Ordlista

Ordlista

Det finns mycket komplicerat ordförråd förknippat med arbetslöshetsförsäkringen. På den här sidan hittar du
förklaringar av ofta använda termer.

Ordlista för utkomstskydd för arbetslösa

A

Alterneringsersättning

Den alterneringsersättning som betalas under alterneringsledigheten är 70 procent av medlemmens inkomstrelaterade dagpenning. Barnförhöjningen och den förhöjda inkomstandelen beaktas inte vid uträkningen av alterneringsersättningen.

Läs mera om alterneringsersättning här.

 

Arbetstidsbank

Den övertid som arbetstagaren arbetar samlas i en arbetstidsbank och den kan användas i ledighet eller i ett senare skede betalas ut i pengar.

Om en arbetstagare får utbetald penningersättning ur arbetstidsbanken inom två månader före permitteringen på heltid eller under permitteringen, utgör ersättningen i pengar ett hinder för utbetalning av dagpenning under den tid ersättningen periodiseras. Periodiseringen av penningersättning som lyfts ur arbetstidsbanken sker på samma sätt som periodiseringen av ekonomisk förmån när ett anställningsförhållande upphör.

Om permitteringen har genomförts med förkortad arbetsdag beaktas de inkomster som lyfts ur arbetstidsbanken som inkomst vid utbetalningen av jämkad dagpenning.

 

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret uppfylls när medlemmen under sitt medlemskap har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor under de 28 månader som omedelbart föregår arbetslösheten. På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret när arbetstiden under kalenderveckan har varit minst 18 timmar och lönen följt kollektivavtalet.

B

Barnförhöjning

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och en barnförhöjning. Barnförhöjningen är beroende av hur många barn sökande har. Barnförhöjningen utbetalas för de barn som inte har fyllt 18 år för vilka personen har omvårdnaden (högst tre barn).

 

Befrielse från medlemsavgift

Om du endast är medlem i A-arbetslöshetskassan finns det inga befrielseperioder för medlemsavgiften.

Om du dessutom är medlem i ett fackförbund kan du höra dig för om befrielse från medlemsavgifterna, till exempel vid arbetslöshet eller studier, hos ditt förbunds medlemstjänst. Se listan över förbund som vi samarbetar med.

Beskattning

Om du inte lämnar in ett ändringsskattekort för förmån till kassan är den skatt som ska betalas på den inkomstrelaterade dagpenningen alltid minst 25 procent vid användning av skattekort för lön.

Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen via Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt och skicka det till kassan via tjänsten.

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet är en utredning över det beskattningsbara resultatet eller den fastställda förlusten för skatteåret. På beskattningsbeslutet syns de inkomster som har använts som grund för beskattningen och avdragen från dem.

Kassan behöver ett personligt skattebeslut om den senast bekräftade beskattningen när medlemmen har företagsinkomst eller jordbruksinkomst.

Betalningsavisering

Vi sänder en betalningsavisering i samband med varje utbetalning av dagpenning. Av betalningsaviseringen framgår bland annat dagpenningsbeloppet, det betalda bruttobeloppet, förskottsinnehållningen, betalningsperioden samt antalet dagar som ackumulerats på räknarna.

Du kan i e-tjänsten välja hur du vill att vi sänder betalningsaviseringen: per sms, elektroniskt eller per post.

E

Efterskydd

En medlem i en arbetslöshetskassa som har inlett företagsverksamhet på heltid kan fortsätta att vara medlem i löntagarkassa under det så kallade efterskyddet, det vill säga i 18 månader. En person som blivit arbetslös under efterskyddstiden kan får inkomstrelaterad dagpenning till tidigare belopp från löntagarkassan tills maximiperioden 300-500 dagar uppfylls. Efterskyddet upphör när medlemmen har uppfyllt företagarens arbetsvillkor eller personen har varit företagare i 18 månader.

Även en person som övergår från företagarkassan till löntagarkassan har på lika villkor rätt till efterskydd. Företagarens efterskydd upphör när medlemmen uppfyller löntagarens arbetsvillkor.

Läs mera om efterskydd här.

E-tjänsten

Med E-tjänst avses den E-tjänst som A-kassan använder. Läs mera om E-tjänsten.

F

Fastställande av lön

Den lön som dagpenningen grundar sig på fastställs enligt den etablerade arbetsinkomsten under de minst 26 avlönade veckor som föregår arbetslösheten. Den lön på vilken dagpenningen grundar sig fastställs på nytt när arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls.

Om det har gått mindre än ett år sedan den tidigare maximala perioden inletts och dagpenningen då har fastställts, fastställs ingen ny dagpenning och tas ingen självrisktid ut trots att anställningsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts.

Fortsatt ansökan

Med fortsatt ansökan avses den ansökan som fylls i efter det att den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning har lämnats in. Den kan du sända in om arbetsvillkoret inte uppfyllts på nytt eller det inte har gått mera än tre månader från föregående ansökan. Fortsatt ansökan ska fyllas i för fyra kalenderveckor eller en månad, t.ex. 16.2-15.3.

Frivilliga studier

Frivilliga studier är en sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i 10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbetslöshetsförmån utbetalas för period med frivilliga studier och de dagpenningsdagar som utbetalats under tiden för servicen ackumulerar antalet maximala dagar.

Förhöjd förtjänstdel

Under tiden för en sysselsättningsfrämjande tjänst kan en förhöjd dagpenning betalas ut i högst 200 dagar . Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen. Om månadslönen överstiger 95 gånger grundlönen är den förhöjda inkomstrelaterade delen 25 procent på den överskjutande lönedelen.

Den förhöjda, utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen inklusive förhöjningar för barn är högst lika stor som den dagslön som utgör grunden för dagpenningen, dock minst grunddagpenningen förhöjd med förhöjningen för barn.

Förkortad arbetsdag

Permitteringen kan genomföras genom förkortning av den dagliga arbetstiden, det vill säga som förkortad arbetsdag, varvid kassan betalar jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Förkortad arbetsvecka

Vid förkortad arbetsvecka förkortas arbetstiden med en eller flera hela arbetsdagar, vilket betyder att man kan få inkomstrelaterad dagpenning för de dagar man är permitterad.

G

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperioden för arbetsvillkoret avses en period om 28 månader under vilken arbetsvillkoret på 26 veckor ska uppfyllas.

Granskningsperioden är de 28 månader som närmast föregår arbetslösheten, men av godtagbara skäl kan granskningsperioden förlängas till högst sju år. Godtagbara skäl är exempelvis sjukdom, studier på heltid och ett barns födelse.

H

Hinder för arbete

Hinder för arbete är en situation där du kan ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning när ditt arbete avbryts på grund av stridsåtgärder inom en annan bransch. Läs mera om effekter av strejk.

I

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en elektronisk databas som Skatteförvaltningen upprätthåller, dit uppgifterna om utbetalda löner, pensioner och förmåner anmäls. De som betalar inkomster, såsom arbetsgivare och utbetalare av förmåner, anmäler uppgifterna i realtid till inkomstregistret, separat för varje person och betalningstransaktion.

När vi behandlar våra medlemmars ansökningar om förmåner utnyttjar vi på A-kassan uppgifterna i det elektroniska inkomstregistret. Bland annat arbetsgivarna anmäler löntagarnas inkomster till det nationella inkomstregistret. A-kassan använder uppgifterna om inkomster för uträkning av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Inkomstrelaterad dagpenning

A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar för en period med arbetslöshet eller permittering samt för en period med en sådan sysselsättningsfrämjande tjänst som avtalats i sysselsättningsplanen. Till sina medlemmar betalar arbetslöshetskassan utöver den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel och barnförhöjning en förtjänstdel som fastställs enligt lönen. Läs mera om inkomstrelaterad dagpenning.

J

Jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning betalas ut till en medlem som har mottagit ett deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar högst två veckor (tillfälligt arbete) eller vid inkomst från en bisyssla eller eget arbete.

Den jämkade dagpenningens belopp erhålls när man drar av 50 procent av den fulla dagpenningen för en helt arbetslös persons löneinkomster för jämkningstiden som överstiger skyddsdelen eller för inkomsterna från affärsverksamheten. För en ansökningstid på en månad är skyddsdelen 300 euro och på fyra veckor är den 279 euro.

K

Karens

Arbets- och näringsbyrån kan fastställa karens (en tidsbunden tid utan ersättning), om den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning
exempelvis:
utan giltig orsak har sagt upp sig från arbetet eller orsakat att anställningsförhållandet upphör vägrat ta emot utbildning eller arbete underlåtit att delta i utarbetnings- och granskningstillfället för sysselsättningsplanen eller en ersättande plan.
Listan är inte uttömmande.

Karensens längd varierar mellan 7 dagar och 60 dagar beroende på orsaken och arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande om karensperioden. Under karensperioden föreligger inte rätt till dagpenning förutom under sådan sysselsättningsfrämjande service som avtalats med arbets- och näringsbyrån, då dagpenningen betalas, trots karensen.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster. För tid med frivilliga studier utbetalas inte kostnadsersättning.

Kostnadsersättning kan också betalas för utbildning som arrangeras i utlandet. Kostnadsersättningen är 9 eller 18 euro (16,82 euro i NORD-utbildningen) per dag och det är en skattefri inkomst.

L

Lön för uppsägningstid

Lönen för uppsägningstiden är den etablerade löneinkomst som beaktas vid fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Du har inte rätt till dagpenning för den period under vilken lön för uppsägningstid grundad på heltidsarbete betalas ut.

Ersättning motsvarande lön för uppsägningstiden

Ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden grundad på heltidsarbete är inte etablerad löneinkomst och beaktas därmed inte vid uträkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Under en period med ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstid saknas rätt till dagpenning.

Lönesubventionerat arbete

Om den arbetssökande inte kan sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden eller om personen inte placeras i utbildning kan arbets- och näringsbyrån bevilja lönesubvention till arbetsgivaren för personens lönekostnader.

I det lönesubventionerade arbetet uppfylls arbetsvillkoret med 75 procent. Om det lönesubventionerade arbetet har organiserats utgående från skyldigheten att sysselsätta äldre personer intjänar personen fullt arbetsvillkor under perioden med lönesubventionerat arbete.

M

Maximal arbetstid

Utbetalning av dagpenning eller jämkad dagpenning kräver att utfört arbete under den jämkade perioden (eller granskningsperioden) inte överskrider den maximala arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd arbetstagare i branschen. Om det inte finns ett kollektivavtal i branschen anses den maximala arbetstiden vara den i arbetstidslagen avsedda regelbundna arbetstiden, 40 timmar per vecka.

Maximal betalningstid

Under arbetslöshet betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut för fem dagar i veckan under 300-500 dagar. Den maximala perioden beror på den sökandes ålder och arbetshistorikens längd. I arbetsvillkoret kan sådant arbete som utförts från och med tidpunkten då personen fyllt 17 år beaktas.

När din arbetshistoria är högst tre år får du inkomstrelaterad dagpenning i 300 dagar. När du har arbetat över tre år kan du få inkomstrelaterad dagpenning i 400 dagar. Om du är över 58 år när arbetsvillkoret uppfylls och du har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren har du rätt till 500 dagar maximal utbetalningstid.

Meddelande om permittering

Ett meddelande om permittering är ett intyg skrivet av arbetsgivaren av vilket framgår åtminstone orsaken till permitteringen, starttidpunkten samt varaktigheten eller den beräknade varaktigheten. Meddelandet om permittering lämnas in till kassan när permitteringen inleds.

Meddelande om uppsägning

Ett meddelande om uppsägning ges när arbetsgivaren avslutar ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare. Av meddelandet om uppsägning framgår bland annat orsaken till uppsägningen och anställningsförhållandets slutdatum.

Medlemskapsvillkor

Medlemskapsvillkoret uppfylls när personen har varit medlem i arbetslöshetskassan i åtminstone de senaste 26 veckorna.

N

Att nollställa dagar

Dagarna på den maximala tidskalkylatorn nollställs alltid när en medlem uppfyller anställningsvillkoret på 26 veckor.

O

Omställningspenning

Omställningspenningen och möjligheten till omställningsutbildning ingår i omställningshelheten för dem som fyllt 55 år. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och längre sysselsättningsledighet. Läs mer om omställningspenningen.

P

Pensionssluss

Med pensionssluss avses rätt till tilläggsdagar, det vill säga att man vid en viss ålder har rätt till dagpenning när maximitiden har uppnåtts. Läs mera under Rätt till tilläggsdagar.

Periodisering

En ekonomisk förmån är en separat ersättning som arbetsgivaren betalar ut enligt ett avtal i anknytning till att arbetsförhållandet upphör eller baserat på något annat motsvarande arrangemang. Den ekonomiska förmånen som betalas ut när ett anställningsförhållande upphör periodiseras från anställningsförhållandets sista dag och under periodiseringstiden har man inte rätt till arbetslöshetsförmån. Antalet dagar som ska periodiseras erhålls genom att dela det betalda beloppet med den beräknade dagslönen. Periodiseringstiden beräknas från måndag till fredag.

R

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet är avsett att uppmuntra människor att också ta emot arbete som ligger längre bort från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flytt om du får ett jobb eller en utbildningsplats som krävs för ett jobb och arbetsresan är lång. Läs mera om rörlighetsunderstöd.

S

80 procents skydd

När arbetsvillkoret 26 kalenderveckor uppfylls under maximitiden är den omräknade dagpenningen minst 80 procent av den tidigare dagpenningen. Barnförhöjningen beaktas inte i denna 80 procents jämförelse. Om det nya arbetsvillkoret 26 kalenderveckor uppfylls först efter den maximala utbetalningstiden föreligger inget 80 procents skydd.

Semesterersättning

När ett anställningsförhållande som varat mera än två veckor upphör betalas semesterersättning i regel ut för semester som inte tagits ut. Om all semester har tagits ut under anställningsförhållandet betalas ingen semesterersättning ut. Semesterersättningen är inte etablerad löneinkomst och därmed beaktas den inte vid uträkningen av dagpenningen.

Semesterersättningen periodiseras inte, det vill säga att utbetalningen av den inte skjuter upp den tidpunkt då utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning inleds.

Beroende på kollektivavtalet kan det finnas avvikande bestämmelser om semesterersättningen.

Semesterlön

Semesterlönen är den etablerade löneinkomst som betalas för semesterperioden och som beaktas vid uträkningen av dagpenningen. I heltidsarbete föreligger ingen rätt till dagpenning under semesterperioden.

Semesterpenning

Med semesterpenning avses den tidigare semesterpremien, som är 50 % av lönen för semesterperioden. Semesterpenningen är inte etablerad löneinkomst och därmed beaktas semesterpenningen inte vid uträkning av dagpenningsbeloppet.

Det kan finnas avvikande bestämmelser som semesterpenningen i de olika kollektivavtalen.

Självrisktid

En självrisktid fastställs innan dagpenningen börjar betalas ut. Självrisktiden är fem arbetslösa dagar eller en tid som motsvarar detta och den skall uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor. I självrisktiden kan alla dagar från måndag till fredag inkluderas, men inte de dagar under vilka medlemmen inte heller i övrigt hade haft rätt till dagpenning.

Under självrisktiden måste arbetssökandet också vara i kraft på TE-byrån. Självrisktiden beaktas när dagpenningsbeloppet fastställs.

Ingen ny självrisktid fastställs, om den maximala betalningstiden börjar inom ett år från det att den föregående maximala tiden inleddes och om självrisktiden fastställts redan i början av den maximala tiden för föregående dagpenningsperiod.

Skyddsdel

Dagpenningen har en skyddsdel och inkomster som stannar under denna påverkar inte storleken på den utbetalda dagpenningen. För en ansökningstid på en månad är skyddsdelen 300 euro och på fyra veckor är den 279 euro. Skyddsdelens belopp beaktas före förskottsinnehållningen, det vill säga från bruttolönen.

Sysselsättningsfrämjande service

Den sysselsättningsfrämjande servicen definieras i 10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Till den sysselsättningsfrämjande servicen hör arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, jobbsökningsvägledning, arbetsprövning, rehabiliterande arbetsverksamhet och karriärvägledning.

Arbetslöshetsförmån utbetalas under perioden med sysselsättningsfrämjande service och de dagpenningsdagar som utbetalats under servicen ackumulerar antalet maximala dagar.

T

Rätt till tilläggsdagar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis ut i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar avses rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden för utbetalning av dagpenning (den så kallade pensionsslussen). Läs mer om rätten till tilläggsdagar.

I och med införandet av omställningspenningen höjs åldersgränsen för rätt till utkomstskyddets tilläggsdagar för personer som är födda 1963 och 1964. Möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för personer födda 1965 och därefter.

U

Utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande, som utarbetas efter att den sökande har anmält sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Bland annat sökandes rätt till dagpenning och sysselsättningsfrämjande service eller karenstiden framgår av utlåtandet. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet är bindande för kassan.

Ä

Ändringsskattekort (för förmån)

För förskottsinnehållning av arbetslöshetsförmåner kan du begära ett ändringsskattekort för förmån av skattemyndigheten exempelvis genom Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst. Du kan sända ändringsskattekortet direkt till kassan via tjänsten.

När ett ändringsskattekort för förmån lämnas in till kassan ändras förskottsinnehållningens procentsats enligt ändringsskattekortet.

Följ oss på some