A-kassan logo, vihreä

Tietosuoja ja saavutettavuus

Tältä sivulta löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä, evästeistä, saavutettavuudesta sekä arvontojen säännöt.

Tietosuoja A-kassassa

Tiedot, joita käsittelemme saamme pääasiassa sinulta itseltäsi. Saamme tietoja lisäksi myös viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä, kuten palkka-, palvelussuhde- ja etuustietoja tulorekisteristä, verohallinnolta verotusta koskevia tietoja ja Kansaneläkelaitokselta mahdollisia muita sosiaalietuuksia koskevia tietoja. Lisäksi työnantajasi voi lähettää työsuhdettasi koskevia tarpeellisia tietoja, kuten palkkaa työsuhteen tyyppiä ja työsuhteen päättymistä koskevia dokumentteja. Digi- ja väestövirastolta saamme tietoja myös asuinpaikastasi ja huollettavista lapsista.

Meillä on myös oikeus saada tietoja toiselta työttömyyskassalta.

 

Jäsentiedot

Tietoja, joita tarvitsemme jäsenrekisteriimme ovat tunnistamistiedot (nimi ja henkilötunnus), yhteystiedot sekä tieto työstäsi ja asiointikielestäsi. Tilastointia varten tarvitsemme tiedon sukupuolestasi. Lisäksi saatamme tarvita jäsenmaksutietoja etuusasiasi käsittelyä varten.

 

Etuustiedot

Työtaustastasi ja tilanteestasi riippuen saatamme tarvita tietoja työttömyydestäsi, yritystoiminnastasi tai työskentelystäsi. Lisäksi saatamme tarvita tietoja mahdollisista poissaolojaksoistasi.

Jos liikaa maksettua etuutta joudutaan perimään takaisin
Mahdollisen takaisinperintäasian selvittämiseksi saatamme tarvita lisätietoja, kuten tietoa mahdollisesta velkajärjestelystä tai ulosottohakemuksesta sekä mahdollista oikeusvaadetta varten välttämättömiä tietoja.

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on kassan käsittelyn kannalta tarpeellista ja/tai kassalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja. Tietojen säilytysajat on määritelty kassan arkistonmuodostussuunnitelmassa. Säilytysaika voi olla asiakirjasta riippuen kuusi, kymmenen vuotta tai vielä tätäkin pidempi aika.

Työttömyyskassat ovat yhteisöjä, jotka hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään hoitavat samalla julkista tehtävää. Työttömyyskassojen toimeenpanemat etuudet ovat lakisääteisiä sosiaaliturvaetuuksia. Etuuksien myöntämisperusteista säädetään laissa. Jäsenyyden myöntämisperusteista säädetään säännöissämme ja työttömyyskassalaissa.

Käsittelemme jäsentemme henkilötietoja kassan jäsenyyteen liittyvissä asioissa sekä etuuksien maksamista varten. Hakiessasi meiltä etuutta, kuten ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta tai liikkuvuusavustusta, tarvitsemme sinulta tietoja. Ilman tarpeellisia henkilötietoja emme voi hyväksyä sinua jäseneksi tai suorittaa lakiin perustuvaa etuutta (oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen).

Käytämme jäsenten yhteystietoja myös työttömyyskassan toiminnasta viestimiseen.

Mahdollisen takaisinperintäasian selvittämiseksi saatamme tarvita lisätietoja, kuten tietoa mahdollisesta velkajärjestelystä tai ulosottohakemuksesta sekä mahdollista oikeusvaadetta varten välttämättömiä tietoja. Lain mukaan työttömyyskassojen maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena.

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Emme kerää mitään sellaista tietoa, mikä ei ole tarpeellista lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Maksamistamme etuuksista saat lisätietoa tästä.

Tietoja luovutetaan viranomaisille, toisille palkansaajien työttömyyskassoille, yrittäjäkassalle, työttömyysvakuutusrahastolle, vakuutus- ja eläkelaitoksille lain vaatiessa.

Avoin työttömyyskassa mahdollistaa kassaan liittymisprosessin aloittamisen tiettyjen liittojen kautta. Liitot ovat Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Suomen Journalistiliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto,  Ay-toimihenkilöt, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Suomen Merimies-Unioni SMU ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL. Niissä tapauksissa, joissa liittymisprosessin aloitus on tehty mainittujen liittojen välityksin, on kassa ulkoistanut myös jäsenmaksuperintänsä kyseessä olevalle liitolle. Näistä käsittelytoimista on laadittu tietosuojasopimus, jolla turvataan jäsenen oikeudet ja vapaudet.  Avoin työttömyyskassa luovuttaa Teollisuusliitolle, Rakennusliitolle ja Suomen Journalistiliitolle tiedon työttömyydestäsi (ei kuitenkaan siihen liittyviä selvityksiä) jäsenmaksuvapautusta varten, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Ammattiliittosi tietosuojakäytänteistä saat lisätietoja heidän kotisivuiltaan. Jos asiasi koskee työttömyyskassan etuuksien maksatusta, toimitathan tiedot silloin vain kassaan.

Tietojasi käsitellään Futunio Oy:n hallinnoimassa järjestelmässä. Olemme tehneet Futunion kanssa tietojenkäsittelysopimuksen tietojen turvallisesta ja asianmukaisesta käsittelystä.

Mahdollisten kassasulautumisten yhteydessä molempien kassojen jäsenten henkilötietoja voivat käsitellä sulautuvien kassojen tietyt nimetyt työntekijät. Käsittely tapahtuu aikaisintaan sen jälkeen, kun sulautumisen hyväksymispäätös on vahvistettu Finanssivalvonnassa ja siitä on tiedotettu jäsenille. Tietoja käsitellään vain sulautumisen valmisteluun liittyen ja sulautumisen toteuttamiseksi sekä jäsenten palvelemiseksi.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeuksia turvataan laissa olevien säännösten avulla. Sinulla on

 • Oikeus tutustua tietoihin
 • Oikeus saada tiedot poistetuksi
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Miten käytän oikeuksiani?

Rasti yhteydenottolomakkeessa viestin aiheeksi ”muu viesti”, ja kirjoita viestikenttään, mitä oikeutta haluat käyttää ja miksi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana.

Oikeus tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus tutustua tietoihisi. Pyytäessäsi saat kirjallisen jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Samalla voit myös tarkastaa tiedot.

eAsioinnissa voit tarkastella tietojasi, päivittää yhteystietosi sekä ottaa meihin yhteyttä. eAsiointiin kirjaudut henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Oikeus saada tiedot poistetuksi

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos henkilötietoja ei enää tarvita jäsenyyteen, etuusmaksuun tai muuta kassan lakisääteistä tehtävää varten, joita varten tiedot alun perin kerättiin.

Emme käsittele mitään tietoja, mikä ei ole kassan lakisääteisten tehtävien näkökulmasta tarpeellista. Tietoja on tarpeellista säilyttää lakisääteiden velvollisuuden johdosta asiakirjasta riippuen kuusi tai kymmenen vuotta.

Jokaisella on myös oikeus lain nojalla saada tiedot poistetuksi, jos henkilötietoja on käsitelty viranomaisen päätöksen mukaan lainvastaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä, että epätarkat tai virheelliset henkilötiedot oikaistaan viipymättä.

Me päivitämme henkilötietojasi jatkuvasti sekä huomioimme toimittamasi lisäselvitykset ja toimittamasi uudet tiedot viipymättä. Lisäksi eAsioinnissa voit tarkastella tietojasi, päivittää yhteystietosi sekä ottaa meihin yhteyttä.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Jokaisella on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojensa käsittelyä, jos tiedot ovat henkilön mielestä virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Jokaisella on myös oikeus vaatia tietojensa säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti ja rekisteröity ei halua poistattaa tietoja. Jokaisella on oikeus myös vaatia tietojen säilyttämistä rajoitettuna mahdollisia omia oikeusvaateitaan varten.

Rekisterinpitäjä saa käsitellä tietoja rajoittamisen aikana vain henkilön suostumuksella, mahdollista oikeusvaadetta varten, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai jäsenvaltion yleistä etua varten.

Rajoituksesta ja sen poistamisesta tulee aina ilmoittaa henkilölle, joka on käyttänyt oikeuttaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa emmekä profilointia.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella on oikeus lain nojalla tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos oikeuksia on rikottu tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suomen valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät tästä.

Rekisterinpitäjä on Avoin työttömyyskassa A-kassa.

Voit ottaa meihin yhteyttä tästä.

Palvelemme sinua myös eAsioinnissa, jossa voit tarkastella tietojasi, päivittää yhteystietosi sekä ottaa meihin yhteyttä.

Palvelunumeromme on 020 690 455 (ma – pe klo 8.30 – 15.00)

Osoite kaikelle työttömyyskassaan lähetettävälle postille:

Avoin työttömyyskassa
PL 116
00531 Helsinki

Kassan tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

tietosuojavastaava@a-kassa.fi

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste 14.8.2023

Avoin työttömyyskassa A-kassa saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.a-kassa.fi ja on laadittu / päivitetty
14.08.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään,
että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin, mutta joitain
saavutettavuuspuutteita on olemassa (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso).

Vaihtoehtoiset asiointitavat
Jos et pysty hoitamaan asiaasi verkossa saavutettavuuden takia tai kaipaat muuta tukea,
voit soittaa asiakaspalveluumme tai olla yhteydessä meihin eAsioinnin kautta.

Ei-saavutettava sisältö
Sivuillamme saattaa joissain sisällöissä olla saavutettavuusongelmia, mutta pyrimme
korjaamaan parantamaan niitä teknisten mahdollisuuksien mukaan.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä täysin saavutettavia:

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta esim. tilastotiedot.
 • Kaikkien linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia (esim. Lue lisää), ja joiltakin kuvilta
  saattaa puuttua tekstivastine.
 • Kaikilla painikkeilla ei ole saavutettavaa nimeä (esim. Chatbot).
 • Kaikilla elementeillä, jotka sisältävät vain visualisoivia alielementtejä, ei ole kohdistettavia
  sisältöjä.
 • Kaikilla kohteilla ei ole saavutettavaa nimeä tai se on tyhjä esim. yhteystietoluettelossa
  sähköpostikenttä.
 • Jos havaitset jonkin muun saavutettavuuspuutteen voit ilmoittaa siitä meille viestinta (at)
  a-kassa.fi, niin pyrimme korjaamaan sen mahdollisimman nopeasti tekniset rajoitteet
  huomioiden.

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Lähetä tieto puutteesta Ota yhteyttä -lomakkeemme kautta täältä tai lähettämällä viestiä viestinta (at) a-kassa.fi

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Evästeet

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon.

Lisätietoa evästeistä saat Viestintäviraston sivuilta.

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä kohdentamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Tarkemmat tiedot kaikista evästeistä löydät sivun vasemmassa alareunassa olevasta eväste-ikonista. Voit sitä kautta hallita, mitä evästeitä hyväksyt käyttöön. 

Tarkemmat tiedot kaikista evästeistä löydät sivun vasemmassa alareunassa olevasta eväste-ikonista. Voit sitä kautta hallita, mitä evästeitä hyväksyt käyttöön. 

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein esim. YouTube-videoupotukset. 

Seuraa meitä somessa

Arvonnat

 1. Arvonnan järjestäjä
  Avoin työttömyyskassa A-kassa
  PL 116
  00531 Helsinki
 2. Osallistumisaika
  Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.
 3. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan osallistutaan aina arvontajulkaisun ohjeiden mukaisesti.
 4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
  Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa.

  Muissa kanavissa tapahtuvat arvonnat suoritetaan ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.

  Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen kahden päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

  Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.
 5. Arvontapalkinto
  Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.
  Palkinto postitetaan voittajalle eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemässä päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook tai Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.
 1. Arvonnan järjestäjän vastuu
  A-kassa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.
 2. Sääntöjen muuttaminen
  A-kassa pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.
 3. Arvonnan julkisuus
  Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen kyseisessä some-kanavassa olevan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi voidaan jakaa julkisesti A-kassan sosiaalisen median kanavissa.
 4. Tietojenkäsittelyperiaatteet
  A-kassan tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä samalla sivulla.