eAsioinnissa on huoltokatko ma 17.6.2024 klo 21.00 - 21.30. eAsiointia ei voi käyttää katkon aikana. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Muista nämä kesällä – näin vuosiloma kertyy ja vaikuttaa ansiopäivärahaasi

Uutiset

4.6.2024

Kesän lähestyessä on tärkeää muistaa, miten vuosiloma kertyy ja vaikuttaa päivärahaan sekä hakemuksen täyttämiseen.

 

Ensimmäisen hakemuksen täyttämiseen löydät ohjeet sivuiltamme niin lomautetun, kokonaan työttömän tai osa-aikaisesti työskentelevän tilanteeseen sopien.

 

Jos olet kokonaan työtön, päivärahaa maksetaan normaalisti myös arkipyhien ajalta. Sen sijaan lomautetun ja osa-aikaisen työntekijän tulee muistaa merkitä vuosilomat ja arkipyhät hakemukseensa.

 

Lomautetun vuosilomaoikeus ja päiväraha

Jos olet lomautettu, myös sinulla on oikeus palkalliseen vuosilomaan lomakaudella 2.5.–30.9., mikäli lomapäiviä on kertynyt edeltäneen lomanmääräytymisvuoden ajalta. Voit tarkistaa omalta työnantajaltasi onko sinulle kertynyt pidettävää vuosilomaa. Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan palkallisen vuosiloman ajalta, kun loma perustuu kokoaikatyöhön.

 

Ansaittu vuosiloma tulee pitää 24 lomapäivään asti lomakaudella 2.5.–30.9., ellet erikseen sovi työnantajan kanssa vuosiloman siirtämisestä muuhun ajankohtaan. Lomapalkan tai lomakorvauksen maksutapa ei vaikuta lomaoikeuteesi millään tavalla. Voi siis olla, että olet saanut palkan vuosilomasta jo ennen, kuin pidät sen.

 

Oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy työehtosopimuksen tai vuosilomalain mukaan. Ansaitset lomanmääräytymisvuoden aikana vuosilomapäiviä sellaisilta kalenterikuukausilta, joina olet työskennellyt 14 päivää tai 35 tuntia. Myös 30 ensimmäistä lomautuspäivää lasketaan vuosiloman ansainta-ajaksi. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. välinen ajanjakso, esimerkiksi 1.4.2023–31.3.2024.

 

Vuosiloma kerryttää työssäoloehtoa – ansiopäivärahaan oikeuttavat päivät eivät vähene

Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan palkallisen vuosiloman ajalta, kun loma perustuu kokoaikatyöhön. Palkallinen vuosiloma-aikasi on kuitenkin työssäolon veroista aikaa ja se kerryttää uutta työssäoloehtoa, jos

  • pidät kokoaikatyöstä ansaittua lomaa vähintään kolme päivää kalenteriviikon aikana.
  • osa-aikatyössä lomapalkkasi vastaa vähintään 18:aa työtuntia kalenteriviikon aikana.

 

Päivärahan enimmäismaksuaikasi (300–500 päivää) ei kulu palkallisen vuosiloman aikana, ellei kyseessä ole osa-aikainen vuosiloma, jonka ajalta kassa maksaa sinulle soviteltua päivärahaa.

 

 

Työssäoloehto kaksinkertaistuu ja muuttuu europerusteiseksi syyskuun alussa

Työssäoloehto kertyy 1.9.2024 asti tehtyjen työtuntien perusteella. Jokainen kalenteriviikko, jolla työtä on tehty tai palkkaa maksettu vähintään 18 tunnin mukaan, kerryttää uutta työssäoloehtoa yhdellä viikolla. Nykytilanteessa työssäoloehto täyttyy, kun tällaisia viikkoja on kertynyt 26 viikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

 

2.9.2024 lukien työssäoloehto kertyy maksetun palkan mukaan eli työssäoloehto euroistetaan. Syyskuusta eteenpäin työssäoloehtoa kerryttää sellainen työ, joka on tehty 2.9.2024 jälkeen ja josta on maksettu palkkaa vähintään 465 euroa kuukaudessa. Palkan on oltava niin sanottua työssäoloehtoa kerryttävää vakuutuspalkkaa. Esimerkiksi lomarahaa ja lomakorvausta ei lasketa tähän mukaan.

Euroistamisen lisäksi työssäoloehdon pituus muuttuu 26 kalenteriviikosta 12 kalenterikuukauteen eli jatkossa työssäoloehto täyttyy, kun työssäoloehtokuukausia on kertynyt 12 kokonaista työssäoloehtokuukautta 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Lue lisää europerusteisesta työssäoloehdosta

 

Hakemuksen täyttäminen vuosiloman ajalta

Jos olet ollut lomautuksen aikana vuosilomalla ja työnantajasi on maksanut sinulle vuosiloma-ajan palkkaa, vuosilomapäivien kohdalle tulee merkitä ”vuosiloma” ja tavallista työaikaasi vastaavat työtunnit. Jos esimerkiksi työaikasi on 8 tuntia päivässä, merkitse vuosilomapäivän kohdalle ”vuosiloma” ja lisää työtuntien kohdalle ”8 tuntia”.

 

Jos taas työskentelet osa-aikaisesti, merkitse vuosiloman kohdalle hakemukseen ”vuosiloma” ja tunnit, joita vastaavaa palkkaa sinulle maksetaan vuosiloma-ajalta. Päivärahaa voidaan maksaa sinulle soviteltuna, jos vuosiloma-ajan palkkasi perustuu osa-aikaiseen työhön.

 

Hakemuksen täyttäminen arkipyhän ajalta

Jos saat arkipyhän ajalta työnantajan maksamaa arkipyhäkorvausta tai arkipyhän ajalta ei ole tehty vähennystä palkkaan, näiden päivien kohdalle tulee merkitä hakemukseen ”palkallinen arkipyhä”. Kirkollisten ja valtakunnallisten juhlapyhien lisäksi juhannusaatto ja jouluaatto ovat usein työehtosopimuksen mukaisia vapaapäiviä. Esimerkiksi juhannusaatto sijoittuu aina perjantaille, jolloin se on verrattavissa arkipyhään, jos se on työehtosopimuksen mukaisesti palkallinen vapaapäivä.

Lue lisää aiheesta

 

Lomaraha kokoaikatyöstä ei vaikuta päivärahaan

Kokoaikatyöstä maksetulla lomarahalla ei ole vaikutusta päivärahan maksamiseen. Sen sijaan osa-aikatyöstä määräytyvä lomaraha otetaan huomioon soviteltavan päivärahan laskennassa.

 

 

Lomakorvauksen jaksotus työsuhteen päättyessä

Tämän vuoden alusta tuli voimaan lomakorvauksen jaksotus. Tämä tarkoittaa sitä, että kassa laskee, kuinka monen lomapäivän palkkaa saamasi lomakorvaus työsuhteen päättyessä vastaa ja tältä ajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa. Käytännössä jaksotus siis siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.

 

Jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet. Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan, kun päivärahaa maksetaan.

 

Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät siis ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka monen lomapäivän keskimääräistä palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa. Jaksotusaika kuluu maanantaista perjantaihin, viisi päivää viikossa.

 

Lomakorvausta ei jaksoteta lomautustilanteissa, koska silloin työsuhde ei pääty kokonaan.

 

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. Omavastuuaika on seitsemän päivää. Omavastuuaika kuluu viisi päivää viikossa maanantaista perjantaihin.

 

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittautuneelle henkilölle. Muistathan siis pitää työnhakusi voimassa koko ajan työttömänä, lomautettuna tai osa-aikatöissä ollessasi.