A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Kuvituskuva euroistamisartikkeliin. Kuvassa taustalla vaaka ja edessä asiakirjapino, jonka päällä euron symboli.
Regeringens riktlinjer angående upphovsrättsersättningar och euroisering av den inkomstrelaterade dagpenningen 

Nyheter

16.2.2022

Regeringen beslutade om nya sysselsättningsåtgärder fredagen den 11 februari 2022. Reformerna gäller införandet av en euroisering av den inkomstrelaterade dagpenningen och beaktande av upphovsrättsersättningar i arbetslöshetsskyddet. Våren 2022 träder även den nordiska arbetssökningsmodellen i kraft.

Euroisering av arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning

Med euroisering avses att dagpenningrätten inte ska bero på antalet arbetstimmar som har utförts före arbetslösheten, utan på lönen. Granskningsperioden för arbete ska även förlängas till en månad i stället för nuvarande granskning per vecka.

I nuläget förutsätter inkomstrelaterad dagpenning att man har arbetat 18 timmar per vecka i cirka ett halvt års tid. I och med euroiseringen kommer rätten till inkomstrelaterad dagpenning att förutsätta att man har fått 844 euro per månad i lön under cirka ett halvt års tid (nivån för år 2021).
Arbetsperioderna samlas i princip i månadsperioder. I vissa situationer kan arbetsperioder även beaktas i perioder av halva månader.

Målet är att euroiseringsändringen ska träda i kraft i början av 2023. Bestämmelserna preciseras under slutet av året.

Upphovsrättsersättningar ska inte längre påverka arbetslöshetsskyddet

Regeringen har också beslutat att avstå från jämkning av upphovsrättsersättningar. Detta innebär att upphovsrättsersättningar inte ska påverka arbetslöshetsskyddet i fortsättningen.

I nuläget påverkar upphovsrättsersättningarna arbetslöshetsskyddet på samma sätt som löneinkomster. Inkomster under 300 euro per månad påverkar inte arbetslöshetsskyddet. Hälften av den inkomst som överstiger 300 euro minskar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Skyldighet att söka arbete för dem som bedriver självständiga studier med arbetslöshetsskydd

Den nordiska arbetssökningsmodellen träder i kraft våren 2022. Modellen innehåller nya skyldigheter när det gäller arbetssökning. Enligt gällande lagstiftning har skyldigheterna att söka arbete inte gällt personer som bedriver självständiga studier med arbetslöshetsskydd. Regeringen har beslutat att upphäva dessa undantag så att skyldigheten att söka arbete normalt även gäller personer som bedriver självständiga studier.

De nya skyldigheterna avses fortsättningsvis inte gälla sådana personer som bedriver självständiga studier som saknar yrkeskvalifikationer.
Målet är att ändringen gällande skyldigheten att söka arbete ska träda i kraft i början av 2023.

Ytterligare information:
Statsrådet: Beslut om sysselsättningsåtgärder som ska stärka statsfinanserna med minst 110 miljoner euro