A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha on noin 1670€/kk, jos palkka on 2500€. Kelan maksama peruspäiväraha on noin 800€.
Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?

Nyheter

10.6.2023

Permittering kan genomföras på flera olika sätt, vilket påverkar om inkomstrelaterad dagpenning kan betalas i sin helhet eller jämkad med förvärvsinkomster. Detta påverkar i sin tur ytterligare det slutliga beloppet på den dagpenning som ska betalas till dig.

Permitteringen kan genomföras:

  • på heltid >  full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar
  • genom förkortning av arbetstiden per vecka > full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar
  • genom förkortning av den dagliga arbetstiden > jämkad dagpenning (inkomsterna från de förkortade arbetsdagarna beaktas i dagpenningens belopp)
  • genom att kombinera alla ovannämnda olika permitteringssätt

Om sökanden har både helt permitterade dagar och förkortade arbetsdagar under permitteringen kan jämkad dagpenning betalas som beaktar lönen för både förkortade arbetsdagar och hela arbetsdagar.

För att kunna betala inkomstrelaterad dagpenning under permitteringen behöver kassan alltid ett utlåtande från TE-byrån, där du ska anmäla dig som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen, eftersom inkomstrelaterad dagpenning kan betalas först från det att du anmäler dig som arbetssökande.

 

Full inkomstrelaterad dagpenning

Du kan ansöka om full inkomstrelaterad dagpenning när du har varit permitterad på heltid eller veckoarbetstiden har förkortats med hela permitteringsdagar.

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp meddelas i beslutet om beviljande av dagpenning som utfärdas av arbetslöshetskassan. Dagpenningen beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckor före permitteringen. De veckor som används för att fastställa dagpenningen ska uppfylla arbetsvillkoret, vilket innebär att arbete har utförts eller lön har betalats enligt minst 18 timmar per kalendervecka.

Dagslönen som används för att bestämma full dagpenning erhålls genom att dividera lönen för 26 veckors arbete med antalet arbetsdagar som ingår i denna period (5 dagar i veckan, dvs. 130 dagar). Dagar för vilka ingen lön har betalats ut på grund av en godtagbar frånvaro, till exempel obetald sjukfrånvaro, räknas inte som arbetsdagar.

Figur 1: Beräkning av den dagslön som ska användas för att fastställa dagpenningen

Jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning kallas dagpenning som beaktar löneinkomsten för en förkortad arbetsdag på grund av permittering eller löneinkomstenför både en förkortad arbetsdag och en förkortad arbetsvecka.

Dagpenning under permittering betalas också jämkad, om du under permitteringen får inkomster från deltids- eller tillfälligt arbete för annat än arbete som utförts för arbetsgivaren som permitterat dig eller från företagsverksamhet som bisyssla. Inkomster från annat arbete eller från företagsverksamhet som bisyssla beaktas också i jämkningen.

Om du har permitterats från ett deltidsarbete, jämkas arbetsinkomsterna under permitteringen så länge du får inkomster från deltidsarbetet under permitteringstiden. Detta innebär att jämkad dagpenning betalas också för permittering på heltid så länge du får lön för deltidsarbete.

En ytterligare förutsättning för jämkad dagpenning under permitteringen är att arbetstiden inte överstiger 80 procent av en heltidsanställds arbetstid. Om det gäller en förkortad arbetsdag granskas arbetstiden för hela jämkningsperioden, som är antingen fyra hela kalenderveckor eller en kalendermånad, beroende på lönebetalningsperioderna.

Jämkad dagpenning utbetalas med samma belopp för varje vardag under ansökningsperioden, för vilka du har rätt till förmånen. Dagpenning betalas både för arbetslösa och arbetade dagar.

Den jämkade dagpenningens storlek påverkas av beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning och löneinkomsten under permitteringen. Källskattepliktiga arbetsinkomster som understiger skyddsdelen, dvs. 300 euro i månaden eller 279 euro per fyra veckor, påverkar inte dagpenningens storlek.

Exempel

 

Din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 60 euro per dag. Du har blivit permitterad genom förkortning av den dagliga arbetstiden. Du får en lön på 600 euro i månaden för permitteringsmånaderna. Eftersom lönen betalas ut månadsvis är ansökningsperioden en kalendermånad. Hälften av lönen som överstiger skyddsdelen påverkar storleken på inkomstrelaterad dagpenning (600 – 300) x 0,5 = 150. Dessa 150 euro divideras med 21,5, vilket är det beräknade antalet arbetsdagar per månad. Detta leder till en minskning av dagpenningen med 6,98 euro per dag. Den jämkade dagpenningen är alltså 60–6,98 euro = 53,02 euro per dag och betalas för varje vardag under jämkningsperioden.

Beräkning av det belopp som minskar dagpenningen:

 

Den jämkade dagpenningens belopp:

 

Den löneinkomst du får under permittering med förkortad arbetsdag påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen när lönen faktiskt betalas till dig. Detta kallas jämkning av dagpenning enligt utbetalningsprincipen. Löneinkomsten under blandad permittering med förkortad arbetsdag och förkortad arbetsvecka påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen när lönen faktiskt tjänas in. Detta kallas jämkning av dagpenning enligt intjänandeprincipen.