A-kassan logo, vihreä

Työttömyysturvasanasto

Työttömyysturva-sanasto

Työttömyysturvaan liittyy paljon monimutkaista sanastoa. Tältä sivulta löydät selitykset usein käytettyihin termeihin. 

ABC-kirjaimet, A-kassa, piktogrammi

Työttömyysturvasanasto

A

Ansiopäiväraha

A-kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahan perusosan ja mahdollisen lapsikorotuksen lisäksi palkan mukaan määräytyvän ansio-osan. Lue lisää ansiopäivärahasta. 

E

eAsiointi

eAsioinnilla tarkoitetaan A-kassan käyttämää sähköistä asiointipalvelua. Lue lisää eAsioinnista. 

Eläkeputki

Eläkeputkella tarkoitetaan lisäpäiväoikeutta, eli oikeutta päivärahaan enimmäisajan täyttymisen jälkeen tietyn ikäisenä.

Lue lisää kohdasta Lisäpäiväoikeus.

Enimmäistyöaika

Päivärahan tai sovitellun päivärahan maksaminen edellyttää, että sovittelujaksolla (tai tarkastelujaksolla) tehty työ ei ylitä 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, katsotaan enimmäistyöajaksi työaikalaissa tarkoitettu säännöllinen työaika, 40 tuntia viikossa.

Enimmäismaksuaika 

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden ajalta viideltä päivältä viikossa, 300-500 päivän ajan. Enimmäisaikaan vaikuttavat hakijan ikä ja työhistorian pituus. Työssäoloedellytykseen voidaan lukea työssäoloa siitä alkaen, kun henkilö on täyttänyt 17 vuotta.

Saat ansiopäivärahaa 300 päivän ajalta, kun työhistoriasi on enintään kolme vuotta. 400 päivää voit saada ansiopäivärahaa, kun olet ollut töissä yli kolme vuotta. Jos olet yli 58-vuotias työssäoloehdon täyttyessä ja olet ollut töissä viimeisen 20 vuoden aikana vähintään viisi vuotta, olet oikeutettu 500 päivän enimmäismaksuaikaan.

I

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus annetaan, kun työnantaja päättää toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen. Irtisanomisilmoituksesta käy ilmi muun muassa irtisanomisen syy ja työsuhteen päättymispäivä.

Irtisanomisajan palkka

Irtisanomisajan palkka on vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa.

Kokoaikatyöhön perustuvan irtisanomisajan palkan ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus

Kokoaikatyöhön perustuvan irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

J

Jaksotus

Taloudellinen etuus on työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn perustuva erillinen korvaus. Työsuhteen päättyessä maksettu taloudellinen etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien eikä jaksotusajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jaksotettavien päivien lukumäärä saadaan jakamalla maksettu summa laskennallisella päiväpalkalla. Jaksotusaikaan lasketaan päivät maanantaista perjantaihin.

Jalkautus

Jalkautus on tilanne, jossa työnteko keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan. Lue lisää lakon vaikutuksista.

Jatkohakemus

Jatkohakemuksella tarkoitetaan ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen jälkeen täytettävää hakemusta. Sen voi lähettää, jos työssäoloehto ei ole täyttynyt uudestaan tai edellisestä hakemuksesta ei ole kulunut yli kolmea kuukautta. Jatkohakemus täytetään neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta esim. 16.2.-15.3.

Jäsenmaksuvapautus

A-kassan jäsenmaksusta ei ole vapautusaikoja, jos olet pelkästään työttömyyskassan jäsen.

Jos olet myös ammattiliiton jäsen, voit tiedustella vapautusaikaa jäsenmaksuista esimerkiksi työttömyyden tai opiskelun ajalta liittosi jäsenpalvelusta. Katso yhteistyöliittomme. 

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 edellistä viikkoa.

Jälkisuoja

Päätoimisen yritystoiminnan aloittanut palkansaajakassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassassa niin sanotun jälkisuojan eli 18 kuukauden ajan. Jälkisuoja-aikana työttömäksi jäänyt voi saada entisen suuruista ansiopäivärahaa palkansaajakassasta 300-500 päivän enimmäisajan täyteen. Jälkisuoja lakkaa jäsenen täyttäessä yrittäjän työssäoloehdon tai hänen toimittuaan yrittäjänä yli 18 kuukautta.

Myös yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvällä on oikeus jälkisuojaan samoin ehdoin. Yrittäjän jälkisuoja päättyy, kun jäsen täyttää palkansaajan työssäoloehdon.

Lue lisää jälkisuojasta täältä.

K

Karenssi

TE-toimisto voi määrätä karenssin (korvauksettoman määräajan), jos esimerkiksi päivärahan hakija on:

  • ilman pätevää syytä eronnut työstään tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen
  • kieltäytynyt koulutuksesta tai työstä
  • jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen.

Lista ei ole tyhjentävä.

Karenssien pituudet vaihtelevat 7 päivästä 60 päivään perusteesta riippuen ja TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Karenssiajalta ei ole oikeutta päivärahaan paitsi TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun aikana, jolloin päivärahaa maksetaan karenssin estämättä.

Korotettu ansio-osa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna 200 päivää työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää perusosan 95-kertaisen määrän, korotettu ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 25 prosenttia.

Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Kulukorvaus

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Kulukorvausta voidaan maksaa myös ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta. Kulukorvaus on 9 tai 18 euroa (NORD-koulutuksessa 16,82 euroa) päivältä ja se on verotonta tuloa.

L

Lakko ja lakkoavustus

Lakon aikana mahdollisia lakkoavustuksia tulee hakea omasta ammattiliitostasi, mutta joissakin tapauksissa myös lakon ajalta työttömyyskassa voi maksaa työttömyysetuutta.

Jos työntekosi on estynyt välittömästi tai välillisesti työtaistelutoimenpiteen (kuten lakon tai työsulun) takia ja lakolla tai työsululla pyritään vaikuttamaan työsuhteesi ehtoihin, sinulla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä.

Sen sijaan näissä tilanteissa voit hakea lakkoavustusta omasta ammattiliitostasi tai lakon julistaneesta toisesta ammattiliitosta.

Lue lisää

Lapsikorotus

Lapsikorotus on poistunut työttömyysetuuksista 1.4.2024 (linkki lakimuutoksiin)

Lapsikorotuksen määrä riippuu siitä, kuinka monta lasta hakijalla on. Lapsikorotus maksetaan jäsenen alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista (maksissaan kolmesta lapsesta). Lue lisää 

Lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa kassalle työvoimapoliittisen lausunnon, joka laaditaan sen jälkeen kun hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Lausunnosta käy ilmi muun muassa hakijan oikeus päivärahaan ja työllistymistä edistävän palvelun tai karenssin aika. Työvoimapoliittinen lausunto on kassaa sitova.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu kannustamaan työn vastaanottamiseen kauempaakin kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja, jos vastaanotat työn tai työn edellytyksenä olevan koulutuspaikan, ja työmatkasi on pitkä. Lue lisää liikkuvuusavustuksesta. 

Lisäpäiväoikeus

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä (ns. työttömyysputki) tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen. Lue tarkemmin lisäpäiväoikeudesta. 

Muutosturvarahan käyttöönoton myötä työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla. Lisäpäivät poistuvat kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Lomakorvauksen jaksotus

Lomakorvaus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen siten, että työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka monen työpäivän keskimääräistä palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa. Tätä kutsutaan lomakorvauksen jaksottamiseksi.

Jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet. Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan, kun päivärahaa maksetaan.

Lomakorvauksen jaksotus ei vaikuta lomautustilanteissa, koska silloin työsuhde ei pääty kokonaan.

Esimerkiksi, jos työsuhteen päättyessä saa kuukauden palkkaa vastaavan lomakorvauksen, voidaan omavastuuaikaa alkaa kerryttää ja etuutta maksaa vasta, kun tämä maksettu jakso loppuu eli tässä tapauksessa noin kuukauden kuluttua.

Esimerkki jaksotuksesta:

  1.  Henkilön kokoaikainen, yli kaksi viikkoa kestänyt työsuhde on päättynyt 31.1.2024. Hänelle on työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvausta pitämättömästä vuosilomasta 1 500 euroa.
  2. Hänen keskimääräinen kuukausipalkkansa on ollut 3 000 euroa ja päiväpalkka 3 000 euroa: 21,5 päivää = 139,53 euroa/päivä.
  3. Lomakorvaus jaetaan keskimääräisellä päiväpalkalla 1 500 euroa: 139,53 euroa/pv = 10 päivää.
  4. Lomakorvauksen jaksotusaikaan kuluu 10 maksettavaa päivää eli kaksi viikkoa työsuhteen päättymisestä lukien.
  5. Päivärahaa ei voida maksaa ajalta 1.2.-14.2.2024. Jaksotuksen jälkeen huomioidaan omavastuuaika, joka on seitsemän päivää, eli alkaa 15.2.2024 ja kestää 25.2.2024 saakka.
  6. Päivärahan maksu voi siis alkaa 26.2.2024.

Lomakorvaus

Pääsääntöisesti lomakorvaus maksetaan yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista. Jos kaikki lomat on pidetty työsuhteen aikana, ei lomakorvausta jää maksettavaksi. Lomakorvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomakorvauksesta voi olla poikkeavia säännöksiä työehtosopimuksesta riippuen.

Lomapalkka

Lomapalkka on vuosiloma-ajalta maksettavaa vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon päivärahan määrää laskettaessa. Kokoaikatyön vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Lomaraha

Lomarahalla tarkoitetaan entistä lomaltapaluurahaa, joka on suuruudeltaan 50 % loma-ajan palkasta. Lomaraha ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomarahasta voi olla poikkeavia säännöksiä työehtosopimuksesta riippuen.

Lomautusilmoitus

Lomautusilmoitus on työantajan kirjoittama todistus, josta käy ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Lomautusilmoitus toimitetaan kassaan lomautuksen alkaessa.

Lyhennetty työpäivä

Lomautus voidaan toteuttaa päivittäistä työaikaa lyhentämällä eli lyhennettynä työpäivänä, jolloin kassa maksaa soviteltua ansiopäivärahaa.

Lyhennetty työviikko

Lyhennetyssä työviikossa työaikaa lyhennetään yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä, jolloin lomautuspäiviltä voi saada ansiopäivärahaa.

M

Maksuilmoitus

Lähetämme maksuilmoituksen jokaisen päivärahamaksun yhteydessä. Maksuilmoituksesta käy ilmi muun muassa päivärahan määrä, maksettu bruttosumma, ennakonpidätys, maksujakso, sekä laskureihin kertyneiden päivien lukumäärät.

eAsioinnissa voit valita, miten haluat maksuilmoituksen toimitettavan; tekstiviestillä, sähköisesti tai postitse.

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha ja mahdollisuus muutosturvakoulutukseen ovat osa muutosturvakokonaisuutta 55 vuotta täyttäneille. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Lue lisää muutosturvarahasta. 

Muutosverokortti (etuutta varten)

Muutosverokortin etuutta varten voi pyytää verottajalta työttömyysetuuksien ennakonpidätystä varten esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta. Palvelun kautta voi lähettää muutosverokortin suoraan kassaan.

Kun muutosverokortti etuutta varten toimitetaan kassaan, muutetaan ennakonpidätysprosentti muutosverokortin mukaiseksi.

O

Omavastuuaika

Ennen kuin päivärahaa aletaan maksaa, asetetaan omavastuuaika. Omavastuuaika on seitsemän työttömyyspäivää tai sitä vastaava aika, ja sen on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan voidaan lukea päivät maanantaista perjantaihin, mutta ei niitä päiviä, joilta jäsenellä ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan.

Työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa myös omavastuun ajalta. Omavastuuaika otetaan, kun päivärahan määrä lasketaan.

Omavastuuaikaa ei aseteta uudelleen, jos enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on jo edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa asetettu.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on työttömyysturvalain 10 luvussa sekä Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa määritelty työllistymistä edistävä palvelu. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelun ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät enimmäisaikalaskuria.

P

Pakkaspäivä

Sääesteen sattuessa voi kassasta hakea päivärahaa tietyin edellytyksin.

 

Palkanmäärittely

Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään työttömyyttä välittömästi edeltävän vähintään 26 palkallisen viikon vakiintuneesta työtulosta. Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy.

Jos edellisestä enimmäisajan alkamisesta on alle vuosi aikaa ja päivärahan suuruus on tällöin määritelty, uutta päivärahaa ei määritellä eikä omavastuuaikaa oteta 26 viikon työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta.

Palkkatukityö

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Palkkatukityöstä työssäoloehtoa kerryttää 75 prosenttia. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Päivien nollaus

Enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan aina, kun jäsen täyttää 26 viikon työssäoloehdon.

S

Soviteltu päiväraha

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa jäsenelle, joka on vastaanottanut osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön (satunnainen työ) tai jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Sovitellun päivärahan määrä saadaan, kun kokonaan työttömän täydestä päivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujaksolla (hakemusjaksolla) ansaitusta palkkatulosta tai yritystoiminnan ansiotulosta. 

Palkkatulo ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat kuitenkin olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin saman verran kuin mihin henkilöllä olisi oikeus soviteltuna peruspäivärahana.

Soviteltavan tulon ja työajan jakaminen

Jos työtuloa maksetaan sovittelujakson aikana yhden työsopimuksen perusteella kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta ja tämä poikkeaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta, työtulo jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin mihin tulon ansainta perustuu. Jos sovittelujakso on neljä kalenteriviikkoa, tulo jaetaan neljän viikon sovittelujaksoille niiden ansainnan mukaan.
Myös työaika jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin mihin tulon ansainta perustuu. Jos sovittelujakso on neljä kalenteriviikkoa, sovittelussa huomioitava työaika jaetaan neljän viikon sovittelujaksoille niiden ansainnan mukaan.
Tuloa ei jaksoteta, jos se on ansaittu yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai yritystoimintana pidetystä työstä.

Suojaosa

Sovitellun päivärahan suojaosa poistui 1.4.2024 (linkki lakimuutoksiin)

Ansiopäivärahassa on suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vaikuta maksettavan päivärahan suuruuteen. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa. Suojaosan määrä huomioidaan ennen ennakopidätystä, eli ns. bruttopalkasta.

Sääestepäivä

Sääesteen sattuessa voi kassasta hakea päivärahaa tietyin edellytyksin.

T

Tulorekisteri

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulojen maksajat, kuten työnantajat ja etuuden maksajat, ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti, jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen.

Hyödynnämme A-kassassa sähköisen tulorekisterin tietoja, kun käsittelemme jäsentemme etuushakemuksia. Muun muassa työnantajat ilmoittavat palkansaajien tulotietoja kansalliseen tulorekisteriin. A-kassa käyttää tulotietoja ansiopäivärahan määrän laskemista varten.

Työaikapankki

Työaikapankkiin kerätään työntekijän tekemät ylityöt ja ne voidaan käyttää vapaina tai maksaa rahana myöhempänä ajankohtana.

Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta. Työaikapankista nostetun rahakorvauksen jaksotus tehdään samalla tavalla kuin työsuhteen päättyessä maksetun taloudellisen etuuden jaksotus.

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työpäivänä, työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltua päivärahaa maksettaessa tulona huomioon.

Työllistymistä edistävä palvelu

Työllistymistä edistävät palvelut määritellään työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon tarkastelujaksolla tarkoitetaan 28 kuukauden aikaa, jonka sisällä 26 viikon työssäoloehdon on täytyttävä.

Tarkastelujakso on työttömyyttä välittömästi edeltävät 28 kuukautta, mutta tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi sairaus, päätoiminen opiskelu ja lapsen syntymä.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

V

Verotus

Palkkaverokorttia käytettäessä ansiopäivärahasta maksettava vero on aina vähintään 25 prosenttia, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata ja lähettää suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta.

Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verovuoden verotettavasta tulosta tai vahvistetusta tappiosta. Verotuspäätöksellä näkyvät verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset.

Kassa tarvitsee henkilökohtaisen verotuspäätöksen viimeksi vahvistetusta verotuksesta silloin, kun jäsenellä on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa.

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia jäsenen ansiopäivärahan määrästä. Vuorottelukorvausta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia eikä korotettua ansio-osaa.

Lue lisää vuorottelukorvauksesta täältä.

#

80 prosentin suoja

Kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy enimmäisaikana, uudelleen laskettava päiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Tässä 80 prosentin vertailussa ei huomioida lapsikorotusta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jälkeen.

Someen jakonapit