A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Regeringens proposition: omställningsskydd för äldre - rätten till tilläggsdagar försvinner

Nyheter

28.4.2022

Regeringen har gjort framsteg i sina planer på att avskaffa rätten till tilläggsdagar, den så kallade pensionsslussen, men en ny omställningsskyddsmodell kommer att föreslås för personer som är 55 år eller äldre från och med den 1 januari 2023. Det handlar bland annat om det omställningsbidrag som betalas ut av arbetslöshetskassan eller FPA. Riksdagen har ännu inte bekräftat regeringens proposition.

Pensionsslussen avser rätten till inkomstrelaterad dagpenning trots att den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) har uppnåtts. Det är möjligt att få tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning beroende på födelseår och ålder. Därtill har kommit att ha ett pensionsgrundande arbete i minst fem år under de senaste 20 åren.

Gradvisa förändringar efter åldersgrupp

Avskaffandet av rätten till tilläggsdagar påverkar inte dem vars rätt till tilläggsdagar redan har uppnåtts. Dessutom gäller reformen inte dem som går över i pensionsslussen före år 2023. De som är födda 1962 är den sista åldersgruppen som kan använda den nuvarande rätten till tilläggsdagar.

De gradvisa förändringarna gäller därför dem som är födda 1963 och senare från och med 2023. Minimiåldern för rätten till tilläggsdagar för dem som är födda 1963 höjs till 63 år, minimiåldern för dem som är födda 1964 till 64 år och de som är födda 1965 är den första åldersgruppen som inte har rätt till tilläggsdagar alls.

Betalningen av tilläggsdagar skulle upphöra senast år 2030.

Omställningsskydd som motvikt

För att kompensera avskaffandet av pensionsslussen föreslår regeringen en ny omställningsskyddsmodell som skulle ge dem som omfattas modellen rätt till:

  • omställningsbidrag motsvarande en månadslön
  • utbildning som varar upp till 6 månader, vars värde skulle motsvara högst 2 månadslöner
  • sysselsättningsledighet som är 5 dagar längre än vanligt.

För att omfattas av omställningsskyddet måste personen:

  • ha sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret)
  • ha fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • ha varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • Inom 60 dagar efter uppsägningen ha anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån.

Den nya omställningsskyddsmodellen skulle införas från den 1 januari 2023, dvs. modellen skulle gälla för dem vars anställningsavtal har sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl den 1 januari 2023 eller senare.

Omställningsbidraget ska ansökas från en arbetslöshetskassa eller FPA

Omställningsbidraget betalas ut från arbetslöshetskassan om personen är medlem i arbetslöshetskassan. Omställningsbidraget kan betalas ut även om personen inte har uppfyllt arbetslöshetskassans medlemskaps- eller arbetsvillkor på 26 veckor. Medlemskapet i arbetslöshetskassan är dock inte relevant för omställningsbidragets belopp, detta är lika stort för alla. FPA kan också betala ut omställningsbidraget.

Omställningsbidraget inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningens storlek, dvs. den kan betalas utöver inkomstrelaterad dagpenning, men å andra sidan förutsätter det inte heller arbetslöshet. Ett omställningsbidrag motsvarande en månadslön kan betalas ut även om personen omedelbart inleder ett nytt anställningsförhållande.

Utbildningen i omställningsskydd ordnas av TE-byrån eller NTM-centralen. Deltagande i utbildning i omställningsskydd är frivilligt och man kan avstå från deltagande utan förlust av inkomstrelaterad dagpenning.