A-kassan logo, vihreä

Inkomstrelaterad dagpenning

Detaljerade instruktioner

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån som betalas ut av a-kassan vid arbetslöshet och permitteringar

Öppna arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under tid av arbetslöshet eller permittering. Vi betalar också ut inkomstrelaterad dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Du kan ansöka om arbetslöshtesdagpenning om du är medlem i A-kassan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt de arbetsmarknadspolitiska kraven samt medlemskaps- och arbetsvillkoren.

Kort sagt:

 • Uppfyllandet av de arbetsmarknadspolitiska kraven granskas av arbets- och näringsbyrån (AN-byrån), som ger ett utlåtande i ärendet, som är bindande för kassan
 • Du måste uppfylla medlemskapsvillkor
 • Under ditt medlemskap måste du fylla arbetsvillkor

Andra allmänna villkor för att få dagpenning inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Ålder 18–64 år (68 år för permitterade)
 • bor i Finland
 • registrering som arbetslös arbetssökande hos AN-byrån
 • söker ett heltidsjobb
 • den som ansöker om dagpenning kan arbeta och står till arbetsmarknadens förfogande

Vi granskar uppfyllandet av medlems- och arbetsvillkoren i samband med behandlingen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

 

Arbetsmarknadspolitiska förutsättningar

Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) granskar dina arbetsmarknadspolitiska förutsättningar och ger ett utlåtande om detta som är bindande för arbetslöshetskassan. Kassan kan inte påverka AN-byråns beslut.

Gör så här:

 • Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande
 • Du kan anmäla dig som arbetssökande genom att fylla i en elektronisk anmälan senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag. Du kan anmäla dig redan innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.
 • Efter anmälan kontaktar AN-byrån dig samt kommer överens om ytterligare åtgärder och ett eventuellt personligt möte
 • Om du är kund i kommunförsöket ska anmälan göras via AN-byråns Mina tjänster

 

Medlemskapsvillkor

Medlemskapsvillkor till och med 1.9.2024: Medlemskapsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i kassan i minst 26 veckor. Medlemskapstiden i en annan kassa tas med i de 26 veckorna, om du har blivit medlem inom en månad efter utgången av det tidigare kassamedlemskapet.

Medlemskapsvillkor från 2.9.2024: Medlemskapsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i kassan i minst 12 månader före arbetslösheten. Medlemskapstiden i en annan kassa tas med i de 12 månaderna, om du har blivit medlem inom en månad efter utgången av det tidigare kassamedlemskapet.


 

Arbetsvillkoret fram till 1.9.2024 är 26 kalenderveckor

Fram till 1.9.2024 uppfylls arbetsvillkoret baserat på antalet arbetsveckor (arbetsvillkor baserat på arbete, det vill säga arbetsvillkor baserat på inkomsten i euro).

Arbetsvillkoret uppfylls fram till 1.9.2024 när

 • den avlönade arbetstiden under en kalendervecka uppgår till minst 18 timmar (inkluderar till exempel avlönad semester, sjukledighet och uppsägningstid)
 • arbetet har utförts under den tid man har haft ett giltigt medlemskap i kassan
 • arbetet har utförts i ett anställningsförhållande och arbetet omfattas av försäkringsskyldigheten, det vill säga att arbetsgivaren har innehållit skatt, arbetslöshets- och socialförsäkringsavgifter
 • lönen överensstämmer med kollektivavtalet. Om branschen inte har ett kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete år 2024 uppgå till minst 1 399 euro i månaden.
 • lönen för kreativt och framställningsmässigt arbete har uppgått till minst 325,35 euro i veckan

 

Arbetsvillkoret uppfylls fram till 1.9.2024, när antalet kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret enligt minst 18 timmar arbete uppgår till sammanlagt 26 kalenderveckor under en granskningsperiod på 28 månader.

Arbetet behöver inte vara sammanhängande eller ett heltidsarbete, utan veckor för att uppfylla arbetsvillkoret kan också bestå av kortare perioder.

Om du har erhållit dagpenning från kassan kan du börja uppfylla arbetsvillkoret först efter att det föregående arbetsvillkoret har uppfyllts. Samma arbetsperiod kan inte uppfylla två arbetsvillkor.

 

Lönesubventionerat arbete fram till 1.9.2024

 • Om du har haft ett lönesubventionerat arbete kan 75 procent av de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret räknas med i arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor måste du arbeta 35 veckor. Det lönesubventionerade arbetet måste börja senast 1.9.2024.
 • Om du har haft ett lönesubventionerat arbete baserat på sysselsättningsskyldigheten räknas alla arbetsveckor med i arbetsvillkoret, när kommunen fram till den 1 september 2024 har varit skyldig att ordna garanterat arbete och eftersom du har uppnått den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning.

 

Arbetsvillkorets granskningsperiod fram till 1.9.2024

Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en granskningstid på 28 månader innan man blir arbetslös eller permitterad. Granskningsperioden kan av godtagbara orsaker förlängas med högst sju år. Godtagbara orsaker är bland annan den tid under vilken du har erhållit

 • FPA:s sjukdagpenning
 • FPA:s föräldrapenning
 • FPA:s hemvårdsstöd
 • FPA:s studiestöd, eller
 • du har utfört militär- eller civiltjänstgöring.

Kuvassa henkilö merkitsee kalenteriin kynällä. Kädessä on laskin ja pöydällä kahvikuppi ja silmälasit. Kuvituskuva

 

Arbetsvillkoret från 2.9.2024 är 12 kalendermånader

Arbetsvillkoret uppfylls baserat på den utbetalda lönen under en kalendermånad för arbete som utförs efter 2.9.2024 (arbetsvillkor enligt inkomst i euro).

I arbetsvillkoret inräknas alla sådana kalendermånader, under vilka du har erhållit minst 930 euro i löneinkomst (inte semesterpenning eller semesterersättning) för arbeten från och med 2.9.2024.

 • Arbetsvillkoret kan uppfyllas även som så kallade halva månader, när det under en kalendermånad har betalats minst 465 euro, men mindre än 930 euro i lön. Två halva arbetsvillkorsmånader motsvarar en hel arbetsvillkorsmånad

 

En arbetsvillkorsmånad kan avvika från den månad då arbetsvillkoret uppfylls. Om arbetet till exempel har utförts i oktober, men lönen har utbetalats först i november uppfylls arbetsvillkoret enligt den lön som har utbetalats i november. Om ingen lön har utbetalats i oktober uppfylls inte arbetsvillkoret överhuvudtaget.

Den lön som har utbetalats för arbetet ska överensstämma med kollektivavtalet. Om branschen inte har ett kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete år 2024 uppgå till minst 1 399 euro i månaden.

Efter 2.9.2024 uppfylls arbetsvillkoret när du har haft en löneinkomst som uppfyller arbetsvillkoret under minst 12 kalendermånader. En kalendermånad är till exempel januari, februari och mars.

 

Lönesubventionerat arbete från och med 2.9.2024

I framtiden uppfyller lönesubventionerat arbete i regel inte längre arbetsvillkoret överhuvudtaget.

Ett undantag utgörs av lönesubventionerat arbete som har ordnats för att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga eller långtidsarbetslösa över 60 år och som uppfyller arbetsvillkoret även efter 2.9.2024. I arbetsvillkoret kan även inräknas 75 procent av de kalendermånader som uppfyller arbetsvillkoret från den 11:e löneutbetalningsmånaden. De 10 första löneutbetalningsmånaderna uppfyller ännu inte arbetsvillkoret. Därmed krävs 26 arbetsvillkorsmånader, det vill säga två år och två månader för att uppfylla arbetsvillkoret på 12 månader.

 

Undantag från arbetsvillkor enigt inkomsten i euro

1) Om arbetsgivaren, avvikande från en normal löneutbetalningsperiod, under en kalendermånad betalar lön för en intjäningsperiod som överstiger en månad, fördelas lönen till att inverka, inklusive löneutbetalningsmånaden, retroaktivt eller framöver över lika många månader som lönens intjäningstid baserar sig på.

En normal löneutbetalningsperiod är i de flesta fall högst en månad.

 • En lön som till exempel har intjänats under tiden 1.10–30.11 och utbetalas 30.11.2024, riktas vid granskningen av arbetsvillkor till oktober och november 2024.

 

2) Om löneutbetalningen fördröjs på grund av arbetsgivaren eller om lönen utbetalas via lönesubvention, riktas lönen till den kalendermånad då den utan fördröjningen borde ha betalats ut.

3) Bonus, resultatbonus eller liknande lönepost baserat på resultat som har utbetalats på en gång för en period som omfattar över en månad fördelas till att omfatta hela intjäningsperioden.

 • En resultatbonus som till exempel har utbetalats för tiden 1.1–31.12.2025 och betalas ut 15.1.2026 riktas till tiden 1.1–31.12.2025 och inte till den månad bonusen har betalats ut.

 

Arbetsvillkorets granskningsperiod från och med 2.9.2024

Arbetsvillkorets granskningsperiod på 28 månader förblir oförändrad, se Arbetsvillkorets granskningsperiod.

 

Omvandling av arbetsvillkorsveckor till arbetsvillkorsmånader från och med 2.9.2024

Eftersom arbetsvillkoret enligt den nya regeln om arbetsvillkor enligt inkomsten i euro i sin helhet kan uppfyllas under 12 kalendermånader först i september 2025, ska arbetsvillkorsveckorna fram till 1.9.2024 omvandlas till att motsvara arbetsvillkorsmånader.

Arbetsvillkorsveckor som har uppfyllts före 2.9.2024 (se Arbetsvillkor till 1.9.2024) omvandlas till att motsvara arbetsvillkorsmånader så, att från och med 2.9.2024 motsvarar 1–2 veckor som uppfyller arbetsvillkoret en halv arbetsvillkorsmånad och 3–4 arbetsvillkorsveckor motsvarar en arbetsvillkorsmånad.

 • Om du har uppfyllt 20 arbetsvillkorsveckor fram till 1.9.2024, skulle detta från och med 2.9.2024 motsvara fem arbetsvillkorsmånader.
  • 20 arbetsvillkorsveckor: 4 = 5 arbetsvillkorsmånader
 • För att uppfylla arbetsvillkoret på 12 månader ska man dessutom under sju kalendermånader få minst 930 euro lön (utan semesterpenning och semesterersättning) för arbete som har utförts från och med 2.9.2024.

När arbetsvillkorsveckorna omvandlas till arbetsvillkorsmånader ska antalet arbetsvillkorsveckor delas med fyra
antalet veckor: 4 = arbetsvillkorsmånader

Arbetsvillkor för företagare, familjemedlem som inte är ägare

Arbetsvillkoret för en företagares familjemedlem uppfylls när du har arbetat 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret i ett företag som ägs av din familj och av vilket du inte äger någonting.

 • Som familjemedlem anses make/maka, barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren, (även sambo).

 

När arbetsvillkoret på 12 månader och baserat på inkomsten i euro uppfylls helt efter 1.9.2024 kan du kombinera arbete hos en annan arbetsgivare och arbetet i familjeföretaget i ditt arbetsvillkor.

Arbete som har utförts hos en annan arbetsgivare före 1.9.2024 kan inte kombineras med arbetet i familjeföretaget när antalet arbetsvillkorsveckor beräknas.

 


Tidsfrister att tänka på

Viktiga tidsfrister vid ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Infografik.


Detaljerade instruktioner