Jag arbetar med understöd

Om du arbetar med understöd, meddela TE-byrån omedelbart. Beviljat understöd för högst två veckor behöver dock inte meddelas.

Din rätt till inkomstrelaterad dagpenning beror på om TE-byrån anser att arbetet med understöd är en huvud- eller bisyssla. TE-byrån ger ett utlåtande i ärendet till arbetslöshetskassan. 

Om arbetet med understöd enligt TE-byråns utredning är en huvudsyssla kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning. Om man konstaterar att arbetet med understöd är en bisyssla, kan du få inkomstrelaterad dagpenning oavsett understöd.  

Om du börjar arbeta med understöd medan du är arbetslös, bedömer inte TE-byrån om arbetet är en huvud- eller bisyssla under de första fyra månaderna. Under denna tid kan du få dagpenning.

TE-byrån granskar om ditt arbete med understöd är en huvud- eller bisyssla efter fyra månaders arbete. Din rätt till inkomstrelaterad dagpenning avgörs enligt utlåtandet från TE-byrån. Du kan fåtidsfristen på fyra månader (”icke-granskad tid”) på nytt om också ditt arbetsvillkor uppfylls igen.  

Understödets inverkan på din inkomstrelaterade dagpenning beror på om understödet du får är skattepliktigt eller skattefritt. Ett skattepliktigt understöd är inkomst som jämkas, då understödet minskar din inkomstrelaterade dagpenning, medan ett skattefritt understöd inte påverkar beloppet för din dagpenning. 

Meddela alltid TE-byrån så snart som möjligt när arbetet med understöd börjar och slutar samt eventuella ändringar i anknytning till det. Då påskyndar du behandlingen av din ansökan även i kassan.

Meddela oss när arbetet med understöd börjar och dess totala varaktighet, till exempel i tilläggsuppgifterna i ansökan om dagpenning. Det behöver inte meddelas i ansökan som ett anställningsförhållande eller som arbetsdagar, utan det räcker med en redogörelse i fri form i tilläggsinformationen. Skicka även en kopia av beslutet om understöd.

Arbetet med understöd räknas inte till arbetsvillkoret. Om du har lönearbete utöver understödet, räknas det till arbetsvillkoret som normalt.