Utkomstskyddsterminologi

A B E F G I J K L M N P S R Ä #

A

Alterneringsersättning

För tid av alterneringsledighet utbetalas en alterneringsersättning på 70 procent av medlemmens dagpenning. Vid beräkning av alterneringsersättning iakttas inte barnförhöjningar eller förhöjda förtjänstdelar.

Tillbaka till början ↑

Ansökan om fortsatt dagpenning

Med ansökan om fortsatt dagpenning avses sen ansökan som ifylls efter mottagande av den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och denna kan skickas ifall inte arbetsvillkoret uppfyllts på nytt eller det inte förflutit längre än tre månader sedan föregående ansökan. Ansökan om fortsatt dagpenning ifylls för fyra kalenderveckor eller för en kalendermånad, ifall medlemmen har månatligen jämkad inkomst.

Tillbaka till början ↑

Arbetstidsbank

I en arbetstidsbank samlas arbetstagares övertidsarbete, som kan tas ut som ledig tid eller utbetalas vid en senare tidpunkt. Ifall man utbetalar penningersättning till arbetstagaren från arbetstidsbanken inom två månader innan inledning av permittering på heltid eller under permittering hindrar ersättningen utbetalning av dagpenning för periodiseringstiden. Periodisering av penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken görs på samma sätt som periodisering av semesterersättning som utbetalats för semester som inte hållits. Ifall permitteringen genomförts i form av förkortade arbetsdagar iakttas inkomster som lyfts från arbetstidsbanken vid utbetalning av jämkad dagpenning.

Tillbaka till början ↑

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret uppfylls när medlemmen varit i förvärvsarbete minst 26 kalenderveckor under 28 månader omedelbart innan arbetslöshet. På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret då arbetstiden under en kalendervecka är minst 18 timmar och lönen enligt kollektivavtalet.

Tillbaka till början ↑

B

Barnförhöjning

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar, som mellan 1.8.–31.12.2022 är 5,61 € för ett barn, 8,23 € för två barn och totalt 10,61 € för tre eller flera barn. Barnförhöjning utbetalas för under 18-åriga barn försörjda av medlemmen.

Tillbaka till början ↑

Befrielse från medlemsavgift

Befrielse från betalning av medlemsavgift kan beviljas för tid då sökanden får arbetslöshetsdagpenning från Fpa eller av godkännbart skäl är borta från arbetsmarknaden, till exempel på grund av sjukdom eller studier. Befrielse från medlemsavgift gäller även perioder för vilka arbetslöshetskassan utbetalar inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning.

Tillbaka till början ↑

Beskattningsbeslut

Ett beskattningsbeslut är en utredning av skatteårets beskattningsbara inkomst eller bekräftad förlust. Av beskattningsbeslutet framgår inkomsterna som använts som grund för beskattning samt avdrag som gjorts på dessa. Kassan behöver ditt personliga beskattningsbeslut från senast bekräftade beskattning när du som medlem har företagsinkomst eller jordbruksinkomst.

Tillbaka till början ↑

Betalningsavi

I samband med varje utbetalning av dagpenning skickar vi en betalningsavi. Av betalningsavin framgår bland annat dagpenningens storlek, utbetalad bruttosumma, förskottsinnehållning, betalningsperiod, samt antalet ansamlade dagar i räknarna. I vår elektroniska tjänst kan du välja hur du vill att vi ska leverera betalningsavin; som textmeddelande, elektroniskt eller per post.

Tillbaka till början ↑

E

Efterskydd

En medlem i löntagarkassan som inlett företagsverksamhet på heltid kan bevara sitt medlemskap i löntagarkassan under det så kallade efterskyddet i 18 månader. En medlem som blivit arbetslös under efterskyddstiden kan få lika stor inkomstrelaterad dagpenning från löntagarkassan upp till fulla maximitiden 500 dagar. Efterskyddet upphör när medlemmen uppfyller arbetsvillkoret eller då medlemmen verkat som företagare i över 18 månader. En medlem som övergår från företagarkassan till löntagarkassan har också rätt till efterskydd med samma villkor. Företagarens efterskydd avslutas när medlemmen uppfyller löntagarens arbetsvillkor.

Tillbaka till början ↑

Ersättning motsvarande lön för uppsägningstid

Ersättning motsvarande lön för uppsägningstid är inte stabiliserad löneinkomst och kan därmed inte iakttas vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning. Under period med ersättning motsvarande lön för uppsägningstid har man inte rätt till dagpenning.

Tillbaka till början ↑

F

Frivilliga studier

Enligt 10 kapitlet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice definieras frivilliga studier som sysselsättningsfrämjande service. För tid av frivilliga studier utbetalas arbetslöshetsförmån och dagpenningdagar under servicetiden räknas till godo i maximitidräknaren.

Tillbaka till början ↑

Förhöjd förtjänstandel

Inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas förhöjd i 200 dagar under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den förhöjda förtjänstandelen är 58 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. Ifall månadslönen är större än den 95-faldiga grunddelen är förtjänstandelen för dagslönen som överskrider denna gräns 35 %. Inkomstrelaterad dagpenning med barnförhöjningar som utbetalas förhöjd är högst lika stor som dagslönen ligger till grund för dagpenningen, men i alla fall minst lika stor som grunddagpenning förhöjd med barnförhöjning.

Tillbaka till början ↑

Förkortad arbetsdag

Permittering kan ske genom att förkorta den dagliga arbetstiden, med andra ord en förkortad arbetsdag, varvid kassan utbetalar jämkad inkomstrelaterad dagpenning för kalenderveckor under vilka medlemmen gjort kortare arbetsdagar.

Tillbaka till början ↑

Förkortad arbetsvecka

Under en förkortad arbetsvecka förkortas arbetstiden med en eller flera arbetsdagar, varvid man kan få inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna.

Tillbaka till början ↑

G

Granskningsperiod för arbetsvillkor

Granskningsperioden för arbetsvillkor innebär den tid under vilken 26 veckors arbetsvillkor måste uppfyllas. Granskningsperioden är 28 månader omedelbart innan arbetslöshet, men kan av godkännbart skäl förlängas högst sju år. Godkännbara skäl är till exempel sjukdom, heltidsstudier och ett barns födsel.

Tillbaka till början ↑

I

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en elektronisk databas till vilken arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäler uppgifter om utbetalda löner, pensioner och förmåner. Även hushållsarbetsgivare ska anmäla utbetalda löner till inkomstregistret. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ansvarar för upprätthållandet av inkomstregistret.

I A-kassan använder vi uppgifter från det elektroniska inkomstregistret när vi behandlar våra medlemmars förmånsansökningar. Till exempel anmäler arbetsgivarna löntagarnas inkomstuppgifter till det nationella inkomstregistret. A-kassan använder inkomstuppgifterna för att beräkna storleken på inkomstrelaterad dagpenning.

Tillbaka till början ↑

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån som arbetslöshetskassan utbetalar till arbetslösa medlemmar som uppfyller arbetsvillkoret. Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel, en förtjänstdel och eventuella barnförhöjningar.

Tillbaka till början ↑

Intyg över tilläggsdagar

En medlem som så vill kan gå i ålderspension redan efter att ha fyllt 62 år, varvid man behöver ett intyg över utbetalade tilläggsdagar att ge pensionsbolaget. Intyget över tilläggsdagar måste du begära av arbetslöshetskassan i samband med att du ansöker om dagpenning för månaden innan pensionering. Det går inte att skriva intyget tidigare, då pensionsbolaget behöver uppgiften om tilläggsdagar för månaden före pensionering.

Tillbaka till början ↑

J

Jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning kan utbetalas till medlemmar som mottagit deltidsarbete, högst två veckor långt heltidsarbete (tillfälligt arbete) eller har inkomst för företagsverksamhet eller eget arbete som bisyssla.

Jämkad dagpennings storlek fås genom att avdra 50 procent av den arbetslösa personens löneinkomst av förvärvsinkomst från företagsverksamhet från jämkad period (ansökt period) som överskrider skyddsdelen. Skyddsdelen för en månad ansökt tid är 300 euro och 279 euro för fyra veckor ansökt tid.

Tillbaka till början ↑

K

Karens

TE-byrån kan utfärda karens ifall sökanden av dagpenning till exempel utan giltigt skäl sagt upp sig från sitt jobb eller orsakat avslutande av anställning, nekat till utbildning eller arbete eller låtit bli att komma till en träff för uppgörande eller granskning av en sysselsättningsplan.

Karensernas längd varierar mellan 7 till 60 dagar beroende på grund och TE-byrån ger ett utlåtande om karenstiden som binder arbetslöshetskassan. För karenstid har man inte rätt till dagpenning förutom under tiden för sysselsättningsfrämjande service som avtalats med TE-byrån, varvid dagpenning utbetalas samtidigt som karensen.

Tillbaka till början ↑

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning utbetalas för att ersätta rese- och underhållskostnader under tiden för sysselsättningsfrämjande service. För perioder av frivilliga studier utbetalas inte kostnadsersättning.

Kostnadsersättning kan utbetalas även för utbildning som arrangeras i utlandet. Kostnadsersättningen är en skattefri ersättning på antingen 9 eller 18 euro per dag (16,82 euro i NORD-utbildningen).

Tillbaka till början ↑

L

Lön för uppsägningstid

Lön för uppsägningstid är stabiliserad löneinkomst, som iakttas vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning. Under period med lön för uppsägningstid har man inte rätt till dagpenning.

Tillbaka till början ↑

Lönefastställelse

Lönegrunden för dagpenning bestäms på basis av stabiliserad arbetsinkomst för 26 avlönade veckor omedelbart innan arbetslöshet. Lönegrunden för dagpenning bestäms på nytt när 26 veckors arbetsvillkor uppfylls.

Ifall det förflutit mindre än ett år sedan föregående maximitid inleddes och bestämmande av dagpenningens storlek bestäms inte ny dagpenning och självrisktid tas inte ut trots uppfyllt arbetsvillkor.

Tillbaka till början ↑

Lönesubventionerat arbete

TE-byrån kan bevilja arbetstagare lönesubvention för lönekostnader till en arbetslös person, ifall den arbetssökande inte sysselsätter sig på öppna marknaden eller placerar sig i utbildning.

För lönesubventionerat arbete räknas 75 procent till godo för arbetsvillkoret. Ifall lönesubventionerat arbete arrangerats på basis av sysselsättningsskyldigheten för äldre räknas arbetsvillkoret fullt till godo även under lönesubventionerat arbete.

Tillbaka till början ↑

M

Maximal arbetstid

Utbetalning av dagpenning eller jämkad dagpenning förutsätter att arbete som utförts under ansökningsperioden (eller granskningsperioden) inte överstiger 80 procent av branschens maximiarbetstid för en heltidsanställd arbetstagare. Ifall branschen inte har ett kollektivavtal, avses med maximiarbetstid i arbetstidslagen avsedd ordinarie, 40 timmar i veckan.

Tillbaka till början ↑

Maximitid för utbetalning

Under arbetslöshetstiden utbetalas inkomstrelaterad dagpenning för fem dagar i veckan, i 300–500 dagar. Maximitiden för utbetalning påverkas av sökandens ålder och arbetshistorians längd.

Tillbaka till början ↑

Meddelande om uppsägning

Meddelande om uppsägning ges när ett tillsvidare anställningsförhållande avslutas. Av meddelande om uppsägning framgår bland annat skälet till uppsägning och anställningens slutdatum.

Tillbaka till början ↑

Medlemskapsvillkor

Medlemskapsvillkoret uppfylls när personen varit medlem av arbetslöshetskassan minst 26 föregående veckor.

Tillbaka till början ↑

N

Nollställning av dagar

Dagarna i maximitidsräknaren nollställs alltid då en medlem uppfyller 26 veckors arbetsvillkor och dagpenning bestäms på nytt.

Tillbaka till början ↑

P

Pensionssluss

Med pensionssluss avses tilläggsdagar med dagpenning, det vill säga rätt till dagpenning utöver maximitiden.

Till en person född åren 1950–1954 kan man utbetala arbetslöshetsdagpenning till slutet av den kalendermånad under vilken personen fyller 65 år. Rätt till dagpenning för tilläggsdagar uppkommer ifall medlemmen fyllt 59 år innan maximitiden har gått ut och haft pensionsgrundande arbete i minst fem år under de senaste 20 åren innan tilläggsdagarna börjar.

Till en person född åren 1955–1956 kan man utbetala arbetslöshetsdagpenning till 65 års ålder, ifall personen fyllt 60 år innan maximitiden har gått ut och haft pensionsgrundande arbete i minst fem år under de senaste 20 åren innan tilläggsdagarna börjar.

Till en person född 1957-1960 kan man utbetala arbetslöshetsdagpenning till 65 års ålder, ifall personen fyllt 61 år innan maximitiden har gått ut och haft pensionsgrundande arbete i minst fem år under de senaste 20 åren innan tilläggsdagarna börjar.

Till en person född 1961 eller därefter kan man utbetala arbetslöshetsdagpenning till 65 års ålder, ifall personen fyllt 62 år innan maximitiden har gått ut och haft pensionsgrundande arbete i minst fem år under de senaste 20 åren innan tilläggsdagarna börjar.

Tillbaka till början ↑

Periodisering

Avgångsvederlag som utbetalas vid avslutande av anställning periodiseras från och med anställningens slutdatum. Periodiseringstiden berättigar inte till arbetslöshetsförmån. Antalet periodiserade dagar fås genom att dela den utbetalade summan med kalkylerad dagslön. Till periodiseringstid räknas dagar från måndag till fredag.

Tillbaka till början ↑

Permitteringsintyg

Permitteringsintyg är ett intyg skrivet av arbetsgivaren som åtminstone anger skälet till permittering, permitteringens startdatum och längd eller dess uppskattade längd. Permitteringsintyget levereras till kassan när permitteringen inleds.

Tillbaka till början ↑

S

Semesterersättning

Semesterersättning utbetalas för semestrar som inte hållits under avslutad anställning som varat över två veckor. Ifall alla semestrar hållits under anställningen utestår ingen semesterersättning att utbetala. Semesterersättning är inte stabiliserad löneinkomst och iakttas därmed inte vid beräkning av dagpenningens storlek.

Semesterersättning periodiseras inte.

Tillbaka till början ↑

Semesterlön

Semesterlön är stabiliserad löneinkomst som utbetalas för årssemester och iakttas vid beräkning av dagpenning. Semestertid berättigar inte till dagpenning.

Tillbaka till början ↑

Semesterpenning

Med semesterpenning avses det som förr kallades semesterpremie och till sin storlek är 50 % av semesterlönen. Semesterpenning är inte stabiliserad löneinkomst och iakttas därmed inte vid beräkning av dagpenningens storlek.

Tillbaka till början ↑

Självrisktid

Innan dagpenning börjar utbetalas tar man ut självrisktid. Självrisktiden är fem arbetslöshetsdagar eller motsvarande tid och måste uppfyllas under åtta veckor i sträck. Till självrisktiden kan man räkna dagar från måndag till fredag, men inte dagar då medlemmar inte annars heller skulle ha rätt till dagpenning. Arbetssökningen bör vara aktiv vid TE-byrån även under självrisktiden. Självrisktiden iakttas vid beräkning av dagpenningens storlek.

Ifall det förflutit mindre än ett år sedan föregående självrisktid och bestämmande av dagpenning tas inte ny självrisktid trots uppfyllt arbetsvillkor. Dagpenningens storlek bestäms inte heller på nytt.

Tillbaka till början ↑

Skyddsdel

Inkomstrelaterad dagpenning har emellertid en skyddsdel på 300 euro. Inkomster på under 300 euro per månad eller 279 euro på fyra kalenderveckor påverkar inte storleken på utbetalad dagpenning.

Tillbaka till början ↑

Sysselsättningsfrämjande service

Sysselsättningsfrämjande service definieras i 10 kapitlet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Sysselsättningsfrämjande service är arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, jobbsökningsträning, försök, rehabiliterande arbetsverksamhet och karriärsträning. För tid av sysselsättningsfrämjande service utbetalas arbetslöshetsförmån och dagpenningdagar under servicetiden räknas till godo i maximitidräknaren.

Tillbaka till början ↑

R

Rätt till tilläggsdagar

Med rätt till tilläggsdagar avses rätt till dagpenning efter uppfylld maximitid.

Till en person född åren 1950–1954 kan arbetslöshetsdagpenning utbetalas till slutet av den kalendermånad han eller hon fyller 65 år. Rätt till tilläggsdagar uppkommer ifall medlemmen fyllt 59 år före maximimängden uppfyllts och varit i arbete som samlar pension i minst fem år under 20 års tid.

Till en person född åren 1955–1956 kan dagpenning utbetalas till 65 års ålder, ifall han eller hon fyllt 60 år före maximitiden uppfyllts och varit i arbete som samlar pension i minst fem år under 20 års tid.

Till en person född år 1957 eller senare kan dagpenning utbetalas till 65 års ålder, ifall han eller hon fyllt 61 år före maximitiden uppfyllts och varit i arbete som samlar pension i minst fem år under 20 års tid.

Tillbaka till början ↑

U

Utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande, som görs upp efter att sökanden anmält sig som arbetssökande hos TE-byrån. Av utlåtandet framgår bland annat sökandens rätt till dagpenning och tiden för sysselsättningsfrämjande service eller för karens. Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande är bindande för kassan.

Tillbaka till början ↑

Ä

Ändringsskattekort (för förmån)

För förskottsinnehållning av arbetslöshetsförmåner kan du begära ett ändringsskattekort för förmån av skattemyndigheten. När du levererar ditt ändringsskattekort för förmån till kassan ändrar vi förskottsinnehållsprocenten enligt skattekortet.

Tillbaka till början ↑

#

80 procents skydd

När 26 kalenderveckors arbetsvillkor uppfylls under maximitiden är den på nytt beräknade dagpenningen minst 80 procent av den tidigare dagpenningen. I denna 80 procents jämförelse iakttas inte barnförhöjning. 80 procents skydd finns inte ifall 26 kalenderveckors arbetsvillkor uppfylls först efter maximitiden.

Tillbaka till början ↑