A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha on noin 1670€/kk, jos palkka on 2500€. Kelan maksama peruspäiväraha on noin 800€.
Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahaan?

Uutiset

10.6.2023

Lomautus on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla, joka vaikuttaa siihen, voidaanko ansiopäivärahaa maksaa täytenä vai työtuloilla soviteltuna. Tämä puolestaan vaikuttaa edelleen siihen, mikä on lopullinen sinulle maksettava päivärahan määrä.

Lomautus voidaan toteuttaa:

  • kokoaikaisesti > täysi ansiopäiväraha lomautuspäiviltä
  • viikoittaista työaikaa lyhentämällä >  täysi ansiopäiväraha lomautuspäiviltä
  • päivittäistä työaikaa lyhentämällä > soviteltu päiväraha (lyhennetyistä työpäivistä saadut tulot huomioidaan päivärahan määrässä)
  • kaikkia edellä mainittuja eri lomautustapoja yhdistelemällä

Jos hakijalla on lomautuksen aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jonka määrässä huomioidaan sekä lyhennettyjen työpäivien että täysien työpäivien palkka.

Lomautuksen aikaisen ansiopäivärahan maksamiseen kassa tarvitsee aina lausunnon TE-toimistosta, jonne sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, sillä ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.

Täysi ansiopäiväraha

Täyttä ansiopäivärahaa voit hakea, kun olet kokonaan lomautettu tai viikoittaista työaikaasi on lyhennetty kokonaisilla lomautuspäivillä.

Ansiopäivärahan määrä ilmoitetaan työttömyyskassan antamassa päivärahan myöntöpäätöksessä. Päiväraha lasketaan palkkatuloistasi lomautusta edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikolta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto, joka tarkoittaa sitä, että työtä on tehty tai palkkaa on maksettu vähintään 18 tunnin mukaan kalenteriviikolla.

Täyden päivärahan määrän laskennassa käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Kuva 1: Päivärahan määrittelyssä käytettävän päiväpalkan laskeminen

Soviteltu päiväraha

Sovitelluksi päivärahaksi kutsutaan päivärahaa, jossa huomioidaan lomautuksen takia lyhennetyn työpäivän palkkatulot tai sekä lyhennetyn työpäivän että lyhennetyn työviikon palkkatulot.

Lomautuksen aikainen päiväraha maksetaan soviteltuna myös silloin, jos lomautuksen aikana saat osa-aikatyön tai keikkatyön tuloa muusta kuin lomauttaneelle työnantajalle tehdystä työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Sovittelussa huomioidaan myös muun työn tai sivutoimisen yritystoiminnan tulot.

Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä, työn tulot sovitellaan lomautuksen aikana niin kauan, kun saat osa-aikatyön tuloa lomautusaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kokoaikaisen lomautuksen ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa niin kauan, kun sinulle maksetaan osa-aikatyön palkkaa.

Lisäedellytyksenä sovitellun päivärahan maksamiselle lomautuksen ajalta on, ettei työaika ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lyhennetyn työpäivän osalta työaikaa tarkastellaan koko sovittelujakson ajalta, joka on joko neljä täyttä kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi, riippuen palkanmaksujaksoista.

Soviteltua päivärahaa maksetaan samansuuruisena hakemusjakson jokaiselta arkipäivältä, joilta sinulla on oikeus etuuteen. Päivärahaa maksetaan niin lomautetuilta kuin työssäolopäiviltäkin.

Sovitellun päivärahan määrään vaikuttavat ansiopäivärahasi määrä ja lomautuksen aikaiset palkkatulot. Ennakonpidätyksen alaiset palkkatulot, jotka jäävät alle suojaosan eli 300 euroon kuukaudessa tai 279 euroon neljässä viikossa, eivät vaikuta päivärahasi määrään.

Esimerkki

 

Täysi ansiopäivärahasi on 60 euroa päivässä. Olet lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä Saat lomautuskuukausilta palkkaa 600 euroa kuukaudessa. Koska palkka maksetaan kuukausittain, hakujakso on kalenterikuukausi. Puolet suojaosan ylittävästä palkasta vaikuttaa ansiopäivärahan määrään (600 – 300) x 0,5 = 150. Tämä 150 euroa jaetaan luvulla 21,5, joka on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa. Näin saadaan päivärahaa vähentävä määrä 6,98 euroa päivässä. Soviteltu päiväraha on siis 60 – 6,98 = 53,02 euroa päivässä ja sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä.

 

Päivärahaa vähentävän määrän laskeminen:

Soviteltavan päivärahan määrä:

Lyhennetyn työpäivän lomautuksen ajalla saamasi palkkatulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun palkka tosiasiallisesti maksetaan sinulle. Tätä kutsutaan päivärahan maksuperusteiseksi sovitteluksi. Lyhennetyn työpäivän ja lyhennetyn työviikon yhdistelmälomautuksen ajalla ansaittu palkkatulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun palkka tosiasiallisesti ansaitaan. Tätä kutsutaan päivärahan ansaintaperusteiseksi sovitteluksi.