A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Deltidsarbete och tillfälligt arbete

Oikopolut

Du kan ansöka om jämkad dagpenning om du arbetar deltid eller tillfälligt. Se nedan för närmare anvisningar om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Deltidsarbete är arbete som utförs i ett anställningsförhållande, där den arbetstid som är avtalats i arbetsavtalet är högst 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd som gäller inom området. Tillfälligt arbete är arbete som utförs i ett anställningsförhållande på heltid som pågår högst två veckor (14 dagar).

När en arbetsgivare gör en anställning på deltid ändrar arbetsgivaren ensidigt anställningsförhållandet permanent deltid av produktions- och ekonomiska skäl. Den här processen ska genomföras i enlighet med uppsägningstiden.

 

Gör så här om du jobbar deltid eller tillfälligt:

1. Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande

2. Fyll i en ansökan om dagpenning i A-kassans E-tjänst 

3. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan 

4. Skicka ansökan med bilagor efter avslutad ansökningsperiod

5. Lämna in begärda tilläggsutredningar och bilagor som fattas

6. Meddela om förändringar

 

Ansökningsstatus visas på E-tjänstens startsida och på fliken Statusinformation. Du kan se aktuell behandlingsstatus för ansökningarna här. 

Mer detaljerade instruktioner om du jobbar deltid eller tillfälligt

1. Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande

Meddela TE-byrån om du har börjat ett deltidsjobb, inlett företagsverksamhet eller jobbar tillfälligt.

Du kan ansöka om jämkad dagpenning på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning i övrigt.

 

2. Fyll i en ansökan om dagpenning i A-kassans E-tjänst

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt i vår e-tjänst.

 • Fyll i ansökan enligt löneperioden för arbetet, det vill säga i perioder om fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.
 • Om du redan har ansökt om dagpenning tidigare, fortsätt att ansöka i samma rytm. Vi ändrar vid behov ansökt period.

 

Anmäl på ansökan:

 • anställningsförhållanden som gäller under ansökningstiden eller komplettera de uppgifter om anställningsförhållandet som saknas
  • om uppgift om anställningsförhållandet redan har erhållits till exempel från inkomstregistret behöver den inte fyllas i på nytt
  • om du ibland gör kortjobb för samma arbetsgivare behöver du inte anmäla anställningsförhållandet separat för tiden för varje enskilt kortjobb
 • gjorda arbetsdagar med arbetstimmar. Om du har arbetat för flera arbetsgivare, specificera arbetena i dagsvisa uppgifter
  • Timmar för företagsverksamhet behöver inte ifyllas i ansökan.
 • om det finns brister i inkomstregistrets uppgifter.
  • Vi hämtar uppgifterna om din ansökan från inkomstregistret och du ser dem när du fyller i ansökan. Du kan komplettera dem om det behövs.

 

3. Kontrollera att du har alla nödvändiga bilagor för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Bifoga till din ansökan:

 • En kopia av arbetsavtalet, när du blivit anställd.
 • Du behöver inte skicka någon lönespecifikation, eftersom vi får löneuppgifterna direkt från inkomstregistret. Om uppgifterna i inkomstregistret är ofullständiga, kan vi dock be dig skicka till exempel ett löneintyg.
 • Om du däremot får förvärvsinkomst från företagsverksamhet under ansökningsperioden, bör du lämna in en lönespecifikation.

 

Du kan skicka in en ansökan även om inte alla bilagor är tillgängliga ännu. Skicka dem till oss så snart du har fått dem.

 

4. Skicka ansökan med bilagor efter avslutad ansökningsperiod

Skicka ansökan och dess bilagor via E-tjänsten. Du kan lämna in en ansökan efter att ansökningsperioden gått ut.

 

Du kan skicka en pappersansökan till:

Öppna arbetslöshetskassan
PB 116
00531 Helsingfors

Kom ihåg att ansökan måste ha kommit in till oss senast tre månader från första ansökningsdagen.

 

5. Lämna in begärda tilläggsutredningar och bilagor som fattas

Vårt personuppgiftsbiträde kontaktar dig om vi behöver ytterligare information för att behandla din ansökan. Skicka in eventuella bilagor som saknas eller ytterligare förtydliganden som vi har begärt via vår e-tjänst.

 

6. Meddela oss om förändringar

Kom ihåg att meddela oss om förändringar som påverkar rätten till dagpenning och om ändrade person- och kontaktuppgifter via E-tjänsten.

 

Ändringar som påverkar dagpenningen

Meddela oss genast om förändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning eller utbetalning av dagpenning. Håll även dina egna uppgifter uppdaterade för behandling av ansökan. Ändringar kan anmälas via E-tjänsten eller per post. Vissa uppgifter kan även anmälas genom att ringa vårt servicenummer.

 

Hemvårdsstöd

Om du eller din make/maka får hemvårdsstöd, ska detta anges i ansökan. Om din make eller maka får hemvårdsstöd ska du ange detaljerad information om din makes eller makas eventuella arbete och studier samt om vem som sköter barnet. Meddela även om ändringar i hemvårdsstödet eller ifall stödet upphör. Beslut om hemvårdsstöd behöver inte skickas till oss.

 

Avslutat jobb

Om ditt anställningsförhållande upphör ska du meddela om detta med din ansökan om dagpenning och hos AN-byrån.

 

Avslutande av arbetslöshet

Meddela oss i din ansökan om att du slutar ansöka dagpenning. Om du börjar ett heltidsjobb som varar över två veckor, meddela det till TE-byrån. Ange arbetets inledande även i din sista ansökan om dagpenning.

 

Ålderspension eller annan förmån

Ifall du börjar få ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning bör du anmäla detta till oss senast i samband med din sista ansökan om dagpenning. Om du vill kan du gå i ålderspension redan i 62 års ålder, ifall du erhållit dagpenning för tilläggsdagar.

Du behöver ett intyg från kassan över utbetalade tilläggsdagar att ge till pensionsbolaget. Begär intyget när du ansöker om dagpenning för månaden innan pensionering. Det går inte att skriva ut intyget tidigare eftersom pensionsbolaget behöver informationen om tilläggsdagar under månaden innan pensionering.

 

Delinvalidpension

Skicka beslutet om beviljande av pension till oss antingen viae-tjänsten eller per post. Ett nytt beslut årligen om pensionens storlek på grund av indexgranskning behöver du inte skicka. Uppgifterna får vi direkt från inkomstregistret. Om du får partiell förtida ålderspension behöver beslutet om beviljande av pension inte skickas till oss. Partiell förtida ålderspension påverkar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

 

Insjuknande

Om du är sjuk i över tio dagar ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Anmäl ditt insjuknande i ansökan. Ange också i ansökan om du har ansökt om sjukdagpenning hos FPA. Sjukdagpenningens självrisktid är dagen för insjuknande och därpå följande nio dagar (medräknat lördagar).. Vid olycksfall eller samma sjukdom inom 30 dagar är självrisktiden en dag.

Vi kan utbetala inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid, ifall du fått arbetslöshetsförmån strax innan du insjuknade. Läs mer om insjuknande vid arbetslöshet här.

 

Ändringar av personuppgifter

 

Kontonummer
Du kan ange ett nytt kontonummer i E-tjänsten, skriva det i din ansökan eller skicka det skriftligen per post. Ändring av kontonummer kan inte meddelas per telefon.

 

Uppgifter om barn 

Meddela oss födelsedatum för dina under 18-åriga försörjda barn för vilka du ansöker om barnförhöjning. Retroaktivt kan du få barnförhöjning för högst tre månader. Du har rätt till barnförhöjning för din makes/makas/sambos under 18-åriga barn som bor i samma hushåll från och med inflyttningsdagen. Om ni flyttar ifrån varandra, ska detta meddelas till oss utan dröjsmål. Du har rätt till barnförhöjning för eget försörjt barn fram till dess att barnet fyller 18 år.

 

Kontaktuppgifter

Adressändring eller ändrat telefonnummer kan du anmäla till oss via E-tjänsten, genom att ange uppgifterna under tilläggsuppgifter i fortsatt ansökan eller genom att ringa servicenumret.


När kan du få jämkad dagpenning?

Du kan få jämkad dagpenning om:

 • Du arbetar deltid och din arbetstid är högst 80% av arbetstiden för ett heltidsjobb
 • Din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering
 • Du mottagit ett högst två veckor långt heltidsjobb
 • Du sysselsatts i företagsverksamhet som bisyssla eller i ditt eget arbete
 • Du sysselsatts i företagsverksamhet som huvudsyssla i högst två veckor

 

Den jämkade dagpenningens belopp

Arbetstidens inverkan på dagpenningen

Du kan få jämkad dagpenning, om din arbetstid är högst 80 procent av arbetstiden vid heltidsarbete:

 • De betalda timmarna i deltidsarbete eller i ett heltidsarbete som varar högst två veckor under ansökningsperioden jämförs med timmarna för heltidsarbete. Beroende på löneutbetalningens rytm jämförs de betalda timmarna med arbetstiden för heltidsarbete under fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.
 • Den faktiska arbetstiden vid förkortad arbetsdag på grund av permittering jämförs med timmarna för heltidsarbete per kalendervecka.
 • I företagsverksamhet granskas inte arbetstiden och timmarna behöver inte rapporteras.

Arbetstiden beaktas baserat på tidpunkten för löneutbetalning.

Exempel Du börjar jobba deltid i juli. Lönen betalas till dig den 15.8.2022. Arbetstiden för en heltidsanställd i branschen är 40 timmar per vecka. 80% av den maximala arbetstiden i branschen är 137,60 timmar under en kalendermånad. Du har arbetat 140 timmar i juli, vilket innebär att din arbetstid kommer att överskridas. Din augustiansökan för perioden 1–31.8.2022 avslås på grundval av arbetade timmar i juli. För juliansökan får du full dagpenning om du inte har fått någon löneinkomst under juli.

Obs!

Du får full dagpenning för arbetslösa dagar om:

 • Din veckoarbetstid har förkortats på grund av permittering.

Du får jämkad dagpenning om

 • Din veckoarbetstid har förkortats på grund av permittering och du får dessutom inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete som varar mindre än två veckor eller företagsverksamhet.

Maximal jämkad dagpenning

Lönen för ditt arbete och jämkad dagpenning kan totalt vara högst lika stora som lönen som ligger till grund för dagpenningen, när de jämkade inkomsterna under ansökningsperioden överstiger skyddsdelen.

 • Om de jämkade inkomsterna under ansökningsperioden understiger skyddsdelen, påverkar förvärvsinkomsten inte dagpenningen.
 • Om de sammanlagda inkomsterna skulle överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen betalas dagpenning så att inkomsten är sammanlagt lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen.

 

En vägledande uppskattning av storleken på jämkad dagpenning kan du räkna ut med vår dagpenningskalkylator.

Storleken på full dagpenning och jämkad dagpenning påverkar hur maximitid för jämkad dagpenning ackumuleras vid utbetalning av dagpenning.


Ackumulering av maximitid

Jämkad dagpenning bidrar långsammare till dagpenningens maximitid på 300-500 dagar än dagar för vilka full dagpenning utbetalats.

När du får jämkad dagpenning ackumulerar kalkylatorn dagar enligt det betalda beloppet. När jämkad dagpenning utbetalats till full dagpennings mängd innebär det en dag till i kalkylatorn.

Exempel Om din fulla dagpenning är 40 euro per dag och din jämkade dagpenning är 33,70 euro per dag, ackumuleras i maximitidsräknaren dagar från en ansökan för fyra kalenderveckor (20 dagar x 33,70 euro): 40,00 = 16,85 dvs 17 dagar. Vid beräkningen av den maximala utbetalningsperioden räknas det belopp som betalas som jämkad dagpenning om till dagar med full inkomstrelaterad dagpenning.


 

Inkomster som ska beaktas vid jämkning

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek

Du kan läsa mer om dagpenningens storlek här.

Vid jämkning av inkomstrelaterad dagpenning beaktas följande inkomster:

 • grundlön som betalas för arbetet och tillhörande tillägg och ersättningar, som kvällstillägg, övertidsersättning, beredskaps- och jourersättning samt skattepliktig natura- eller personalförmån
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • semesterlön som grundar sig på deltidsarbete
 • lön för uppsägningstid till den del som personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte avslås på grund av rätten till lön under uppsägningstiden
 • resultatbaserad lön, som provision, bonus och tantiem
 • försäkringspremie för sparlivförsäkring som betalas av arbetsgivaren
 • försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring som betalas av arbetsgivaren till den del som den är skattepliktig
 • stipendier och understöd som arbetsgivaren betalar till skattepliktiga delar
 • ersättning som grundar sig på immaterialrätt; dock inte upphovsrättsersättning
 • arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete
 • arvode som jämställs med lön
 • lön som betalas som lönegaranti till den del som den skulle vara förvärvsinkomst som ska jämkas om arbetsgivaren betalade den
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet, med undantag för förvärvsinkomster som beräknats enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk
 • nettoinkomst av skogsbruk
 • förvärvsinkomstdelen av dividendinkomst
 • förvärvsinkomstdelen av förtäckt dividend
 • penningersättning som tagits ut från arbetstidsbank
 • dividend som grundar sig på arbetsinsats enligt inkomstskattelagen
 • övrig förvärvsinkomst som jämställs med de ovan nämnda