Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Modellen för omställningsskydd för personer som fyllt 55 år – tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas

Nyheter

21.10.2022

I och med lagändringen som träder i kraft 2023 tas en ny modell för omställningsskydd i bruk för personer som fyllt 55 år.

Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning som motsvarar en månads lön, samt möjlighet till utbildning. Samtidigt stiger åldersgränsen för rätt till tilläggsdagar för utkomstskydd för personer som är födda 1963 och 1964. Tilläggsdagarna slopas helt för personer som är födda 1965 eller senare.

Kuvituskuva, kuvassa kuvattuna muutosturvaan oikeuttavat seikat.

Utkomstskyddets tilläggsdagar slopas

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis ut i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar avses rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden för utbetalning av dagpenning, den så kallade pensionsslussen. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att den nedre åldersgränsen uppnås innan maximitiden löpt ut samt en arbetshistoria på fem år under de 20 år som föregår arbetslösheten. Åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs med ett år per åldersklass för personer födda 1963 och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för personer födda 1965 och därefter. Detta innebär att reformen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med 2025, då personer födda 1963 uppnår den nuvarande åldersgränsen för tilläggsdagar, som är 62 år. Utbetalning av tilläggsdagar upphör helt och hållet 2030.

Födelseår Åldersgräns för tilläggsdagar efter reformen Regeringens förslag till ändring
1957–1960 61 år ingen förändring
1961–1962 62 år ingen förändring
1963 63 år åldersgränsen höjs
1964 64 år åldersgränsen höjs
1965 ingen rätt till tilläggsdagar rätten till tilläggsdagar slopas

Omställningsskyddet för personer som är 55 år och äldre

Det nya omställningsskyddet för personer som fyllt 55 år träder i kraft från och med början av 2023. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning samt förlängd sysselsättningsledighet:

  • omställningsskyddet motsvarar en månadslön
  • omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader
  • sysselsättningsledigheten är 5 dagar längre än vanligt

För att omfattas av omställningsskyddet måste personen:

  • ha sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller efter det.
  • ha fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • ha varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • Ha anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen.

Med uppsägningsdag avses det datum då anmälan om uppsägning delgavs. Om uppsägningstiden är lång bör man således anmäla sig till TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Ansökan om omställningspenning

Omställningspenning ska ansökas hos arbetslöshetskassan inom tre månader. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du ansöka om omställningspenning hos FPA. Beloppet på omställningspenningen är detsamma oberoende av om det är arbetslöshetskassan eller FPA som betalar ut den. Arbetslöshetskassan betalar ut omställningspenning även om medlemskapet i kassan skulle ha börjat strax före uppsägningen och personen inte varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Hur omställningspenningen påverkar andra förmåner

Omställningspenningen påverkar inte utkomstskyddet eller andra förmåner, med undantag för utkomststöd. Man måste inte vara arbetslös för att få omställningspenning. Penningen betalas ut även om personen omedelbart skulle få anställning hos en annan arbetsgivare.

Omställningsutbildning

Omställningsutbildningens längd är upp till sex månader, och den motsvarar en lön på högst två månader. Utbildningen skaffas av TE-byrån eller NTM-centralen. Det är frivilligt att delta i omställningsskyddsutbildning och man kan vägra delta i den utan att förlora arbetslöshetsskyddet.

Artikel har publicerats tidigare 7.7.2022.