättning, dvs en karens.

 

E-byrån ger ett utlåtande om karenstiden som är bindande för arbetslöshetskassan och det finns ingen rätt till dagpenning för karenstiden.

 

Ett undantag från denna regel är sysselsättningsfrämjande tjänster som avtalats med TE-byrån och för vilka dagpenning betalas samtidigt med karens.

 

Karens är inte samma sak som sju dagars självrisktid.


 • Ansök om sjukdagpenning från FPA om din sjukdom varar i mer än 9 dagar, inklusive lördagar.
 • Om din sjukdom varade högst 1+9 dagar (dagen då du insjuknade och 9 sjukdagar inklusive lördagar) behöver du inte ansöka om sjukdagpenning hos FPA.
 • Om din arbetsoförmåga fortsätter, trots att maximitiden på 300-dagar för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts, kan du söka inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

Om vissa förutsättningar uppfylls kan du få inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid. Ansök om sjukdagpenning från FPA om din sjukdom varar i mer än 9 dagar, inklusive lördagar. .

 

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning från FPA eller om du får lön för sjuktiden betald av din arbetsgivare.

 

Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbplats.

 

Om din sjukdom varar mindre än 9 dagar

Om din sjukdom varade högst 1+9 dagar (dagen då du insjuknade och 9 sjukdagar inklusive lördagar) behöver du inte ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan, gör så här:

 • anmäl alltid din sjuktid i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
 • Ange "sjuk" i den dagsspecifika rapporten i ansökan från och med den dag då du insjuknade.
 • Om du redan känner till hur länge du är sjuk ska du ange det.
 • Du kan skicka din ansökan till kassan enligt din normala ansökningsrytm för antingen 4 veckor eller en månad.

 

Maximitiden för sjukdagpenning på 300 dagar har utbetalats

Om din arbetsoförmåga fortsätter, trots att maximitiden på 300-dagar för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts, kan du söka inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan, gör så här:

 • Anmäl dig genast till TE-byrån, när maximitiden för sjukdagpenning uppnås
 • Kontakta vår kundtjänst. Beroende på din situation ger vi dig närmare anvisningar om vilka tilläggsutredningar som ska skickas till kassan. Lämna in tilläggsutredningar för att vi ska kunna behandla din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Du har rätt till dagpenning när

 • strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsförhållanden, men
 • ditt arbete förhindras på grund av en strejk i en annan bransch.

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning som arbetslöshetskassan betalar för strejkdagar om 

 • ditt arbete har förhindrats direkt eller indirekt av en stridsåtgärd (t.ex. strejk eller lockout), och
 • syftet med strejken eller lockouten är att påverka villkoren i ditt anställningsförhållande.

 

I dessa situationer kan du i stället ansöka om strejkbidrag från ditt eget fackförbund eller från ett annat fackförbund som utlyst strejken.

 

Har du blivit permitterad under strejken?

Om du är permitterad har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar om

 • permitteringsmeddelandet har getts till dig innan strejkvarslet, och
 • dagen för strejken infaller på en tidigare meddelad permitteringsdag.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar med beaktande av ovanstående, gör så här:

 • Aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning
 • meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk eller lockout).

 

Om din permittering genomförs genom att arbetsveckan förkortas, kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning för strejkdagar som infaller på de dagar du arbetar.

 

Jobbar du deltid under en strejk?

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning under strejken om du arbetar deltid och har fått jämkad dagpenning av oss.

 

Avbröts ditt arbete på grund av stridsåtgärder i en annan bransch? 

Om ditt arbete avbryts på grund av en stridsåtgärd i en annan bransch, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

 

När strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsvillkor men ditt arbete förhindras av en strejk inom en annan bransch, har din arbetsgivare en löneutbetalningsskyldighet på sju dagar. Efter sju dagar och om strejken, som hindrar ditt arbete fortsätter, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan sjudagars karenstid.

 

Kom i så fall ihåg att aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning. Meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk).

 

Du har rätt till dagpenning när

 • strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsförhållanden, men
 • ditt arbete förhindras på grund av en strejk i en annan bransch.

Obs! I så fall har din arbetsgivare en löneutbetalningsskyldighet på sju dagar. Efter sju dagar och om strejken som hindrar ditt arbete fortsätter, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan sju dagars självrisktid.

Om du ansöker om dagpenning i det här fallet, gör så här:

 1. Aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning
 2. Meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk).
 3. Ansök om dagpenning från dagen efter avslutad löneutbetalning
 4. Anmäla i ansökan till vilket datum arbetsgivaren betalar ut lön till dig

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning under permitteringsperiod beror på kollektivavtalets bestämmelser.

 • Om dagen är en söckenhelg i ditt kollektivavtal, välj söckenhelg för ansökningsdagen, annars kan du skriva permitterad.

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön för söckenhelger beror också på kollektivavtalet. Du kan kontrollera kollektivavtalets bestämmelser om söckenhelgsersättning till exempel med ditt fackförbund.

Betald frånvaro och söckenhelger när ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fylls i


Vid väderhinder kan du ansöka om dagpenning från kassan under vissa förutsättningar.

 

Om arbete förhindras på grund av köld ska de som arbetar i byggnads- och skogsbruksbranscherna ha kommit överens om en köldgräns innan arbetet påbörjas. . Enligt ett kollektivavtal inom byggnads- eller skogssektorn är väderhinder en situation där

 • Arbetet förhindras enbart och uteslutande på grund av köld
 • En viss köldgräns har fastställts i förväg för byggarbetsplatsen, utöver vilken arbetet inte kommer att utföras
 • Väderhinder enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa gäller endast byggnads- och skogsbruksbranscherna. Inom andra branscher kan arbetsgivaren vid behov permittera en person av ekonomiska och produktionsmässiga skäl.
 • Enligt kollektivavtalet är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut någon lön eller annan ersättning.
 • Dagpenning kan endast betalas för en helt obetald frostdag. Om lönen har betalats till exempel för karenstid, så kan ingen dagpenning betalas ut för den dagen.
 • En hel dag med väderhinder kan användas för att tjäna in en självriskperiod eller för att betala arbetslöshetsförmån när jobbsökningen är i gång på AN-byrån.Informera AN-byrån om att det är en väderbarriär eller frostdag.
 • Obetalda frostdagar ska anges antingen i ett utlåtande från AN-byrån eller i ett separat intyg från arbetsgivaren.

 

I så fall kan du ansöka om dagpenning från kassan, om arbetsgivaren inte har betalat ut lön eller annan ersättning för de aktuella dagarna. Fyll dock alltid i ansökan för hela kalenderveckor från måndag till söndag.

 

Inom skogsmaskinssektorn eller inom plåt- och industriisoleringssektorn kan en anställd permitteras på grund av väderhinder. Du kan ansöka om dagpenning också för dessa dagar om du är permitterad.

 

Om du ansöker om dagpenning för första gången vid väderhinder eller om ditt arbetsvillkor har uppfyllts igen, fastställs den sju dagar långa självrisktiden normalt.

I tveksamma fall bör du kontakta antingen ditt eget fackförbund eller A-kassans kundtjänst.


Obs! Kassan specifikt behöver ett ändringsskattekort för förmånen om du vill ändra skattesatsen.

Din skattesats kommer att höjas till minst 25 % när inkomstrelaterad dagpenning betalas, om du inte skickar ett ändringsskattekort för förmånen till kassan. Om förskottsinnehållningen för lön har varit till exempel 15,50 procent höjs den utan byte av skattekort automatiskt till 25 procent. Observera att skatteprocenten på dagpenningen inte kan ändras om du har beställt ett ändringsskattekort för din lön från skattemyndigheten.

 

Skattekort som getts ut för lön eller ett ändringsskattekort som lämnats ut elektroniskt för en förmån behöver inte skickas in till arbetslöshetskassan i pappersformat, eftersom kassan i regel får de nya uppgifterna om förskottsinnehållning direkt från Skatteförvaltningen.

 

Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen och leverera det elektroniskt direkt till kassan via skattemyndighetens MinSkatt-tjänst. Se också Skatteförvaltningens anvisningar ”Så här beställer du ett skattekort för lön och förmån i MinSkatt”.

 

Din skattesats bestäms även för andra förmåner, det vill säga alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning.


Om du har arbetat deltid när du tagit ut din pension bestäms din dagpenning utifrån inkomsten från deltidsarbete, varvid hela dagpenningen är lägre än den dagpenning som bestäms av inkomsten från heltidsarbete.

Som regel påverkar den partiella förtida ålderspensionen inte den inkomstrelaterade dagpenningen, det vill säga att det inte är fråga om en förmån som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning och den avdras inte från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut. Den partiella förtida ålderspensionen kan dock eventuellt påverka beloppet för den fulla inkomstrelaterade dagpenning som kassan fastställer samt situationen för utbetalning av den inkomstrelaterade dagpenningen.

 

Du kan ansöka om partiell förtida ålderspension hos din egen arbetspensionsanstalt. Du kan gå i partiell förtida ålderspension tidigast vid 61 års ålder, om du är född 1963 eller tidigare. Om du är född 1964 kan du gå över till partiell ålderspension vid 62 års ålder.

 • Förtida ålderspension minskar din pension permanent, det vill säga för resten av livet
 • Den del av pensionen som betalas ut minskar permanent med 0,4 procent för varje månad som återstår tills du uppnår din egentliga pensionsålder
 • När du går i partiell ålderspension kan du välja om du vill att 25 eller 50 procent av din intjänade pension ska betalas ut
 • Den partiella förtida ålderspensionen är inte bunden till förkortning av arbetstiden, det vill säga att du kan arbeta med förkortad arbetstid eller om du så önskar också helt normal, full arbetstid medan du lyfter pension

 

Konsekvenser för fastställande av inkomstrelaterad dagpenning

Fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen för perioden med partiell förtida ålderspension sker omedelbart innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.

 

Om du har arbetat heltid under den tid som du lyft pension påverkar pensioneringstiden inte storleken på den inkomstrelaterade dagpenning som fastställs.

 

Om du har arbetat deltid under den tid som du lyft pension fastställs din dagpenning enligt inkomsterna för deltidsarbete, vilket betyder att din fulla dagpenning är lägre än om den hade fastställts enligt inkomsterna för heltidsarbete.

 

Konsekvenser för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Om du har arbetat heltid, får partiell förtida ålderspension och blir arbetslös eller permitterad påverkar situationen inte utbetalningen av dagpenningen. Det vill säga att du får full dagpenning, trots att den partiella förtida ålderspensionen fortsätter medan du är arbetslös. Den partiella förtida ålderspensionen dras inte av från din dagpenning.

 

Om du har arbetat deltid, får partiell förtida ålderspension och blir arbetslös eller permitterad betalas jämkad dagpenning och de löner för deltidsarbete som utbetalats under jämkningsperioden på fyra veckor eller en månad påverkar den utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen. Den partiella förtida ålderspensionen dras inte av från din dagpenning.

Exempel 1: Heltidsarbete och partiell förtida ålderspension

Du har arbetat heltid och samtidigt fått partiell förtida ålderspension. Din lön för heltidsarbetet har varit 2500 euro per månad och den fulla dagpenningen uträknad på detta är 70,49 euro. Du blir arbetslös och efter självrisktiden får du full dagpenning 70,49 euro per dag.

 

Exempel 2: Deltidsarbete och partiell förtida ålderspension

Du har arbetat deltid och samtidigt fått partiell förtida ålderspension. Du har fått 1875 euro per månad i lön för ditt deltidsarbete och den fulla dagpenningen uträknad på detta är 57,98 euro. Du blir arbetslös. Under din första jämkningsperiod får du fortfarande utbetalt 1875 euro i lön. Efter självrisktiden får du 0,58 euro per dag i jämkad dagpenning. Om ingen lönebetalningsdag för deltidsarbetet längre infaller under din följande ansökningsperiod får du full dagpenning 57,98 euro per dag under den följande perioden.

Du kan få mer information från ditt pensionsbolag

 

Ta reda på storleken på din pension från ditt eget pensionsbolag innan du ansöker om partiell ålderspension.

Du kan också hitta mer information om den partiella ålderspensionen på Pensionsskyddscentralen hemsida.


Semesterersättning påverkar rätten till dagpenning på så sätt att semester som inte tagits ut i slutet av ett anställningsförhållande skjuter upp början på rätten till inkomstrelaterad dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar medellönen för antalet arbetsdagar. Detta kallas periodisering av semesterersättning.

Periodisering gäller för heltidsanställningar som varat mer än två veckor och har slutat. Semesterersättning som betalas ut för deltidsanställning periodiseras inte utan jämkas när dagpenningen betalas ut.

Periodiseringen av semesterersättning påverkar inte permitteringar, för då avslutar inte anställningsförhållandet helt.

Om du till exempel får semesterersättning motsvarande en månadslön när anställningsförhållandet upphör, är det möjligt att börja tjäna in den självrisk perioden och betala ersättningen först när den betalda perioden tar slut, dvs. i detta fall efter ungefär en månad

Exempel på periodisering:

 • Personens heltidsanställning som varade mer än två veckor har avslutit den 31 januari 2024. När anställningsförhållandet avslutade fick han semesterersättning på 1 500 euro för den årliga ledigheten som han inte hade tagit ut.
 • Hans genomsnittliga månadslön har varit 3 000 euro och hans dagslön 3 000 euro: 21,5 dagar = 139,53 euro/dag.
 • Semesterersättningen divideras med den genomsnittliga dagslönen på 1 500 euro: 139,53 euro/dag = 10 dagar.
 • 10 utbetalningsdagar, det vill säga två veckor från anställningsförhållandets slut, används för periodiseringen av semesterersättningen.
 • Dagpenning kan inte betalas ut från 1 februari till 14 februari 2024. Efter perioden beaktas självriskperioden, som är sju dagar, det vill säga från och med den 15 februari 2024 och pågår till den 25 februari 2024.
 • Utbetalningen av dagpenning kan därför börja den 26 februari 2024.