A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Inkomstrelaterad dagpenning

Oikopolut

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån som betalas ut av a-kassan vid arbetslöshet och permitteringar

Öppna arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under tid av arbetslöshet eller permittering. Vi betalar också ut inkomstrelaterad dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Du kan ansöka om arbetslöshtesdagpenning om du är medlem i A-kassan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt de arbetsmarknadspolitiska kraven samt medlemskaps- och arbetsvillkoren.

Kort sagt:

 • uppfyllandet av de arbetsmarknadspolitiska kraven granskas av arbets- och näringsbyrån (AN-byrån), som ger ett utlåtande i ärendet, som är bindande för kassan
 • du måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor (medlemskapsvillkor)
 • under ditt medlemskap måste du ha en avlönad anställning i minst 26 veckor (arbetsvillkor)

Andra allmänna villkor för att få dagpenning inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Ålder 18–64 år (68 år för permitterade)
 • bor i Finland
 • registrering som arbetslös arbetssökande hos AN-byrån
 • söker ett heltidsjobb
 • den som ansöker om dagpenning kan arbeta och står till arbetsmarknadens förfogande

Vi granskar uppfyllandet av medlems- och arbetsvillkoren i samband med behandlingen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

FPAs grunddagpenning är ca 800 €/mån och A-kassans inkomstrelaterad dagpenning ca 1670 €/mån.

 

Arbetsmarknadspolitiska förutsättningar

Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) granskar dina arbetsmarknadspolitiska förutsättningar och ger ett utlåtande om detta som är bindande för arbetslöshetskassan. Kassan kan inte påverka AN-byråns beslut.

Gör så här:

 • Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande
 • Du kan anmäla dig som arbetssökande genom att fylla i en elektronisk anmälan senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag. Du kan anmäla dig redan innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.
 • Efter anmälan kontaktar AN-byrån dig samt kommer överens om ytterligare åtgärder och ett eventuellt personligt möte
 • Om du är kund i kommunförsöket ska anmälan göras via AN-byråns Mina tjänster

 

Medlemskapsvillkor

Medlemskapsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i kassan i minst 26 veckor. Medlemskapstiden i en annan kassa tas med i de 26 veckorna, om du har blivit medlem inom en månad efter utgången av det tidigare kassamedlemskapet.

 

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret uppfylls då

 • du under ditt medlemskap har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor under de 28 månader som omedelbart föregår arbetslösheten.
 • Som familjemedlem till en företagare kan du dock beviljas inkomstrelaterad dagpenning endast om du har arbetat i familjeföretaget i 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret och du har varit medlem i en löntagarkassa under den perioden. Arbete i ett familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan emellertid inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

 

Arbetet behöver inte vara kontinuerligt; veckor som bidrar till att arbetsvillkoret uppfylls kan räknas till godo även för kortare avsnitt under granskningsperioden på 28 månader. Arbetsvillkoret tjänas in endast under medlemskap i kassan.

 

På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret ifall

 • betald arbetstid är minst 18 timmar under en kalendervecka (inklusive till exempel betald semester eller sjuktid)
 • arbetet har utförts i ett anställningsförhållande och det är försäkrat, dvs. skatt har innehållits från det och arbetslöshets- och socialförsäkringsavgifter har betalats
 • lönen är i enlighet med kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 331 euro per månad år 2023.
 • Lönen för skapande eller framställande arbete har varit minst 309,53 euro (år 2023).

Om du har varit anställd med lönesubvention, kan 75 % av det arbetet räknas in i de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor måste du arbeta minst 35 veckor. Om du har varit anställd med lönesubvention på basis av sysselsättningsskyldighet, räknas alla arbetsveckor in i arbetsvillkoret.

 

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader för arbetsvillkoret kan förlängas med högst sju år av godtagbara skäl. Godtagbara skäl för att förlänga granskningsperioden är bland annat den tid för vilken du har fått

 • FPA:s sjukdagpenning
 • FPA:s föräldrapenning
 • FPA:s hemvårdsstöd
 • FPA:s studiestöd, eller
 • du har utfört militär eller civil tjänst.

 

Tidsfrister att tänka på

Viktiga tidsfrister vid ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Infografik.


Övriga förmåners inverkan på inkomstrelaterad dagpenning

Andra förmåner eller begränsningar kan påverka rätten till inkomstrelaterad dagpenning på ett sådant sätt att de antingen förhindrar mottagande av dagpenning eller minskar dagpenningens storlek. I vissa fall påverkar de inte rätten till dagpenning eller dess storlek.

 

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning påverkas till exempel av sociala förmåner som förhindrar utbetalning av dagpenning, arbetskraftspolitiska begränsningar och begränsningar i samband med anställningsförhållandet. Dessa kan fullständigt förhindra utbetalning av dagpenning.

 

Vissa sociala förmåner minskar inkomstrelaterad dagpenning. Dessa förmåner avdras från dagpenningen på månatlig nivå, varvid en månad beräknas omfatta 21,5 dagar. Reducerande socialförmåner påverkar inte maximitiden för utbetalning av dagpenning, utan varje dag som betalats avdrag för minskar maximitiden med en dag.

 

Tider och förmåner som hindrar erhållande av dagpenning

Här nedan har sammanställts de vanligaste tiderna och förmånerna som hindrar erhållande av dagpenning. Listan är inte uttömmande.

 • Du har ålagts en självrisktid
 • Du har ålagts en period utan ersättning eller karens av TE-byrån
 • Du får lön eller motsvarande ersättning av din arbetsgivare under uppsägningstiden
 • Du får andra ekonomiska förmåner av din arbetsgivare i samband med avslutad anställning (till exempel avgångsvederlag eller ett "gyllene handslag")
 • Du får semesterlön för heltidsarbete
 • Du får ålderspension
 • Du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller särskilt vårdbidrag
 • Du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • Du får rehabiliteringspenning, full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • Om du är under 25 år och inte har avslutat en yrkesutbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och du inte har sökt minst två studieplatser i den gemensamma ansökningsprocessen

 

Förmåner som minskar dagpenningen

Nedan räknas upp några av de vanligaste förmånerna som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen. Listan är inte uttömmande.

 • Deltidspension
 • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagen
 • Hemvårdsstöd som betalas ut till familjen (vårdpenning och vårdtillägg)
 • Dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • Tilläggspension som ordnas av arbetsgivaren
 • Invaliditetsförmån från en annan stat.

 

Förmåner som inte påverkar dagpenningen

Inkomstrelaterad dagpenning påverkas inte av bl.a. följande sociala förmåner. Listan är inte uttömmande.

 • Barnbidrag
 • Närståendepenning eller familjevårdsavgift som betalas av kommunen
 • Bostadsbidrag
 • Familjepensioner
 • Utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • Handikappbidrag
 • Vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • Moderskapsunderstöd
 • Adoptionsstöd
 • Partiell förtida ålderspension

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek

Dagpenningskalkylator

Du kan beräkna uppskattningen av den inkomstrelaterade dagpenningen du får med dagpenningskalkylatorn.

Gör en uppskattning av dagpenningens storlek med dagpenningskalkylatorn. Det exakta beloppet på dagpenningen fastställs i arbetslöshetskassans beslut.

 

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckor före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret.

 

Som familjemedlem till en företagare kan du dock beviljas inkomstrelaterad dagpenning endast om du har arbetat i familjeföretaget i 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret och du har varit medlem i en löntagarkassa under den perioden. Arbete i ett familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan emellertid inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

 

Dagslönen som används för att bestämma dagpenningen erhålls genom att dividera lönen för 26 veckors arbete med antalet arbetsdagar som ingår i denna period (5 dagar i veckan, dvs. 130 dagar). Dagar för vilka ingen lön har betalats ut på grund av en godtagbar frånvaro, till exempel obetald sjukfrånvaro, räknas inte som arbetsdagar.

 

Om du har gjort säsongsarbete kan din inkomstrelaterade dagpenning bestämmas på basis av inkomsterna under de 12 månader som föregår arbetslösheten. Det kräver att mängden utfört arbete och därmed intäkterna har varit betydligt högre än vanligt.

 

Från den månadslön som används för att fastställa dagpenningen dras först av den lagstadgade procentuella minskning som motsvarar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgiften och sjukförsäkringsavgiften, som är 4,40 procent år 2023.

 

Vilka löneinkomster beaktas?

 

Vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning beaktas absolut inte alla lönekomponenter. Nedan följer exempel på dessa lönekomponenter.

 

Beaktas (listan är inte uttömmande)

 • månads-, dags- och timlön
 • ackordslön
 • semesterlön
 • sjuklön
 • lön för uppsägningstid (ej ersättning)
 • lönetillägg: övertidsersättning, kvällsarbetstillägg, skiftarbetstillägg, kontraktsunderlag, helgdagsersättning med mera
 • resultatbaserad lön, såsom olika resultatpremier och bonusar
 • skattepliktig naturaförmån, till exempel telefon- och måltidsförmån
 • lön betalad som lönegaranti

Beaktas inte (listan är inte uttömmande)

 • semesterpenning och semesterersättning
 • skattefri naturaförmån
 • skattefria ersättningar (till exempel kilometerersättning, verktygsersättning)
 • den ekonomiska förmån som arbetsgivaren betalar i samband med anställningens upphörande, det vill säga det så kallade gyllene handslaget (oavsett vad det kallas)
 • ersättning och skadestånd motsvarande lön för uppsägningstiden
 • inbesparing i arbetstidsbanken eller penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken
 • lön för väntetid
 • kapitalinkomster, till exempel options- och utdelningsinkomst.

 

Hur formas dagpenningens belopp?

Dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och en eventuell barnförhöjning. År 2023

 • grunddelen motsvarar grunddagpenningen, 37,21 euro per dag
 • förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När lönen per månad är större än 3 534,95 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 20 procent.

Barnförhöjning

Dessutom betalas en barnförhöjning för ett underhållsberättigat barn under 18 år, som år 2023 är

 • för ett barn 7,01 euro
 • för två barn totalt 10,29 euro
 • för tre eller fler barn, totalt 13,26 euro per dag.

Du kan få barnförhöjning för dina egna barn eller för barn till en make eller maka som bor i samma hushåll (högst tre barn).

 

När betalas förhöjd dagpenning?

Under tiden för en sysselsättningsfrämjande tjänst kan en förhöjd dagpenning betalas ut för högst 200 dagar. Om det fortfarande finns dagar med dagpenning kvar att betala efter den sysselsättningsfrämjande tjänsten, betalas de till dig utan förhöjd förtjänstdel. Förutsättningen för förhöjd förtjänstdel är att tjänsten avtalats i en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån eller försökskommunen.

 

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen. När lönen per månad är större än 3 534,95 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 25 procent. Läs mer om studier och sysselsättningsfrämjande tjänster här.


Jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning om du får arbetsinkomster och:

 • är deltidsanställd, dock inte om du själv har förkortat din arbetstid
 • din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering
 • du har mottagit ett högst två veckor långt heltidsjobb
 • du sysselsatts i företagsverksamhet eller i ditt eget arbete som bisyssla
 • du sysselsatts i företagsverksamhet som huvudsyssla i högst två veckor
  Startade ett företag (i högst fyra månader) medan du var arbetslös

Jämkad dagpenning utbetalas med samma belopp för varje vardag under ansökningsperioden för vilken du har rätt till förmånen. Dagpenning betalas både för arbetslösa och arbetade dagar.

Den jämkade dagpenningens storlek påverkas av din inkomstrelaterade dagpenning och de arbetsinkomster får från deltidsarbete eller tillfälligt arbete som omfattas av jämkning. Källskattepliktiga arbetsinkomster som understiger skyddsdelen, dvs. 300 euro i månaden eller 279 euro per fyra veckor, påverkar inte dagpenningens storlek.

De inkomster du får under arbetslöshetsperioden påverkar inkomstrelaterad dagpenning när inkomsten faktiskt betalas ut till dig. Detta kallas utbetalningsbaserad jämkning av dagpenningen.

Kom ihåg att hålla din jobbsökning igång hos TE-byrån under hela den tid som din ansökan om jämkad dagpenning pågår. Således måste jobbsökningen också pågå under arbetsperioden.

 

Den jämkade dagpenningens belopp

En vägledande uppskattning av storleken på jämkad dagpenning kan du räkna ut med vår dagpenningskalkylator.

Den jämkade dagpenningens storlek påverkas av din inkomstrelaterade dagpenning och de löneinkomster du får från deltidsarbete eller tillfälligt arbete. Om de löneinkomster du får är mindre än skyddsdelen, påverkar inte de förvärvsinkomster du får dagpenningens storlek.

Skyddsdelen är 300 euro under ansökningstiden på en månad eller 279 euro under den fyra veckor långa ansökningstiden före källskatt, dvs. brutto.

Om dina arbetsinkomster överstiger skyddsdelen under ansökningsperioden, minskar den överstigande delen den inkomstrelaterade dagpenningens storlek. I så fall avdras från full dagpenning hälften av den inkomst som överstiger skyddsdelen, som du fått under ansökningsperioden.

Exempel: Din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 60 euro per dag. Du börjar ett deltidsjobb, som ger dig en lön på 600 euro i månaden. Eftersom lönen betalas ut månadsvis är ansökningsperioden en kalendermånad. Hälften av lönen som överstiger skyddsdelen påverkar storleken på inkomstrelaterad dagpenning (600 – 300) x 0,5 = 150. Dessa 150 euro divideras med 21,5, vilket är det beräknade antalet arbetsdagar per månad. Detta leder till en minskning av dagpenningen med 6,98 euro per dag. Den jämkade dagpenningen är alltså 60–6,98 euro = 53,02 euro per dag och betalas för varje vardag under jämkningsperioden.

Fördelning av inkomst som ska jämkas på flera jämkningsperioder

Om arbetsinkomst betalas för en intjäningsperiod som är längre än en månad och denna avviker från den sedvanliga löneperioden, fördelas arbetsinkomsten så att den påverkar utbetalningsmånaden och lika många efterföljande månader som den intjänade inkomsten grundar sig på. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor, fördelas inkomsten på fyra veckors jämkningsperioder enligt inkomsterna under dem.

Exempel:

Den 3.7 har du fått 1 500 euro i lön för deltidsarbete som du utfört i april, maj och juni. Eftersom inkomsten har intjänats under tre månader, fördelas den så att den vid jämkningen av dagpenningen påverkar betalningsmånaden och de två följande månaderna, juli, augusti och september; 1 500 euro / 3 månad = 500 euro per månad.

 

Maximal jämkad dagpenning

 

Du kan inte få jämkad dagpenning som överstiger beloppet på din fulla inkomstrelaterade dagpenning.

Inkomsten för ditt arbete och jämkad dagpenning kan totalt vara högst lika stora som lönen som ligger till grund för dagpenningen, när de jämkade inkomsterna under ansökningsperioden överstiger skyddsdelen.

Om arbetsinkomsten och den jämkande dagpenningen skulle överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen betalas dagpenning så att den sammanlagda inkomsten är sammanlagt lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen.

 

Arbetstidens inverkan på dagpenningen

 

Du kan få jämkad dagpenning, om din arbetstid är högst 80 procent av den maximala arbetstiden vid heltidsarbete i branschen:

 • vid deltidsarbete, heltidsarbete som varar högst två veckor och i fråga om personer som på grund av permittering gör en förkortad arbetsdag jämförs de betalda timmarna under ansökningsperioden med timmarna för heltidsarbete. Beroende på löneutbetalningens rytm jämförs de betalda timmarna med arbetstiden för heltidsarbete under fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.
 • Vid företagsverksamhet granskas inte arbetstiden och timmarna behöver inte rapporteras.

Arbetstiden beaktas under den period då inkomsten från den betalas till dig.

Exempel: Du börjar jobba deltid i juli. Lönen betalas till dig den 15.8.2023. Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd i branschen är 40 timmar per vecka. 80% av den maximala arbetstiden i branschen är 137,60 timmar under en kalendermånad. Du har arbetat 140 timmar i juli, vilket innebär att din arbetstid överskrider 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Din ansökan för perioden 1–31.8.2023 avslås på grundval av arbetade timmar i juli och timmar som betalats ut i augusti. För perioden för ansökan i juli får du full dagpenning om du inte har fått någon löneinkomst under juli.

Fördelning av arbetstiden som ska beaktas vid jämkning på flera jämkningsperioder

Om arbetsinkomsten som ska jämkas betalas för en intjäningsperiod som är längre än en månad och periodiseras så att den påverkar flera månader, fördelas även arbetstiden så att den påverkar utbetalningsmånaden och lika många efterföljande månader som den intjänade inkomsten grundar sig på. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor, fördelas den arbetstid som ska beaktas vid jämkning på fyra veckors jämkningsperioder enligt inkomsterna under dem.

Exempel:

Den 3.7 har du betalats lön för deltidsarbete som du utfört i sammanlagt 100 timmar i april, maj och juni. Eftersom inkomsten har intjänats under tre månader, fördelas arbetstiden, dvs. antalet betalda arbetstimmar, den så att den vid jämkningen av dagpenningen påverkar betalningsmånaden och de två följande månaderna, juli, augusti och september, 100 timmar / 3 månad = 33,3 timmar per månad.

Om den arbetstid som beaktas vid jämkningen överstiger 80 % av full arbetstid inom branschen, kan jämkad dagpenning inte betalas.

 

Om din veckoarbetstid har förkortats på grund av permittering får du full dagpenning för arbetslösa dagar. Om din veckoarbetstid har förkortats på grund av permittering och du också får inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete som varar mindre än två veckor eller från företagsverksamhet, får du jämkad dagpenning.

 

Ackumulering av maximitid för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning på 300–500 dagar

 

Storleken på full dagpenning och jämkad dagpenning påverkar hur maximitid för jämkad dagpenning ackumuleras vid utbetalning av dagpenning.

 

Jämkad dagpenning bidrar långsammare till dagpenningens maximitid på 300-500 dagar än dagar för vilka full dagpenning utbetalats.

 

När du får jämkad dagpenning ackumulerar kalkylatorn dagar enligt det betalda beloppet. När jämkad dagpenning utbetalats till full dagpennings mängd innebär det en dag till i kalkylatorn.

Exempel: Om din fulla dagpenning är 40 euro per dag och din jämkade dagpenning är 33,70 euro per dag, ackumuleras i maximitidsräknaren dagar från en ansökan för fyra kalenderveckor (20 dagar x 33,70 euro): 40,00 = 16,85 dvs 17 dagar. Vid beräkningen av den maximala utbetalningsperioden räknas det belopp som betalas som jämkad dagpenning om till dagar med full inkomstrelaterad dagpenning.


Hur länge kan dagpenning betalas ut

Du kan få dagpenning från arbetslöshetskassan för fem dagar i veckan för en tid på 300–500 arbetslöshetsdagar. Maximitiden beror på arbetshistoria och ålder:

 

 Arbetshistoria Maximitid
 Högst 3 år  300 dagar (ca 14 månader)
 Över 3 år  400 dagar (ca 18 månader)
 Minst fem års arbetshistoria under de senaste 20 åren och ditt arbetsvillkor uppfylls efter att du fyllt 58 år  500 dagar (ca 23 månader)

Arbetsvillkoret uppfylls på nytt

Om du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor börjar maximitiden på nytt från början. Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, ifall det har gått över ett år sedan föregående maximitid inleddes. Med maximitidens början avses den första utbetalade dagpenningsdagen.

 

Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen räknas inte om när arbetsvillkoret är uppfyllt, om den nya maximitiden börjar inom ett år från början av den föregående maximitiden och dagpenningen beräknades då.

 

Om ditt arbetsvillkor uppfylls igen under frivilliga studier eller arbetsmarknadsutbildning, räknas dagpenningen inte om mitt i tjänsten.

 

När maximitiden uppfylls

När den maximala betalningstiden har uppnåtts kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. Du får ett skriftligt beslut om att din rätt till inkomstrelaterad dagpenning upphör med din sista betalningsanmälan. Lämna in beslutet till FPA och TE-byrån.

 

Inkomstrelaterad dagpenning kan också betalas efter maximitiden om du har rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning, dvs du stannar kvar i den s.k. pensionsslussen.

 

Rätt till tilläggsdagar (pensionsslussen)

Rätten till tilläggsdag (eller pensionsslussen) innebär att du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning även om maximitiden för dagpenning redan har uppnåtts. Tilläggsdagar kan betalas fram till slutet av den kalendermånad då du fyller 65 år.

 

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar om du har varit anställd i minst fem år under de senaste 20 åren och

 

är född år, och innan maximitiden uppnås, har fyllt
1957-1960 61 år
1961-62 62 år
1963 63 år
1964 64 år

 

Rätten till tilläggsdagar behöver inte ansökas separat, vi undersöker den automatiskt på basis av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

 

 • Kom dock ihåg att hålla din jobbsökning i gång hos TE-byrån under den tid du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning
 • Efter att rätten till dagpenning har upphört kan du ansöka om ålderspension.

 

Om du har fått tilläggsdagar och sedan tänker ansöka om ålderspension

 • be oss om ett intyg över de tilläggsdagar som betalats ut
 • skicka intyget till eläkeyhtiöllesi till ditt pensionsbolag.

Du kan begära intyget tidigast när du har fått utbetald inkomstrelaterad dagpenning minst en dag i månaden innan pensionen börjar.

 

Exempel, begäran om intyg över tilläggsdagar A-kassan har betalat till dig tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning. Du planerar att gå i pension 1,4. Du kan begära intyg tidigast när dagpenning har betalats till dig 1.3 eller senare.

De som är födda mellan 1950 och 1957 kan, om de vill, gå i ålderspension efter 62 års ålder, och inget avdrag för förtidspensionering görs från pensionen.


När beräknas dagpenningen på nytt

Din dagpenning kommer att bestämmas eller beräknas på nytt när

 • du har varit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret igen i 26 kalenderveckor under referensperioden på 28 månader, och
 • det har gått över ett år sedan sedan din föregående maximitid inleddes

 

Din inkomstrelaterade dagpenning beräknas inte på nytt när 

 • du har varit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret igen i 26 kalenderveckor under referensperioden på 28 månader, men
 • det har gått under ett år sedan sedan din föregående maximitid inleddes

 

Om ditt arbetsvillkor uppfylls igen under frivilliga studier eller arbetsmarknadsutbildning, beräknas dagpenningen inte på nytt mitt i tjänsten.

Man bör emellertid skilja mellan omräkning av dagpenningens storlek och början av beräkningen av maximitiden för dagpenning, dvs. 300–500 dagpenningsdagar:

 • Beräkningen av dagpenningsdag för maximitiden börjar alltid från början när arbetsvillkoret är uppfyllt.
 • Beräkningen börjar från början, trots att dagpenningen inte bestäms på nytt och självrisktid inte åläggs.

Exempel, dagpenningen beräknas på nytt

Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt 24.4.2022. Föregående gång har dagpenning betalats och självrisktid tagits 3.5.-9.5.2021, men dagpenning har inte betalats för en enda dag. Den första arbetslösa dagen är 25.4.2022. Dagpenning betalades dock inte ut år 2021, så maximitiden för dagpenningen har inte börjat. Självrisktiden tas på nytt från och med 24.4.2022 och dagpenningen beräknas på nytt.

Exempel, dagpenningen beräknas inte på nytt 

Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt 20.3.2022. Föregående gång dagpenningen beräknades och självrisktiden togs ut var i mars 2021. Den första dagpenningen betalades 29.3.2021. Efter att arbetsvillkoret har uppfyllts skulle den första förfallodagen för den nya maximitiden utan självrisktid vara 21.3.2022, dvs. inom ett år efter det att den föregående maximitiden inleddes den 29.3.2021. Dagpenningen bestäms inte på nytt och självrisktid tas inte ut. Utbetalningen av dagpenning fortsätter från och med 21.3.2022 med dagpenning som beräknats i mars 2021. Maximitiden börjar från början.

Skyddsregler vid beräkning av den nya dagpenningen

Dagpenningen uppgår till minst 80 % av din tidigare dagpenning (utan barnförhöjning) när

 • Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt medan maximitiden pågår, dvs. det finns fortfarande dagar med dagpenning (300–500 dagar) som ska betalas.

 

80 procents skydd av dagpenningen finns inte om

 • ditt nya arbetsvillkor uppfylls först efter maximitiden för utbetalning, dvs. det finns inga fler dagar med dagpenning (300–500 dagar) kvar att betala.

 

Om du är mellan 57 och 59 år och ditt arbetsvillkor har uppfyllts i ett arbete som ordnats på basis av sysselsättningsskyldigheten:

 • ändras inte dagpenningens storlek om inte:
 • din lön, beräknad på basis av nya inkomstuppgifter, är bättre än den tidigare beräknade lönen som dagpenningen baserar sig på. Dagpenningens storlek kan alltså öka men inte minska

 

Om du har fyllt 58 år och ditt arbetsvillkor är uppfyllt:

 • ändras inte dagpenningens storlek om inte:
 • din lön, beräknad på basis av nya inkomstuppgifter, är större än den tidigare beräknade lönen som dagpenningen baserar sig på. Dagpenningens storlek kan alltså öka men inte minska.

 

Dagpenningens storlek för personer som fyllt 60 år beräknas inte på nytt om

 • ditt arbetsvillkor omfattar en tid då du efter 60 års ålder har varit i en sysselsättningsfrämjande tjänst på grund av en skyldighet.

SjälvrisktidSjälvrisktid

Självriskperioden är fem arbetslösa dagar som du varit arbetslös som arbetssökande på TE-byrån.

Självrisktiden är fem arbetslösa dagar som du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. För självrisktiden betalas i regel ingen dagpenning.

 

Självriskdagar kan vara dagar från måndag till fredag och en kalendervecka kan innehålla totalt högst fem självrisk-, arbetslöshets- och arbetsdagar. Självrisktiden måste räknas till godo under åtta på varandra följande kalenderveckor.

 

Till självriskdagar kan inte räknas tid för vilken det inte finns rätt till dagpenning (till exempel för period utan ekonomisk förmån).

 

Om du har arbetstimmar från deltid eller tillfälligt arbete under ansökningsperioden, motsvarar självrisktiden antalet timmar under fem dagar.

Exempel

Du arbetar deltid fyra timmar om dagen och fem dagar i veckan från måndag till fredag. Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd i det arbete du gör är 40 timmar per vecka, eller 8 timmar om dagen.

Du ansöker om jämkad dagpenning för den tid du arbetar deltid och du har inget annat arbete. Eftersom du arbetar deltid fyra timmar om dagen ackumuleras i din självrisktid också fyra timmar om dagen. I så fall uppnås din självrisktid inom 10 arbetsdagar.

Undantag vid beräkning av självrisktid

Däremot finns det praktiskt taget ingen självrisktid under anställningsfrämjande tjänster. Självrisktiden löper samtidigt som dagpenning betalas medan tjänsten pågår.

 

Söckenhelger kan också räknas till självrisktiden om du har anmält dig till TE-byrån före helgdagen och arbetsgivaren i en permitteringssituation inte är förpliktad att betala helgdagsersättning.

 

Självrisktiden fastställs på nytt

Självrisktiden fastställs när 

 • du uppfyller arbetsvillkoret, och
 • maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) börjar från början.

 

Självrisktiden fastställs emellertid inte på nytt om 

 • du uppfyller arbetsvillkoret,
 • den nya maximitiden börjar inom ett år från början av maximitiden för den föregående dagpenningsperioden (då dagpenning i praktiken betalades för första gången under den föregående dagpenningsperioden), och
 • självrisktiden togs då.

Karens dvs. ersättningsfri tid

E-byrån ger ett utlåtande om karenstiden som är bindande för arbetslöshetskassan och det finns ingen rätt till dagpenning för karenstiden.

Ifall du sagt upp dig utan giltig orsak eller orsakat att anställningen upphört fastställer TE-byrån en tidsfrist utan ersättning, dvs en karens.

 

E-byrån ger ett utlåtande om karenstiden som är bindande för arbetslöshetskassan och det finns ingen rätt till dagpenning för karenstiden.

 

Ett undantag från denna regel är sysselsättningsfrämjande tjänster som avtalats med TE-byrån och för vilka dagpenning betalas samtidigt med karens.

 

Karens är inte samma sak som fem dagars självrisktid.


Sjukdom under arbetslöshetSjukdom under arbetslöshet

 • Ansök om sjukdagpenning från FPA om din sjukdom varar i mer än 9 dagar, inklusive lördagar.
 • Om din sjukdom varade högst 1+9 dagar (dagen då du insjuknade och 9 sjukdagar inklusive lördagar) behöver du inte ansöka om sjukdagpenning hos FPA.
 • Om din arbetsoförmåga fortsätter, trots att maximitiden på 300-dagar för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts, kan du söka inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

Om vissa förutsättningar uppfylls kan du få inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid. Ansök om sjukdagpenning från FPA om din sjukdom varar i mer än 9 dagar, inklusive lördagar. .

 

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning från FPA eller om du får lön för sjuktiden betald av din arbetsgivare.

 

Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbplats.

 

Om din sjukdom varar mindre än 9 dagar

Om din sjukdom varade högst 1+9 dagar (dagen då du insjuknade och 9 sjukdagar inklusive lördagar) behöver du inte ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan, gör så här:

 • anmäl alltid din sjuktid i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
 • Ange "sjuk" i den dagsspecifika rapporten i ansökan från och med den dag då du insjuknade.
 • Om du redan känner till hur länge du är sjuk ska du ange det.
 • Du kan skicka din ansökan till kassan enligt din normala ansökningsrytm för antingen 4 veckor eller en månad.

 

Maximitiden för sjukdagpenning på 300 dagar har utbetalats

Om din arbetsoförmåga fortsätter, trots att maximitiden på 300-dagar för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts, kan du söka inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan, gör så här:

 • Anmäl dig genast till TE-byrån, när maximitiden för sjukdagpenning uppnås
 • Kontakta vår kundtjänst. Beroende på din situation ger vi dig närmare anvisningar om vilka tilläggsutredningar som ska skickas till kassan. Lämna in tilläggsutredningar för att vi ska kunna behandla din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Rätt till dagpenning under strejk

Du har rätt till dagpenning när

 • strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsförhållanden, men
 • ditt arbete förhindras på grund av en strejk i en annan bransch.

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning som arbetslöshetskassan betalar för strejkdagar om 

 • ditt arbete har förhindrats direkt eller indirekt av en stridsåtgärd (t.ex. strejk eller lockout), och
 • syftet med strejken eller lockouten är att påverka villkoren i ditt anställningsförhållande.

 

I dessa situationer kan du i stället ansöka om strejkbidrag från ditt eget fackförbund eller från ett annat fackförbund som utlyst strejken.

 

Har du blivit permitterad under strejken?

Om du är permitterad har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar om

 • permitteringsmeddelandet har getts till dig innan strejkvarslet, och
 • dagen för strejken infaller på en tidigare meddelad permitteringsdag.

 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar med beaktande av ovanstående, gör så här:

 • Aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning
 • meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk eller lockout).

 

Om din permittering genomförs genom att arbetsveckan förkortas, kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning för strejkdagar som infaller på de dagar du arbetar.

 

Jobbar du deltid under en strejk?

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning under strejken om du arbetar deltid och har fått jämkad dagpenning av oss.

 

Avbröts ditt arbete på grund av stridsåtgärder i en annan bransch? 

Om ditt arbete avbryts på grund av en stridsåtgärd i en annan bransch, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

 

När strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsvillkor men ditt arbete förhindras av en strejk inom en annan bransch, har din arbetsgivare en löneutbetalningsskyldighet på sju dagar. Efter sju dagar och om strejken, som hindrar ditt arbete fortsätter, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan femdagars karenstid.

 

Kom i så fall ihåg att aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning. Meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk).

 

Du har rätt till dagpenning när

 • strejken inte är avsedd att påverka dina arbetsförhållanden, men
 • ditt arbete förhindras på grund av en strejk i en annan bransch.

Obs! I så fall har din arbetsgivare en löneutbetalningsskyldighet på sju dagar. Efter sju dagar och om strejken som hindrar ditt arbete fortsätter, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan fem dagars självrisktid.

Om du ansöker om dagpenning i det här fallet, gör så här:

 1. Aktivera ditt jobbsökande på TE-byrån, så att du kan ansöka om dagpenning
 2. Meddela TE-byrån om att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd (dvs. strejk).
 3. Ansök om dagpenning från dagen efter avslutad löneutbetalning
 4. Anmäla i ansökan till vilket datum arbetsgivaren betalar ut lön till dig

Betald frånvaro och söckenhelger

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning under permitteringsperiod beror på kollektivavtalets bestämmelser.

 • Om dagen är en söckenhelg i ditt kollektivavtal, välj söckenhelg för ansökningsdagen, annars kan du skriva permitterad.

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön för söckenhelger beror också på kollektivavtalet. Du kan kontrollera kollektivavtalets bestämmelser om söckenhelgsersättning till exempel med ditt fackförbund.

Betald frånvaro och söckenhelger när ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fylls i


Dagar då väderhinder föreligger

Vid väderhinder kan du ansöka om dagpenning från kassan under vissa förutsättningar.

 

Om arbete förhindras på grund av köld ska de som arbetar i byggnads- och skogsbruksbranscherna ha kommit överens om en köldgräns innan de inleder ett anställningsförhållande. Enligt ett kollektivavtal inom byggnads- eller skogssektorn är väderhinder en situation där

 • Arbetet förhindras enbart och uteslutande på grund av köld
 • En viss köldgräns har fastställts i förväg för byggarbetsplatsen, utöver vilken arbetet inte kommer att utföras
 • Väderhinder enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa gäller endast byggnads- och skogsbruksbranscherna. Inom andra branscher kan arbetsgivaren vid behov permittera en person av ekonomiska och produktionsmässiga skäl.
 • Enligt kollektivavtalet är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut någon lön eller annan ersättning.
 • En hel dag med väderhinder kan användas för att tjäna in en självriskperiod eller för att betala arbetslöshetsförmån när jobbsökningen är i gång på TE-byrån.

 

I så fall kan du ansöka om dagpenning från kassan, om arbetsgivaren inte har betalat ut lön eller annan ersättning för de aktuella dagarna. Fyll dock alltid i ansökan för hela kalenderveckor från måndag till söndag.

 

Inom skogsmaskinssektorn eller inom plåt- och industriisoleringssektorn kan en anställd permitteras på grund av väderhinder. Du kan ansöka om dagpenning också för dessa dagar om du är permitterad.

 

Om du ansöker om dagpenning för första gången vid väderhinder eller om ditt arbetsvillkor har uppfyllts igen, fastställs den fem dagar långa självrisktiden normalt.

I tveksamma fall bör du kontakta antingen ditt eget fackförbund eller A-kassans kundtjänst.


Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Obs! Kassan specifikt behöver ett ändringsskattekort för förmånen om du vill ändra skattesatsen.

Din skattesats kommer att höjas till minst 25 % när inkomstrelaterad dagpenning betalas, om du inte skickar ett ändringsskattekort för förmånen till kassan. Om förskottsinnehållningen för lön har varit till exempel 15,50 procent höjs den utan byte av skattekort automatiskt till 25 procent. Observera att skatteprocenten på dagpenningen inte kan ändras om du har beställt ett ändringsskattekort för din lön från skattemyndigheten.

 

Skattekort som getts ut för lön eller ett ändringsskattekort som lämnats ut elektroniskt för en förmån behöver inte skickas in till arbetslöshetskassan i pappersformat, eftersom kassan i regel får de nya uppgifterna om förskottsinnehållning direkt från Skatteförvaltningen.

 

Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen och leverera det elektroniskt direkt till kassan via skattemyndighetens MinSkatt-tjänst. Se också Skatteförvaltningens anvisningar ”Så här beställer du ett skattekort för lön och förmån i MinSkatt”.

 

Din skattesats bestäms även för andra förmåner, det vill säga alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning.


Partiella förtida ålderspensionen

Om du har arbetat deltid när du tagit ut din pension bestäms din dagpenning utifrån inkomsten från deltidsarbete, varvid hela dagpenningen är lägre än den dagpenning som bestäms av inkomsten från heltidsarbete.

Som regel påverkar den partiella förtida ålderspensionen inte den inkomstrelaterade dagpenningen, det vill säga att det inte är fråga om en förmån som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning och den avdras inte från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut. Den partiella förtida ålderspensionen kan dock eventuellt påverka beloppet för den fulla inkomstrelaterade dagpenning som kassan fastställer samt situationen för utbetalning av den inkomstrelaterade dagpenningen.

 

Du kan ansöka om partiell förtida ålderspension hos din egen arbetspensionsanstalt. Du kan gå i partiell förtida ålderspension tidigast vid 61 års ålder, om du är född 1963 eller tidigare. Om du är född 1964 kan du gå över till partiell ålderspension vid 62 års ålder.

 • Förtida ålderspension minskar din pension permanent, det vill säga för resten av livet
 • Den del av pensionen som betalas ut minskar permanent med 0,4 procent för varje månad som återstår tills du uppnår din egentliga pensionsålder
 • När du går i partiell ålderspension kan du välja om du vill att 25 eller 50 procent av din intjänade pension ska betalas ut
 • Den partiella förtida ålderspensionen är inte bunden till förkortning av arbetstiden, det vill säga att du kan arbeta med förkortad arbetstid eller om du så önskar också helt normal, full arbetstid medan du lyfter pension

 

Konsekvenser för fastställande av inkomstrelaterad dagpenning

Fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen för perioden med partiell förtida ålderspension sker omedelbart innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.

 

Om du har arbetat heltid under den tid som du lyft pension påverkar pensioneringstiden inte storleken på den inkomstrelaterade dagpenning som fastställs.

 

Om du har arbetat deltid under den tid som du lyft pension fastställs din dagpenning enligt inkomsterna för deltidsarbete, vilket betyder att din fulla dagpenning är lägre än om den hade fastställts enligt inkomsterna för heltidsarbete.

 

Konsekvenser för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Om du har arbetat heltid, får partiell förtida ålderspension och blir arbetslös eller permitterad påverkar situationen inte utbetalningen av dagpenningen. Det vill säga att du får full dagpenning, trots att den partiella förtida ålderspensionen fortsätter medan du är arbetslös. Den partiella förtida ålderspensionen dras inte av från din dagpenning.

 

Om du har arbetat deltid, får partiell förtida ålderspension och blir arbetslös eller permitterad betalas jämkad dagpenning och de löner för deltidsarbete som utbetalats under jämkningsperioden på fyra veckor eller en månad påverkar den utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen. Den partiella förtida ålderspensionen dras inte av från din dagpenning.

Exempel 1: Heltidsarbete och partiell förtida ålderspension

Du har arbetat heltid och samtidigt fått partiell förtida ålderspension. Din lön för heltidsarbetet har varit 2500 euro per månad och den fulla dagpenningen uträknad på detta är 70,49 euro. Du blir arbetslös och efter självrisktiden får du full dagpenning 70,49 euro per dag.

 

Exempel 2: Deltidsarbete och partiell förtida ålderspension

Du har arbetat deltid och samtidigt fått partiell förtida ålderspension. Du har fått 1875 euro per månad i lön för ditt deltidsarbete och den fulla dagpenningen uträknad på detta är 57,98 euro. Du blir arbetslös. Under din första jämkningsperiod får du fortfarande utbetalt 1875 euro i lön. Efter självrisktiden får du 0,58 euro per dag i jämkad dagpenning. Om ingen lönebetalningsdag för deltidsarbetet längre infaller under din följande ansökningsperiod får du full dagpenning 57,98 euro per dag under den följande perioden.

Du kan få mer information från ditt pensionsbolag

 

Ta reda på storleken på din pension från ditt eget pensionsbolag innan du ansöker om partiell ålderspension.

Du kan också hitta mer information om den partiella ålderspensionen på Pensionsskyddscentralen hemsida.