A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Ansiopäiväraha

Oikopolut

Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyyskassan maksama etuus työttömyys ja lomautustilanteissa

Maksamme ansiopäivärahaa myös työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahaan kuuluu ansiopäivärahan perusosan ja mahdollisen lapsikorotuksen lisäksi palkan mukaan määräytyvä ansio-osa.

Ansiopäivärahaa voit hakea, jos olet työttömyyskassan jäsen.

Voit saada ansiopäivärahaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset, työttömyyskassan jäsenyysehdon ja työssäoloehdon.

Lyhyesti:

 • työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto), joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon
 • sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jäsenyysehto)
 • sinun tulee jäsenyytesi aikana olla palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (työssäoloehto).

Muita yleisiä ehtoja päivärahan saamiseksi ovat muun muassa:

 • 18–64 vuoden ikä (lomautetuilla 68 vuotta)
 • asuminen Suomessa
 • ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • kokoaikatyön hakeminen
 • päivärahan hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.

Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.

Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha on noin 1670€/kk, jos palkka on 2500€. Kelan maksama peruspäiväraha on noin 800€.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tutkii työvoimapoliittiset edellytyksesi ja antaa siitä työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Kassa ei voi vaikuttaa TE-toimiston antamiin lausuntoihin.

Toimi näin:

 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • Työnhakijaksi voit ilmoittautua täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.
 • Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimistosta otetaan sinuun yhteyttä, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta tapaamisesta
 • Jos olet kuntakokeilun asiakas, ilmoittautuminen tulee tehdä TE-toimiston Oma asioinnin kautta.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Myös toisen kassan jäsenyysaika lasketaan mukaan 26 viikkoon, jos olet liittynyt jäseneksi kuukauden sisällä edellisen kassajäsenyyden päättymisestä.

 

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun

 • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana.
 • Yrittäjän perheenjäsenenä sinulle voidaan myöntää ansiopäivärahaa, kun olet työskennellyt perheyrityksessä 52 työssäoloehdon täyttävää viikkoa. Et voi kuitenkaan yhdistää perheyrityksessä ja muulla työnantajalla tehtyä työskentelyä työssäoloehdon täyttämiseksi.

 

Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voit kerätä lyhyemmissäkin jaksoissa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehto kertyy vain kassan jäsenyyden aikana.

 

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun

 • palkallinen työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia (mukaan lasketaan esimerkiksi palkallinen loma- tai sairausaika)
 • työ on tehty työsuhteessa ja se on vakuutuksenalaista eli siitä on maksettu ennakonpidätys ja työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut
 • palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2023 vähintään 1 331 euroa kuukaudessa.
 • luovan ja esityksellisen alan työstä on saatu palkkaa vähintään 309,53 euroa (vuonna 2023).

Jos olet työllistynyt palkkatukityössä, voidaan työssäoloehtoon lukea 75 prosenttia työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Täyttääksesi 26 viikon työssäoloehdon sinun tulee työskennellä 35 viikkoa. Jos olet työllistynyt palkkatukityöhön työllistämisvelvoitteen perusteella, lasketaan kaikki työssäoloviikot mukaan työssäoloehtoon.

 

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat muun muassa aika, jolta olet saanut

 • Kelan sairauspäivärahaa
 • Kelan vanhempainrahaa
 • Kelan kotihoidon tukea
 • Kelan opintotukea, tai
 • olet ollut suorittamassa asevelvollisuus- tai siviilipalvelua.

 

Muistettavia aikamääreitä

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyviä tärkeitä aikamääreitä. Infograafi.


Muiden etuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Muut etuudet tai rajoitukset voivat vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen siten, että ne joko estävät päivärahan saamisen tai vähentävät päivärahan määrää. Joissakin tapauksissa niillä ei ole vaikutusta päivärahaoikeuteen tai sen määrään.

Ansiopäivärahaoikeuteen vaikuttavat esimerkiksi päivärahan maksamisen estävät sosiaalietuudet, työvoimapoliittiset rajoitukset ja työsuhteeseen liittyvät rajoitukset. Nämä voivat estää päivärahan maksamisen kokonaan.

Osa sosiaalietuuksista vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Nämä etuudet vähennetään päivärahasta kuukausitasolla, jolloin kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää. Vähentävät sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan enimmäisajan kulumiseen, vaan jokainen vähennettynä maksettu päivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

 

Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen estävät ajat ja etuudet

Olemme koonneet alle yleisimpiä päivärahan saamisen estäviä aikoja tai etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Sinulle on asetettu omavastuuaika
 • Sinulle on asetettu TE-toimistossa korvaukseton määräaika eli karenssi
 • Saat työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta
 • Saat työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvää muuta taloudellista etuutta (esimerkiksi eropaketti tai "kultainen kädenpuristus")
 • Saat vuosiloma-ajan palkkaa kokoaikatyöstä
 • Saat vanhuuseläkettä
 • Saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • Saat sairaus- tai osa-sairauspäivärahaa
 • Saat kuntoutusrahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • Jos olet alle 25-vuotias ja et ole peruskoulun tai lukion jälkeen suorittanut tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta etkä ole hakenut vähintään kahta opiskelupaikkaa yhteishaussa.

 

Päivärahaa vähentävät etuudet

Alla on eritelty joitakin yleisimpiä ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Osa-aikaeläke
 • Työeläkelain mukainen osa-työkyvyttömyyseläke
 • Perheelle maksettu kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä)
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Työnantajan järjestämä lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus.

 

Etuudet joilla ei ole vaikutusta päivärahaan

Ansiopäivärahan määrään ei ole vaikutusta muun muassa seuraavilla sosiaalietuuksilla. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Lapsilisä
 • Kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio
 • Asumistuki
 • Perhe-eläkkeet
 • Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • Vammaistuki
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäivärahalaskuri

Voit laskea arvion saamastasi ansiopäivärahasta laskurilla.

Laske arvio päivärahasi määrästä päivärahalaskurilla. Päivärahan tarkka suuruus määritellään työttömyyskassan antamassa päätöksessä.

 

Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto.

 

Yrittäjän perheenjäsenenä sinulle voidaan myöntää ansiopäivärahaa, kun olet työskennellyt perheyrityksessä 52 työssäoloehdon täyttävää viikkoa. Et voi kuitenkaan yhdistää perheyrityksessä ja muulla työnantajalla tehtyä työskentelyä työssäoloehdon täyttämiseksi.

 

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

 

Jos olet tehnyt kausiluonteista työtä, voidaan ansiopäivärahasi määritellä työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden ansioista. Se edellyttää, että tehty työmäärä ja sitä kautta ansiot ovat olleet tavanomaista huomattavasti korkeammat.

 

Päivärahan määrittelyssä käytettävästä kuukausipalkastasi vähennetään ensin työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava lakisääteinen prosenttivähennys, joka on 4,40 % vuonna 2023.

 

Mitkä palkkatulot lasketaan mukaan?

Ansiopäivärahan määrää laskettaessa aivan kaikkia palkanosia ei oteta huomioon. Alla esimerkkejä näistä palkanosista.

 

Lasketaan mukaan (lista ei ole tyhjentävä)

 • kuukausi-, päivä- ja tuntipalkka
 • urakkapalkka
 • vuosiloma-ajan palkka
 • sairausajan palkka
 • irtisanomisajan palkka (ei korvaus)
 • palkanlisät: ylityökorvaus, iltatyölisä, vuorotyölisä, urakkapohja, arkipyhäkorvaus yms.
 • tulokseen perustuva palkka, kuten erilaiset tulospalkkiot ja bonukset
 • verollinen luontoisetuus, esim. puhelin- ja ateriaetu
 • palkkaturvana maksettu palkka.

 

Ei lasketa mukaan (lista ei ole tyhjentävä)

 • lomaraha ja lomakorvaus
 • veroton luontoisetuus
 • verottomat korvaukset (esim. kilometrikorvaus, työkalukorvaus)
 • työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, eli niin sanottu kultainen kädenpuristus (riippumatta siitä, miksi sitä kutsutaan)
 • irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja vahingonkorvaus
 • työaikapankissa oleva säästö tai työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • odotusajan palkka
 • pääomatulot, esim. optio- ja osinkotulo.

 

Miten päivärahan määrä muodostuu?

Päiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsikorotuksesta. Vuonna 2023

 • perusosa on peruspäivärahan suuruinen, 37,21 euroa päivässä
 • ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuukaudessa suurempi kuin 3 534,95 euroa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia.

Ansiopäivärahan lapsikorotus

Alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta maksetaan lapsikorotus, joka vuonna 2023 on

 • yhdestä lapsesta 7,01 euroa
 • kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 euroa
 • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26 euroa päivässä.

Voit saada lapsikorotusta omista tai samassa taloudessa asuvien puolison lapsista (maksissaan kolmesta lapsesta).

 

Milloin päiväraha maksetaan korotettuna?

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Jos maksettavia päivärahapäiviä on vielä jäljellä työllistymistä edistävän palvelun jälkeen, ne maksetaan sinulle ilman korotettua ansio-osaa. Korotetun ansio-osan edellytyksenä on, että olet sopinut palvelusta työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa.

 

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3 534,95 euroa kuukaudessa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia. Lue lisää opiskelusta ja työllistymistä edistävistä palveluista.


Soviteltu ansiopäiväraha

Voit saada soviteltua ansiopäivärahaa, jos saat työtuloa ja olet:

 • osa-aikatyössä, ei kuitenkaan, jos olet itse lyhentänyt työaikaasi
 • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta
 • vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
 • työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä sivutoimisesti
 • työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti enintään kaksi viikkoa
 • aloittanut työttömänä ollessasi yritystoiminnan (enintään neljän kuukauden ajalta)

Soviteltua päivärahaa maksetaan samansuuruisena hakemusjakson jokaiselta arkipäivältä, joilta sinulla on oikeus etuuteen. Päivärahaa maksetaan niin työttömiltä kuin työssäolopäiviltä.

 

Sovitellun päivärahan määrään vaikuttavat ansiopäivärahasi määrä ja osa-aikaisesta tai muusta sovittelun piirissä olevasta työstä saamasi työtulot. Ennakonpidätyksen alaiset työtulot, jotka jäävät alle suojaosan eli 300 euroon kuukaudessa tai 279 euroon neljässä viikossa, eivät vaikuta päivärahasi määrään.

 

Työttömyysaikana saamasi tulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun tulo tosiasiallisesti maksetaan sinulle. Tätä kutsutaan päivärahan maksuperusteiseksi sovitteluksi.

 

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa koko sen ajan, kun haet soviteltua päivärahaa. Työnhaun on siis oltava voimassa myös työskentelyn ajalla.

 

Sovitellun päivärahan määrä

Suuntaa antavan arvion sovitellun päivärahan määrästä voit laskea päivärahalaskurilla.

 

Sovitellun päivärahan määrään vaikuttavat ansiopäivärahasi määrä ja osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstäsi saamasi palkkatulot. Jos saamasi palkkatulot jäävät alle suojaosan, saamasi ansiotulot eivät vaikuta maksetun päivärahan suuruuteen.

 

Suojaosa on 300 euroa kuukauden hakujaksolla tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla ennen ennakonpidätystä eli bruttona.

 

Jos työtulosi ylittävät hakujaksolla suojaosan, ylittävä osa vähentää ansiopäivärahan määrää. Tällöin täydestä päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä tulosta, jonka olet saanut hakujaksolla.

Esimerkki
Täysi ansiopäivärahasi on 60 euroa päivässä. Aloitat osa-aikatyön, josta saat palkkaa 600 euroa kuukaudessa. Koska palkka maksetaan kuukausittain, hakujakso on kalenterikuukausi. Puolet suojaosan ylittävästä palkasta vaikuttaa ansiopäivärahan määrään (600 – 300) x 0,5 = 150. Tämä 150 euroa jaetaan luvulla 21,5, joka on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa. Näin saadaan päivärahaa vähentävä määrä 6,98 euroa päivässä. Soviteltu päiväraha on siis 60 – 6,98 = 53,02 euroa päivässä ja sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä.

Soviteltavan tulon jakaminen useammalle sovittelujaksolle

Jos työtuloa maksetaan kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta ja tämä poikkeaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta, työtulo jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin mihin tulon ansainta perustuu. Jos sovittelujakso on neljä kalenteriviikkoa, tulo jaetaan neljän viikon sovittelujaksoille niiden ansainnan mukaan.

Esimerkki:
Sinulle on 3.7. maksettu 1.500 euroa palkkaa osa-aikatyöstäsi, jota olet tehnyt huhti-, touko- ja kesäkuussa. Koska tuloa on ansaittu kolmelta kuukaudelta, jaetaan se vaikuttamaan päivärahan sovittelussa maksukuukaudelle ja kahdelle sitä seuraavalle kuukaudelle, heinä-, elo- ja syyskuulle; 1 500 euroa / 3 kk = 500 euroa kuukaudessa.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Et voi saada soviteltua päivärahaa enempää kuin mikä on täyden ansiopäivärahasi määrä.

 

Työstä saamasi tulo ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset silloin, kun soviteltavat tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan.

 

Jos työtulo ja soviteltu päiväraha yhteensä ylittäisivät päivärahan perusteena olevan palkan, päivärahaa maksetaan sen verran, että kokonaistulo on yhteensä päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

 

Työajan vaikutus päivärahaan

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 prosenttia alan kokoaikatyön enimmäistyöajasta:

 • osa-aikatyössä, enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä ja lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää tekevillä hakujakson aikana maksettuja työtunteja verrataan kokoaikatyön tunteihin. Maksettuja tunteja verrataan palkanmaksurytmistä riippuen neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden kokoaikatyön työaikaan.
 • yritystoiminnassa tehdyillä tunneilla ei ole merkitystä eikä tunteja tarvitse ilmoittaa.

Työaika huomioidaan sillä jaksolla, jolla siitä saatu tulo maksetaan sinulle.

Esimerkki
Aloitat osa-aikaisen työn heinäkuussa. Palkka maksetaan sinulle 15.8.2023. Kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika alalla on 40 tuntia viikossa. 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta on 137,60 tuntia kalenterikuukauden aikana. Olet tehnyt heinäkuussa töitä 140 tuntia, eli työaika ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta. Hakemuksesi ajalta 1. – 31.8.2023 hylätään heinäkuussa tehtyjen ja elokuussa maksettujen tuntien perusteella. Heinäkuun hakemuksen ajalta sinulle maksetaan täyttä päivärahaa, jos et ole saanut palkkatuloa heinäkuun aikana.

Sovittelussa huomioitavan työajan jakaminen useammalle sovittelujaksolle

Jos soviteltava työtulo on ansaittu kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta ja se jaksotetaan vaikuttamaan useammalle kuukaudelle, myös työaika jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin mihin tulon ansainta perustuu. Jos sovittelujakso on neljä kalenteriviikkoa, sovittelussa huomioitava työaika jaetaan neljän viikon sovittelujaksoille niiden ansainnan mukaan.

Esimerkki:
Sinulle on 3.7. maksettu palkkaa osa-aikatyöstäsi, jota olet tehnyt huhti-, touko- ja kesäkuussa yhteensä 100 tuntia. Koska tuloa on ansaittu kolmelta kuukaudelta, jaetaan työaika eli maksettujen työtuntien määrä vaikuttamaan päivärahan sovittelussa maksukuukaudelle ja kahdelle sitä seuraavalle kuukaudelle, heinä-, elo- ja syyskuulle 100 tuntia / 3 kk = 33,3 tuntia kuukaudessa.

Jos sovittelussa huomioitava työaika ylittää 80 % alan täydestä työajasta, ei soviteltua päivärahaa voida maksaa.

 

Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi, saat täyttä päivärahaa työttömiltä päiviltä. Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi ja saat lisäksi tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai yritystoiminnasta, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa.


Kuinka kauan ansiopäivärahaa voi saada

Voit saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300–500 työttömyyspäivän ajalta. Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä:

 

 Työhistoria  Enimmäisaika
 Enintään 3 vuotta  300 päivää (n. 14 kk)
 Yli 3 vuotta  400 päivää (n. 18 kk)
 Vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehtosi täyttyy 58 vuotta täytettyäsi  500 päivää (n. 23 kk)

 

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Jos täytät uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon, enimmäisaika alkaa uudelleen alusta. Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa. Enimmäisajan alkamisella tarkoitetaan ensimmäistä maksettua päivärahapäivää.

 

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on laskettu silloin.

 

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

 

Kun enimmäisaika täyttyy

Enimmäismaksuajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Saat kirjallisen päätöksen ansiopäivärahaoikeuden päättymisestä viimeisen maksuilmoituksen mukana. Toimita päätös Kelaan ja TE-toimistoon.

 

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos sinulla on oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin eli jäät ns. eläkeputkeen.

 

Lisäpäiväoikeus (eläkeputki)

Lisäpäiväoikeus (tai eläkeputki) tarkoittaa, että voit saada ansiopäivärahaa, vaikka päivärahan enimmäisaika olisi jo täyttynyt. Lisäpäiviä voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

 

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan lisäpäiviltä, jos olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana ja

 

syntynyt vuonna, sekä ennen enimmäisajan täyttymistä täyttänyt
1957-1960 61 vuotta
1961-62 62 vuotta
1963 63 vuotta
1964 64 vuotta

 

Lisäpäiviä ei tarvitse erikseen hakea, vaan tutkimme sen ansiopäivärahahakemuksesi perusteella automaattisesti.

 • Muista kuitenkin pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa siltä ajalta, kun haet ansiopäivärahaa
 • Päivärahaoikeuden päätyttyä sinulla on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä.

 

Jos sinulle on maksettu lisäpäiviä ja aiot tämän jälkeen hakea vanhuuseläkettä.

 • Pyydä meiltä todistus maksetuista lisäpäivistä
 • Toimita lähettämämme todistus eläkeyhtiöllesi.

Voit pyytää todistuksen aikaisintaan silloin, kun sinulle on maksettu eläkkeen alkamista edeltävän kuun ajalta päivärahaa vähintään yhdeltä päivältä.

Esimerkki, lisäpäivätodistuksen pyytäminen A-kassa on maksanut sinulle ansiopäivärahan lisäpäiviä. Aiot jäädä eläkkeelle 1.4. Voit pyytää todistusta aikaisintaan silloin, kun päivärahaa on maksettu sinulle 1.3. tai sen jälkeen.

Vuosina 1950-1957 syntyneet voivat halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään eikä eläkkeeseen tehdä varhennusvähennystä.


Päivärahan laskeminen uudelleen

Päivärahasi määritellään eli lasketaan uudelleen, kun

 • olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä uudelleen 26 kalenteriviikon ajan 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, ja
 • edeltävästä päivärahan enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa.

 

Ansiopäivärahasi määrää ei lasketa uudelleen, kun

 • olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä uudelleen 26 kalenteriviikon ajan 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, mutta
 • edeltävästä päivärahan enimmäisajan alkamisesta on alle vuosi aikaa.

 

Jos työssäoloehtosi täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahaa ei määritellä uudelleen kesken palvelun.

Päivärahan määrän laskeminen uudelleen tulee kuitenkin erottaa päivärahan enimmäisajan eli 300–500 päivärahapäivän laskennan aloittamisesta:

 • Päivärahan enimmäisajan ansiopäivärahapäivän laskenta alkaa alusta aina, kun työssäoloehto täyttyy.
 • Laskenta aloitetaan alusta, vaikka päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen eikä omavastuuaikaa asetettaisi.

Esimerkki, päiväraha lasketaan uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 24.4.2022. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu 3.5.-9.5.2021, mutta päivärahaa ei ole maksettu yhdeltäkään päivältä. Ensimmäinen työtön päivä on 25.4.2022. Päivärahaa ei kuitenkaan alettu maksaa vuonna 2021, joten päivärahan enimmäisaika ei ole alkanut. Omavastuuaika otetaan uudelleen 24.4.2022 alkaen, ja päiväraha lasketaan uudelleen.

 

Esimerkki, päivärahaa ei lasketa uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 20.3.2022. Edellisen kerran päivärahasi on laskettu ja omavastuuaika otettu maaliskuussa 2021. Ensimmäisen kerran päivärahaa on maksettu 29.3.2021. Työssäoloehdon täyttymisen jälkeen uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä ilman omavastuuaikaa olisi 21.3.2022 eli vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta 29.3.2021. Päivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa oteta. Päivärahan maksamista jatketaan 21.3.2022 alkaen maaliskuussa 2021 lasketulla päivärahalla. Enimmäisaika alkaa alusta.

Suojasäännöt uutta päivärahaa laskettaessa

Päivärahasi määrä on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahastasi (ilman lapsikorotusta), kun

 • työssäoloehtosi täyttyy uudelleen enimmäisajan ollessa kesken, eli maksettavia päivärahapäiviä (300–500 päivää) on vielä jäljellä.

 

Päivärahan 80 prosentin suojaa ei ole, jos

 • uusi työssäoloehtosi täyttyy vasta enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen, eli maksettavia päivärahapäiviä (300–500 päivää) ei ole enää jäljellä.

 

Jos olet 57–59-vuotias ja työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä:

 • päivärahasi suuruus ei muutu, ellei 
 • uusien tulotietojen perusteella laskettu palkkasi ole parempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka. Päivärahasi määrä voi siis nousta mutta ei laskea.

 

Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja työssäoloehtosi täyttyy:

 • päivärahasi suuruus ei muutu, ellei
 • uusien tulotietojen perusteella laskettu palkkasi ole suurempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka. Päivärahasi määrä voi siis nousta mutta ei laskea.

 

60-vuotiaiden tai tätä vanhempien päivärahaa määrää ei lasketa uudelleen, jos

 • työssäoloehtoosi luetaan sellaista aikaa, jolloin olet 60 vuotta täytettyäsi ollut työllistymistä edistävässä palvelussa velvoitteen perusteella.

Omavastuuaika

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajalta ei pääsääntöisesti makseta päivärahaa.

Omavastuupäiviksi hyväksytään päivät maanantaista perjantaihin ja kalenteriviikkoon voi sisältyä yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuajan on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

 

Omavastuupäiviin ei voida lukea aikaa, jolta päivärahaoikeuttakaan ei ole (esimerkiksi taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta).

 

Jos sinulla on hakujaksolla työtunteja osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä, omavastuuaika on viittä päivää vastaava tuntimäärä.

Esimerkki

Teet osa-aikaista työtä neljä tuntia päivässä ja viisi päivää viikossa maanantaista perjantaihin. Kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika tekemässäsi työssä on 40 tuntia viikossa eli 8 tuntia päivässä.

Haet soviteltua päivärahaa osa-aikaisen työsuhteesi ajalta eikä sinulla ole muuta työtä. Koska teet osa-aikaista työtä neljä tuntia päivässä, omavastuuaikaasi kertyy myös neljä tuntia päivässä. Tällöin omavastuuaikasi täyttyy 10 arkipäivässä.

Poikkeuksia omavastuuajan laskemisessa

 

Työllistymistä edistävien palvelun ajalla sen sijaan omavastuuaikaa ei käytännössä ole. Omavastuuaika kuluu samalla, kun palvelun ajalta maksetaan päivärahaa.

 

Arkipyhät voidaan myös lukea omavastuuseen, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon ennen arkipyhää, eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan lomautustilanteessa arkipyhäkorvausta.

 

Omavastuuajan asettaminen uudelleen

Omavastuuaika asetetaan, kun

 • täytät työssäoloehdon, ja
 • ansiopäivärahan enimmäismaksuaika (300–500 päivää) alkaa alusta.

 

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta uudelleen, jos

 • täytät työssäoloehdon,
 • uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta (kun käytännössä päivärahaa on ensimmäisen kerran maksettu edeltävällä päivärahakaudella), ja
 • omavastuuaika on otettu silloin.

Karenssi eli korvaukseton määräaika

TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon, eikä karenssiajalta ole oikeutta päivärahaan.

Jos olet eronnut työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen, TE-toimisto asettaa korvauksettoman määräajan eli karenssin.

 

TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon, eikä karenssiajalta ole oikeutta päivärahaan.

 

Poikkeuksena ovat TE-toimiston kanssa sovittavat työllistymistä edistävät palvelut, joiden ajalta päivärahaa maksetaan samanaikaisesti karenssin kanssa.

Karenssi on eri asia kuin viiden päivän omavastuuaika.


Sairastuminen työttömyyden aikana

 • Hae Kelasta sairauspäivärahaa, jos sairautesi kestää yli 9 päivää (lauantait mukaan lukien).
 • Jos sairautesi kesti enintään 1+9 päivää (sairastumispäivä ja 9 sairauspäivää lauantait mukaan lukien), sinun ei tarvitse hakea sairauspäivärahaa Kelasta.
 • Jos työkyvyttömyytesi jatkuu, vaikka Kelan sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on täyttynyt, voit hakea kassasta ansiopäivärahaa.

Voit saada ansiopäivärahaa tiettyjen edellytysten täyttyessä sairauspäivärahan omavastuuajalta. Hae Kelasta sairauspäivärahaa, jos sairautesi kestää yli 9 päivää (lauantait mukaan lukien).

Et voi saada ansiopäivärahaa, jos saat Kelasta sairaus- tai osasairauspäivärahaa tai työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.

Jos sairautesi kestää alle 9 päivää

Jos sairautesi kesti enintään 1+9 päivää (sairastumispäivä ja 9 sairauspäivää lauantait mukaan lukien), sinun ei tarvitse hakea sairauspäivärahaa Kelasta.

 

Jos haet ansiopäivärahaa A-kassasta, toimi näin:

 • ilmoita aina sairausaikasi ansiopäivärahahakemuksessa
 • merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”sairas” siitä päivästä alkaen, kun olet sairastunut
 • ilmoita sairausaikasi kesto, jos se on jo tiedossa
 • voit lähettää hakemuksesi kassalle normaalin hakurytmisi mukaisesti joko 4 viikolta tai kuukaudelta.

 

Sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivää on maksettu

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu, vaikka Kelan sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on täyttynyt, voit hakea kassasta ansiopäivärahaa.

 

Jos haet ansiopäivärahaa A-kassasta, toimi näin:

 • Ilmoittaudu heti TE-toimistoon, kun sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Opastamme sinua tarkemmin tilanteestasi riippuen, mitä lisäselvityksiä tulee lähettää kassaan. Tarvitsemme tietyt selvitykset, jotta voimme käsitellä hakemuksesi ansiopäivärahaa varten.


 

Päivärahaoikeus lakon aikana

Sinulla on oikeus päivärahaan silloin, kun

 • lakolla ei pyritä vaikuttamaan sinun työehtoihisi, mutta
 • työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi.

Sinulla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä, jos

 • työntekosi on estynyt välittömästi tai välillisesti työtaistelutoimenpiteen (kuten lakko tai työsulku) takia, ja
 • lakolla tai työsululla pyritään vaikuttamaan työsuhteesi ehtoihin.

Sen sijaan näissä tilanteissa voit hakea lakkoavustusta omasta ammattiliitostasi tai lakon julistaneesta toisesta ammattiliitosta.

 

Oletko lomautettu lakon aikana?

Lomautettuna ollessasi sinulla on oikeus ansiopäivärahaan lomautuspäiviltä, jos

 • lomautusilmoitus on annettu sinulle ennen lakkovaroituksen antamista, ja
 • lakkopäivä osuu aiemmin ilmoitetulle lomautuspäivälle.

 

Jos haet ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä yllä oleva huomioiden, toimi näin:

 • laita työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa
 • ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon tai työsulun) ajalta.

 

Jos lomautuksesi toteutetaan työviikkoa lyhentämällä, työssäolopäiville osuvilta lakkopäiviltä et voi saada ansiopäivärahaa.

 

Työskenteletkö osa-aikaisesti lakon aikana?

Et voi saada ansiopäivärahaa lakon ajalta, jos työskentelet osa-aikaisesti ja olet saanut meiltä soviteltua päivärahaa.

 

Keskeytyikö työntekosi toisen alan työtaistelun vuoksi? 

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan. Tällaista tilannetta kutsutaan jalkautukseksi. Jalkautustilanteessa sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon. TE-toimiston antamassa lausunnossa tulee olla tieto, että työnteko on estynyt toisten alan työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihisi.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan palkan seitsemän päivän ajalta, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta henkilön omiin työehtoihin tai työoloihin. Palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan ilman omavastuupäiviä, kunnes työtaistelutoimenpide päättyy. Työttömyysturvan saamisen edellytys on, että työntekijä on ilmoittautunut TE-toimistoon.

Vaikka omavastuuajan asettamisen edellytykset muutoin täyttyisivät, sitä ei kuitenkaan aseteta näissä tilanteissa. Omavastuuaika otetaan, jos henkilö lomautetaan lakon jälkeen muun kuin tällaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

 

Sinulla on oikeus päivärahaan silloin, kun

 • lakolla ei pyritä vaikuttamaan sinun työehtoihisi, mutta
 • työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi.

Huom! Työnantajallasi on tässä tapauksessa seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuus. Seitsemän päivän jälkeen ja työntekosi estävän lakon edelleen jatkuessa sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Ohje jalkautetulle ansiopäivärahan hakijalle:

 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoita työnteon estymisestä toisen työntekijäryhmän työtaistelun vuoksi, jotta tieto saadaan työvoimapoliittiseen lausuntoon
 2. Hae päivärahaa palkanmaksun päättymistä seuraavasta päivästä lukien
 3. Ilmoita hakemuksessa, mihin asti työnantaja maksaa sinulle palkkaa

Palkalliset poissaolot sekä arkipyhät

Lomautusaikana ansiopäivärahan maksaminen riippuu työehtosopimuksen määräyksistä.

 • Jos päivä on työehtosopimuksessasi palkallinen arkipyhä, valitse hakemuksen päivän kohdalle arkipyhä, muussa tapauksessa voit merkitä lomautettu.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus arkipyhäpäiviltä riippuu myös työehtosopimuksesta. Voit tarkistaa työehtosopimuksen määräykset arkipyhäkorvauksista esimerkiksi ammattiliitostasi.

Lue tarkemmin aiheesta: Palkalliset poissaolot sekä arkipyhät ansiopäivärahahakemuksen täyttämisessä


Sääestepäivät

Sääesteen sattuessa voi kassasta hakea päivärahaa tietyin edellytyksin.

Jos työ estyy pakkasen vuoksi, talonrakennus- ja metsäalalla työskentelevien on tullut sopia pakkasrajasta ennen työsuhteen aloittamista. Sääeste on talonrakennusalan tai metsäalan työehtosopimuksen mukainen tilanne, jossa

 • Työnteko on estynyt vain ja ainoastaan pakkasen takia
 • Työmaalle on ennalta asetettu tietty pakkasraja, jonka ylittyessä työtä ei tehdä
 • Työttömyysturvalain mukainen sääeste koskee vain talonrakennus- ja metsäalaa. Muilla aloilla työnantaja voi tarvittaessa lomauttaa henkilön tuta-syistä.
 • Työnantajalla ei ole työehtosopimuksen mukaan velvollisuutta maksaa ollenkaan palkkaa tai muuta vastiketta.
 • Kokonaiselta sääestepäivältä voidaan kerryttää omavastuuaikaa tai maksaa työttömyysetuutta, kun työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

 

Päivärahaa voi tällöin hakea kassasta, jos työnantaja ei ole maksanut palkkaa tai muuta korvausta kyseisiltä päiviltä. Täytä hakemus kuitenkin aina kokonaisilta kalenteriviikoilta maanantaista sunnuntaihin.

 

Metsäkonealalla tai pelti- ja teollisuuseristysalalla voidaan lomauttaa työntekijä sääesteen vuoksi. Myös näiltä päiviltä voi hakea päivärahaa lomautettuna.

 

Jos haet sääesteen sattuessa päivärahaa ensimmäistä kertaa tai työssäoloehtosi on täyttynyt uudelleen, viiden päivän omavastuuaika asetetaan normaalisti.

 

Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä joko omaan ammattiliittoon tai A-kassan asiakaspalveluun.


Ansiopäivärahan verotus

Veroprosentin muuttaminen

Huomioi, että kassa tarvitsee nimenomaan muutosverokortin etuutta varten, jos haluat muuttaa veroprosenttia.

Veroprosenttisi nostetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Jos ennakonpidätys palkkaa varten on ollut esimerkiksi 15,50 prosenttia, ilman muutosverokorttia se nostetaan automaattisesti 25 prosenttiin. Huomaathan, että ansiopäivärahan veroprosenttia ei voida muuttaa, jos olet tilannut verottajalta muutosverokortin palkkaa varten.

Saamme pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa meille paperisena.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verohallinnon OmaVero -palvelusta. Katso lisäksi verottajan ohjeet muutosverokortin toimittamiseksi kassaan.

Veroprosenttisi myös muiden etuuksien, eli vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen, osalta määräytyy samoin kuin ansiopäivärahan.


Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, päivärahasi määritellään osa-aikatyön tuloista, jolloin täyden päivärahan määrä on pienempi kuin kokoaikatyön tuloista määritelty päiväraha.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei lähtökohtaisesti vaikuta ansiopäivärahaan eli se ei ole ansiopäivärahan saamisen estävä etuus eikä sitä vähennetä maksettavasta ansiopäivärahasta. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saattaa kuitenkin olla vaikutuksia kassan määrittelemän täyden ansiopäivärahan määrään sekä ansiopäivärahan maksamistilanteeseen.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voit hakea omasta työeläkelaitoksestasi. Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai sitä ennen.

 • Varhennettu eläkkeen nostaminen pienentää eläkettäsi pysyvästi, eli koko loppuelämäsi ajalta
 • Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikääsi
 • Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidottu työajan lyhentämiseen eli eläkkeen nostamisen ajalla voit tehdä lyhennettyä työaikaa tai halutessasi myös ihan normaalia täyttä työaikaa

 

Vaikutukset ansiopäivärahan suuruuden määritykseen

Ansiopäivärahan suuruuden määrittely tapahtuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ajalta välittömästi ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.

Jos olet tehnyt kokoaikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, ei eläkeajalla ole vaikutusta määriteltävän päivärahan suuruuteen.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, päivärahasi määritellään osa-aikatyön tuloista, jolloin täyden päivärahan määrä on pienempi kuin kokoaikatyön tuloista määritelty päiväraha.

 

Vaikutukset ansioturvan maksamiseen

Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, tilanteella ei ole vaikutusta päivärahan maksamiseen eli saat täyttä päivärahaa, vaikka osittainen varhennettu vanhuuseläke jatkuu edelleen työttömänä ollessa. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahastasi.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä, saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ja neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla maksetut osa-aikatyön palkat vaikuttavat ansiopäivärahan määrään. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahastasi.

Esimerkki 1: Kokoaikatyö ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Olet tehnyt kokoaikatyötä saaden samalla osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Kokoaikatyön palkkasi on ollut 2500 euroa kuukaudessa, josta laskettuna täyden päivärahan määrä on 70,49 euroa. Työttömyytesi alkaa ja omavastuuajan jälkeen sinulle maksetaan täyttä päivärahaa 70,49 euroa päivässä.

 

Esimerkki 2: Osa-aikatyö ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Olet tehnyt osa-aikatyötä saaden samalla osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Osa-aikatyön palkkasi on ollut 1875 euroa kuukaudessa, josta laskettuna täyden päivärahan määrä on 57,98 euroa. Työttömyytesi alkaa. Sinulle maksetaan vielä osa-aikatyön palkkaa ensimmäisellä sovittelujaksollasi 1875 euroa. Omavastuuajan jälkeen sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa 0,58 euroa päivässä. Jos seuraavalla hakujaksollasi ei ole enää osa-aikatyön palkanmaksupäivää, sinulle maksetaan seuraavalta jaksolta täyttä päivärahaa 57,98 euroa päivässä.

Lisätietoa saat eläkeyhtiöltäsi

Selvitäthän eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Lisätietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä löydät myös Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta (tyoelake.fi).

Lue myös lisäpäivien (eläkeputki) poistumisesta