Studier och sysselsättningsfrämjande service

Under arbetslöshet eller permittering kan du studera och få inkomstrelaterad dagpenning, då du avtalat om studier med TE-byrån. Alla studier under arbetslöshet måste avtalas med TE-byrån innan de inleds.

Läs mer

Studier på heltid
Studier på deltid
Korttidsstudier
Sysselsättningsfrämjande service
Skyldighet för personer under 25 år att ansöka om utbildning

Studier på heltid

Anmäl dina studier till TE-byrån. Du kan inte få dagpenning från arbetslöshetskassan om TE-byrån anser att du studerar på heltid.

Du kan däremot ansöka om dagpenning om du deltar i en tjänst som främjar din sysselsättning eller om du studerar på deltid under din arbetslöshet. Du kan höra dig för hos FPA om andra förmåner under studietiden och på TE-byråns webbplats hittar du mera information om studier under arbetslöshetstiden.

Tillbaka till början

Studier på deltid

Under studier på deltid kan du ansöka om dagpenning eftersom de inte hindrar dig från att ta emot heltidsarbete. TE-byrån gör en bedömning av om studierna är på deltid och ger ett utlåtande om dem. Ta kontakt med TE-byrån i god tid innan studierna inleds.

Om du studerar på deltid ska du anteckna “arbetslös” i den dagsspecifika utredningen också för de dagar då du studerar. Medan du studerar på deltid har du inte rätt till förhöjd dagpenning eller kostnadsersättning.

Tillbaka till början

Korttidsstudier

Du kan studera och få dagpenning i sex månader om du är minst 25 år och studierna ger yrkeskunskaper eller stöder din företagsverksamhet. Om dina studier däremot har avbrutits tidigare och det har gått minst ett år sedan du avbröt dem kan du ansöka om dagpenning i ett halvt års tid för att slutföra dina studier.

Under korttidsstudier är du dock fortfarande skyldig att söka och ta emot arbete samt delta i sysselsättningsfrämjande tjänster, om de erbjuds dig.

TE-byrån ger ett utlåtande om korttidsstudier. Ta kontakt med TE-byrån i god tid innan studierna inleds.

Tillbaka till början

Sysselsättningsfrämjande service

Under tiden för med TE-byrån avtalad sysselsättningsfrämjande service utbetalas inkomstrelaterad dagpenning och utbetalade dagpenningdagar räknas till godo i maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning. Under tiden för sysselsättningsfrämjande service utbetalas utöver dagpenning kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader.

Sysselsättningsfrämjande service är:

  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier
  • jobbsökarträning
  • arbetsprövning
  • karriärträning

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service kan du få dagpenning trots att du som arbetslös inte vore berättigad till denna på grund av självrisktid eller arbetskraftspolitisk ersättningsfri tid eller karens. Övriga begränsningar för utbetalning av dagpenning gäller även under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Förhöjd dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande service

Ifall kriterierna uppfylls kan vi under tiden för sysselsättningsfrämjande service utbetala förhöjd dagpenning för högst 200 dagar. Vi kan även utbetala förhöjd förtjänstdel för tid mellan i sysselsättningsplanen nämnda tider för sysselsättningsfrämjande service, ifall tiden mellan tjänsterna är högst sju kalenderdagar.

När arbetsvillkoret uppfylls på nytt kan vi även påbörja utbetalning av förhöjd förtjänstandel under tiden för sysselsättningsfrämjande service från början.

Den förhöjda förtjänstdelens andel är 55 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. Ifall din månadslön överstiger 3 393,40 euro är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent för delen som överskrider denna gräns. Inkomstrelaterad dagpenning som betalats förhöjd med barnförhöjningar kan vara högst lika stor som dagslönen som ligger till grund för dagpenningen och dock minst lika stor som grunddagpenning förhöjd med barnförhöjning.

Kostnadsersättning

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service betalar vi kostnadsersättning för att täcka rese- och underhållskostnader. Kostnadsersättningen är nio euro per dag och skattefri inkomst. Kostnadsersättning utbetalas för deltagardagar i sysselsättningsfrämjande service, för högst fem dagar i veckan.

Kostnadsersättning utbetalas inte för semesterperioder eller frånvarodagar under utbildningsperioden. För tid av frivilliga studier utbetalas inte kostnadsersättning.

Du kan få förhöjd kostnadsersättning på 18 euro per dag ifall din utbildningsplats är utanför arbetsområdet. Förhöjd kostnadsersättning utbetalas även ifall din utbildningsplats är utanför hemkommunen och du har kostnader för logi.

För tid av utbildning som arrangeras i utlandet utbetalas kostnadsersättning för utlandet, som är hälften av dagpenningen för en statlig tjänstemans tjänsteresa i landet i fråga. För deltagare i Stiftelsen Utbildning Nordkalottens NORD-utbildning utbetalas kostnadsersättning på 16,82 euro per dag.

Arbetsvillkorets uppfyllelse under tiden för arbetskraftsutbildning och frivilliga studier

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under tiden för arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier beräknas inte dagpenningens storlek på nytt. Maximitiden för dagpenning påbörjas inte heller på nytt. Ifall din maximitid uppfylls under utbildning upphör rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Hos Fpa kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd till slutet av utbildningen.

Efter utbildningen kan du igen få inkomstrelaterad dagpenning på basis av arbetslöshet, ifall ditt arbetsvillkor uppfyllts. Härmed börjar maximitiden för utbetalning av dagpenning från början, dagpenningens storlek beräknas på nytt och du tar en ny själriskperiod på fem dagar.

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service

Under tiden för arbetskraftsutbildning och frivilliga studier utbetalas dagpenning även för frånvarodagar. För frånvarodagar under övriga tjänster utbetalas inte dagpenning, ifall inte frånvaron beror på en arbetsintervju, arbetsoförmåga eller ett under tioårigt barns sjukdom som varar högst fyra dagar. Under tiden för arbetskraftspolitisk utbildning och frivilliga studier utbetalas kostnadsersättning och förhöjd förtjänstandel även för tjänstens frånvarodagar, med undantag för semestertid. Under tiden för övriga tjänster betalas ingen kostnadsersättning. Anmäl frånvarodagar i din ansökan om dagpenning.

Ansökan om dagpenning för tid av sysselsättningsfrämjande service

Dagpenning för tiden av tjänster ansöks i perioder av fyra kalenderveckor.

Ange namnet på tjänster du deltagit i under deltagardatum i ansökan om dagpenning. Ange inte timuppgifter. Sätt även ut utbildningens semesterdatum och frånvarodagar. Anmäl frånvaroorsak i ansökan Ifall din frånvaro beror på arbetsintervju, arbetsoförmåga eller under tioårigt barns sjukdom.

Förhöjd dagpenning eller kostnadsersättning behöver inte ansökas separat.

Tillbaka till början

Skyldighet för personer under 25 år att ansöka om utbildning som leder till examen

En ung person som inte har någon utbildning kan inte få arbetslöshetsförmåner, om hen inte har ansökt om deltagande i studier som inleds följande höst.

En studieplats ska sökas, om personen inte efter grundskolan sökt till en utbildning som ger yrkesfärdigheter. Dessutom kan en vägran att delta i eller avbrytande av studier leda till att personen går miste om en arbetslöshetsförmån.

Detta gäller också situationer där en person under 25 år hade uppfyllt arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Däremot kan dagpenning utbetalas för en period då personen deltar i sysselsättningsfrämjande service, till exempel arbetskraftsutbildning eller arbetsprövning. Den sysselsättningsfrämjande servicen ersätter dock inte ansökningsskyldigheten.

Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan, men den ska leda till en examen. Med andra ord räcker det inte att ansöka om en studieplats i en förberedande yrkesutbildning eller handledande utbildning.

Skyldigheten att ansöka om en utbildning kan genom en sysselsättningsplan som uppgörs tillsammans med TE-byrån ersättas med andra åtgärder, om orsaken är exempelvis hälsotillståndet eller inlärningssvårigheter.

En ung person får inte rätt till arbetslöshetsförmåner innan hen fyllt 25 år, har avlagt en examen eller deltar i exempelvis sysselsättningsfrämjande service minst 21 kalenderveckor.

Kom således ihåg att redan under din anställning ansöka om minst två studieplatser i utbildning som börjar på hösten, om du ännu inte har fyllt 25 år, inte har avlagt en examen efter grundskolan eller gymnasiet och har exempelvis en visstidsanställning.

Information om vårens gemensamma ansökan och studiealternativ finns i Studieinfo.

Hos TE-byråns utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 702, kan du begära närmare information om skyldigheten att ansöka om utbildning eller studieplatser som eventuellt fortfarande kan ansökas, om du är osäker på vad som gäller i din situation. Kontrollera också om det finns svar på dina frågor på TE-byråns webbplats.

Tillbaka till början