Ansiopäiväraha

A-kassa maksaa ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Voit saada ansiopäivärahaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehdon.

Yleisiä ehtoja päivärahan saamiseksi ovat muun muassa

 • 18-64 vuoden ikä (lomautetuilla 68 vuotta). Päivärahaa voi saada sen kuukauden loppuun, kun täyttää 65 vuotta
 • asuminen Suomessa
 • ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • kokoaikatyön hakeminen
 • tulee olla työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Työkyvytön voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan, jos sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt ja ansiopäivärahan saamisen ehdot täyttyvät.

Yleistä ansiopäivärahasta

Voinko saada ansiopäivärahaa?
Muiden etuuksien vaikutus ansiopäivärahaan
Mikä on päivärahani määrä?
Mitä tarkoittaa soviteltu päiväraha?
Miten pitkään päivärahaa voidaan maksaa?
Milloin päiväraha lasketaan uudelleen?
Omavastuuaika
Karenssi eli korvaukseton määräaika
Sairastuminen työttömyyden aikana
Päivärahaoikeus lakon aikana
Sääestepäivät

Voinko saada ansiopäivärahaa?

Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.

Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Työnhakijaksi voit ilmoittautua täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomakkeen viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista. Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimistosta otetaan sinuun yhteyttä, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Jos olet kuntakokeilun asiakas, ilmoittautuminen tulee tehdä TE-toimiston Oma asioinnin kautta.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Myös toisen kassan jäsenyysaika lasketaan mukaan 26 viikkoon, jos olet liittynyt jäseneksi kuukauden sisällä edellisen kassajäsenyyden päättymisestä.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voit kerätä lyhyemmissäkin jaksoissa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehto kertyy vain kassan jäsenyyden aikana.

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun

 • palkallinen työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia (myös esimerkiksi palkallinen loma- tai sairausaika)
 • työ on tehty työsuhteessa ja se on vakuutuksenalaista eli siitä on maksettu ennakonpidätys ja työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut
 • palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2023 vähintään 1 331 euroa kuukaudessa
 • luovan ja esityksellisen alan työstä on saatu palkkaa vähintään 309,53 euroa (vuonna 2023).

Jos olet työllistynyt palkkatukityössä, voidaan työssäoloehtoon lukea 75 prosenttia työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Täyttääksesi 26 viikon työssäoloehdon sinun tulee työskennellä 35 viikkoa.

Jos olet työllistynyt palkkatukityöhön työllistämisvelvoitteen perusteella, lasketaan kaikki työssäoloviikot mukaan työssäoloehtoon.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta.

Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat muun muassa aika, jolta olet saanut Kelan sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa, kotihoidon tukea, opintotukea tai olet ollut suorittamassa asevelvollisuus- tai siviilipalvelua.

Takaisin alkuun

Muiden etuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahaoikeuteen vaikuttavat esimerkiksi päivärahan maksamisen estävät sosiaalietuudet, työvoimapoliittiset rajoitukset ja työsuhteeseen liittyvät rajoitukset. Nämä voivat estää päivärahan maksamisen kokonaan.

Osa sosiaalietuuksista vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Nämä etuudet vähennetään päivärahasta kuukausitasolla, jolloin kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää. Vähentävät sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan enimmäisajan kulumiseen, vaan jokainen vähennettynä maksettu päivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

Päivärahan saamisen estävät ajat ja etuudet

Olemme koonneet alle yleisimpiä päivärahan saamisen estäviä aikoja tai etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

Päivärahaa vähentävät etuudet

Alla on eritelty joitakin yleisimpiä ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Osa-aikaeläke
 • Työeläkelain mukainen osa-työkyvyttömyyseläke
 • Perheelle maksettu kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä)
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Työnantajan järjestämä lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus.

Etuudet joilla ei ole vaikutusta päivärahaan

Ansiopäivärahan määrään ei ole vaikutusta muun muassa seuraavilla sosiaalietuuksilla. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Lapsilisä
 • Kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio
 • Asumistuki
 • Perhe-eläkkeet
 • Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • Vammaistuki
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke (lisätietoa myös täältä)

Takaisin alkuun

Mikä on päivärahani määrä?

 

Arvioi päivärahasi määrä laskurilla (tyj.fi)

Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta, jolta työssäoloehto täyttyy.

Päivärahaan lasketaan mukaan muun muassa

 • kuukausi-, päivä- ja tuntipalkka
 • urakkapalkka
 • vuosiloma-ajan palkka
 • sairausajan palkka
 • irtisanomisajan palkka (ei korvaus)
 • palkanlisät: ylityökorvaus, iltatyölisä, vuorotyölisä, urakkapohja, arkipyhäkorvaus yms.
 • tulokseen perustuva palkka, kuten erilaiset tulospalkkiot ja bonukset
 • verollinen luontoisetuus, esim. puhelin- ja ateriaetu
 • palkkaturvana maksettu palkka.

Päivärahaan ei lasketa mukaan muun muassa

 • lomaraha ja lomakorvaus
 • veroton luontoisetuus
 • verottomat korvaukset (esim. kilometrikorvaus, työkalukorvaus)
 • työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, eli niin sanottu kultainen kädenpuristus (riippumatta siitä, miksi sitä kutsutaan)
 • irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja vahingonkorvaus
 • työaikapankissa oleva säästö tai työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • odotusajan palkka
 • pääomatulot, esim. optio- ja osinkotulo.

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Jos olet tehnyt kausiluonteista työtä, voidaan ansiopäivärahasi määritellä työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden ansioista. Se edellyttää, että tehty työmäärä ja sitä kautta ansiot ovat olleet tavanomaista huomattavasti korkeammat.

Päivärahan määrittelyssä käytettävästä kuukausipalkastasi vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava lakisääteinen prosenttivähennys, joka on 4,40 % vuonna 2023.

Miten päivärahan määrä muodostuu?

Päiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsikorotuksesta.

 • Perusosa on peruspäivärahan suuruinen, 37,21 euroa päivässä alkaen 1.1.2023.
 • Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuukaudessa suurempi kuin 3 534,95 € vuonna 2023, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia.

Lisäksi alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta maksetaan lapsikorotus, joka on 2023

 • yhdestä lapsesta 7,01 euroa
 • kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 euroa
 • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26 euroa päivässä.

Voit saada lapsikorotusta omista tai samassa taloudessa asuvien puolison lapsista.

Päivärahalaskurilla voit laskea suuntaa antavan arvion päivärahasi määrästä. Päivärahan tarkka suuruus määritellään työttömyyskassan antamassa päätöksessä.

Milloin päiväraha maksetaan korotettuna?

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan edellytyksenä on, että palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3 393,40 euroa kuukaudessa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia.

Lue lisää opiskelusta ja työllistymistä edistävistä palveluista täältä.

Takaisin alkuun

Mitä tarkoittaa soviteltu päiväraha?

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos saat ansiotuloa ja olet:

 • osa-aikatyössä työnantajan aloitteesta
 • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta
 • vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
 • työllistyt satunnaisessa keikkatyössä
 • työllistynyt yritystoiminnassa sivutoimisesti tai omassa työssä
 • työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti enintään kaksi viikkoa

Soviteltua päivärahaa maksetaan hakemusjakson jokaiselta arkipäivältä samansuuruisena, joilta sinulla on oikeus etuuteen. Päivärahaa maksetaan niin työttömiltä kuin työssäolopäiviltä. Työnhaun on oltava voimassa myös työskentelyn ajalla.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta täältä.

Takaisin alkuun

Miten pitkään päivärahaa voidaan maksaa?

Voit saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300-500 työttömyyspäivän ajalta.

Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä:

 Työhistoria  Enimmäisaika
 Enintään 3 vuotta  300 päivää (n. 14 kk)
 Yli 3 vuotta  400 päivää (n. 18 kk)
 Vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehtosi täyttyy 58 vuotta täytettyäsi  500 päivää (n. 23 kk)

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Jos täytät uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon, enimmäisaika alkaa uudelleen alusta.

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa. Enimmäisajan alkamisella tarkoitetaan ensimmäistä maksettua päivärahapäivää.

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on laskettu silloin.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Kun enimmäisaika täyttyy

Enimmäismaksuajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Saat kirjallisen päätöksen ansiopäivärahaoikeuden päättymisestä viimeisen maksuilmoituksen mukana. Toimita päätös Kelaan ja TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeus (tai eläkeputki) tarkoittaa, että voit saada ansiopäivärahaa vaikka päivärahan enimmäisaika olisi jo täyttynyt. Lisäpäiviä voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan lisäpäiviltä, jos olet

Syntynyt vuonna, ja Ennen enimmäisajan täyttymistä täyttänyt
1957-1960 61 vuotta
1961-62 62 vuotta
1963 63 vuotta
1964 64 vuotta

Lisäksi sinun on täytynyt olla työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana.

Lisäpäiviä ei tarvitse erikseen hakea, vaan tutkimme sen ansiopäivärahahakemuksesi perusteella automaattisesti. Muista kuitenkin pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa siltä ajalta, kun haet ansiopäivärahaa.

Päivärahaoikeuden päätyttyä sinulla on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä. Vuosina 1950-1957 syntyneet voivat halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään eikä eläkkeeseen tehdä varhennusvähennystä.

Jos sinulle on maksettu lisäpäiviä ja aiot tämän jälkeen hakea Kelasta vanhuuseläkettä:

 • pyydä meiltä todistus maksetuista lisäpäivistä
 • ja toimita lähettämämme todistus Kelaan.

Voit pyytää todistuksen aikaisintaan silloin, kun sinulle on maksettu eläkkeen alkamista edeltävän kuun ajalta päivärahaa vähintään yhdeltä päivältä.

Työeläkeyhtiöt eivät tarvitse todistusta kassan maksamista lisäpäivistä.

Esimerkki, lisäpäivätodistuksen pyytäminen

A-kassa on maksanut sinulle ansiopäivärahan lisäpäiviä. Aiot jäädä eläkkeelle 1.4. Voit pyytää todistusta aikaisintaan silloin, kun päivärahaa on maksettu sinulle 1.3. tai sen jälkeen.

Takaisin alkuun

Milloin päiväraha lasketaan uudelleen?

Päivärahasi määritellään eli lasketaan uudelleen, kun olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä uudelleen 26 kalenteriviikon ajan 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ja edeltävästä päivärahan enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa.

Ansiopäivärahaasi ei lasketa uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy mutta uusi enimmäisaika alkaisi vuoden sisällä edellisestä päivärahan laskennasta. Päivärahan enimmäisajan laskenta alkaa kuitenkin alusta aina, kun työssäoloehto täyttyy, vaikka päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta.

Jos työssäoloehtosi täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Esimerkki, päivärahaa ei lasketa uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 20.3.2022. Edellisen kerran päivärahasi on laskettu ja omavastuuaika otettu maaliskuussa 2021. Ensimmäisen kerran päivärahaa on maksettu 29.3.2021.

Työssäoloehdon täyttymisen jälkeen uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä ilman omavastuuaikaa olisi 21.3.2022 eli vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta 29.3.2021. Päivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa oteta. Päivärahan maksamista jatketaan 21.3.2022 alkaen maaliskuussa 2021 lasketulla päivärahalla. Enimmäisaika alkaa alusta.

Esimerkki, päiväraha lasketaan uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 24.4.2022. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu 3.5.-9.5.2021, mutta päivärahaa ei ole maksettu yhdeltäkään päivältä.

Ensimmäinen työtön päivä on 25.4.2022. Päivärahaa ei kuitenkaan alettu maksaa vuonna 2021, joten päivärahan enimmäisaika ei ole alkanut. Omavastuuaika otetaan uudelleen 24.4.2022 alkaen, ja päiväraha lasketaan uudelleen.

Suojasäännöt uutta päivärahaa laskettaessa

Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen enimmäisajan ollessa kesken, päivärahan määrä on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahastasi ilman lapsikorotusta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen.

Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja työssäoloehtosi täyttyy, päivärahan suuruus ei muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole suurempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

Jos olet 57–59-vuotias ja työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä, ei päivärahan suuruus muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole parempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

Jos työssäoloehtoosi luetaan sellaista aikaa, jolloin olet 60 vuotta täytettyäsi ollut työllistymistä edistävässä palvelussa velvoitteen perusteella, ei päivärahaasi lasketa uudelleen.

Takaisin alkuun

Omavastuuaika

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajalta ei pääsääntöisesti makseta päivärahaa. Jos sinulla on hakujaksolla työtunteja osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä, omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava työtön aika.

Omavastuupäiviä voivat olla päivät maanantaista perjantaihin ja kalenteriviikkoon voi sisältyä yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuajan on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviin ei voida lukea aikaa, jolta päivärahaoikeuttakaan ei ole (esimerkiksi korvauksettoman määräajan eli karenssin ajalta).

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalla  omavastuuaika kuluu samalla, kun palvelun ajalta maksetaan päivärahaa.

Arkipyhät voidaan myös lukea omavastuuseen, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon ennen arkipyhää, eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan lomautustilanteessa arkipyhäkorvausta.

Omavastuuajan asettaminen uudelleen

Omavastuuaika asetetaan, kun täytät työssäoloehdon ja enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta uudelleen, jos täytät työssäoloehdon ja uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on otettu silloin.

Takaisin alkuun

Karenssi eli korvaukseton määräaika

Jos olet eronnut työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen, TE-toimisto asettaa korvauksettoman määräajan eli karenssin.

TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon, eikä karenssiajalta ole oikeutta päivärahaan. Poikkeuksena ovat TE-toimiston kanssa sovittavat työllistymistä edistävät palvelut, joiden ajalta päivärahaa maksetaan samanaikaisesti karenssin kanssa.

Karenssi on eri asia kuin viiden päivän omavastuuaika.

Takaisin alkuun

Sairastuminen työttömyyden aikana

Voit saada ansiopäivärahaa tiettyjen edellytysten täyttyessä sairauspäivärahan omavastuuajalta. Hae Kelasta sairauspäivärahaa, jos sairautesi kestää yli 9 päivää (lauantait mukaan lukien). Et voi saada ansiopäivärahaa, jos saat Kelasta sairaus- tai osasairauspäivärahaa tai työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.

Jos sairautesi kestää alle 9 päivää

Jos sairautesi kesti enintään 1+9 päivää (sairastumispäivä ja 9 sairauspäivää lauantait mukaan lukien), sinun ei tarvitse hakea sairauspäivärahaa Kelasta.

Ilmoita silti aina sairausaikasi ansiopäivärahahakemuksessa. Merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”sairas” siitä päivästä alkaen, kun olet sairastunut. Ilmoita sairausaikasi kesto, jos se on jo tiedossa. Voit lähettää hakemuksesi kassalle normaalin hakurytmisi mukaisesti joko 4 viikolta tai kuukaudelta.

Sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivää on maksettu

Ansiopäivärahaa ei makseta, jos olet työkyvytön tai saat etuutta täyden työttömyyden perusteella. Jos sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaikasi on täyttynyt, työkyvyttömyys jatkuu edelleen ja eläkehakemus on joko vireillä tai se on hylätty, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan.

Tarvitsemme kassaan seuraavat selvitykset, kun haet ansiopäivärahaa sairauspäivärahan enimmäisajan tultua täyteen:

 • Kelan päätös enimmäismaksuajan (300 päivää) täyttymisestä.
 • Työkyvyttömyyseläkehakemuksen on oltava vireillä tai hylätty. Ilmoita, mistä eläkelaitoksesta olet hakenut eläkettä. Ilmoita myös, jos olet valittanut tai valittamassa hylkypäätöksestä.
 • Todistus työnantajalta. Jos olet edelleen työsuhteessa, edellytetään, ettei työnantajallasi ole tarjota työkykysi mukaista työtä.
 • Kopio lääkärin sairauslomatodistuksesta. Jos olet edelleen työsuhteessa, työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain lääkärintodistuksen voimassaolon ajalta.

Tarvittaessa ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin opastamme sinua tarkemmin tilanteesi mukaan.

Takaisin alkuun

Päivärahaoikeus lakon aikana

Jos työntekosi on estynyt välittömästi tai välillisesti työtaistelutoimenpiteen (kuten lakko tai työsulku) takia ja lakolla tai työsululla pyritään vaikuttamaan työsuhteesi ehtoihin, sinulla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä.

Sen sijaan näissä tilanteissa voit hakea lakkoavustusta omasta ammattiliitostasi tai lakon julistaneesta toisesta ammattiliitosta.

Oletko lomautettu lakon aikana?

Lomautettuna ollessasi sinulla on oikeus ansiopäivärahaan lomautuspäiviltä, jos lomautusilmoitus on annettu sinulle ennen lakkovaroituksen antamista ja lakkopäivä osuu aiemmin ilmoitetulle lomautuspäivälle.

Muista tässä tapauksessa laittaa työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa. Ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta.

Jos lomautuksesi toteutetaan työviikkoa lyhentämällä, työssäolopäiville osuvilta lakkopäiviltä et voi saada ansiopäivärahaa.

Työskenteletkö osa-aikaisesti lakon aikana?

Jos työskentelet osa-aikaisesti ja saat meiltä soviteltua päivärahaa, et voi saada ansiopäivärahaa lakon ajalta.

Keskeytyikö työntekosi toisen alan työtaistelun vuoksi?

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan.

Kun lakolla ei pyritä vaikuttamaan sinun työehtoihisi mutta työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi, työnantajallasi on seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuus. Seitsemän päivän jälkeen ja työntekosi estävän lakon edelleen jatkuessa sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Muista myös tässä tapauksessa laittaa työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa. Ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta.

Takaisin alkuun

Sääestepäivät

Sääesteen sattuessa voi kassasta hakea päivärahaa tietyin edellytyksin.

Jos työ estyy pakkasen vuoksi, talonrakennus- ja metsäalalla työskentelevien on tullut sopia pakkasrajasta ennen työsuhteen aloittamista. Sääeste on talonrakennusalan tai metsäalan työehtosopimuksen mukainen tilanne, jossa

 • Työnteko on estynyt vain ja ainoastaan pakkasen takia
 • Työmaalle on ennalta asetettu tietty pakkasraja, jonka ylittyessä työtä ei tehdä
 • Työttömyysturvalain mukainen sääeste koskee vain talonrakennus- ja metsäalaa. Muilla aloilla työnantaja voi tarvittaessa lomauttaa henkilön tuta-syistä.
 • Työnantajalla ei ole työehtosopimuksen mukaan velvollisuutta maksaa ollenkaan palkkaa tai muuta vastiketta.
 • Kokonaiselta sääestepäivältä voidaan kerryttää omavastuuaikaa tai maksaa työttömyysetuutta, kun työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Päivärahaa voi tällöin hakea kassasta, jos työnantaja ei ole maksanut palkkaa tai muuta korvausta kyseisiltä päiviltä. Täytä hakemus kuitenkin aina kokonaisilta kalenteriviikoilta maanantaista sunnuntaihin.

Metsäkonealalla tai pelti- ja teollisuuseristysalalla voidaan lomauttaa työntekijä sääesteen vuoksi. Myös näiltä päiviltä voi hakea päivärahaa lomautettuna.

Jos haet sääesteen sattuessa päivärahaa ensimmäistä kertaa tai työssäoloehtosi on täyttynyt uudelleen, viiden päivän omavastuuaika asetetaan normaalisti.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä joko omaan ammattiliittoon tai A-kassan asiakaspalveluun.

Takaisin alkuun