A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Studier och sysselsättningsfrämjande tjänster

Oikopolut

Studier med inkomstrelaterad dagpenning

 • Du kan ansöka om dagpenninga bara om du studerar på deltid.
 • Du kan inte få dagpenning om du studerar på heltid.
 • Kom överens med AN-byrån om alla studier du ska genomföra under arbetslöshet eller permittering.

Det är möjligt att studera med inkomstrelaterad dagpenning, men endast under vissa förutsättningar. Arbetslöshetsersättning betalas ut för tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster och betalade dagpenningsdagar räknas till godo i maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning.

Tjänster som främjar sysselsättning inkluderar arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, coachning i jobbsökning, arbetsprövning, rehabiliterande arbetsaktiviteter och karriärcoachning.

Under studier på deltid kan du ansöka om dagpenning eftersom de inte hindrar dig från att ta emot ett heltidsarbete. AN-byrån gör en bedömning av om studierna är på deltid och ger ett utlåtande om det.

Du kan inte få dagpenning från arbetslöshetskassan om AN-byrån anser att du studerar på heltid.

Kom ihåg att komma överens med TE-byrån om alla studier som ska avläggas under arbetslöshet eller permittering redan innan studierna börjar. Att slutföra dina studier kan påverka din rätt till dagpenning.

Du kan studera en kort tid och få dagpenning i sex månader om du är minst 25 år och studierna ger yrkeskunskaper eller stödjer din företagsverksamhet. Om dina studier däremot har avbrutits tidigare och det har gått minst ett år sedan du avbröt dem kan du ansöka om dagpenning i ett halvt års tid för att slutföra dina studier.

Du kan dock studera under arbetslöshet eller permittering om du slutför studierna som en så kallad sysselsättningsfrämjande tjänst. Under tjänsten kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under vissa förutsättningar, när du först har kommit överens om dina studier med AN-byrån.

Om du är under 25 år och inte har den utbildning som behövs ska du ansöka om minst två studieplatser som inleds följande höst. Du ska ansöka om studieplats om du inte har genomgått en utbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och som ger yrkesfärdigheter. Om du inte har sökt studieplatser kan du inte få arbetslöshetsförmån.

Att studera som arbetslös, en graf

 

 

Obs!

Mer information om att studera under arbetslöshet:

Anmäl dina studier till AN-byrån. Du kan inte få dagpenning från arbetslöshetskassan om TE-byrån anser att du studerar på heltid. Du kan däremot ansöka om dagpenning om du deltar i en tjänst som främjar din sysselsättning eller om du studerar på deltid under din arbetslöshet.

Du kan höra dig för hos FPA om andra förmåner under studietiden och på TE-byråns webbplats hittar du mera information om studier under arbetslöshetstiden.


AN-byrån gör en bedömning av om studierna är på deltid och ger ett utlåtande om detta. Under studier på deltid kan du ansöka om dagpenning eftersom de inte hindrar dig från att ta emot ett heltidsarbete. Ta kontakt med AN-byrån i god tid innan studierna inleds.

Om du studerar på deltid ska du anteckna “arbetslös” i den dagsspecifika utredningen också för de dagar då du studerar. Medan du studerar på deltid har du inte rätt till förhöjd dagpenning eller kostnadsersättning. vilket är fallet vid sysselsättningsfrämjande tjänster.


Du kan studera och få dagpenning i sex månader om du är minst 25 år och studierna ger yrkeskunskaper eller stödjer din företagsverksamhet. Om dina studier däremot har avbrutits tidigare och det har gått minst ett år sedan du avbröt dem kan du ansöka om dagpenning i ett halvt års tid för att slutföra dina studier.

Under korttidsstudier är du emellertid fortfarande skyldig att söka och ta emot arbete samt delta i sysselsättningsfrämjande tjänster, om de erbjuds dig. AN-byrån ger ett utlåtande om korttidsstudier. Ta kontakt med AN-byrån i god tid innan studierna inleds.


Kostnadsersättning

Under tiden för vissa sysselsättningsfrämjande tjänster kan du få kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader.

Du kan studera under arbetslöshet eller permittering och få inkomstrelaterad dagpenning, när du har kommit överens om dina studier med AN-byrån. Alla studier under arbetslöshet ska avtalas med AN-byrån innan studierna inleds. Under den tid som de sysselsättningsfrämjande tjänster som överenskommits med AN-byrån varar kan du få inkomstrelaterad dagpenning. Betalade dagpenningsdagar räknas till godo i maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning. Sysselsättningsfrämjande tjänster omfattar:

 • arbetskraftsutbildning
 • frivilliga studier
 • coachning i jobbsökande
 • arbetsprövning
 • karriärcoachning

Under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster kan du få dagpenning, trots att du inte vore berättigad till denna på grund av självrisktid eller AN-byråns fastställda karens. Under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster utbetalas utöver dagpenning även kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader. Däremot gäller andra begränsningar för utbetalning av dagpenning även under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster. Läs mer om sysselsättningsfrämjande tjänster på AN-byråns webbplats.

 

Förhöjd dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster

Under tiden för vissa sysselsättningsfrämjande tjänster får du en förhöjd dagpenning för högst 200 dagar. Om ditt arbetsvillkor uppfylls igen kan du också få den förhöjda förtjänstdelen i sin helhet på nytt.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning är samma som storleken på FPA:s grunddagpenning.

Ifall din månadslön överstiger 3 534,95 euro är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent för delen som överskrider denna gräns.

Den förhöjda inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning kan vara högst lika stor som dagslönen som ligger till grund för dagpenningen. Den motsvarar dock åtminstone den grunddagpenning som höjts med barnförhöjningen.

 

Kostnadsersättning

Under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster kan du få kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader. Kostnadsersättningen är 9 euro per dag och det är skattefri inkomst.

Kostnadsersättning betalas för dagar med deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänst, för högst fem dagar i veckan. Kostnadsersättning utbetalas inte för semesterperioder eller frånvarodagar under utbildningstiden. För tid med frivilliga studier utbetalas inte kostnadsersättning.

Du kan få förhöjd kostnadsersättning på 18 euro per dag ifall din utbildningsplats är utanför arbetsområdet. En förhöjd kostnadsersättning betalas också om din utbildningsplats ligger utanför hemkommunen och du har kostnader för logi..

Om du deltar i utbildning utomlands kan du få en ersättning för utgifter utomlands, som är hälften av dagpenningen för en statlig tjänstemans tjänsteresa i landet i fråga.

För deltagare i Stiftelsen Utbildning Nordkalottens NORD-utbildning utbetalas kostnadsersättning på 16,82 euro per dag.

 

Uppfyllande av arbetsvillkoret under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier beräknas inte dagpenningens storlek på nytt.och beräkningen av maximitiden börjar inte om från början. Om maximitiden uppnås under utbildningen kan du inte längre få inkomstrelaterad dagpenning. Däremot kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA fram till utbildningens slut.

Efter utbildningen kan du igen få inkomstrelaterad dagpenning om du fortfarande är arbetslös. I så fall börjar maximitiden för dagpenning från början, dagpenningens storlek beräknas på nytt och en ny självrisktid på fem dagar tas.

 

Frånvaro

Under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier får du också dagpenning för frånvarodagar. I andra tjänster betalas ingen dagpenning för frånvarodagar, såvida inte frånvaron beror på anställningsintervju, funktionshinder eller sjukdom hos ett barn under 10 år i högst fyra dagar.

Under arbetskraftsutbildningen får du kostnadsersättning och förhöjd förtjänstdel även för frånvarodagar, med undantag för semesterperioder. I andra tjänster betalas ingen kostnadsersättning för frånvarodagar.

Kom ihåg att ange frånvarodagar i din ansökan om dagpenning.

 

Ansökan om dagpenning för tid av sysselsättningsfrämjande tjänster

Ansök om dagpenning för tid av sysselsättningsfrämjande tjänster under fyra kalenderveckor eller en kalendermånad. Ange i ansökan om dagpenning

 • namnet på tjänsten du deltagit i under deltagardagarna. Timuppgifter behöver inte anges.
 • Semestertider som ingår i utbildningen
 • frånvarodagar. Om frånvaron beror på en anställningsintervju, funktionshinder eller sjukdom hos ett barn under 10 år, ange orsaken till frånvaron i ansökan.

Du behöver inte ansöka om separat förhöjd dagpenning eller kostnadsersättning. Vi granskar dina rättigheter till dem när vi behandlar din ansökan.


Mer information från AN-byrån

För mer information om skyldigheten att söka utbildning och tillgängliga studieplatser, vänligen kontakta AN-byråns utbildningsrådgivning

Om du är under 25 år och inte har den utbildning som behövs ska du ansöka om minst två studieplatser som inleds följande höst.

Du ska ansöka om studieplats om du inte har genomgått en utbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och som ger yrkesfärdigheter.

Under 25 års ålder gäller skyldigheten att ansöka om studieplatser också situationer där du skulle ha uppfyllt arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Däremot kan du få dagpenning under den tid du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst, till exempel arbetskraftsutbildning eller arbetsprövning. Den sysselsättningsfrämjande tjänsten ersätter dock inte ansökningsskyldigheten.

 

Om du inte uppfyller ansökningsskyldigheten får du ingen arbetslöshetsförmån

Om du inte har sökt studieplatser kan du inte få arbetslöshetsförmån. Om du vägrar delta i eller avbryter en utbildning, kan du förlora din rätt till arbetslöshetsförmån.

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån förrän:

 • du fyller 25 år,
 • avlägger examen, eller
 • deltar till exempel i sysselsättningsfrämjande tjänster under minst 21 kalenderveckor.

 

Vilka utbildningar ska jag söka till?

Utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan men den måste leda till en examen. Det räcker till exempel inte att söka till förberedande eller grundläggande yrkesutbildning.

Du kan ersätta ansökningsskyldigheten med andra åtgärder i den sysselsättningsplan som upprättas med AN-byrån, om orsaken till exempel är hälsotillståndet eller inlärningssvårigheter.

Du kan få mer information om vårens gemensamma ansökan och ansökningsalternativen från Studieinfo.

Ansökningsskyldigheten gäller inte den gemensamma ansökan som ordnas på hösten, men om du ändå ansöker om en studieplats på hösten och får en plats måste du tacka ja till den. Om du inte tar emot en studieplats, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.

Om du är osäker på din situation kan du be om mer information om skyldigheten att söka utbildning och om studieplatser som eventuellt ännu kan sökas av AN-byråns utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 702. Du kan också kontrollera om det finns svar på dina frågor på AN-byråns webbplats.