A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Alterneringsersättning

Oikopolut

Mer detaljerad information om alterneringsledighet finns på arbets- och näringsbyråns webbplats

Om du arbetar heltid kan du komma överens med din arbetsgivare om att ta ut alterneringsledighet för en viss tid. Arbetsgivaren och arbetstagaren skall komma överens om ledigheten genom ett skriftligt alterneringsavtal. Arbetstagaren har dock inte någon subjektiv rätt att ta ut alterneringsledighet, eftersom alterneringsledigheten grundar sig på frivillighet.

Du kan ta alterneringsledighet om

 • du har kommit överens om alterneringsledigheten med din arbetsgivare
 • du har stått i ett heltidsanställningsförhållande till din arbetsgivare i minst 13 månader innan du börjar alterneringsledigheten
 • denna 13-månaders period inkluderar upp till 30 dagars obetald frånvaro
 • du har minst 20 års arbetshistoria
 • minst 5 år har gått sedan din föregående alterneringsledighet tog slut.

Efter att ha ingått ett alterneringsavtal förbinder sig din arbetsgivare att anställa en arbetssökande som är arbetslös vid arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) under minst samma period. Arbetsgivaren behöver inte anställa en arbetslös för samma arbetsuppgifter som den som tar ut ledigheten har utfört. Arbetstiden för den eller de arbetstagare som anställts under alterneringsledigheten ska vara minst lika lång som arbetstiden för den arbetstagare som har tagit ut ledighet.

 

Villkor för alterneringsersättning

Villkor för kort

 • din heltidsanställning hos samma arbetsgivare varat i minst 13 månader
 • du har minst 20 års arbetshistorik

Du kan bli alterneringsledig ifall din heltidsanställning hos samma arbetsgivare varat i minst 13 månader före inledning av alterneringsledigheten. Som heltidsarbete räknas arbete där arbetstiden överskrider 75 procent av heltidsarbetet som tillämpas i branschen. .

En 13-månaders period kan omfatta högst 30 kalenderdagar med obetald frånvaro totalt. Såväl avlönad som oavlönad frånvaro som beror på sjukdom eller olycka likställs med tid i arbete. Oavlönad frånvaro som berott på andra orsaker (till exempel permittering eller arbetskonflikt) kan under 13 månader uppgå till högst 30 kalenderdagar.

Alterneringsledighet kräver minst 20 års arbetshistorik innan alterneringsledigheten börjar. Allt arbete som tjänar in pension, inklusive egenföretagande, ingår i arbetshistoriken. Även arbeten du har gjort innan du fyllde 23 år kan inkluderas i din arbetshistorik. Tider som är jämförbara med arbete, såsom familjeledigheter och tid i militär och civiltjänst, bidrar också till arbetshistoriken. Dessa tider, som är jämförbara med arbete, får inte överstiga en fjärdedel av anställningstiden.

Arbete som utförs i EU/EES-länderna eller Schweiz beaktas också vid beräkning av arbetshistoriken.

Om du har varit alterneringsledig tidigare måste du arbeta i fem år från slutet av den föregående ledigheten innan du kan inleda en ledighet igen.


Begränsningar av alterneringsledighet

Användning av alterneringsledighet är bunden till i pensionslagen gällande pensionsålder för arbetstagare, på så sätt att den övre åldersgränsen är nedre åldersgräns för ålderspension minus tre år. Den övre åldersgränsen gäller för personer födda år 1957 och senare.

Du har inte rätt till alterneringsersättning om du

 • får lön, semesterlön, övriga ersättningar eller vederlag av din arbetsgivare
 • gör värnplikt, kvinnors frivilliga värnplikt eller civiltjänstgöring
 • arbetar heltid i mer än 2 veckor hos en annan än din egen arbetsgivare
 • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla
 • får ålderspension, garantipension, ålderspension i förtid eller individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagen
 • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstförlust på grundval av olycksfalls- eller trafikförsäkring.

Listan är inte uttömmande.


Ansökan om alterneringsersättning

Obs! Du kan inte fylla i e-tjänstens ansökan om inkomstrelaterad dagpenning som en ansökan om alterneringsersättning.

Ansök om alterneringsersättning med en ansökan om alterneringsersättning. Bifoga

 • löneintyg för 52 veckor som omedelbart föregår alterneringsledigheten
 • en kopia av alterneringsavtalet.

Lämna in det ursprungliga alterneringsavtalet till TE-byrån i god tid innan alterneringsledigheten börjar. TE-byrån ger oss det utlåtande som behövs för att utbetala alterneringsersättningen. Blankett för ansökan om alterneringsersättning

Du kan skicka in ansökan om alterneringsersättning till oss i A-kassan redan innan alterneringsledighet börjar. Vänligen leverera nödvändiga bilagor till ansökan så snart du får dem, eftersom vi inte kan komplettera din ansökan förrän vi har fått alla nödvändiga bilagor.

Vi ber dig att skicka in ansökan om alterneringsersättning och nödvändiga bilagor till oss via kassans säkra kontaktformulär (välj alterneringsersättning som ämne) eller per post. Du kan ta tydliga bilder av bilagorna med din smarttelefon och bifoga bildfilerna i avsnittet Bilagor i kontaktformuläret.

Du kan också skicka ansökan och bilagor per post, vår postadress är Öppna arbetslöshetskassan PB 116 00531 Helsingfors


Alterneringsersättningens storlek och tidslängd

 • Alterneringsersättningen uppgår till 70 procent av inkomstrelaterad dagpenning.
 • Du kan vara alterneringsledig 100–180 kalenderdagar

Alterneringsersättningen uppgår till 70 procent av inkomstrelaterad dagpenning. Alterneringsersättningens storlek beräknas utifrån lön som är underkastad förskottsinnehållning för minst 52 kalenderveckor som föregår alterneringsledigheten.. Till alterneringsersättningen betalas inga barnförhöjningar eller andra förhöjningsandelar som hör till inkomstrelaterad dagpenning. Alterneringsersättningen betalas utan självrisktid.

Du kan vara alterneringsledig 100–180 kalenderdagar, men ledigheten ska tas i en etapp. Om du redan har kommit överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare kan du ännu flytta ledighetens startdatum innan ledigheten börjar eller förkorta eller förlänga ledighetens längd under ledigheten. Förlängning av alterneringsledighet måste avtalas två månader före alterneringsledighetens slut.


Utbetalning av alterneringsersättning

I regel betalar vi alterneringsersättning var fjärde vecka så att utbetalning sker på onsdagar.

I regel betalar vi alterneringsersättning var fjärde vecka så att utbetalning sker på onsdagar. Alterneringsersättning betalas för fem dagar i veckan Alterneringsersättning är skattepliktig inkomst. I regel får vi våra medlemmars ursprungliga skatteuppgifter från Skatteförvaltningen. Utbetalningsschemat för alterneringsersättning hittar du här.

Anmäl faktorer som påverkar utbetalning av alterneringsersättning till oss utan dröjsmål.
Till exempel, om

 • du börjar arbeta hos egen eller främmande arbetsgivare
 • du beviljas pension eller sjukdagpenning
 • din alterneringsledighet avslutas före i alterneringsavtalet överenskommen tidpunkt

Beskattning av alterneringsersättning

Alterneringsersättning är skattepliktig inkomst. Arbetslöshetskassan får information från skattemyndigheten i början av beskattningsåret (1 februari) om de innehållningsprocenter som ges för lönen för dess medlemmar. Om kassan inte har fått källskattuppgifterna om dig när din alterneringsersättning börjar, ber vi dig att skicka en kopia av ditt skattekort till kassan.

Enligt skattemyndighetens föreläggande är förskottsinnehållningsprocenten på alterneringsersättning alltid minst 25, om löneinkomstskattekortets skatteprocent används vid utbetalningen av förmånen.

Om du har skaffat ändringsskattekort för förmånen, lämna in skattekortet till kassan. I detta fall levereras innehållet av förmånen enligt de procentsatser som anges i ändringsskattekortet.

Arbetslöshetskassan ger skattemyndigheten information om utbetalda ersättningar och uppburen källskatter.