Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Omställningspenning

Oikopolut

Kort

 • omställningspenningen motsvarar en månadslön
 • omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader
 • sysselsättningsledigheten är 5 dagar längre än vanligt

Det nya omställningsskyddspaketet för personer som fyllt 55 år träder i kraft 1.1.2023. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning som motsvarar en månads lön, samt möjlighet till utbildning i omställningsskydd:

 • omställningspenningen motsvarar en månadslön
 • omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader
 • sysselsättningsledigheten är 5 dagar längre än vanligt

För att omfattas av omställningsskyddet måste personen:

 • ha sagts upp av produktionsmässiga och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller efter det
 • ha fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • ha varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • ha anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen

Med uppsägningsdag avses det datum då anmälan om uppsägning delgavs. Om uppsägningstiden är lång bör du således anmäla dig till TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

 

Ansökan om omställningspenning

Omställningspenning ska ansökas hos arbetslöshetskassan inom tre månader. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du ansöka om omställningspenning hos FPA. Beloppet på omställningspenningen är detsamma oberoende av om det är arbetslöshetskassan eller FPA som betalar ut förmånen.

Arbetslöshetskassan betalar ut omställningspenning även om medlemskapet i kassan skulle ha börjat strax före uppsägningen och personen inte varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan.

Du kan ansöka om omställningspenning i E-tjänsten. Ansökan om omställningspenning finns att se i E-tjänsten på fliken ”Gör en ansökan”, om kassan har fått ett utlåtande från AN-byrån angående omställningspenning. Om ansökan inte syns i E-tjänsten vänligen kontakta AN-byrån för att få ett utlåtande.

Du kan även ansöka om omställningspenning med formulär som finns på vår hemsida.


Storleken av omställningspenning

Omställningspenningen motsvarar cirka en månadslön.

 

 • Omställningspenningens storlek beräknas på den löneinkomst som mottagits från den uppsägande arbetsgivaren under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen. Beloppet tar även hänsyn till övriga inkomster som anses som förvärvsinkomst samt semesterpenning, semesterersättning och bonus.
 • Perioder utan lön under 12 månader minskar omställningspenningens storlek.

 

Omställningspenning är skattepliktig inkomst. Vi rekommenderar dig att skicka ändringsskattekortet för förmånen till kassan. Förskottsinnehållning dras från omställningspenningen enligt tilläggsprocenten på skattekortet som är avsett för löneinkomst.


Hur omställningspenningen påverkar andra förmåner

Omställningspenningen påverkar inte utkomstskyddet eller andra förmåner, med undantag för utkomststödet. Man måste inte heller vara arbetslös för att få omställningspenning. Penningen betalas ut även om personen omedelbart skulle få anställning hos en annan arbetsgivare.


Omställningsutbildning

Omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader Utbildningen skaffas av TE-byrån eller NTM-centralen. Det är frivilligt att delta i omställningsskyddsutbildning och man kan vägra delta i den utan att förlora arbetslöshetsskyddet.


Tilläggsdagarna i utkomstskyddet slopas

I och med införandet av omställningspenningen höjs åldersgränsen för rätt till utkomstskyddets tilläggsdagar för personer som är födda 1963 och 1964. Möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för personer födda 1965 och därefter.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis ut i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar avses rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden för utbetalning av dagpenning (den så kallade pensionsslussen). Inkomstrelaterad dagpenning kan i så fall betalas ut efter utgången av maximiperioden fram till utgången av den kalendermånad då personen som är på tilläggsdagar fyller 65 år.

Rätten till tilläggsdagar förutsätter att den nedre åldersgränsen uppnås innan maximitiden löpt ut samt en arbetshistoria på fem år under de 20 år som föregår arbetslösheten. Åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs med ett år per åldersklass för personer födda 1963 och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för personer födda 1965 och därefter Detta innebär att reformen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med 2025, då personer födda 1963 uppnår den nuvarande åldersgränsen för tilläggsdagar, som är 62 år. Utbetalning av tilläggsdagar upphör helt och hållet 2030.

Födelseår Åldersgräns för tilläggsdagar efter reformen Regeringens förslag till ändring
1957–1960 61 år ingen förändring
1961–1962 62 år ingen förändring
1963 63 år åldersgränsen höjs
1964 64 år åldersgränsen höjs
1965 ingen rätt till tilläggsdagar rätten till tilläggsdagar slopas

Beskattningen av omställningspenningen

Förskottsinnehållning dras från omställningspenningen enligt tilläggsprocenten på skattekortet som är avsett för löneinkomst eller enligt skattekortets procentsats för förmån.

Om du inte vill att förskottsinnehållningen ska gå enligt tilläggsprocenten på löneskattekortet, skicka in ändringsskattekortet för förmånen.