A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Återkrav

Oikopolut

 

Vi kommer att höra dig innan vi fattar ett beslut om återkrav, så att du kan ge din egen förklaring om saken.

 

Återkrav av arbetsförmåner och andra förmåner

Om vi har betalat till dig inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som är omotiverad eller för hög, återkräver vi den. Om vi utbetalat en alltför stor förmån till dig hör vi dig före vi fattar beslut om återkrav, varvid du kan ge en egen utredning av saken.

 

Återkrav kan frångås antingen helt eller delvis, om detta anses rimligt och överbetalningen av förmånen inte berott på uppsåtligt förfarande. Återkravet kan även frångås på grund av överbetalningens ringa värde.

 

I fråga om återkrav på grundval av rimlighet bedömer vi läget utgående från din och din familjs helhetssituation. Bedömningen sker på basis av en utredning om ekonomiska och sociala förhållanden.

 

Meddela ändringar i E-tjänsten

Meddelande om ändringar

Meddela oss snarast möjligt om ändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning eller utbetalning av dagpenning. Håll även dina egna uppgifter uppdaterade för behandling av ansökan.

 

Ändringar kan anmälas via e-tjänsten eller per post. Vissa uppgifter kan även anmälas genom att ringa vårt servicenummer.

 

Den vanligaste orsaken till missbruk är arbete, vilket inte har anmälts vid ansökan om förmån.

En del av besluten om återkrav beror på medlemmars uppsåtliga förfarande. Det vanligaste skälet till missbruk är arbete som inte anmälts vid ansökan om förmån.

 

När vi uppdagar eventuellt missbruk skickar vi till medlemmen ett hörande i ärendet.. Ifall misstanken om missbruk visar sig befogad utfärdar vi en anmärkning eller en varning. I de allvarligaste fallen av missbruk kan vi också utesluta medlemmen från kassan.

 

Missbruk resulterar vanligtvis i att vi återkräver den överbetalda förmånen.

 

Därtill skickar vi en begäran till polisen om utredning av missbruksärendet, ifall medlemmen vid ansökan om förmån underlåtit att anmäla arbete. Dessutom övervägs begäran om utredning alltid om en medlem underlåter att anmäla socialförmån, uppsägningstidens lön, semesterlön eller semesterersättning som erhållits under förmånens utbetalningsperiod.