A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Inverkan av deltidsarbete på den inkomstrelaterade dagpenningen

Nyheter

31.8.2023

Mångfalden i arbetsformerna ökat, både till innehåll och form. Arbeten med varierande arbetstid, som även utförs i annat än ett anställningsförhållande, har blivit vanligare. När nya tekniska lösningar skapas, utvecklas också helt nya typer av arbetsuppgifter. Det finns emellertid fortfarande många heltidsarbeten som utförs i anställningsförhållanden, fast knutna till tid och plats.

 

I ett mångsidigt arbetsliv bör arbetslöshetsförmånerna fungera så att det grundläggande syftet med inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa – nämligen att trygga en snabb återgång till arbetsmarknaden – förverkligas. Tryggheten borde räcka till för att man ska klara sig, men å andra sidan funderar man just nu mycket på hur den ska ordnas så att den uppmuntrar till att söka heltidsarbete.

 

Inom systemet för utkomstskyddet för arbetslösa är målet att hitta ett heltidsarbete så snabbt som möjligt. Deltidsarbete kan vara en språngbräda från arbetslöshet till heltidsarbete. Om det är svårt att få heltidsarbete, håller deltidsarbetet en kvar i arbetslivet och underlättar övergångar mellan arbeten. Det nuvarande systemet för inkomsttrygghet är uppbyggt så att det är tänkt att uppmuntra att ta emot deltidsarbete och tillfälligt arbete under perioder med arbetslöshet. I många branscher är deltidsarbete redan snarare regel än undantag. Incitamentet att ta emot arbete garanteras av skyddsdelen i den jämkade dagpenningen, som är den del av förvärvsinkomsten som inte minskar beloppet av inkomstrelaterad dagpenning. Skyddsdelen är 300 euro per månad. Om man tjänar mer än detta, minskar varje intjänad euro dagpenningen med femtio cent. Om regeringen Orpos planerade ändring genomförs som planerat kommer denna skyddsdel att slopas.

 

Vad är deltidsarbete?

När det gäller utkomstskyddet för arbetslösa är deltidsarbete sådant arbete som utförs i ett anställningsförhållande, där den arbetstid som överenskommits i arbetsavtalet inte överstiger 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd inom branschen.

Den som utför deltidsarbete kan få jämkad dagpenning om följande villkor uppfylls:

  • deltidsarbete där arbetstiden är högst 80 % av arbetstiden i heltidsarbete
  • den dagliga arbetstiden har förkortats på grund av permittering
  • arbetet är ett högst två veckor långt heltidsarbete
  • företagande som bisyssla
  • företagare i huvudsyssla i högst två veckor
  • deltidsarbetet grundar sig inte på arbetstagarens eget behov av att förkorta sin arbetstid.

 

Arbetet anses vara tillfälligt när det inte varar mer än två veckor på heltid. Då har man rätt till jämkad dagpenning. När man talar om korttidsarbete menas i allmänhet visstidsanställningar. Visstidsarbete kan vara på heltid eller deltid.

 

Nollavtal och andra avtal där arbetstiden avtalas vara varierande i stället för fast (t.ex. 0–40 timmar per vecka eller 10–30 timmar per vecka) samt avtal där arbetstagaren vid behov kallas till arbete kallas avtal med varierande arbetstid. Arbetstagaren kan själv begära ett arbetsavtal med varierande arbetstid, till exempel vid sidan av studierna eller i övrigt, om så önskas. Däremot får arbetsgivaren bara erbjuda ett sådant avtal när behovet av arbetsinsats faktiskt varierar.

 

Om arbetstagaren själv har förkortat sin arbetstid, finns ingen rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

 

Du kan få jämkad arbetslöshetsförmån för nollavtalstiden om det erbjuds bara lite arbete. På grund av uppsägning av ett nollavtal införs ingen oavlönad tidsfrist utan ersättning, dvs. karens, om arbetstagaren säger upp sig och inget arbete varit tillgängligt i regel i minst 18 timmar under någon vecka på de senaste 12 veckorna.

 

Hur inverkar partiellt arbete på inkomstrelaterad dagpenning?

Om inkomsterna under arbetslösheten är så låga att de understiger skyddsdelen, påverkar inkomsterna inte alls beloppet av den dagpenning som betalas ut. I jämkad dagpenning är inkomstens skyddsdel 300 euro under en månads och 279 euro under en fyra veckors jämkningsperiod. Enligt huvudregel minskar 50 % av den inkomst som överstiger skyddsdelen beloppet av inkomstrelaterad dagpenning. Löneinkomsten och den jämkade dagpenningen får dock totalt vara högst lika stora som den lön som utgör grunden för dagpenningen. Jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas dock till samma belopp som den jämkade grunddagpenning som personen har rätt till.

Exempel:

 

Kaijas fulla inkomstrelaterade dagpenning = 60 €/dag
Hon börjar ett deltidsjobb med en lön på 600 €/månad
(Lönen betalas ut månadsvis, vilket betyder att ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning är en kalendermånad)

 

Skyddsdelen är 300 €/månad

 

Hälften av lönen som överstiger skyddsdelen påverkar storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen:
(600 €/månad – 300 €/månad) x 0,5 = 150 €/månad

 

För att få en daglig siffra, divideras talet ovan med det beräknade antalet arbetsdagar i månaden:
150 €/månad ÷ 21,5 dagar/månad = 6,98 €/dag.

 

Den jämkade dagpenningen är alltså 60 €/dag – 6,98 €/dag = 53,02 €/dag

 

Jämkad dagpenning betalas för varje vardag under jämkningsperioden.

 

I exempelmånaden finns det 23 arbetsdagar, och då blir Kaijas inkomstalternativ följande (skatter har inte beaktats):

  1. Lön, om hon inte ansöker om inkomstrelaterad dagpenning: 600 €/månad
  2. Inkomstrelaterad dagpenning om hon inte börjar arbeta deltid: 60,00 €/dag x 23 dagar = 1 380 €/månad
  3. Lön + inkomstrelaterad dagpenning om hon ansöker om jämkad inkomstrelaterad dagpenning: 600 €/månad + (53,02 €/dag x 23 dagar) = 1 819,46 €/månad

 

Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningens storlek varierar från månad till månad, beroende på hur mycket man arbetar och hur mycket förvärvsinkomst som betalas. Om timgränsen på 80 % för jämkad dagpenning överskrids fås inget stöd alls. Under månader då timgränsen inte överskrids sammanjämkas lönen och den inkomstrelaterade dagpenningen. Utöver förvärvsinkomst från deltidsarbete får man alltså jämkad inkomstrelaterad dagpenning enligt lönen.

 

Jämkad dagpenning betalas enligt utbetalningsprincipen. Det betyder att de löneinkomster du får under arbetslöshetsperioden påverkar inkomstrelaterad dagpenning när lönen faktiskt betalas ut till dig. Jämkad dagpenning betalas också under ansökningsperioden för de dagar du arbetar. Du kan använda vår dagpenningskalkylator för att räkna ut en vägledande uppskattning av storleken på den jämkade dagpenningen.

 

Om jämkad dagpenning utbetalas till dig, intjänas också dagarna långsammare i räknaren för maximal utbetalningstid än om du hade fått full dagpenning. Vid beräkningen av den maximala utbetalningsperioden räknas det belopp som betalas som jämkad dagpenning om till dagar med full inkomstrelaterad dagpenning. Storleken på den fulla dagpenningen och den jämkade dagpenningen påverkar hur dagar intjänas för maximitiden vid utbetalning av jämkad dagpenning.

 

Regeringen Orpo planerar att slopa skyddsdelen för den jämkade dagpenningen. Detta skulle innebära att alla inkomster som förvärvats som arbetslös i fortsättningen minskar beloppet av inkomstrelaterad dagpenning och om du tjänar mer än 300 euro i månaden medan du är arbetslös får du i fortsättningen 150 euro mindre jämkad dagpenning per månad.

 

Läs mer:

Instruktioner om du jobbar deltid

Lär känna kassans medlemskap