Ansökan om ändring

Ifall du är missnöjd med Arbetslöshetskassans beslut kan du ansöka om ändring av beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Leverera ditt besvär till Arbetslöshetskassan.

Ifall vi inte kan rätta beslutet enligt dina krav levererar vi besväret till besvärsnämnden. Ifall du är missnöjd med besvärsnämndens beslut kan du anföra ett besvär om detta hos försäkringsdomstolen. Besvär riktade till försäkringsdomstolen levereras också till arbetslöshetskassan. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Besväret måste vara hos arbetslöshetskassan inom 30 dagar efter att du fått besked om beslutet. Du anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes.

Besväret måste anföras skriftligen och innehålla uppgifter om vilket beslut besväret anförs, vilket ställe i beslutet du söker ändring för, vilka ändringar du söker och grunder till ändringen. Bifoga beslutet eller en kopia av beslutet till ditt besvär.

Kom ihåg att underteckna besväret. Ifall du använder en laglig företrädare eller ett ombud undertecknar han eller hon besväret. Ifall ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde, måste han eller hon bifoga en fullmakt som undertecknats av ändringssökanden.

Från arbetslöshetskassan skickas årligen ca 300 besvär till besvärsorganen. Största delen går till besvärsnämnden för social trygghet. Över 50 % av besvären gällen arbetskraftspolitiska uttalanden. Övriga besvär gäller bland annat återkrav och förmånens summa.