A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan

Oikopolut

Uusi hallitusohjelma

Pääministeri Petteri Orpon uusi hallitusohjelma julkaistiin 16.6.2023 ja se sisälsi odotetusti paljon muutoksia myös ansioturvaan. Laki ei muutu heti ja muutokset vaativat vielä lainvalmistelun ennen voimaantuloaan. Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on nyt hallitusohjelmaan kirjattu. Osasta työttömyysturvalain muutoksia on julkaistu hallituksen esityksen luonnos. Osasta ei vielä ole saatavilla tarkempia tietoja. Näiden muutosten kohdalla tiedot perustuvat pääosin hallitusohjelmaan.

Esitys on osa valtion vuoden 2024 talousarvioesitystä ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Muutosten soveltaminen alkaisi porrastetusti. Voimaantulosta alkaen sovellettaisiin omavastuuajan pidentämistä ja lomakorvauksen vaikutusta koskevia muutoksia. Huhtikuun alusta lukien sovellettaisiin lapsikorotuksen poistoa ja sovittelun suojaosan poistoa koskevia muutoksia. Työssäoloehtoa koskevia muutoksia sovellettaisiin 2.9.2024. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja työttömyysturvalain muutoksista.

 

Aikaisintaan muutokset astuvat voimaan 2024 ja tiedotamme niistä heti, kun saamme lisätietoja.

1. Ansiopäivärahan määrä porrastetaan

Hallitusohjelman mukaan ansiopäivärahan määrä laskisi 80 prosenttiin, kun työttömyyttä on kestänyt 2 kuukautta (8 viikkoa). Määrä laskisi 75 prosenttiin 8 kuukauden (34 viikon) työttömyyden jälkeen.​​​​​​​

Vaikutus kuukaudessa: Jos kuukausipalkka on 2 500 €

Kuukausipalkka Ansiopäiväraha ⇒ 2 kk Ansiopäiväraha 2 kk-8 kk Ansiopäiväraha 8 kk ⇒
2 500 €/kk 1 515 €/kk 1 212 €/kk 1 136 €/kk
-303 €/kk -379 €/kk

 

Vaikutus kuukaudessa: Jos kuukausipalkka on 3 000 €

Kuukausipalkka Ansiopäiväraha ⇒ 2 kk Ansiopäiväraha 2 kk-8 kk Ansiopäiväraha 8 kk ⇒
3 000 €/kk 1 730 €/kk 1 384 €/kk 1 298 €/kk
-346 €/kk -432 €/kk

Tämänhetkisen tiedon mukaan astuu voimaan syyskuussa 2024.

 

2. Lapsikorotukset poistetaan

Nykyisellään lapsikorotusta saa alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotuksen suuruus on vuonna 2023 yhdestä lapsesta 7,01 euroa päivässä, 10,29 euroa kahdesta lapsesta ja yhteensä 13,29 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen korotus, joka poistuu vuoden 2024 alussa.
Lapsikorotus laskee korotuksen poistumisen vuoksi 25–48 euroa kuukaudessa lasten määrän mukaan.

Eduskunnan käsittelyssä on lisäksi kaksi lakimuutosta, jotka vaikuttavat lapsikorotuksiin. Hallitus on esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027. Tämän seurauksena lapsikorotukseen ei tehtäisi vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta.

Lisäksi hallitus esittää, että lapsikorotusta ei maksettaisi jatkossa ollenkaan.

Esitetty voimaantulo 1.4.2024.

  • Siirtymäsäännös: Sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta ajalta 1.4.2024 alkaen.

Vaikutus kuukaudessa:

Lapsikorotus lasten määrän mukaan 2023 Korotus jää pois, merkitys / kk
Yksi lapsi: 7,01 €/pv -150,71 €/kk
Kaksi lasta: 10,29 €/pv -221,23 €/kk
Kolme lasta 13,26 €/pv -285,09 €/kk

 

3. Työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen

Nykytilanteessa 26 kalenteriviikkoa eli puoli vuotta työtä oikeuttaa ansiopäivärahaan, hallitusohjelmassa vaatimus olisi jatkossa 12 kuukautta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan astuu voimaan syyskuussa 2024.

  • Siirtymäsäännös: Sovelletaan 2.9.2024 alkaen, kun työssäoloehtoon voidaan lukea yksi kokonainen tai puolikas työssäolokuukausi. Ennen 2.9.2024 olevalta ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan työssäoloehtokuukausiksi.

 

4. Työssäoloehto euroistetaan

Nykyisin työssäoloehto kertyy työajan mukaan. Hallitusohjelman mukaan jatkossa työssäoloehto kertyisikin maksetun palkan mukaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä vaan riittävää työttömyyttä edeltävää työskentelyä arvioitaisiin vain palkan perusteella. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tarkempia yksityiskohtia selvillä, joten vielä emme osaa sanoa, mikä muutoksen vaikutus on jäsenten kannalta.

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan astuu voimaan syyskuussa 2024.

  • Siirtymäsäännös: Sovelletaan palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

5. Omavastuupäivien määrää lisätään seitsemään päivään

Työttömyysetuutta aletaan maksamaan vasta omavastuuajan jälkeen ja nykytilanteessa omavastuuaika on viisi työpäivää. Jatkossa omavastuuaikaa ollaan pidentämässä seitsemään päivään.

Esitetty voimaantulo 1.1.2024.

  • Siirtymäsäännös: Sovelletaan, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Vaikutus kuukaudessa: n. 150 € (2 x oman päivärahan määrä)

 

6. Lomakorvauksen jaksotus otetaan uudelleen käyttöön

Jatkossa työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka montaa työpäivää maksettu lomakorvaus vastaa.

Esitetty voimaantulo 1.1.2024.

  • Siirtymäsäännös: Sovelletaan vuosilomakorvaukseen, joka maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Esimerkiksi, jos työsuhteen päättyessä saa kuukauden palkkaa vastaavan lomakorvauksen, saa työttömyyskorvausta vasta, kun tämä maksettu jakso loppuu eli tässä tapauksessa noin kuukauden kuluttua.

 

7. Osa-aikatyötä tekevän suojaosa poistetaan

Suojaosa on rahamäärä, jonka voi tienata ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Nykyisellään suojaosa on osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa eli tämän verran voi tienata ilman, että ansiopäivärahan määrä laskee.

Esitetty voimaantulo 1.4.2024.

  • Siirtymäsäännös: Sovelletaan maksettaessa hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Vaikutus kuukaudessa:

Tilanne 2023
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka 2 500 €/kk
Palkka osa-aikaisesta työstä 1 400 €/kk
Suojaosa 300 €/kk
Jäljelle jäävä palkanosa 1 100 €/kk
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään 550 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä 21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa 25,58 €/pv

 

Täysi päiväraha/pv Soviteltu päiväraha/pv Soviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv 44,90 €/pv 965,35 €/kk

 

Tilanne 2024
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka 2 500 €/kk
Palkka osaaikaisesta työstä 1 400 €/kk
Suojaosa
Jäljelle jäävä palkanosa
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään 700 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä 21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa 32,55 €/pv

 

Täysi päiväraha/pv Soviteltu päiväraha/pv Soviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv 37,93 €/pv 815,49 €/kk

 

Sovitellun päivärahan lasku uudistuksen jälkeen -149,86 €/kk

 

8. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan

Hallitusohjelmassa on sovittu myös, että ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Ikä vaikuttaa moneen työttömyysturvan osa-alueeseen, esimerkiksi:

  1. 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.
  2. 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.
  3. 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa.

Hallitus ei ole tiedottanut tarkemmin, mitä ikäsidonnaisia poikkeuksia muutokset mahdollisesti koskevat.

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan astuu voimaan syyskuussa 2024.

 

9. Selvitys ansioturvan kehittämisestä

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää puoliväliriiheen mennessä yleiseen ansioturvaan siirtymisen mallia. Yleisellä ansioturvalla on tarkoitettu mallia, jossa kaikki palkansaajat olisivat oikeutettuja ansiopäivärahaan riippumatta siitä kuuluvatko he työttömyyskassaan.

Tästä ei ole vielä tarkempia tietoja, mutta seuraamme asian etenemistä.

 

10. Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

Vuorotteluvapaa on mahdollistanut tauon työelämästä ja vastaavasti tarjonnut työttömällä työnhakijalle mahdollisuuden työllistyä vuorotteluvapaan ajaksi. Tästä oltaisiin nyt luopumassa kokonaan.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2024.

 

11. Mahdollinen yhdistelmävakuutus

Puoliväliriiheen mennessä hallitus valmistelee yhdistelmävakuutuksen mallin, joka olisi sellaisille, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina.

 

12. Työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyyskassat voivat tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita. Nykyisin kassat eivät voi tehdä mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi.

 

Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on nyt hallitusohjelmaan kirjattu. Aikaisintaan muutokset astuvat voimaan 2024 ja tiedotamme niistä heti, kun saamme lisätietoja.

 

13. Työssäoloehto palkkatuetusta työstä

Nykytilanteessa palkkatuetusta työstä kertyy työssäoloehtoa yleisimmin 75 prosenttisesti eli 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymiseen on tarvittu vähintään 35 kalenteriviikkoa työtä. Tästä oltaisiin nyt luopumassa ja työssäoloehtoa ei kertyisi ollenkaan. Lakiesitystä asiasta ei ole vielä annettu.

Tämänhetkisen tiedon mukaan astuu voimaan syyskuussa 2024.