A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Arbeta och söka arbete utomlands

Oikopolut

Om du är på väg utomlands för att arbeta, kontakta oss för att ta reda på hur du kan behålla din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Vi ger dig också råd i frågor som rör medlemskap i kassan.

 

Att söka jobb utomlands

Om du däremot tänker söka jobb inom ett EU-område, dvs. ett EU/EES-land eller Schweiz, ska du i första hand kontakta AN-byrån för att ta reda på förutsättningarna för fortsatt rätt till dagpenning.

 

Fastställande av bosättningsort

Du anses vara bosatt i Finland om du är stadigvarande bosatt i Finland, även om du arbetar i ett annat EU-land. Om du bor i ett annat EU-land anses det vara din stadigvarande bosättningsort, även om du arbetar i Finland.

 

Vid fastställandet av bosättningsort undersöks bland annat vad din fasta adress är, hur ofta du besöker ditt bosättningsland och var din familj bor. Därtill granskas vilken typ av anställning du har.

Arbeta i EU/EES-länder och Schweiz, dvs EU-området

Försäkra dig mot arbetslöshet i det land där du arbetar, eftersom du som regel omfattas av arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetar.

 

Om ditt anställningsförhållande upphör och du blir arbetslös omfattas du av utkomstskyddet för arbetslösa i ditt bosättningsland.

Försäkra dig mot arbetslöshet i det land där du arbetar, eftersom du som regel omfattas av arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetar. Du kan överföra försäkringsperioder med dig när du flyttar inom EU från ett land till ett annat. När det gäller försäkringar spelar det ingen roll om du bor i anställningslandet.

 

Inom EU är du försäkrad mot arbetslöshet på grund av anställning. Sverige och Danmark har samma slags arbetslöshetskassasystem som Finland. I dessa länder måste du ansluta dig till den lokala arbetslöshetskassan för att försäkra dig mot arbetslöshet.

 

Om ditt anställningsförhållande upphör och du blir arbetslös omfattas du av utkomstskyddet för arbetslösa i ditt bosättningsland. Bosättningslandet är vanligtvis det land där du bor stadigvarande. En förutsättning för att få utkomstskydd för arbetslösa är att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land där du ansöker om arbetslöshetsförmån.

 

Om du återvänder till Finland efter att du har avslutat ditt arbete kan du undantagsvis också ansluta dig till en arbetslöshetskassa som arbetslös. Anslutningen bör ske inom en månad från att din arbetslöshetsförsäkring upphör att gälla i ett annat EU-land.

 

Arbete som utförs inom EU kan under vissa förutsättningar beaktas i Finlands arbetsvillkor. Du kan ta med dig dina intjänade anställnings- och försäkringsperioder till Finland med hjälp av U1-blanketten. U1-blanketten är EU-ländernas interna blankett för överföring av anställnings- och försäkringsperioder från ett land till ett annat. Du behöver inte längre själv begära U1-blanketten, eftersom myndigheterna i ditt nuvarande bosättningsland kan skicka en begäran om en blankett till myndigheterna i ditt tidigare arbetsland via det elektroniska RINA-systemet.

 

Ett villkor för att få inkomstrelaterad dagpenning är att arbetsvillkoret och medlemskapsvillkoret är uppfyllt. Vid behov kan anställning i ett annat EU-land beaktas vid granskning av dessa villkor. Arbete som utförs inom EU kan beaktas när arbetslöshetskassan har fått U1-blanketten. Din ansökan kan inte behandlas slutgiltigt förrän arbetslöshetskassan har fått blanketten. Kom ihåg att du måste ansöka om dagpenning inom 3 månader.

 

Var noga med att spara alla dokument beträffande anställningen.


Arbeta i Norden

Efter att du slutat jobba i ett annat nordiskt land kan du gå med i A-kassan, även om du är arbetslös.

Anslutningen bör ske inom en månad från att din arbetslöshetsförsäkring upphör att gälla i det föregående landet.

Sverige och Danmark har samma slags arbetslöshetskassasystem som Finland. Arbete du gjort i dessa länder kan beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ifall du varit medlem av arbetslöshetskassan i landet i fråga .

 

Arbetslöshetskassor i Sverige (på svenska)

Arbetslöshetskassor i Danmark (på danska)

 

I Norge och på Island är du försäkrad mot arbetslöshet på basis av anställning. I dessa länder behöver du inte separat ansluta dig till en arbetslöshetskassa för att arbetet ska beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Kontrollera alltid kraven på utkomstskydd för arbetslösa hos myndigheterna i det aktuella landet innan du börjar arbeta.

 

Efter att du slutat jobba i ett annat nordiskt land kan du gå med i A-kassan, även om du är arbetslös. Anslutningen bör ske inom en månad från att din arbetslöshetsförsäkring upphör att gälla i det föregående landet. För nordiska återflyttare är anslutningstiden åtta veckor. I Sverige och Danmark upphör arbetslöshetsförsäkringen när medlemskapet i en lokal arbetslöshetskassa upphör. I Norge och Island upphör arbetslöshetsförsäkringen när det försäkrade arbetet avslutas.

 

Arbete som utförts i Norden kan beaktas i arbetsvillkoret i Finland först efter att kassan har mottagit U1-blanketten. Din ansökan kan inte slutbehandlas innan du lämnat in blanketten. Och kom ihåg att ansöka om dagpenning inom tre månader om du är arbetslös.

 

Därtill kan arbetet beaktas i arbetsvillkoret i Finland när du efter din återkomst arbetat i Finland minst fyra kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret (gäller inte återflyttare från Norden). Det krävs inte att du är anställd om du har bott i Finland medan du arbetade.

 

Du är en nordisk återflyttare om du har bott i ett annat nordiskt land och har arbetat eller fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning från Finland under de senaste fem åren.

  • Som återflyttare kan du ansluta dig till A-kassan som arbetslös inom åtta veckor efter det att din arbetslöshetsförsäkring upphört i det föregående landet.
  • Som återflyttare behöver du inte arbeta i Finland i fyra veckor innan arbete som utförts i ett annat nordiskt land kan beaktas i arbetsvillkoret i Finland. Återflyttarens dagpenning beräknas på basis av den senaste förvärvsinkomsten i Finland.

Arbeta som gränsarbetare

Om du är permitterad eller delvis arbetslös ska du ansöka om dagpenning i det land där du arbetar.

Om du blir helt arbetslös ska du ansöka om dagpenning i ditt bosättningsland.

Du är gränsarbetare om du bor i Finland, arbetar i ett annat land men återvänder till ditt bosättningsland minst en gång i veckan. Som gränsarbetare är du försäkrad i utkomstskyddssystemet (i Sverige och Danmark i arbetslöshetskassan). i det land där du arbetar.

 

Om du är permitterad eller delvis arbetslös ska du ansöka om dagpenning i det land där du arbetar. Om du blir helt arbetslös ska du ansöka om dagpenning i ditt bosättningsland.

 

Fastställandet av bosättningsort prövas alltid från fall till fall i samband med ansökan om dagpenning. Arbetslöshetskassan kan inte fatta beslut om bosättningsort i förväg.


Arbeta utanför EU-området

Arbete som utförs utanför EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz) kan inte beaktas i arbetsvillkoret för dagpenning, och tiden förlänger inte undersökningsperioden för arbetsvillkoret. Detta kräver att du arbetat tillräckligt eller av godtagbart skäl varit borta från arbetsmarknaden under den tid du vistades i ett annat land.

 

Arbete som utförs i ett annat land ska vara sådant att det, om det utförs i Finland, beaktas i Finlands arbetsvillkor.

 

Om du är borta från arbetsmarknaden i mer än sex månader utan godtagbar orsak, förlorar du det arbetsvillkor som du tidigare har tjänat in och har inte rätt till dagpenning.


Utsänd arbetstagare

Medlemskapet i A-kassan ska också gälla under hela den tid som arbetet pågår.

Du är utsänd arbetstagare om din arbetsgivare skickar dig till ett annat land för att arbeta, och de försäkringsavgifter som betalas för lönen fortfarande betalas l Finland, men arbetet utförs i ett annat land. Du måste omfattas av Finlands socialskydd under hela anställningen.

 

Medlemskapet i A-kassan ska också gälla under hela den tid som arbetet pågår. Eftersom försäkringsavgifterna betalas till Finland är arbetet jämförbart med det arbete som utförs i Finland, och därför måste medlemskapet i arbetslöshetskassan upprätthållas i Finland.

 

Beslutet om huruvida du omfattas av den finländska sociala tryggheten ska sökas på förhand innan du flyttar till det land där du arbetar. Beslutet i ärendet fattas av Pensionsskyddscentralen eller Fpa. Om du är på väg till ett land som Finland har ett socialskyddsavtal med (t.ex.EU-området, Australien, Chile, Kanada och USA) ska du ansöka om beslut från Pensionsskyddscentralen, Ifall Finland inte har ett socialskyddsavtal med landet (t.ex. Ryssland eller Kina) ska du ansöka om beslut från Fpa.


Söka arbete i EU-området

Du måste meddela AN-byrån om att du reser utomlands för att söka jobb.

Du kan söka arbete i EU-länder och få inkomstrelaterad dagpenning från Finland i högst tre månader. Förutsättningen är att du har varit arbetslös arbetssökande hos AN-byrån fyra veckor före avresan. Tiden på fyra veckor kan även bestå av deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänster.

 

Du måste meddela AN-byrån om att du reser utomlands för att söka jobb. AN-byrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande i ärendet. Be oss om en U2-blankett minst två veckor innan du reser iväg för att söka arbete. U2-blanketten visar att du har rätt att söka arbete.

 

Registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete inom sju dagar efter att du lämnat den finländska arbetsmarknaden och övergått till arbetssökningslandets arbetsmarknad. Då kan inkomstrelaterad dagpenning betalas från avresedagen. Sista anmälningsdag anges på U2-blanketten. Om registreringen sker senare kan dagpenningen betalas först från registreringsdagen.

 

När du har registrerats som arbetssökande skickar myndigheten i arbetssökningslandet till oss blanketten SED U009 Registreringsmeddelande. Vi meddelar AN-byrån om den blankett vi har fått. Utbetalningen av din inkomstrelaterade dagpenning avbryts dagen innan du reser iväg för att söka arbete ända tills blanketten SED U009 tas emot. Vi betalar dagpenning på basis av SED U009-blanketten och den ansökan du skickar in, om det inte finns andra hinder för betalning.

 

Om du hittar arbete under din jobbsökning, meddela din lokala arbetsförmedling om det och skicka en ansökan om dagpenning till kassan som vanligt. Du får dagpenning fram till dagen före arbetets början och igen efter arbetets slut, om arbetet är ett heltidsarbete som varar över två veckor. Jämkad dagpenning betalas om arbetet är deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor. Kom ihåg att skicka kassan alla dokument med anknytning till arbetet som bilagor till ansökan.

 

När du återvänder från en arbetssökningsresa ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till AN-byrån i Finland under PD U2 -blankettens giltighetstid, så att dagpenning kan betalas efter resan. I annat fall kan dagpenning inte betalas förrän du har arbetat i Finland eller genomgått utbildning anvisad av AN-byrån i minst fyra veckor.


Brexits inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa

EU och Storbritannien har ingått ett partnerskapsavtal som ska gälla i 15 år. Överföringen av anställnings- och försäkringsperioder mellan Storbritannien och EU fortsätter, och arbetssökandet är fortfarande giltigt under vissa förutsättningar.

 

Läs mer: Arbete som utförs i Storbritannien kan räknas till godo i utkomstskyddet för arbetslösa också i framtiden (TYJ)