Hur påverkar företagande min dagpenning?

Meddela TE-byrån eller arbetslöshetskassan ifall du som arbetslös fortsätter din tidigare företagsverksamhet. TE-byrån avgör huruvida det är fråga om företagsverksamhet på heltid eller som bisyssla. Du är inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning för företagsverksamhet på heltid som varar men än två veckor.

Ifall du som arbetslös inleder ny företagsverksamhet granskas dess natur av heltids- eller bisyssla inte under fyra månader efter att företagsverksamheten inletts. Under denna tid av företagsverksamhet kan du få jämkad dagpenning, för vilken inkomster för företagsverksamhet iakttagits. Ifall din företagsverksamhet fortsätter efter fyra månader bedömer TE-byrån dess natur av heltids- eller bisyssla. Ifall din företagsverksamhet härmed konstateras vara en heltidssyssla har du inte rätt till dagpenning efter detta. För period av företagsverksamhet som bisyssla kan dagpenning fortfarande utbetalas.

Läs mer

Företagande som bisyssla
Företagare som huvudsyssla
Lättföretagare
Företagares familjemedlem
Är jag företagare?
Efterskydd för anställda
Företagarens efterskydd

Företagande som bisyssla

Ifall din företagsverksamhet är en bisyssla eller varar under två veckor iakttas företagsverksamhetens förvärvsinkomster vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om att ansöka jämkad dagpenning här.

Under en period med företagsverksamhet som bisyssla kan du tillhöra löntagarkassan och även räkna till godo löntagarens arbetsvillkor för övrigt löntagararbete.

Tillbaka till början ↑

Företagare som huvudsyssla

Ifall du blivit företagare på heltid är du inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning under tiden för företagsverksamhet. Ifall du vill försäkra dig mot arbetslöshet lönar det sig att fundera på att gå med till exempel i Företagarkassan. Företagare på heltid kan inte ansluta sig till medlem i en löntagarkassa.

Du kan bevara ditt medlemskap i arbetslöshetskassan under den så kallade efterskyddstiden, i 18 månader. Du kan även ansluta dig till företagarkassan och bevara rätten till dagpenning enligt det arbetsvillkor du fått till godo under din tid som löntagare. Efterskyddet upphör när företagarens arbetsvillkor uppfylls eller du har verkat som företagare i över 18 månader. Företagarens arbetsvillkor räknas inte till godo i löntagarkassan.

Ifall du är på väg att övergå från företagare till löntagare kan du få företagardagpenning för arbetslöshetstiden. Företagarens efterskydd upphör när du uppfyller löntagarens arbetsvillkor. Under efterskyddstiden kan du tillhöra företagar- eller löntagarkassan, men löntagarens arbetsvillkor räknas inte till godo i företagarkassan.

Tillbaka till början ↑

Lättföretagare

Med lättföretagare avses en person som arbetar självständigt genom ett företag som tillhandahåller faktureringstjänster eller en motsvarande enhet. Många kooperativ är sådana enheter.

Om du arbetar via ett faktureringsföretag är nyckeln till ditt utkomstskydd för arbetslösa om du arbetar som anställd eller som företagare.

Som anställd kan du arbeta till exempel när det fakturerande företaget är din arbetsgivare, dvs. du är anställd av det företaget och till exempel sköter fakturering eller löner. Dessutom kan du vara anställd när ett företag skaffar uppdrag åt dig och verkar inom ett väldefinierat område med flera anställda inom samma område.

Du är företagare eller egenföretagare när enheten (t.ex. faktureringsföretaget) inte är din arbetsgivare och enheten själv faktiskt inte bedriver just den verksamhet som du gör för att försörja dig. Enheten övervakar eller styr inte ditt arbete, utan förmedlar bara arbetet, marknadsför din arbetsprestation och/eller tar hand om din arbetsredovisning, fakturering och löneutbetalning.

Med tanke på utkomstskyddet för arbetslösa kan du betraktas som företagare i följande fall:

  • om företaget inte agerar i en arbetsgivarposition gentemot dig, gör ett arbetsavtal med företaget dig inte nödvändigtvis till en anställd
  • även om du inte har FO-nummer eller inte har grundat ett företag.

Vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning justeras lättföretagarens lön på samma sätt som förvärvsinkomsten från deltidsarbete. Faktureringsavgiften och övriga kostnader för faktureringstjänsten dras av från avgiften på samma sätt som för andra företagare. Av denna anledning måste ett provisionsutdrag lämnas in till kassan, med uppgift om bland annat faktureringsavgiften.

Observera att arbete som utförs som lättföretagare inte hänför sig till 26-veckors arbetsvillkor för en arbetstagare som får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.
Om du huvudsakligen jobbar som lättföretagare ska du ta reda på din företagarpension (FöPL). I så fall kan du eventuellt överföra ditt medlemskap till en företagarkassa.

Tillbaka till början ↑

Företagares familjemedlem

En företagares familjemedlem som inte själv äger något av företaget kan försäkra sig i löntagarkassa för arbetslöshet. Familjemedlem som arbetar i ett familjeföretag inte mera anses vara en företagare enbart på grund av hans/hennes arbete i familjeföretag.

Dock inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas till en familjemedlem endast om han/hon har arbetat i ett familjeföretag och har uppfyllt 52 veckors arbetsvillkor under sin medlemskapstid i lönetagarkassa från och med 1.7.2019. Arbete som utförs för en annan arbetsgivare uppfyller arbetsvillkoret efter 26 veckors arbete. Arbete i familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

Dessutom har familjemedlemmen inte fått äga någon andel av företaget under de senaste 12 månader.

Tillbaka till början ↑

Är jag företagare?

Förvärvsarbete som inte gjorts som löntagare i ett anställnings- eller tjänsteförhållande ses som företagsverksamhet i arbetslöshetsskyddet. Företagsverksamhet kan ske till exempel genom att vara enskild näringsidkare, jord- eller skogsbruk, via ett faktureringsandelslag eller genom att fakturera arvode för beställningar.

I arbetslöshetsskyddet kan du ses som företagare ifall du har FöPL- eller LFÖPL-försäkring och

  • du förvärvsarbetar som yrkesutövare, bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman för ett kommanditbolag eller
  • ensam äger över 30 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar (eller din familj) äger över 50 % av ett företag där du arbetar i ledande ställning

Du anses också vara företagare när du hör inom ramen för lagen om pension för arbetstagare (ArPL), ifall

  • du verkar i ledande ställning i ett aktiebolag där du ensam äger över 15 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar (eller din familj) äger över 30 % av bolaget
  • du arbetar i ett aktiebolag som du ensam eller med din familj äger minst 50 % av

Företagarens familjemedlemmar är äkta make/maka eller sambo som bor i samma hushåll, barn och barnbarn samt egna föräldrar samt far- och morföräldrar. I ledande ställning är bolagets verkställande direktör och styrelsemedlem.

Tillbaka till början ↑

Efterskydd för anställda

När du startar en företagsverksamhet på heltid kan du försäkra dig i en löntagarkassa, dvs. hos oss för en period på högst 18 månaders efterskydd.

Efterskyddsperioden börjar från det datum du blir företagare på heltid. Om din företagsverksamhet upphör under den 18 månader långa efterskyddsperioden, har du rätt att få dagpenning från oss på basis av din löneinkomst före företagandet.

Du får ingen dagpenning från oss om verksamheten upphör efter en 18 månader lång efterskyddsperiod.

När du blir företagare på heltid bör du bli medlem i företagarnas arbetslöshetskassa senast tre månader efter det att din näringsverksamhet inletts för att trygga din rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning vid eventuell arbetslöshet.

Företagarens arbetsvillkor (15 månader) intjänas endast som medlem i företagarkassan.

Om du blir arbetslös innan du har uppfyllt företagarens 15-månaders arbetsvillkor har du rätt till den arbetslöshetsdagpenning som du skulle få om du fortfarande var vår medlem i löntagarkassan. En förutsättning för detta är att du gick med i en företagarkassa inom en månad efter att du lämnade löntagarkassan. Dagpenningen beviljas och utbetalas av företagarkassan.

Tillbaka till början ↑

Företagarens efterskydd

Se till att du har försäkrat dig i rätt kassa som passar din situation, så att det inte blir några avbrott i inkomstskyddet. Som företagare ska du försäkra dig i en företagarkassa och som löntagare i en löntagarkassa, till exempel vår A-kassa.

Även om det finns vissa övergångsperioder i lagen för att byta kassa, lönar det sig alltid att byta kassa så snart din situation förändras, så att du kan bevara ditt inkomstskydd utan avbrott. Om du övergår till avlönat arbete bör du genast byta till en löntagarkassa och tillbaka till en företagarkassa igen, om du senare återgår till företagsverksamhet.

När du byter från företagare till löntagare kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshet på basis av det arbetsvillkor som uppfyllts som företagare, om löntagarens arbetsvillkor ännu inte har uppfyllts. I början av ditt anställningsförhållande kan du förbli medlem i en företagarkassa eller övergå till en löntagarkassa. Observera dock att en löntagares arbetsvillkor inte intjänas i företagarkassan.

Tillbaka till början ↑