A-kassan logo, vihreä

Alakohtaisia poikkeuksia

Olemme tälle sivulle koonneet eri aloja koskevia erityispiirteitä. 

mikrofoni, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Luovat alat

Luovalla ja esityksellisellä alalla työsuhteet ovat usein epätyypillisiä verrattuna moneen muuhun alaan. Tästä syystä näillä aloilla työskentelevillä on joitakin erityispiirteitä työttömyysturvaan liittyen.

Jotta voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa, on jäsenyys- ja työssäoloehdon täytyttävä. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 viikon työskentelyä. Lyhimmillään ansiopäivärahaa voi siis saada kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen.

 • Luovalla ja esityksellisellä alalla työssäoloehtoa kertyy ansaitun palkan perusteella (työkorvaus ei kerrytä työssäoloehtoa) 
  • Kalenteriviikon aikana ansaittu bruttopalkka ratkaisee, kertyykö viikolta työssäoloehtoa vai ei.
  • Jos bruttopalkka on vähintään 309,53 €/vk (v. 2023) à työssäoloehtoa kertyy
  • Jos hakija työllistyy ns. tavanomaisella alalla (esimerkiksi taksinkuljettajana tai myyjänä), kertyy tästä työstä työssäoloehtoa 18 tunnin mukaan.
  • Opettajien työssäoloehtoa kertyy pääsääntöisesti jos opetustyötä on kertynyt (oppilaitos tai koulu).
   • Eri työssäoloehtoja voidaan laskea yhteen suhdeluvuilla.

Lue lisää osa-aikatyöstä

Hakemuksella pyydetään ilmoittamaan kaikki hakujakson aikana voimassa olevat työsuhteet. Jos työskentelet satunnaisesti samalle työnantajalle, ei jokaisesta yksittäisestä keikkapäivästä tarvitse ilmoittaa erillistä työsuhdetta, vaan yksi osa-aikatyö tai satunnainen työ -työsuhde työnantajaa (y-tunnusta) kohden riittää.

Saamme työsuhteita tiedoksi myös tulorekisteristä, tällöin sinun ei tarvitse ilmoittaa samaa työnantajaa itse uudelleen. Mikäli tulorekisterissä saadussa työsuhteessa on puutteita, pyydetään hakemuksella niiden täyttämistä.

 

Hakemuksella näet palkkatiedot, jotka tulorekisteristä on saatu. Palkat näytetään palkanmaksupäivien mukaan. Mikäli työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin aikaa, jolla työ on tehty, voit halutessasi täydentää ne palkkatietoihin. Palkkatietojen täydentäminen ei ole pakollista, mutta tietojen täydentäminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Huomioithan, että tulorekisteriin ilmoitettu palkkakausi ei välttämättä ole aika jolla työt on tehty, vaan työnantajan tavanomainen palkanmaksurytmi jolle palkanmaksupäivä ajoittuu.

Työpäivien ja palkallisten poissaolopäivien tunnit ilmoitetaan hakemuksella päiväkohtaisiin selvityksiin. Tunnit ovat hakemuksella pakollisia. Työpäivän tunneiksi on hyvä merkitä se tuntimäärä, jolta saat palkan. Jos esimerkiksi yhdeltä kuvauspäivältä palkkaa maksetaan kahdeksalta tunnilta, merkitse työpäivän kestoksi kahdeksan tuntia, vaikka päivä olisi ollut lyhyempi.

eAsiointi muodostaa automaattisia liitepyyntöjä, jotka eivät aina päde luovilla aloilla työskentelevillä. Automaattiset liitepyynnöt eivät osaa huomioida erityistilanteita, joten tarpeettomat liitepyynnöt voi jättää huomiotta.

Kaikkien luovien alojen ammatteja koskien. Jos päivärahaa hakee ensimmäistä kertaa, tai on ollut edellisen työttömyysjakson jälkeen välillä työssä, pyydämme toimittamaan hakemuksen liitteenä:

 • Kirjallisesti tehdyt työsopimukset. Jos työsopimus on suullinen, voi myös hakemuksen lisätiedoissa ilmoittaa, mitä suullisesti on sovittu työsuhteen kestosta ja työajasta.
 • Palkkalaskelmat työsuhteessa tehdystä työskentelystä vähintään 8 kuukauden ajalta ennen työttömyyden alkamista. Jos työssä on ollut lyhyemmän ajan edellisen työttömyysjakson jälkeen, palkkalaskelmat toimitetaan työskentelyn ajalta. 
  • Suosittelemme toimittamaan palkkalaskelmat, koska tulorekisteristä saadut palkkatiedot eivät aina ole riittäviä ja omatoiminen laskelmien toimittaminen nopeuttaa asian käsittelyä. Mikäli jokin tulorekisterin tieto on epäselvä eikä palkkalaskelmia ole toimitettu, pyydämme lisätietoja hakemuksen käsittelyn yhteydessä.
 • Tekijänoikeuskorvausten tilityslaskelmia ei tarvitse toimittaa, sillä tekijänoikeuskorvaukset eivät vaikuta ansiopäivärahaan 1.1.2023 lukien.

Kaikkien luovien alojen ammatteja koskien, jos hakija on osa-aikatyössä tai enintään kaksi viikkoa kestävässä työsuhteessa, pyydämme hakemuksien liitteinä:​​​​​​​

 • Mahdolliset uudet kirjallisesti tehdyt työsopimukset. Jos työsopimus on suullinen, voi myös ilmoittaa hakemuksen lisätiedoissa, mitä suullisesti on sovittu työsuhteen kestosta ja työajasta.
 • Palkkalaskelmat hakemuksen ajalla maksetuista palkoista. Suosittelemme toimittamaan palkkalaskelmat, koska tulorekisteristä saadut palkkatiedot eivät aina ole riittäviä. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja hakemuksen käsittelyn yhteydessä.
 • Tekijänoikeuskorvausten tilityslaskelmia ei tarvitse toimittaa, sillä tekijänoikeuskorvaukset eivät vaikuta ansiopäivärahaan 1.1.2023 lukien.

 

Alle on listattu lisäksi alakohtaisia lisäselvityksiä, joita tarvitsemme päivärahahakemuksen käsittelyä varten.

Näyttelijät ja muusikot – täydennyksiä työskentelyselvitykseksi 

 • Teatterityöskentelystä toteutuneiden ja palkallisten töiden osalta esitys- ja harjoituskalenteri
 • Yksittäisten keikkojen osalta työpäivät, harjoitukset ja esitykset eriteltyinä, työnantajittain ja palkanmaksuittain, jos ne eivät ole selvästi nähtävissä palkkalaskelmasta. Oma selvitys riittää, ellei muuta selvitystä ole saatavilla.

 

Journalistit – täydennyksiä  

 • Jos työaika käy ilmi työsopimuksesta, työssäoloselvitystä ei tarvita.
 • Jos työaika vaihteli tai oli epäsäännöllinen, tarvitsemme kalenteriviikoittaisen työssäoloselvityksen työnantajalta. 

Teatteri- ja media-ala – täydennyksiä

 • Jos työsuhde on kertoimella ilmaistu, tarvitsemme kertoimen mukaiset työskentelyajat, elleivät ne ilmene työsopimuksesta yksiselitteisesti. Oma ilmoitus riittää, ellei muuta selvitystä ole saatavilla.

 

Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Meriala

Merialalla työskentely poikkeaa usein tavanomaisista työsuhteista ja tästä syystä merialalla työskentelevillä onkin joitakin erityispiirteitä työttömyysturvaan liittyen.

Jotta voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa, on jäsenyys- ja työssäoloehdon täytyttävä. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 viikon työskentelyä. Työssäoloehtoa kerryttävät sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana työtä on tehty vähintään 18 tuntia. Lyhimmillään ansiopäivärahaa voi siis saada kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen.

Merialalla eri laivayhtiöillä on paikalliset sopimukset työpäivän pituudesta (8–12 tuntia päivässä), jonka takia on melko tavallista, että työssäoloehto täyttyy usein jo kahden päivän työskentelystä viikolla, jos työaika ylittää näiden kahden työpäivän aikana 18 tuntia.

Laivalla ei pääsääntöisesti työskentele osa-aikaisia työntekijöitä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, vaan työsuhteet ovat usein joko

 • enintään kaksi viikkoa kestäviä kokoaikaisia työsuhteita, jolloin voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan tai
 • yli kaksi viikkoa kestäviä kokoaikaisia työsuhteita, jolloin päivärahaa ei voida maksaa työsuhteen ajalta.

Merimiehille kertyy työrupeamista vastikevapaata, jonka palkka huomioidaan työssäoloehdossa ja päivärahan suuruuden laskennassa, kun vastikevapaa on pidetty.

Pitämättömät vastikevapaat maksetaan työsuhteen päättyessä ulos vastikekorvauksina, joita ei voida huomioida työssäoloehdossa eikä päivärahan suuruuden laskennassa.

Merialalla palkanmaksukausi on pääsääntöisesti kalenterikuukausi, joka määrittää myös ansiopäivärahan hakujaksoksi kuukauden jakson.

Kuten muillakin aloilla ei soviteltuun päivärahaan ole oikeutta, jos työaika ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta hakujakson aikana. Työaikaa arvioidaan sillä sovittelujaksolla, jolla siitä on maksettu palkka. Koska paikallisesti sovittu työaika vaihtelee varustamoittain, suhteutetaan työaika varustamokohtaiseen enimmäistyöaikaan, jonka johdosta kaikkien kohdalla työaika ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta silloin, kun hakujaksolla maksetaan tehtyjä työpäiviä 13 tai enemmän.

Sovittelussa huomioidaan kaikki ennakonpidätyksenalaiset enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön (tai joissain harvinaisissa tapauksissa osa-aikatyön) palkkatulot. Sovittelussa ei huomioida verottomia palkkaeriä eikä yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tuloja.

 

Merimiehille maksetaan täyttä palkkaa sopimuksesta alkupäivästä sopimuksen päättymispäivään asti. Myös työn aloittamis- ja päättymispäiviltä maksetaan täyden työpäivän palkka, vaikka todellisuudessa tehdyt työtunnit jäisivät vajaaksi ko. päivien osalta. Hakemuksessa ilmoitetaan tunnit sen mukaisesti kuin palkkaa on maksettu.

eAsiointi muodostaa automaattisia liitepyyntöjä, jotka eivät aina päde merialalla työskentelevillä. Automaattiset liitepyynnöt eivät osaa huomioida erityistilanteita, joten tarpeettomat liitepyynnöt voi jättää huomiotta.

Ansiopäivärahan maksatuksessa ei voida käyttää merityötä tai freelancea varten määrättyä verokorttia vaan tarvittaessa kassalle tulee toimittaa muutosverokortti etuutta varten.

Jos päivärahaa hakee ensimmäistä kertaa, tai on ollut edellisen työttömyysjakson jälkeen välillä työssä, pyydämme toimittamaan hakemuksen liitteenä:

 • palveluaikatodistuksen (jos ei ole aiemmin ollut päivärahan hakijana tai hakukatko on yli puoli vuotta)
 • palkkatodistuksen vähintään 26 viikolta viimeisimmän työsuhteen päättymisestä taaksepäin
 • kirjallisesti tehdyt merityösopimukset (kaikista hakukatkon ajalla olleista työsuhteista, jos hakukatko on ollut alle puoli vuotta).

 

Jos hakija on enintään kaksi viikkoa kestävässä työsuhteessa (tai joissain harvinaisissa tapauksissa osa-aikatyössä), pyydämme hakemuksien liitteinä:​​​​​​​

 • merimiehen työsopimuksen (aina jokaisesta työsuhteesta erikseen).
 • palkkalaskelmat hakemuksen ajalla maksetuista palkoista. Suosittelemme toimittamaan palkkalaskelmat, koska tulorekisteristä saadut palkkatiedot eivät yleensä ole riittäviä. 

Edellä mainittujen liitteiden lisäksi kassa saattaa joutua pyytämään tapauskohtaisesti muitakin liitteitä.