Återkrav

Inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som utbetalats av kassan måste återkrävas ifall denna utbetalats grundlöst eller i form av en alltför stor summa. Ifall vi utbetalat en alltför stor förmån till dig hör vi dig före vi fattar beslut om återkrav, varvid du kan ge en egen utredning av saken.

Återkrav kan frångås antingen helt eller delvis, ifall detta anses rimligt och överbetalningen av förmånen inte berott på uppsåtligt förfarande. Återkravet kan även frångås på grund av överbetalningens ringa värde. I fråga om återkrav på basis av rimlighet bedömer vi läget utgående från medlemmens och hans eller hennes familjs helhetssituation. Härmed tar vi hänsyn bland annat till familjens ekonomiska och sociala situation. Bedömningen sker på basis av en utredning vi får från socialmyndigheten.

Missbruk

En del av besluten om återkrav beror på medlemmars uppsåtliga förfarande. Det vanligaste skälet till missbruk är arbete som inte anmälts till arbetslöshetskassan vid ansökan om förmån.

När kassan uppdagar eventuellt missbruk skickar vi medlemmen ett hörande i ärendet. Ifall misstanken om missbruk visar sig befogad måste kassan utfärda en anmärkning eller varning eller utesluta medlemmen ur kassan.

Därtill måste kassan skicka en begäran om polisutredning beträffande missbruksärendet, ifall medlemmen vid ansökan om förmån underlåtit att anmäla arbete. Därtill övervägs begäran om polisutredning alltid ifall en medlem underlåter att anmäla socialförmån, uppsägningstids lön, semesterlön eller semesterersättning som erhållits under utbetalningsperioden.