A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Yrittäjyys

Oikopolut

Yritystoiminta etuutta hakiessa

Ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan.

Yrittäjänä työskennellessäsi oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsooko TE-toimisto työskentelyn päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon.

Jos aloitat yritystoiminnan tai toimit jo yrittäjänä etuutta hakiessasi, ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan. TE-toimisto ratkaisee, onko tilanteessasi kyseessä päätoimisesta vai sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Tulo- ja menoselvitys-lomake aloittavalle yrittäjälle (Exel)

Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan päätoimisen, yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan ajalta.

Jos työttömänä ollessasi aloitat uuden yritystoiminnan, sen pää- tai sivutoimisuutta ei tarkastella neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tänä aikana voit saada soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystoiminnan tulot.

Jos yritystoimintasi jatkuu neljän kuukauden jälkeen, TE-toimisto arvioi sen pää- tai sivutoimisuuden. Jos yritystoimintasi todetaan tällöin päätoimiseksi, sinulla ei ole enää oikeutta päivärahaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ajalta voit edelleen saada päivärahaa.


 

 

Yritystoiminnan määrittely työttömyysturvassa:

 • Yritystoimintaa on ansiotyö, jota ei ole tehty palkansaajana työ- tai virkasuhteessa

Ansiotyö, jota ei ole tehty palkansaajana työ- tai virkasuhteessa katsotaan työttömyysturvassa yritystoiminnaksi. Yritystoimintaa ovat esimerkiksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen, maa- tai metsätalous, toimiminen laskutusosuuskunnan kautta tai palkkion laskuttaminen toimeksiannosta.

 

Työttömyysturvassa sinut katsotaan yrittäjäksi, jos sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus, ja

 • teet ansiotyötä ammatinharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai
 • omistat yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa (tai perhe) yli 50 % osakeyhtiöstä, jossa työskentelet johtavassa asemassa

 

Sinut katsotaan yrittäjäksi myös silloin, kun kuulut työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, jos

 • toimit johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta omistat yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa (tai perhe) vähintään 30 % yhtiöstä
 • työskentelet osakeyhtiössä, josta omistat yksin tai yhdessä perheesi kanssa vähintään 50% yhtiöstä

 

Yrittäjän perheenjäseniä ovat samassa taloudessa asuvat avio- ja avopuoliso, lapset ja lapsenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat. Johtava asema tarkoittaa yhtiön toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä.


Päätoiminen yrittäjä

 • ei voi liittyä palkansaajakassaan
 • voi liittyä Yrittäjäkassaan

Jos olet aloittanut päätoimisen yritystoiminnan, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan yritystoiminnan ajalta. TE-toimisto ratkaisee, onko tilanteessasi kyseessä päätoimisesta vai sivutoimisesta yritystoiminnasta ja tekee kassaa sitovan päätöksen.

Päätoimisena yrittäjänä kannattaa harkita liittymistä Yrittäjäkassaan työttömyyden varalta. Päätoiminen yrittäjä ei voi liittyä palkansaajakassan, kuten A-kassan, jäseneksi.

Aloittaessasi päätoimisen yritystoiminnan voit säilyttää jäsenyytesi palkansaajakassassa niin sanotun jälkisuojan ajan, joka kestää 18 kuukautta. Voit myös liittyä yrittäjäkassaan säilyttäen oikeuden palkansaajana kerryttämäsi työssäoloehdon mukaiseen päivärahaan jälkisuojan ajan. Jälkisuoja lakkaa, kun yrittäjän työssäoloehto täyttyy tai olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta. Yrittäjän työssäoloehto ei kuitenkaan kerry palkansaajakassassa.

Jos olet siirtynyt yrittäjästä palkansaajaksi, voit saada yrittäjän päivärahaa työttömyyden ajalta. Yrittäjän jälkisuoja päättyy, kun täytät palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon. Voit kuulua jälkisuoja-aikana yrittäjä- tai palkansaajakassaan, mutta palkansaajan työssäoloehto ei kerry yrittäjäkassassa.


Jos yritystoimintasi on sivutoimista tai kestää alle kaksi viikkoa, yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon sinulle maksettavassa päivärahassa soviteltavana tulona. Sovitellun päivärahan hakemisesta löydät tietoa täältä.

Sivutoimisen yritystoiminnan aikana voit kuulua palkansaajakassaan, kuten A-kassaan, ja kerryttää myös palkansaajan työssäoloehtoa muussa palkansaajana tehdyssä työssä.


Huom!

 • Kevytyrittäjänä tehty työ ei kerrytä ansiopäivärahan 26 viikon palkansaajan työssäoloehtoa.
 • Mikäli työllistyt pääsääntöisesti kevytyrittäjänä, tulee sinun selvittää yrittäjäeläkkeesi (YEL). Tällöin sinun voi olla mahdollista siirtää jäsenyytesi yrittäjäkassaan.

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee itsenäisesti laskutuspalvelua tarjoavan yrityksen tai vastaavan yhteisön kautta. Monet osuuskunnat ovat tällaisia yhteisöjä.

Jos työskentelet laskutusyrityksen kautta, keskeistä työttömyysturvasi kannalta on, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä.

 

Jos olet palkansaaja

Palkansaajana voit työskennellä muun muassa silloin, kun

 • laskutusyritys on työnantajasi eli olet kyseisen yrityksen palveluksessa hoitaen esimerkiksi laskutusta tai palkanlaskentaa, tai
 • yritys hankkii sinulle toimeksiantoja ja toimii tarkkaan rajatulla alalla, jossa on useita saman alan työntekijöitä.

 

Jos olet yrittäjä tai omaa työtä harjoittava

Yrittäjä tai omaa työtä harjoittava olet muun muassa silloin, kun

 • yhteisö (esim. laskutusyritys) ei ole työnantajasi ja yhteisö ei itse tosiallisesti harjoita juuri sitä liiketoimintaa, jota sinä teet työksesi, ja
 • yhteisö ei valvo tai johda työtäsi vaan vain välittää työtä, markkinoi työsuorituksiasi ja/tai huolehtii työn kirjanpidostasi, laskutuksestasi ja palkanmaksustasi.

 

Työttömyysturvan näkökulmasta sinut voidaan katsoa yrittäjäksi seuraavissakin tapauksissa:

 • jos yritys ei toimi työnantaja-asemassa sinuun nähden, työsopimus yritykseen ei välttämättä tee sinusta palkansaajaa
 • vaikka sinulla ei ole Y-tunnusta tai et ole perustanut yritystä.

 

Ansiopäivärahaa laskettaessa kevytyrittäjän saama palkkio sovitellaan kuten osa-aikatyöstä saatu työtulo. Palkkiosta vähennetään laskutuspalvelun laskutuspalkkio ja muita kuluja kuten muillakin yrittäjillä. Tämän vuoksi kassaan tulee toimittaa palkkiolaskelma, josta ilmenee muun muassa laskutuspalkkio.


Jos olet yrittäjän perheenjäsen etkä itse omista yrityksestä mitään, voit vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa työttömyyden varalta.

Mikäli työskentelet perheyrityksessä
Yrittäjän perheenjäsenenä sinulle voidaan myöntää ansiopäivärahaa, kun olet työskennellyt perheyrityksessä 52 työssäoloehdon täyttävää viikkoa ja olet ollut sen ajan palkansaajakassan jäsen. Tämän lisäksi sinulla ei ole saanut olla omistusosuutta yrityksestä 12 kuukauteen.

Muulle työnantajalle tehty työ
Sen sijaan muulla työnantajalla tekemäsi työ oikeuttaa ansioturvaan 26 viikon työskentelyn perusteella. Et voi kuitenkaan yhdistää perheyrityksessä ja muulla työnantajalla tehtyä työskentelyä työssäoloehdon täyttämiseksi.


Aloittaessasi päätoimisen yritystoiminnan, voit vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa eli meillä enintään 18 kuukauden jälkisuojan ajan.

Jälkisuoja-aika alkaa siitä päivämäärästä, kun olet ryhtynyt päätoimiseksi yrittäjäksi. Jos yritystoimintasi päättyy 18 kuukauden jälkisuojan aikana, sinulla on oikeus saada päivärahaa meiltä yrittäjyyttä edeltäneiden palkkatulojen perusteella.

Sinulle ei makseta päivärahaa meiltä, jos yritystoiminta päättyy 18 kuukauden jälkisuoja-ajan jälkeen.

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyessäsi sinun kannattaa liittyä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi turvataksesi oikeutesi ansiopäivärahaan mahdollisen työttömyyden kohdatessa.

Yrittäjän työssäoloehto (15 kk) karttuu ainoastaan yrittäjäkassan jäsenenä.

Jos jäät työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehdon, sinulla on oikeus siihen työttömyyspäivärahaan, joka sinulle maksettaisiin, jos olisit edelleen jäsenemme palkansaajakassassa. Edellytyksenä tälle on, että liityit yrittäjäkassaan kuukauden kuluessa palkansaajakassasta eroamisesta. Päivärahan myöntää ja maksaa yrittäjäkassa.


Huom!

Huolehdi siitä, että olet vakuuttanut itsesi tilanteeseesi sopivassa kassassa, ettei ansioturvaan tule katkoksia.

 • yrittäjänä yrittäjäkassassa
 • palkkatyöläisenä palkansaajakassassa

Huolehdi siitä, että olet vakuuttanut itsesi tilanteeseesi sopivassa kassassa, ettei ansioturvaan tule katkoksia. Yrittäjänä sinun tulisi vakuuttaa itsesi yrittäjäkassassa ja palkkatyöläisenä palkansaajakassassa, kuten meillä A-kassassa.

Vaikka laissa onkin tietyt siirtymäajat kassan vaihdolle, kannattaa kassaa vaihtaa aina heti oman tilanteen muututtua, jotta saisit oman ansioturvasi säilymään katkotta. Palkkatyöhön siirtyvän kannattaa heti palkkatyöhön siirryttyä vaihtaa palkansaajakassaan ja takaisin yrittäjäkassaan, jos myöhemmin aloitat yritystoiminnan uudelleen.

Siirtyessäsi yrittäjästä palkansaajaksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha yrittäjänä täyttyneen työssäoloehdon perusteella, jos palkansaajan työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt. Voit jäädä työsuhteen alkaessa yrittäjäkassan jäseneksi tai siirtyä palkansaajakassaan. Huomioithan kuitenkin, että palkansaajan työssäoloehto ei kerry yrittäjäkassassa.