A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Permittering

Oikopolut

Vid permittering, baserat på kontraktet, avbryter arbetsgivaren tillfälligt arbete och löneutbetalning av produktions- och ekonomiska skäl. Avbrytning av arbete och löneutbetalning kan vara antingen deltid eller heltid. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren ge ett skriftligt intyg om permitteringen, som åtminstone anger orsaken till permitteringen, starttidpunkten och dess varaktighet eller beräknade varaktighet.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsperioden

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan om du är en vår medlem och har blivit permitterad.

Om du har blivit permitterad:

1. Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande

2. Fyll i en ansökan om dagpenning i A-kassans E-tjänst

3. Lägg till bilagor i din ansökan

4. Skicka ansökan efter att ansökningsperioden gått ut

5. Lämna in uppgifter som saknas

6. Meddela oss om ändringar

 

Ansökningsstatus visas på E-tjänstens startsida och på fliken Statusinformation. Du kan se aktuell behandlingsstatus för ansökningarna här. 

Tidsfrister att tänka på

Viktiga tidsfrister vid ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Infografik.

Läs också Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?


Permitteringens självrisktid

1. Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande

 • Du kan anmäla dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande redan innan permitteringen inleds eller senast den första dagen av permitteringen.
 • Jobbsökningen är giltig från anmälningsdatumet.
 • Du kan börja söka jobb i TE-tjänsternas Mina e-tjänster med dina nätbankskoder.
 • Håll igång ditt jobbsökande under hela permitteringen på det sätt som överenskoms med AN-byrån.
 • Om permitteringen har skett under flera perioder eller om du får ett nytt meddelande om permittering, kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande separat för varje permitteringsperiod.

2. Fyll i en ansökan om dagpenning i A-kassans e-tjänst

 • Du kan fylla i din första ansökan för två hela kalenderveckor från måndag till söndag.
 • Om din permittering börjar i mitten av veckan, fyll i ansökan till slutet av den aktuella veckan och dessutom för en hel kalendervecka.
 • Fortsättningsansökningar ska fyllas i för perioder på antingen fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.
 • Om du arbetar deltid med månadslön under permitteringen, ansök om dagpenning för en kalendermånad. Läs mer om att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning vid deltidsarbete här
 • Du kan också fylla i en pappersansökan, som du hittar här

3. Lägg till bilagor i din ansökan

Bifoga till din ansökan uppgifter som behövs för behandlingen. Om förhållandena som påverkar din rätt till dagpenning förändras, vänligen meddela oss omgående. Bilagorna behöver inte vara original, kopior är tillräckliga. Vi accepterar också till exempel en bild av en bilaga som tagits med mobiltelefon, om den visar den information vi behöver.

Skicka bilagorna till oss så snart du har fått dem. Bilagor som skickas via E-tjänsten kommer till oss omedelbart. Vårt personuppgiftsbiträde kontaktar dig om vi behöver mer information för att behandla din ansökan.

 

Skicka som bilaga till din första ansökan

 

Anmälan om permittering

I början av permitteringen ska du lämna in en anmälan om permittering som bilaga till ansökan.

 

Dessutom, i förekommande fall

 

Skattekort

Vi får skattekortsuppgifterna direkt från skattemyndigheten. Vi rekommenderar att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmånen, i vilket fall skatt kommer att hållas inne enligt dess information. Om du använder ett löneskattekort när du ansöker om en förmån, är källskatten alltid minst 25 procent. Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen från Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. I MinSkatt-tjänsten kan du skicka ändringsskattekortet elektroniskt direkt till oss genom att välja Öppna arbetslöshetskassan som betalare av förmånen.

 

Personligt skattebeslut

Om du har ett företag, vänligen lämna in till oss ett personligt skattebeslut om den senast bekräftade beskattningen. Lämna också in specifikationsdelen av skattebeslutet om du är aktieägare i ett aktiebolag eller kooperativ eller delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag. Om du är delägare i ett dödsbo, ska du utöver det personliga skattebeslutet även lämna in dödsboets skattebeslut.

 

Sociala förmåner

Om du får en social förmån som påverkar dagpenningens storlek (t.ex hemvårdsstöd, delinvalidpension eller partiell vårdpenning), lämna in ett beslut om beviljande av förmånen till oss. Kom också ihåg att meddela om förändringar i förmånsbeloppet. Om FPA har beviljat socialskyddsförmånen räcker det med en enkel anmälan om förmånen, till exempel i tilläggsuppgifterna i ansökan om dagpenning.

 

Löneuppgifter

Du behöver inte skicka något löneintyg, eftersom vi får löneuppgifterna direkt från inkomstregistret. Om uppgifterna i inkomstregistret är ofullständiga, kan vi dock be dig skicka till exempel ett löneintyg eller en lönekalkyl.

 

Barnförhöjning

Vi får information om barn under 18 år som bor i Finland från befolkningsdatasystemet. Ange ändå i din ansökan födelsedatum för underhållsberättigade barn för utbetalning av barnförhöjningen. Anmäl även födelsedatum för din makes eller makas barn som bor i samma hushåll.

 

4. Skicka ansökan efter att ansökningsperioden gått ut

 • Om du till exempel fyller i en ansökan för fyra kalenderveckor kan du skicka in den tidigast söndagen i den fjärde kalenderveckan.

Exempel Om du ansöker om dagpenning för fyra kalenderveckor 5.4.-2.5.2021 kan du skicka ansökan till kassan tidigast söndagen den 2.5.2021.

 • Kom ihåg att ansökan ska vara oss tillhanda senast tre månader efter permitteringens början. Ansökningstiden på tre månader gäller även fortsatt ansökan om dagpenning, barnförhöjning och kostnadsersättning.
 • Du kan skicka ett ansökningsformulär i pappersformat till Öppna arbetslöshetskassan, PB 116, 00531 Helsingfors.

 

5. Lämna in uppgifter som saknas

Vårt personuppgiftsbiträde kontaktar dig om vi behöver mer information för att behandla din ansökan. Skicka in eventuella bilagor som saknas eller ytterligare förtydliganden som vi har begärt via vår E-tjänst.

 

6. Meddela oss om ändringar

Kom ihåg att underrätta oss om ändringar som påverkar din rätt till dagpenning och om ändrade person- och kontaktuppgifter.

 

Ändringar som påverkar dagpenningen

Meddela oss genast om ändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning eller utbetalning av dagpenning. Håll även dina egna uppgifter uppdaterade för behandling av ansökan. Ändringar kan anmälas via E-tjänsten eller per post. Vissa uppgifter kan även anmälas genom att ringa vårt servicenummer.

 

Hemvårdsstöd

Om du eller din make/maka får hemvårdsstöd, ska detta anges i ansökan. Om din make eller maka får hemvårdsstöd ska du ange detaljerad information om din makes eller makas eventuella arbete och studier samt om vem som sköter barnet. Meddela även om ändringar i hemvårdsstödet eller ifall stödet upphör. Beslut om hemvårdsstöd behöver inte skickas till oss.

 

Delinvalidpension

Skicka beslutet om beviljande av pension till oss antingen via E-tjänsten eller per post. Ett nytt beslut årligen om pensionens storlek på grund av indexgranskning behöver du inte skicka. Uppgifterna får vi direkt från inkomstregistret. Om du får partiell förtida ålderspension behöver beslutet om beviljande av pension inte skickas till oss. Partiell förtida ålderspension påverkar inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

 

Avslutande av permittering

Meddela oss med din ansökan om din permittering upphör. Om du börjar ett heltidsjobb som varar mer än två veckor, meddela det till AN-byrån. Meddela att du börjar arbeta även i din sista ansökan om dagpenning.

 

Arbetet upphör

Om din permittering slutar med uppsägning, skicka oss en kopia av meddelandet om uppsägning. Vi får löneuppgifter från inkomstregistret. Om uppgifterna i inkomstregistret är ofullständiga kan vi dock be dig om löneuppgifter fram till slutet av anställningsförhållandet. Meddela också AN-byrån om att anställningen upphör.

 

Ålderspension eller annan förmån

Ifall du börjar få ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning bör du anmäla detta till oss senast i samband med din sista ansökan om dagpenning.

 

Insjuknande

Om du är sjuk i över tio dagar ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Anmäl ditt insjuknande i ansökan. Ange också i ansökan om du har ansökt om sjukdagpenning hos FPA. Sjukdagpenningens självrisktid är dagen för insjuknande och därpå följande nio dagar (medräknat lördagar).. Vid olycksfall eller samma sjukdom inom 30 dagar är självrisktiden en dag. Vi kan utbetala inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid, ifall du fått arbetslöshetsförmån omedelbart innan du insjuknade. Läs mer om insjuknande vid arbetslöshet här.

 

Ändringar av personuppgifter

 

Kontonummer 

Du kan ange ett nytt kontonummer i E-tjänsten, skriva det i din ansökan eller skicka det skriftligen per post. Förändring av kontonummer kan inte meddelas per telefon.

 

Uppgifter om barn 

Meddela oss födelsedatum för dina under 18-åriga försörjda barn för vilka du ansöker om barnförhöjning. Retroaktivt kan du få barnförhöjning för högst tre månader.. Du har rätt till barnförhöjning för din makes/makas/sambos under 18-åriga barn som bor i samma hushåll från och med inflyttningsdagen. Om ni flyttar ifrån varandra, ska detta meddelas till oss utan dröjsmål. Du har rätt till barnförhöjning för eget försörjt barn fram till dess att barnet fyller 18 år.

 

Kontaktuppgifter

Adressändring eller ändrat telefonnummer kan du anmäla till oss via E-tjänsten, genom att ange uppgifterna under tilläggsuppgifter i fortsatt ansökan eller genom att ringa servicenumret.


Dina medlemsavgifter måste vara i ordning innan vi kan betala dagpenning. Läs mer om medlemsavgifter.


Betalning av inkomstrelaterad dagpenning under permitteringsperiod beror på kollektivavtalets bestämmelser.

 • Om dagen är en söckenhelg i ditt kollektivavtal, välj söckenhelg för ansökningsdagen, annars kan du skriva permitterad.

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön för söckenhelger beror också på kollektivavtalet. Du kan kontrollera kollektivavtalets bestämmelser om söckenhelgsersättning till exempel med ditt fackförbund.

Betald frånvaro och söckenhelger när ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fylls i


Orsaker som kan jämföras med permittering

En orsak som kan jämföras med permittering innebär att arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens skyldighet att betala lön helt har avbrutits. Orsaker kan till exempel vara:

 • Brand på arbetsplatsen
 • En exceptionell naturhändelse
 • Annan orsak som parterna i anställningsförhållandet inte råder över

En orsak som kan jämföras med permittering kan tillämpas även i visstidsanställningar.

Exempel: brand på arbetsplatsen Vid brand upphör arbetsgivarens skyldighet att betala lön efter 14 dagar. I så fall behöver de anställda inte permitteras separat. Kom i detta fall ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Du kan kontakta TE-byrån redan innan permitteringen börjar. Det är skäl att omtala för TE-byrån att det arbetskraftspolitiska utlåtande som har lämnats till kassan anger en orsak som kan jämföras med permittering på grund av brand. Efter den fem dagar långa självrisktiden betalas inkomstrelaterad dagpenning normalt till dig, precis som i andra permitteringssituationer.


Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning och E-tjänstens meddelanden

 • Du får ett beslut när din första ansökan har behandlats. I beslutet anges vanligtvis början på rätten till dagpenning, dagpenningens storlek och självrisktiden.
 • Du får också ett betalningsmeddelande om betalningsbeloppet och betalningsdatumet. Du kan välja leveranssätt för betalningsaviseringen i E-tjänsten, du kan till exempel få meddelandet som ett textmeddelande.
 • Här kan du kontrollera behandlingsstatusen för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning och betalningsplanen.