A-kassan logo, vihreä

Ordlista

Ordlista

Det finns mycket komplicerat ordförråd förknippat med arbetslöshetsförsäkringen. På den här sidan hittar du
förklaringar av ofta använda termer.

ABC-kirjaimet, A-kassa, piktogrammi

Ordlista för utkomstskydd för arbetslösa

A

Alterneringsersättning

Den alterneringsersättning som betalas under alterneringsledigheten är 70 procent av medlemmens inkomstrelaterade dagpenning. Barnförhöjningen och den förhöjda inkomstandelen beaktas inte vid uträkningen av alterneringsersättningen.

Läs mera om alterneringsersättning här.

Arbetstidsbank

Den övertid som arbetstagaren arbetar samlas i en arbetstidsbank och den kan användas i ledighet eller i ett senare skede betalas ut i pengar.

Om en arbetstagare får utbetald penningersättning ur arbetstidsbanken inom två månader före permitteringen på heltid eller under permitteringen, utgör ersättningen i pengar ett hinder för utbetalning av dagpenning under den tid ersättningen periodiseras. Periodiseringen av penningersättning som lyfts ur arbetstidsbanken sker på samma sätt som periodiseringen av ekonomisk förmån när ett anställningsförhållande upphör.

Om permitteringen har genomförts med förkortad arbetsdag beaktas de inkomster som lyfts ur arbetstidsbanken som inkomst vid utbetalningen av jämkad dagpenning.

Arbetsvillkor

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt de arbetsmarknadspolitiska kraven samt medlemskaps- och arbetsvillkoren.

Arbeitsvillkor till och med 1.9.2024: Arbetsvillkoret uppfylls när medlemmen under sitt medlemskap har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor under de 28 månader som omedelbart föregår arbetslösheten. På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret när arbetstiden under kalenderveckan har varit minst 18 timmar och lönen följt kollektivavtalet.

Arbeitsvillkor från 2.9.2024: Arbetsvillkoret uppfylls när på minst 12 månader har en löneinkomst på 930 euro/månad betalats ut under de föregående 28 månaderna, vilket kan läsas in i arbetsvillkoret.

Granskningstiden på 28 månader kan förlängas med högst 7 år på grund av exempelvis sjukdom, heltidsstudier, vård av barn upp till tre års ålder eller annan godtagbar anledning jämförbar med dessa.

B

Barnförhöjning

Barnförhöjningen har tagits bort från arbetslöshetsersättningen den 1 april 2024 (länk till lagändringar)

Barnförhöjningen är beroende av hur många barn sökande har. Barnförhöjningen utbetalas för de barn som inte har fyllt 18 år för vilka personen har omvårdnaden (högst tre barn).

Befrielse från medlemsavgift

Om du endast är medlem i A-arbetslöshetskassan finns det inga befrielseperioder för medlemsavgiften.

Om du dessutom är medlem i ett fackförbund kan du höra dig för om befrielse från medlemsavgifterna, till exempel vid arbetslöshet eller studier, hos ditt förbunds medlemstjänst. Se listan över förbund som vi samarbetar med.

Beskattning

Om du inte lämnar in ett ändringsskattekort för förmån till kassan är den skatt som ska betalas på den inkomstrelaterade dagpenningen alltid minst 25 procent vid användning av skattekort för lön.

Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen via Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt och skicka det till kassan via tjänsten.

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet är en utredning över det beskattningsbara resultatet eller den fastställda förlusten för skatteåret. På beskattningsbeslutet syns de inkomster som har använts som grund för beskattningen och avdragen från dem.

Kassan behöver ett personligt skattebeslut om den senast bekräftade beskattningen när medlemmen har företagsinkomst eller jordbruksinkomst.

Betalningsavisering

Vi sänder en betalningsavisering i samband med varje utbetalning av dagpenning. Av betalningsaviseringen framgår bland annat dagpenningsbeloppet, det betalda bruttobeloppet, förskottsinnehållningen, betalningsperioden samt antalet dagar som ackumulerats på räknarna.

Du kan i e-tjänsten välja hur du vill att vi sänder betalningsaviseringen: per sms, elektroniskt eller per post.

D

Dagar då väderhinder föreligger

Vid väderhinder kan du ansöka om dagpenning från kassan under vissa förutsättningar.

Läs mer

E

Efterskydd

En medlem i en arbetslöshetskassa som har inlett företagsverksamhet på heltid kan fortsätta att vara medlem i löntagarkassa under det så kallade efterskyddet, det vill säga i 18 månader. En person som blivit arbetslös under efterskyddstiden kan få inkomstrelaterad dagpenning till tidigare belopp från löntagarkassan tills maximiperioden 300-500 dagar uppfylls. Efterskyddet upphör när medlemmen har uppfyllt företagarens arbetsvillkor eller personen har varit företagare i 18 månader.

Även en person som övergår från företagarkassan till löntagarkassan har på lika villkor rätt till efterskydd. Företagarens efterskydd upphör när medlemmen uppfyller löntagarens arbetsvillkor.

Läs mera om efterskydd här.

E-tjänsten

Med E-tjänst avses den E-tjänst som A-kassan använder. Läs mera om E-tjänsten.

F

Fastställande av lön

Den lön som dagpenningen grundar sig på fastställs enligt den etablerade arbetsinkomsten under de minst 26 avlönade veckor som föregår arbetslösheten. Den lön på vilken dagpenningen grundar sig fastställs på nytt när arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls.

Om det har gått mindre än ett år sedan den tidigare maximala perioden inletts och dagpenningen då har fastställts, fastställs ingen ny dagpenning och tas ingen självrisktid ut trots att anställningsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts.

Fortsatt ansökan

Med fortsatt ansökan avses den ansökan som fylls i efter det att den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning har lämnats in. Den kan du sända in om arbetsvillkoret inte uppfyllts på nytt eller det inte har gått mera än tre månader från föregående ansökan. Fortsatt ansökan ska fyllas i för fyra kalenderveckor eller en månad, t.ex. 16.2-15.3.

Frivilliga studier

Frivilliga studier är en sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i 10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbetslöshetsförmån utbetalas för period med frivilliga studier och de dagpenningsdagar som utbetalats under tiden för servicen ackumulerar antalet maximala dagar.

Fördelning av jämkad inkomst och arbetstid

Om löneinkomst betalas under jämkningsperioden enligt ett arbetsavtal för en intjäningsperiod som är längre än en månad och denna avviker från den sedvanliga löneperioden, fördelas löneinkomsten så att den påverkar utbetalningsmånaden och lika många efterföljande månader som den intjänade inkomsten grundas på. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor, fördelas inkomsten på fyra veckors jämkningsperioder enligt inkomsterna under dem.

Även arbetstiden fördelas så att den påverkar betalningsmånaden och så många efterföljande månader som inkomsten grundas på. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor, fördelas den arbetstid som ska beaktas vid jämkning på fyra veckors jämkningsperioder enligt inkomsterna under dem.

Inkomst fördelas inte om den har intjänats genom heltidsarbete som varar över två veckor eller genom arbete som betraktas som företagsverksamhet.

Förhöjd förtjänstdel

Under tiden för en sysselsättningsfrämjande tjänst kan en förhöjd dagpenning betalas ut i högst 200 dagar . Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen. Om månadslönen överstiger 95 gånger grundlönen är den förhöjda inkomstrelaterade delen 25 procent på den överskjutande lönedelen.

Den förhöjda, utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen inklusive förhöjningar för barn är högst lika stor som den dagslön som utgör grunden för dagpenningen, dock minst grunddagpenningen förhöjd med förhöjningen för barn.

Höjningsdelen tas bort den 1 januari 2025.

Förkortad arbetsdag

Permitteringen kan genomföras genom förkortning av den dagliga arbetstiden, det vill säga som förkortad arbetsdag, varvid kassan betalar jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Förkortad arbetsvecka

Vid förkortad arbetsvecka förkortas arbetstiden med en eller flera hela arbetsdagar, vilket betyder att man kan få inkomstrelaterad dagpenning för de dagar man är permitterad.

G

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperioden för arbetsvillkoret avses en period om 28 månader under vilken arbetsvillkoret på 26 veckor ska uppfyllas.

Granskningsperioden är de 28 månader som närmast föregår arbetslösheten, men av godtagbara skäl kan granskningsperioden förlängas till högst sju år. Godtagbara skäl är exempelvis sjukdom, studier på heltid och ett barns födelse.

H

Hinder för arbete

Hinder för arbete är en situation där du kan ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning när ditt arbete avbryts på grund av stridsåtgärder inom en annan bransch. Läs mera om effekter av strejk.

I

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en elektronisk databas som Skatteförvaltningen upprätthåller, dit uppgifterna om utbetalda löner, pensioner och förmåner anmäls. De som betalar inkomster, såsom arbetsgivare och utbetalare av förmåner, anmäler uppgifterna i realtid till inkomstregistret, separat för varje person och betalningstransaktion.

När vi behandlar våra medlemmars ansökningar om förmåner utnyttjar vi på A-kassan uppgifterna i det elektroniska inkomstregistret. Bland annat arbetsgivarna anmäler löntagarnas inkomster till det nationella inkomstregistret. A-kassan använder uppgifterna om inkomster för uträkning av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Inkomstrelaterad dagpenning

A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar för en period med arbetslöshet eller permittering samt för en period med en sådan sysselsättningsfrämjande tjänst som avtalats i sysselsättningsplanen. Till sina medlemmar betalar arbetslöshetskassan utöver den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel och barnförhöjning en förtjänstdel som fastställs enligt lönen. Läs mera om inkomstrelaterad dagpenning.

J

Jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning betalas ut till en medlem som har mottagit ett deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar högst två veckor (tillfälligt arbete) eller vid inkomst från en bisyssla eller eget arbete.

Den jämkade dagpenningens belopp erhålls när man drar av 50 procent av den fulla dagpenningen för en helt arbetslös persons löneinkomster för jämkningstiden eller för inkomsterna från affärsverksamheten. 

Löneinkomsten och den jämkade dagpenningen får dock sammanlagt inte överstiga det lönebelopp som ligger till grund för dagpenningen. Den jämkade dagpenningen betalas dock med samma belopp som vad personen skulle ha rätt till som jämkad grunddagpenning.

K

Karens

Arbets- och näringsbyrån kan fastställa karens (en tidsbunden tid utan ersättning), om den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning
exempelvis:
utan giltig orsak har sagt upp sig från arbetet eller orsakat att anställningsförhållandet upphör vägrat ta emot utbildning eller arbete underlåtit att delta i utarbetnings- och granskningstillfället för sysselsättningsplanen eller en ersättande plan.
Listan är inte uttömmande.

Karensens längd varierar mellan 7 dagar och 60 dagar beroende på orsaken och arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande om karensperioden. Under karensperioden föreligger inte rätt till dagpenning förutom under sådan sysselsättningsfrämjande service som avtalats med arbets- och näringsbyrån, då dagpenningen betalas, trots karensen.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster. För tid med frivilliga studier utbetalas inte kostnadsersättning.

Kostnadsersättning kan också betalas för utbildning som arrangeras i utlandet. Kostnadsersättningen är 9 eller 18 euro (16,82 euro i NORD-utbildningen) per dag och det är en skattefri inkomst.

L

Lön för uppsägningstid

Lönen för uppsägningstiden är den etablerade löneinkomst som beaktas vid fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Du har inte rätt till dagpenning för den period under vilken lön för uppsägningstid grundad på heltidsarbete betalas ut.

Ersättning motsvarande lön för uppsägningstiden

Ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden grundad på heltidsarbete är inte etablerad löneinkomst och beaktas därmed inte vid uträkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Under en period med ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstid saknas rätt till dagpenning.

Lönesubventionerat arbete

Om den arbetssökande inte kan sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden eller om personen inte placeras i utbildning kan arbets- och näringsbyrån bevilja lönesubvention till arbetsgivaren för personens lönekostnader.

I det lönesubventionerade arbetet uppfylls arbetsvillkoret med 75 procent. Om det lönesubventionerade arbetet har organiserats utgående från skyldigheten att sysselsätta äldre personer intjänar personen fullt arbetsvillkor under perioden med lönesubventionerat arbete.

M

Maximal arbetstid

Utbetalning av dagpenning eller jämkad dagpenning kräver att utfört arbete under den jämkade perioden (eller granskningsperioden) inte överskrider den maximala arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd arbetstagare i branschen. Om det inte finns ett kollektivavtal i branschen anses den maximala arbetstiden vara den i arbetstidslagen avsedda regelbundna arbetstiden, 40 timmar per vecka.

Maximal betalningstid

Under arbetslöshet betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut för fem dagar i veckan under 300-500 dagar. Den maximala perioden beror på den sökandes ålder och arbetshistorikens längd. I arbetsvillkoret kan sådant arbete som utförts från och med tidpunkten då personen fyllt 17 år beaktas.

När din arbetshistoria är högst tre år får du inkomstrelaterad dagpenning i 300 dagar. När du har arbetat över tre år kan du få inkomstrelaterad dagpenning i 400 dagar. Om du är över 58 år när arbetsvillkoret uppfylls och du har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren har du rätt till 500 dagar maximal utbetalningstid.

Meddelande om permittering

Ett meddelande om permittering är ett intyg skrivet av arbetsgivaren av vilket framgår åtminstone orsaken till permitteringen, starttidpunkten samt varaktigheten eller den beräknade varaktigheten. Meddelandet om permittering lämnas in till kassan när permitteringen inleds.

Meddelande om uppsägning

Ett meddelande om uppsägning ges när arbetsgivaren avslutar ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare. Av meddelandet om uppsägning framgår bland annat orsaken till uppsägningen och anställningsförhållandets slutdatum.

Medlemskapsvillkor

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt de arbetsmarknadspolitiska kraven samt medlemskaps– och arbetsvillkoren.

Medlemskapsvillkor till och med 1.9.2024: Medlemskapsvillkoret uppfylls när personen har varit medlem i arbetslöshetskassan i åtminstone de senaste 26 veckorna.

Medlemskapsvillkor från 2.9.2024: Medlemskapsvillkoret uppfylls när personen har varit medlem i arbetslöshetskassan i åtminstone 12 månader före arbetslösheten.

N

Att nollställa dagar

Dagarna på den maximala tidskalkylatorn nollställs alltid när en medlem uppfyller anställningsvillkoret på 26 veckor.

O

Omställningspenning

Omställningspenningen och möjligheten till omställningsutbildning ingår i omställningshelheten för dem som fyllt 55 år. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och längre sysselsättningsledighet. Läs mer om omställningspenningen.

P

Pensionssluss

Med pensionssluss avses rätt till tilläggsdagar, det vill säga att man vid en viss ålder har rätt till dagpenning när maximitiden har uppnåtts. Läs mera under Rätt till tilläggsdagar.

Periodisering

En ekonomisk förmån är en separat ersättning som arbetsgivaren betalar ut enligt ett avtal i anknytning till att arbetsförhållandet upphör eller baserat på något annat motsvarande arrangemang. Den ekonomiska förmånen som betalas ut när ett anställningsförhållande upphör periodiseras från och med anställningsförhållandets uphörande och under periodiseringstiden har man inte rätt till arbetslöshetsförmån. Antalet dagar som ska periodiseras erhålls genom att dela det betalda beloppet med den beräknade dagslönen. Periodiseringstiden beräknas från måndag till fredag.

Periodiseringen av semesterersättning

Semesterersättning påverkar rätten till dagpenning på så sätt att semester som inte tagits ut i slutet av ett anställningsförhållande skjuter upp början på rätten till inkomstrelaterad dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar medellönen för antalet arbetsdagar. Detta kallas periodisering av semesterersättning.

Periodisering gäller för heltidsanställningar som varat mer än två veckor och har slutat. Semesterersättning som betalas ut för deltidsanställning periodiseras inte utan jämkas när dagpenningen betalas ut.

Periodiseringen av semesterersättning påverkar inte permitteringar, för då avslutar inte anställningsförhållandet helt.

Om du till exempel får semesterersättning motsvarande en månadslön när anställningsförhållandet upphör, är det möjligt att börja tjäna in den självrisk perioden och betala ersättningen först när den betalda perioden tar slut, dvs. i detta fall efter ungefär en månad.

Exempel på periodisering:

  1. Personens heltidsanställning som varade mer än två veckor har avslutit den 31 januari 2024. När anställningsförhållandet avslutade fick han semesterersättning på 1 500 euro för den årliga ledigheten som han inte hade tagit ut.
  2. Hans genomsnittliga månadslön har varit 3 000 euro och hans dagslön 3 000 euro: 21,5 dagar = 139,53 euro/dag.
  3. Semesterersättningen divideras med den genomsnittliga dagslönen på 1 500 euro: 139,53 euro/dag = 10 dagar.
  4. 10 utbetalningsdagar, det vill säga två veckor från anställningsförhållandets slut, används för periodiseringen av semesterersättningen.
  5. Dagpenning kan inte betalas ut från 1 februari till 14 februari 2024. Efter perioden beaktas självriskperioden, som är sju dagar, det vill säga från och med den 15 februari 2024 och pågår till den 25 februari 2024.
  6. Utbetalningen av dagpenning kan därför börja den 26 februari 2024.

R

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet är avsett att uppmuntra människor att också ta emot arbete som ligger längre bort från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flytt om du får ett jobb eller en utbildningsplats som krävs för ett jobb och arbetsresan är lång. Läs mera om rörlighetsunderstöd.

S

80 procents skydd

När arbetsvillkoret 26 kalenderveckor uppfylls under maximitiden är den omräknade dagpenningen minst 80 procent av den tidigare dagpenningen. Barnförhöjningen beaktas inte i denna 80 procents jämförelse. Om det nya arbetsvillkoret 26 kalenderveckor uppfylls först efter den maximala utbetalningstiden föreligger inget 80 procents skydd.

Semesterersättning

När ett anställningsförhållande som varat mera än två veckor upphör betalas semesterersättning i regel ut för semester som inte tagits ut. Om all semester har tagits ut under anställningsförhållandet betalas ingen semesterersättning ut. Semesterersättningen är inte etablerad löneinkomst och därmed beaktas den inte vid uträkningen av dagpenningen.

Semesterersättningen periodiseras inte, det vill säga att utbetalningen av den inte skjuter upp den tidpunkt då utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning inleds.

Beroende på kollektivavtalet kan det finnas avvikande bestämmelser om semesterersättningen.

Semesterlön

Semesterlönen är den etablerade löneinkomst som betalas för semesterperioden och som beaktas vid uträkningen av dagpenningen. I heltidsarbete föreligger ingen rätt till dagpenning under semesterperioden.

Semesterpenning

Med semesterpenning avses den tidigare semesterpremien, som är 50 % av lönen för semesterperioden. Semesterpenningen är inte etablerad löneinkomst och därmed beaktas semesterpenningen inte vid uträkning av dagpenningsbeloppet.

Det kan finnas avvikande bestämmelser som semesterpenningen i de olika kollektivavtalen.

Självrisktid

En självrisktid fastställs innan dagpenningen börjar betalas ut. Självrisktiden är sju arbetslösa dagar eller en tid som motsvarar detta och den skall uppfyllas under åtta kalenderveckor. I självrisktiden kan alla dagar från måndag till fredag inkluderas, men inte de dagar under vilka medlemmen inte heller i övrigt hade haft rätt till dagpenning.

Under självrisktiden måste arbetssökandet också vara i kraft på TE-byrån. Självrisktiden beaktas när dagpenningsbeloppet fastställs.

Ingen ny självrisktid fastställs, om den maximala betalningstiden börjar inom ett år från det att den föregående maximala tiden inleddes och om självrisktiden fastställts redan i början av den maximala tiden för föregående dagpenningsperiod.

Skyddsdel

Det skyddade beloppet av den jämkade dagpenningen slopades den 1 april 2024 (länk till lagändringar)

Dagpenningen har en skyddsdel och inkomster som stannar under denna påverkar inte storleken på den utbetalda dagpenningen. För en ansökningstid på en månad är skyddsdelen 300 euro och på fyra veckor är den 279 euro. Skyddsdelens belopp beaktas före förskottsinnehållningen, det vill säga från bruttolönen.

Strejkförmån

Under strejken ska eventuella strejkförmåner sökas hos ditt eget fackförbund, men i vissa fall kan a-kassan betala ut arbetslöshetsersättning även under strejken.

Om din anställning direkt eller indirekt förhindras av en stridsåtgärd (som strejk eller lockout) och strejken eller lockouten är avsedd att påverka dina anställningsvillkor, har du inte rätt till arbetslöshetsersättning betald av arbetslöshetskassan för strejkdagarna.

Istället kan du i dessa omständigheter ansöka om strejkbidrag från ditt eget fackförbund eller från ett annat förbund, som har utlyst strejken.

Läs mer

Sysselsättningsfrämjande service

Den sysselsättningsfrämjande servicen definieras i 10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Till den sysselsättningsfrämjande servicen hör arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, jobbsökningsvägledning, arbetsprövning, rehabiliterande arbetsverksamhet och karriärvägledning.

Arbetslöshetsförmån utbetalas under perioden med sysselsättningsfrämjande service och de dagpenningsdagar som utbetalats under servicen ackumulerar antalet maximala dagar.

T

Rätt till tilläggsdagar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis ut i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar avses rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden för utbetalning av dagpenning (den så kallade pensionsslussen). Läs mer om rätten till tilläggsdagar.

U

Utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande, som utarbetas efter att den sökande har anmält sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Bland annat sökandes rätt till dagpenning och sysselsättningsfrämjande service eller karenstiden framgår av utlåtandet. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet är bindande för kassan.

Ä

Ändringsskattekort (för förmån)

För förskottsinnehållning av arbetslöshetsförmåner kan du begära ett ändringsskattekort för förmån av skattemyndigheten exempelvis genom Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst. Du kan sända ändringsskattekortet direkt till kassan via tjänsten.

När ett ändringsskattekort för förmån lämnas in till kassan ändras förskottsinnehållningens procentsats enligt ändringsskattekortet.

Följ oss på some