A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Företagande

Oikopolut

Företagande vid ansökan om förmåner

Anmäl företagsverksamheten till AN-byrån och arbetslöshetskassan.

När du arbetar som företagare beror din rätt till inkomstrelaterad dagpenning på om AN-byrån anser att arbetet är en huvud- eller bisyssla. AN-byrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande i ärendet.

Om du startar företagsverksamhet eller redan är företagare när du ansöker om förmån, anmäl företagsverksamheten till AN-byrån och arbetslöshetskassan. AN-byrån avgör om det i din situation är fråga om företagande som huvud- eller bisyssla.

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för företagsverksamhet som utförs som huvudsyssla och varar över två veckor.

Ifall du som arbetslös inleder ny företagsverksamhet granskas dess natur av heltids- eller bisyssla inte under de fyra första månaderna. Under denna tid kan du få jämkad dagpenning, som tar hänsyn till inkomsterna från företagsverksamheten.

Ifall din företagsverksamhet fortsätter efter fyra månader bedömer AN-byrån om arbetet är en heltids- eller bisyssla. Om din företagsverksamhet då konstateras vara en huvudsyssla, har du inte längre rätt till dagpenning. För period av företagsverksamhet som bisyssla kan du fortfarande få dagpenning.


 

 

Definition av företagande

Definition av företagandet i arbetslöshetsförsäkringen

 • Företagandet är förvärvsarbete som inte utförs som löntagare i anställnings- eller tjänsteförhållande

Förvärvsarbete som inte gjorts som löntagare i ett anställnings- eller tjänsteförhållande ses som företagsverksamhet i utkomstskyddet för arbetslösa. Företagsverksamhet kan ske till exempel genom att vara enskild näringsidkare, jord- eller skogsbruk, via ett faktureringsandelslag eller genom att fakturera arvode för uppdrag.

 

Inom utkomstskyddet för arbetslösa betraktas du som företagare om du har en FöPL- eller LFöPL-försäkring, och 

 • du förvärvsarbetar som yrkesutövare, bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman för ett kommanditbolag, eller
 • du äger mer än 30 % ensam eller, tillsammans med dina familjemedlemmar (eller familj), mer än 50% av aktiebolaget där du arbetar i ledande ställning

 

Du räknas också som företagare om du omfattas av lagen om pension för arbetstagare (ArPL) om

 • du har en ledande position i ett aktiebolag där du äger minst 15 % ensam eller, tillsammans med dina familjemedlemmar (eller familj), minst 30 % av bolaget
 • du arbetar i ett aktiebolag där du ensam eller tillsammans med din familj äger minst 50 % av bolaget

 

Företagarens familjemedlemmar är äkta make/maka eller sambo som bor i samma hushåll, barn och barnbarn samt egna föräldrar och mor- och farföräldrar. En ledande position innebär VD och styrelseledamot.


Företagare som huvudsyssla

Företagare som huvudsyssla

 • kan inte bli medlem i en löntagarkassa
 • kan inte bli medlem i Företagarkassan

Om du startar företagsverksamhet eller redan är företagare när du ansöker om förmån, anmäl företagsverksamheten till TE-byrån och arbetslöshetskassan. TE-byrån avgör om det i din situation är fråga om företagande som huvud- eller bisyssla.

 

Som företagare på heltid lönar det sig att fundera på att gå med i Företagarkassan om du vill försäkra dig mot arbetslöshet. En företagare på heltid kan inte bli medlem i en löntagarkassa, som till exempel A-kassan.

 

När du startar ett heltidsföretag kan du behålla ditt medlemskap i löntagarkassan under den så kallade efterskyddstiden, i 18 månader. Du kan också ansluta dig till företagarkassan och behålla rätten till dagpenning enligt det arbetsvillkor du fått till godo som löntagare, under den tid som efterskyddet gäller. Efterskyddet upphör när företagarens arbetsvillkor uppfylls eller du har verkat som företagare i över 18 månader. Företagarens arbetsvillkor räknas inte till godo i löntagarkassan.

 

Om du har övergått från företagare till löntagare kan du få företagarens dagpenning under arbetslöshetstiden. Företagarens efterskydd upphör när du uppfyller löntagarens arbetsvillkor på 26 veckor. Under efterskyddstiden kan du tillhöra företagar- eller löntagarkassan, men löntagarens arbetsvillkor räknas inte till godo i företagarkassan.


Företagande som bisyssla

Om din företagsverksamhet är en bisyssla eller varar under två veckor beaktas förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten som jämkad inkomst i den dagpenning som betalas till dig. Information om hur du ansöker om jämkad dagpenning hittar du här.

Under en period med företagsverksamhet som bisyssla kan du tillhöra en löntagarkassa, till exempel A-kassan, och även räkna till godo löntagarens arbetsvillkor för annat arbete som utförs som anställd.


Lättföretagare

Obs!

 • Observera att arbete som utförs som lättföretagare inte hänför sig till 26-veckors arbetsvillkor för en arbetstagare som får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.
 • Om du huvudsakligen jobbar som lättföretagare ska du ta reda på din företagarpension (FöPL). I så fall kan du eventuellt överföra ditt medlemskap till företagarkassan.

Med lättföretagare avses en person som arbetar självständigt genom ett företag som tillhandahåller faktureringstjänster eller en motsvarande enhet. Många kooperativ är sådana enheter.

Om du arbetar via ett faktureringsföretag är nyckeln till ditt utkomstskydd för arbetslösa om du arbetar som anställd eller som företagare

 

Om du är anställd

Som anställd kan du till exempel arbeta när:

 • det fakturerande företaget är din arbetsgivare, dvs. du är anställd av det företaget och till exempel sköter fakturering eller löner, eller
 • företag skaffar uppdrag åt dig och verkar inom ett väldefinierat område med flera anställda inom samma område.

 

Om du är företagare eller egenföretagare

Du är företagare eller egenföretagare bland annat när:

 • enheten (t.ex. faktureringsföretaget) inte är din arbetsgivare och enheten själv faktiskt inte bedriver just den verksamhet som du gör för att försörja dig, och
 • enheten övervakar eller styr inte ditt arbete, utan förmedlar bara arbetet, marknadsför din arbetsprestation och/eller tar hand om din arbetsredovisning, fakturering och löneutbetalning.

 

Med tanke på utkomstskyddet för arbetslösa kan du betraktas som företagare i följande fall:

 • om företaget inte agerar i en arbetsgivarposition gentemot dig, gör ett arbetsavtal med företaget dig inte nödvändigtvis till en anställd
 • även om du inte har FO-nummer eller inte har grundat ett företag.

 

Vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning justeras lättföretagarens lön på samma sätt som förvärvsinkomsten från deltidsarbete. Faktureringsavgiften och övriga kostnader för faktureringstjänsten dras av från avgiften på samma sätt som för andra företagare. Av denna anledning måste ett provisionsutdrag lämnas in till kassan, med uppgift om bland annat faktureringsavgiften.


Företagares familjemedlem

Om du är familjemedlem till en företagare och inte äger något av företaget kan du försäkra dig mot arbetslöshet i en löntagarkassa.

 

Om du arbetar i ett familjeföretag
Som familjemedlem till en företagare kan du dock beviljas inkomstrelaterad dagpenning endast om du har arbetat i familjeföretaget i 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret och du har varit medlem i en löntagarkassa under den perioden. Utöver detta har du inte fått ha en ägarandel i bolaget på 12 månader.

 

Arbete utfört för annan arbetsgivare
Däremot ger arbete du utför hos en annan arbetsgivare dig rätt till inkomstrelaterad trygghet efter 26 veckors arbete. Arbete i ett familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan emellertid inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.


Efterskydd för anställda

När du startar en företagsverksamhet på heltid kan du försäkra dig i en löntagarkassa, dvs. hos oss, för en period på högst 18 månaders efterskydd.

Efterskyddsperioden börjar från det datum du blir företagare på heltid. Om din företagsverksamhet upphör under den 18 månader långa efterskyddsperioden, har du rätt att få dagpenning från oss på basis av din löneinkomst före företagandet.

Du får ingen dagpenning från oss om verksamheten upphör efter en 18 månader lång efterskyddsperiod.

När du blir företagare på heltid bör du bli medlem i företagarnas arbetslöshetskassa senast tre månader efter det att din näringsverksamhet inletts för att trygga din rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning vid eventuell arbetslöshet.

Företagarens arbetsvillkor (15 månader) intjänas endast som medlem i företagarkassan.

Om du blir arbetslös innan du har uppfyllt företagarens 15-månaders arbetsvillkor har du rätt till den arbetslöshetsdagpenning som du skulle få om du fortfarande var vår medlem i löntagarkassan. En förutsättning för detta är att du gick med i en företagarkassa inom en månad efter att du lämnade löntagarkassan. Dagpenningen beviljas och utbetalas av företagarkassan.


Företagarens efterskydd

Obs!

Se till att du har försäkrat dig i rätt kassa som passar din situation, så att det inte blir några avbrott i inkomstskyddet.

 • Som företagare ska du försäkra dig i en företagarkassa
 • som löntagare i en löntagarkassa

Se till att du har försäkrat dig i rätt kassa som passar din situation, så att det inte blir några avbrott i inkomstskyddet. Som företagare ska du försäkra dig i en företagarkassa och som löntagare i en löntagarkassa, till exempel vår A-kassa.

 

Även om det finns vissa övergångsperioder i lagen för att byta kassa, lönar det sig alltid att byta kassa så snart din situation förändras, så att du kan bevara ditt inkomstskydd utan avbrott. Om du övergår till avlönat arbete bör du genast byta till en löntagarkassa och tillbaka till en företagarkassa igen, om du senare återgår till företagsverksamhet.

 

När du byter från företagare till löntagare kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshet på basis av det arbetsvillkor som uppfyllts som företagare, om löntagarens arbetsvillkor ännu inte har uppfyllts. I början av ditt anställningsförhållande kan du förbli medlem i en företagarkassa eller övergå till en löntagarkassa. Observera dock att en löntagares arbetsvillkor inte intjänas i företagarkassan.