A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan

Oikopolut

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma julkaistiin 16.6.2023 ja se sisälsi odotetusti paljon muutoksia myös ansioturvaan. Laki ei muutu heti ja muutokset vaativat vielä lainvalmistelun ennen voimaantuloaan. Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on hallitusohjelmaan kirjattu.


Työttömyysturvan lakimuutokset 2024 ja 2025 voimaantulon mukaisessa järjestyksessä:

1.1.2024 voimaan tulevat muutokset:

 • Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään
 • Lomakorvaus jaksotetaan
 • Työttömyysetuuksiin ei tehdä indeksikorotusta 2024–2027
 • Lisäksi vuonna 2023 voimassa ollut ylimääräinen lapsikorotuksen osa poistuu

1.4.2024 voimaan tulevat muutokset:

 • Lapsikorotukset poistetaan
 • Sovitellun päivärahan suojaosa poistuu

1.8.2024 voimaan tulevat muutokset

 • Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan

2.9.2024 voimaan tulevat muutokset:

 • Työssäoloehto euroistetaan
 • Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen
 • Ansiopäivärahan määrä porrastetaan
 • Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan
 • Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

1.1.2025 voimaan tulevat muutokset:

 • Työttömyysturvan korotusosa poistuu vuoden 2025 alussa

 

Päivitämme alla olevia tietoja sitä mukaan, kun lakimuutosten sisältö ja voimaantuloajat vahvistuvat.


Hallitusohjelman kirjaukset ansioturvasta

Löydät tarkemmat tiedot suunnitelluista muutoksista kunkin kohdan linkistä.

1. Ansiopäivärahan määrä porrastetaan

2. Lapsikorotukset poistetaan

3. Työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen

4. Työssäoloehto euroistetaan

5. Omavastuupäivien määrää lisätään seitsemään päivään

6. Lomakorvauksen jaksotus otetaan uudelleen käyttöön

7. Osa-aikatyötä tekevän suojaosa poistetaan

8. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan

9. Selvitys ansioturvan kehittämisestä

10. Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

11. Mahdollinen yhdistelmävakuutus

12. Työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työllistymispalveluita

13. Työssäoloehto palkkatuetusta työstä

14. Työttömyysturvan korotusosa poistuu


Eduskunta on hyväksynyt 19.6.2024 hallituksen esityksen ansiopäivärahan määrän porrastamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä alenee työttömyyden jatkuessa.​​​​​​​ Porrastus astuu voimaan syyskuussa 2.9.2024 alkaen. Porrastukset lasketaan täydestä ansiopäivärahasta, eivätkä ne kertaudu.

 

Täysi ansiopäiväraha ensimmäiset 40 päivää 1. porrastus,
41–170 päivää
2. porrastus
171 päivää
100 % 80 % 75 %

 

Porrastus koskee tulevaisuudessa kaikkia ansiosidonnaisen päivärahan saajia, mukaan lukien lisäpäivillä olevat, osittain työllistyneet sekä yrittäjän ansiopäivärahaa saavat.

Muutos ei kuitenkaan vaikuta ennen syyskuuta alkaneisiin päivärahakausiin, vaan porrastus vaikuttaa vasta 2.9.2024 jälkeen uuden 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella maksettaviin etuuksiin. Jos työssäoloehto on täyttynyt 1.9.2024 mennessä ja päivärahaa maksetaan vanhan 26 viikon työssäoloehdon perusteella, ei porrastusta sovelleta.

Esimerkki tilanteesta, jossa porrastus ei koske sinua:

Jos päivärahakautesi on alkanut elokuussa 2024 tai sitä ennen, ei porrastus koske sinua ennen kuin täytät 12 kuukauden työssäoloehdon.

Esimerkki tilanteesta, jossa porrastus koskee sinua:

Jos päivärahakautesi alkaa syyskuussa tai sen jälkeen ja työssäoloehtosi on täyttynyt uuden 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella, porrastus koskee sinua.

Käytännössä muutos alkaa vaikuttaa etuuksiin aikaisintaan marraskuussa, kun ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on kertynyt 40 työttömyyspäivää, eli noin kaksi kuukautta. Osittain työllistyneillä porrastuksen vaikutus tulee vastaan hieman myöhemmin, koska heillä päivärahakauden päivät kertyvät hitaammin.

 

Porrastuksen jälkeenkin ansiopäiväraha on kuitenkin yleensä suurempi kuin Kelan peruspäiväraha.

 

Esimerkki:

Vaikutus kuukaudessa: Jos kuukausipalkka on 2 500 €

Kuukausipalkka Ansiopäiväraha ⇒ 2 kk Ansiopäiväraha 2 kk-8 kk Ansiopäiväraha 8 kk ⇒
2 500 €/kk 1 515 €/kk 1 212 €/kk 1 136 €/kk
-303 €/kk -379 €/kk

 

Vaikutus kuukaudessa: Jos kuukausipalkka on 3 000 €

Kuukausipalkka Ansiopäiväraha ⇒ 2 kk Ansiopäiväraha 2 kk-8 kk Ansiopäiväraha 8 kk ⇒
3 000 €/kk 1 730 €/kk 1 384 €/kk 1 298 €/kk
-346 €/kk -432 €/kk

Lakimuutos on hyväksytty, tulee voimaan 2.9.2024.

 

 

1.4.2024 asti oli mahdollista saada lapsikorotusta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotuksen suuruus oli vuonna 2024 yhdestä lapsesta 5,84 euroa päivässä, 8,57 euroa kahdesta lapsesta ja yhteensä 11,05 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta.

 

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen korotus, joka poistui vuoden 2024 alussa. Lapsikorotus laski korotuksen poistumisen vuoksi 25–48 euroa kuukaudessa lasten määrän mukaan.

 

1.4.2024 astui voimaan hallituksen lakimuutos, joka poisti lapsikorotukset kokonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huhtikuun alusta eteenpäin maksettaviin työttömyysetuuksiin ei enää tule ollenkaan lapsikorotusta. Lapsikorotuksen poistuminen laskee työttömyyspäivärahan määrää noin 125–240 euroa/kuukaudessa.

 

Hallitus päätti myös työttömyysturvan indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosille 2024–2027. Tämän seurauksena myöskään lapsikorotukseen ei tullut vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta.

Vaikutus kuukaudessa:

Lapsikorotus lasten määrän mukaan 2024 Korotus jää pois, merkitys / kk
Yksi lapsi: 5,84 €/pv -125,56 €/kk
Kaksi lasta: 18,57 €/pv -184,25 €/kk
Kolme lasta 11,05 €/pv -237,57 €/kk

Lakimuutos on hyväksytty, tuli voimaan 1.4.2024.

 • Siirtymäsäännös: Sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta ajalta 1.4.2024 alkaen.

 

 

Työssäoloehto 1.9.2024 asti: Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

 

Työssäoloehto 2.9.2024 alkaen: Työssäoloehto täyttyy, kun jäsenelle on vähintään 12 kuukautena maksettu työssäoloehtoon luettavaa palkkatuloa 930 euroa/kk edeltäneen 28 kuukauden aikana.

 

28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta esimerkiksi sairauden, päätoimisten opintojen, enintään kolmevuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta.

 

Lakimuutos on hyväksytty, tulee voimaan 1.9.2024.

 • Siirtymäsäännös: Sovelletaan 2.9.2024 alkaen, kun työssäoloehtoon voidaan lukea yksi kokonainen tai puolikas työssäolokuukausi. Ennen 2.9.2024 olevalta ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan työssäoloehtokuukausiksi.

 

 

Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että saadaksesi työttömyyden tai lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa sinun on täytynyt olla riittävän pitkään töissä samaan aikaan, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenenä. Nykyisin työssäoloehto kertyy työajan mukaan. Lakimuutoksen jälkeen työssäoloehto euroistetaan.

 

Europerusteinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on kalenterikuukauden aikana maksettu tietty palkkatulo (brutto). Palkan on oltava niin sanottua työssäoloehtoa kerryttävää vakuutuspalkkaa. Esimerkiksi lomarahaa ja lomakorvausta ei lasketa tähän mukaan.

 

Työssäoloehtoa kertyy seuraavasti:

Työssäoloehtoa tulee kertyä yhteensä 12 palkallista kalenterikuukautta 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos työssäoloehto kertyisi vain puolikkaina kuukausina, pitäisi palkallisia kalenterikuukausia olla yhteensä 24.

 

Europerusteista työssäoloehtoa sovelletaan 2.9.2024 alkaen. Olet europerusteisen 12 kuukauden työssäoloehdon piirissä, kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja työssäoloehtoon sisältyy palkkaa, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 jälkeen.

Tuota ajankohtaa ennen olevalta ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan uuden määrittelyn mukaisiksi työssäoloehtokuukausiksi. Käytännössä 1–2 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka muunnetaan puolikkaaksi ja 3–4 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka yhdeksi kokonaiseksi työssäoloehtokuukaudeksi.

 

Lakimuutoksen myötä myös kassan jäsenyysehto pitenee 12 kuukauteen.

 

Esimerkkejä euroistamisen vaikutuksesta työssäoloehtoon


Miten 1.9.2024 mennessä tehdyt työssäoloehtoviikot luetaan mukaan 12 kuukauden työssäoloehtoon?

Esimerkki 1:

Henkilö on kerryttänyt 22 työskentelyperusteista työssäoloehtoviikkoa 1.9.2024 mennessä. Koska työssäoloehto ei ole täyttynyt eikä oikeus päivärahaan alkanut, hakija siirtyy 12 kuukauden europerusteisen työssäoloehdon säännösten piiriin.

22 työssäoloehtoviikkoa 1.9.2024 mennessä vastaa europerusteisessa työssäoloehdossa 5,5 työssäoloehtokuukautta.

Jotta 12 kuukauden työssäoloehto täyttyisi, hakijan pitää vielä kerryttää 6,5 europerusteista työssäoloehtokuukautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hänen pitää 2.9.2024 alkaen tehdyn työn perusteella saada 6 kalenterikuukauden aikana palkkaa ilman lomarahaa ja lomakorvausta vähintään 930 euroa (6 toe-kuukautta) ja yhden kalenterikuukauden aikana vähintään 465 euroa (1/2 toe-kuukausi).

Esimerkki 2:
Jos ajalla 1.1.-1.9.2024 olisi kertynyt 18 työssäoloehtoviikkoa, se vastaisi 18 / 4 = 4,5 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehto täyttyisi, kun henkilölle olisi maksettu palkkaa lisäksi 7 kalenterikuukauden aikana vähintään 930 euroa (ilman lomarahaa ja lomakorvausta) ja yhden kalenterikuukauden aikana vähintään 465 euroa 2.9.2024 alkaen tehdystä työstä.

Lakimuutos on hyväksytty, tulee voimaan 1.9.2024.

 • Siirtymäsäännös: Sovelletaan palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.
 • Muuntosäännös:
  1-2 työssäoloehtoviikkoa 1.9.2024 mennessä = ½ europerusteista työssäoloehtokuukautta3-4 työssäoloehtoviikkoa 1.9.2024 mennessä = 1 europerusteinen työssäoloehtokuukausi

 

 

Työttömyysetuutta aletaan maksamaan vasta omavastuuajan jälkeen. Aiemmin omavastuuaika oli viisi työpäivää ja 1.1.2024 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen on nyt seitsemän päivää.

Vaikutus kuukaudessa: n. 150 € (2 x oman päivärahan määrä)

Lakimuutos on hyväksytty, tuli ivoimaan 1.1.2024.

 • Siirtymäsäännös: Sovelletaan, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

 

 

Jatkossa työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka monen työpäivän keskimääräistä palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa.

 

Jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet. Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan, kun päivärahaa maksetaan.

 

Lomakorvauksen jaksotus ei vaikuta lomautustilanteissa, koska silloin työsuhde ei pääty kokonaan.

Esimerkiksi, jos työsuhteen päättyessä saa kuukauden palkkaa vastaavan lomakorvauksen, voidaan omavastuuaikaa alkaa kerryttää ja etuutta maksaa vasta, kun tämä maksettu jakso loppuu eli tässä tapauksessa noin kuukauden kuluttua.

Esimerkki jaksotuksesta:

Henkilön kokoaikainen, yli kaksi viikkoa kestänyt työsuhde on päättynyt 31.1.2024. Hänelle on työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvausta pitämättömästä vuosilomasta 1 500 euroa.

Hänen keskimääräinen kuukausipalkkansa on ollut 3 000 euroa ja päiväpalkka 3 000 euroa: 21,5 päivää = 139,53 euroa/päivä.

Lomakorvaus jaetaan keskimääräisellä päiväpalkalla 1 500 euroa: 139,53 euroa/pv = 10 päivää.

Lomakorvauksen jaksotusaikaan kuluu 10 maksettavaa päivää eli kaksi viikkoa työsuhteen päättymisestä lukien.

Päivärahaa ei voida maksaa ajalta 1.2.-14.2.2024. Jaksotuksen jälkeen huomioidaan omavastuuaika, joka on seitsemän päivää, eli alkaa 15.2.2024 ja kestää 25.2.2024 saakka.

Päivärahan maksu voi siis alkaa 26.2.2024.

Lakimuutos on hyväksytty, tuli voimaan 1.1.2024.

 • Siirtymäsäännös: Sovelletaan vuosilomakorvaukseen, joka maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

 

 

Suojaosa oli rahamäärä, jonka työtön sai tienata ilman, että se vaikutti ansiopäivärahan määrään. Suojaosa otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta ja se oli siitä lähtien osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa sovittelujakson aikana tai 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana. Suojaosa vähennettiin ennakonpidätyksen alaisesta työtulosta eli bruttotuloista.

 

Huhtikuun alussa tuli voimaan hallituksen lakimuutos, joka poisti suojaosan kokonaan. Uutta lakia sovelletaan maksettaessa soviteltua päivärahaa hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen. Tällöin suojaosaa ei enää käytetä sovitellun ansiopäivärahan määrän laskemisessa. Käytännössä suojaosan poistaminen siis pienentää sovitellun ansiopäivärahan määrää.

 

Vaikutus kuukaudessa:

Tilanne 2023
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka 2 500 €/kk
Palkka osa-aikaisesta työstä 1 400 €/kk
Suojaosa 300 €/kk
Jäljelle jäävä palkanosa 1 100 €/kk
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään 550 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä 21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa 25,58 €/pv

 

Täysi päiväraha/pv Soviteltu päiväraha/pv Soviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv 44,90 €/pv 965,35 €/kk

 

Tilanne 2024
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka 2 500 €/kk
Palkka osaaikaisesta työstä 1 400 €/kk
Suojaosa
Jäljelle jäävä palkanosa
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään 700 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä 21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa 32,55 €/pv

 

Täysi päiväraha/pv Soviteltu päiväraha/pv Soviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv 37,93 €/pv 815,49 €/kk

 

Sovitellun päivärahan lasku uudistuksen jälkeen -149,86 €/kk

Lakimuutos on hyväksytty, tuli voimaan 1.4.2024.

 • Siirtymäsäännös: Sovelletaan maksettaessa hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen.

 

 

Ikäsidonnaista työttömyysturvaa koskevista poikkeussäännöistä luovutaan. Palkansaajan työssäoloehtoa ei kerrytä enää sellainen kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus, jonka kunta on velvollinen järjestämään ikää koskevat ehdot täyttävälle työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus palkansaajan työttömyyspäivärahaan on päättymässä.

 

Näihin ikäsidonnaisiin poikkeussäännöksiin liittyvät päivärahan suuruutta koskevat suojasäännökset eivät myöskään enää ole voimassa.

 

Näiden lisäksi päättyy 58 vuotta täyttäneitä koskeva suojasäännös, jonka perusteella palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahan taso ei voi alentua, jos henkilö täyttää työssäoloehdon ylitettyään 58-vuoden ikärajan.

 

Lakimuutos on hyväksytty, tulee voimaan 2.9.2024.

 

 

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää puoliväliriiheen mennessä yleiseen ansioturvaan siirtymisen mallia. Yleisellä ansioturvalla on tarkoitettu mallia, jossa kaikki palkansaajat olisivat oikeutettuja ansiopäivärahaan riippumatta siitä kuuluvatko he työttömyyskassaan.

Tästä ei ole vielä tarkempia tietoja, mutta seuraamme asian etenemistä.

 

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmän. Laki tulee voimaan 1. elokuuta. Vuorotteluvapaan voi aloittaa heinäkuun viimeiseen päivään asti, sen jälkeen se ei enää ole mahdollista.

Vuorotteluvapaa on mahdollistanut tauon työelämästä ja vastaavasti tarjonnut työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden työllistyä vuorotteluvapaan ajaksi.

Vuorotteluvapaan voi aloittaa vielä 31.7.2024. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän.

Jotta vuorotteluvapaa katsotaaan aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulee olla viimeistään 31.7.2024.

 

Vuorotteluvapaajärjestelmä päättyy 1.8.2024.

 

Puoliväliriiheen mennessä hallitus valmistelee yhdistelmävakuutuksen mallin, joka olisi sellaisille, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina.

 

Eduskunta on 18.6.2024 hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa työttömyyskassojen tehtävän laajentamisen. Lain myötä kassat voisivat tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Palvelut voivat olla esimerkiksi työpaikkojen välitystä, neuvontaa ja apua työn hakemiseen liittyen sekä erilaisia valmennuksia.

Lue lisää

 

Palkkatuettu työ ei syyskuun jälkeen pääsääntöisesti kerrytä enää lainkaan työssäoloehtoa. Poikkeuksena ovat alentuneesti työkykyisen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän palkkatuetut työt. Näissä tapauksissa palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa, mutta vasta ensimmäisen 10 kuukauden jälkeen. Työssäoloehdossa huomioidaan 75 prosenttia työssäoloehtoa kerryttävistä kuukausista.

 

Lakimuutos on hyväksytty, tulee voimaan 2.9.2024.

 

 

 

 

Ansiopäivärahaa voidaan tällä hetkellä maksaa korotettuna silloin, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Nyt hallitus on päättänyt kehysriihen yhteydessä, että korotuksesta luovutaan 1.1.2025.

 

Korotusta voi saada enintään 200 päivältä ja sen saamisen edellytyksenä on, että olet sopinut työllistämistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa. Korotusosa on 5,29 euroa päivässä vuonna 2024.

 

Vuonna 2023 A-kassassa maksettiin korotusosaa 4 164 saajalle. Korotusosan poistumisen vaikutus ansiopäivärahaan on yleensä 60–210 euroa kuukaudessa.

 

Tiedotamme muutoksen voimaantulon yksityiskohdista tarkemmin heti, kun saamme lisätietoja.