A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Oikopolut

Päivärahaa sivutoimisten opintojen aikana

 • Päivärahaa voit hakea vain sivutoimisten opintojen aikana.
 • Jos opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa.
 • Sovi kaikista työttömyyden tai lomautuksen aikana suoritettavista opinnoista TE-toimiston kanssa.

Opiskelu ansiopäivärahalla on mahdollista, mutta vain tietyin ehdoin. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, kokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus.

Sivutoimisten opintojen aikana voit hakea päivärahaa, koska ne eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. TE-toimisto arvioi opintojen sivutoimisuuden ja antaa siitä lausunnon kassaan.

Jos TE-toimisto katsoo, että opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa työttömyyskassasta.

Muista sopia kaikista työttömyyden tai lomautuksena aikana suoritettavista opinnoista TE-toimiston kanssa jo ennen opintojen alkamista. Opintojen suorittamisella voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteesi.

Voit opiskella lyhytkestoisesti ja saada päivärahaa puoli vuotta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaasi. Jos opintosi ovat sen sijaan keskeytyneet aiemmin ja keskeytymisestä on aikaa vähintään vuosi, voit hakea päivärahaa puolen vuoden ajan saattaaksesi opintosi loppuun.

Voit kuitenkin opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana, jos suoritat opinnot niin sanottuna työllistymistä edistävänä palveluna. Palvelun aikana voit saada tietyin ehdoin ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista ensin TE-toimiston kanssa.

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole tarvittavaa koulutusta, tulee sinun hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, jotka alkavat syksyllä. Sinun on haettava opiskelupaikkoja, jos et ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeen tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Jos et ole hakenut opiskelupaikkoja, et voi saada työttömyysetuutta.

Opiskelu ansiopäivärahalla, havainnollistava kaavio. A-kassa.

Huom!

Lisätietoa opiskelusta työttömyyden aikana:

Ilmoita TE-toimistoon opinnoistasi. Jos TE-toimisto katsoo, että opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa työttömyyskassasta. Päivärahaa voit sen sijaan hakea, jos työttömyytesi aikana osallistut työllistymistä edistävään palveluun tai opiskelet sivutoimisesti.

Muita opiskelun aikaisia etuuksia voit tiedustella Kelasta, ja TE-toimiston verkkosivuilta löydät lisätietoa opiskelusta työttömyyden aikana.

TE-toimisto arvioi opintojen sivutoimisuuden ja antaa siitä lausunnon. Sivutoimisten opintojen aikana voit hakea päivärahaa, koska ne eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. Ota yhteyttä TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Jos opiskelet sivutoimisesti, merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”työtön” myös opiskelupäivien kohdalle. Sivutoimisen opiskelun aikana sinulla ei ole oikeutta korotettuun päivärahaan tai kulukorvaukseen, kuten työllistymistä edistävien palveluiden aikana.

Voit opiskella ja saada päivärahaa puoli vuotta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaasi. Jos opintosi ovat sen sijaan keskeytyneet aiemmin ja keskeytymisestä on aikaa vähintään vuosi, voit hakea päivärahaa puolen vuoden ajan saattaaksesi opintosi loppuun.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on silti velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan sinulle. TE-toimisto antaa lausunnon lyhytkestoisista opinnoista. Ota yhteyttä TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Kulukorvaus

Päivärahan lisäksi joidenkin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista. TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikaa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat muun muassa:

 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • työnhakuvalmennus
 • työkokeilu
 • uravalmennus

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voit saada päivärahaa, vaikka siihen ei olisikaan oikeutta omavastuuajan tai TE-toimiston antaman karenssin vuoksi. Päivärahan lisäksi joidenkin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta. Sen sijaan muut päivärahan maksamiseen liittyvät rajoitukset ovat voimassa myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Lue lisää työllistymistä edistävistä palveluista TE-toimiston verkkosivuilta.

 

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle maksetaan korotettua päivärahaa enintään 200 päivältä. Työssäoloehtosi täyttyessä uudelleen sinulle voidaan maksaa myös korotettua ansio-osaa kokonaan uudelleen.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja ansiopäivärahan perusosan erotuksesta. Ansiopäivärahan perusosa on sama kuin Kelan peruspäivärahan määrä.

Jos kuukausipalkkasi ylittää 3 534,95 euroa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia.

Korotettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahaasi laskettaessa käytetyn päiväpalkkasi suuruinen. Se on kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

 

Kulukorvaus

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voit saada matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta. Kulukorvaus on 9 euroa päivältä ja se on verotonta tuloa.

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun osallistumispäiviltä, enintään viideltä päivältä viikossa. Et voi saada kulukorvausta koulutusaikaisilta lomajaksoilta etkä poissaolopäiviltä. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä ja sitä voit saada, jos koulutuspaikkasi on työssäkäyntialueen ulkopuolella. Korotettua kulukorvausta maksetaan myös silloin, jos koulutuspaikkasi on kotikunnan ulkopuolella ja majoittumisesta aiheutuu kustannuksia.

Osallistuessasi ulkomailla järjestettävään koulutukseen sinulle voidaan maksaa ulkomaan kulukorvausta, joka on puolet valtion virkamiesten kyseisessä maassa tehdyn virkamatkan perusteella maksettavasta päivärahasta.

Jos osallistut Pohjois-Kalotin koulutussäätiön järjestämään NORD-koulutukseen, voit saada kulukorvausta 16,82 euroa päivässä.

 

Työssäoloehdon täyttyminen työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana

Työssäoloehtosi täyttyessä uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana päivärahan määrää ei lasketa uudelleen eikä enimmäisajan laskeminen ala alusta. Jos enimmäisaikasi täyttyy koulutuksen aikana, et voi enää saada ansiopäivärahaa. Sen sijaan voit hakea Kelasta työmarkkinatukea koulutuksen päättymiseen asti.

Koulutuksen jälkeen sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa uudelleen, jos olet edelleen työtön. Tällöin päivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta, päivärahan määrä lasketaan uudelleen ja uusi viiden päivän omavastuuaika otetaan.

 

Poissaolot

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta sinulle maksetaan päivärahaa myös poissaolopäiviltä. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta päivärahaa, ellei poissaolo johdu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen enintään neljä päivää kestävästä sairaudesta.

Työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta sinulle maksetaan kulukorvausta ja korotettua ansio-osaa myös poissaolopäiviltä loma-aikoja lukuun ottamatta. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta lainkaan.

Muista ilmoittaa poissaolopäivät päivärahahakemuksessasi.

 

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Hae päivärahaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Merkitse päivärahahakemukseen

 • palvelun nimi osallistumispäivien kohdalle. Tuntitietoja ei tarvitse merkitä.
 • koulutukseen sisältyvät loma-ajat
 • poissaolopäivät. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, merkitse poissaolon syy hakemukseen.

Sinun ei tarvitse hakea erikseen korotettua päivärahaa tai kulukorvausta. Tutkimme oikeutesi niihin, kun käsittelemme hakemuksesi.

 

Lisätietoa TE-toimistosta

Lisätietoa koulutukseenhakemis-
velvollisuudesta ja haussa olevista opiskelupaikoista voi tiedustelle TE-toimiston koulutusneuvonnasta

 • puh 0295 020 702
 • tai verkkosivuilta

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole tarvittavaa koulutusta, tulee sinun hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, jotka alkavat syksyllä.

Sinun on haettava opiskelupaikkoja, jos et ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeen tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Alle 25-vuotiaana velvollisuus hakea opiskelupaikkoja koskee myös niitä tilanteita, joissa olisit täyttänyt ansiopäivärahan työssäoloehdon.

Sen sijaan työllistymistä edistävän palvelun, kuten työvoimakoulutuksen tai työkokeilun, ajalta voit saada päivärahaa. Työllistymistä edistävä palvelu ei kuitenkaan korvaa hakuvelvollisuutta.

 

Jos laiminlyöt hakuvelvollisuuden, et saa työttömyysetuutta

Jos et ole hakenut opiskelupaikkoja, et voi saada työttömyysetuutta. Lisäksi kieltäytyminen koulutuksesta tai sen keskeyttäminen voivat johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ennen kuin

 • täytät 25 vuotta,
 • suoritat tutkinnon, tai
 • osallistut esimerkiksi työllistymistä edistäviin palveluihin vähintään 21 kalenteriviikoksi.

 

Mitä koulutuksia tulee hakea?

Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun, mutta sen tulee johtaa tutkintoon. Esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen valmistavaan tai valmentavaan koulutukseen hakeminen ei ole riittävää.

Voit korvata muilla toimilla hakuvelvollisuuden TE-toimiston kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa, jos syynä on esimerkiksi terveydentila tai oppimisvaikeudet.

Kevään yhteishausta ja opintovaihtoehdoista saat enemmän tietoa Opintopolusta.

Hakuvelvollisuus ei koske syksyllä järjestettävää yhteishakua, mutta jos kuitenkin haet opintopaikkaa syksyllä ja saat paikan, tulee sinun ottaa se vastaan. Jos et ota opintopaikkaa vastaan, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Jos olet epävarma tilanteestasi, voit tiedustella koulutukseen hakemisvelvollisuudesta tarkemmin ja vielä mahdollisesti haussa olevista opiskelupaikoista TE-toimiston koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702. Voit myös tarkistaa, löydätkö vastauksen TE-toimiston verkkosivuilta.