Är du på väg att bli arbetslös?

Om du har blivit arbetslös kan du läsa de korta instruktionerna nedan. Du hittar mer information efter de korta instruktionerna.

1. Anmäl dig till Arbets- och näringsbyrån senast under den första arbetslöshetsdagen

Du kan anmäla dig till TE-byrån redan tidigare. Arbetssökningen gäller från anmälningsdatumet. Med hjälp av dina nätbankskoder kan du inleda din arbetssökning i TE-tjänsternas elektroniska tjänst.

Arbetssökningen bör hållas i kraft på ett sätt som avtalas med TE-byrån.

2. Fyll i ansökan om dagpenning för arbetslöshetskassan

Ansökan måste ifyllas noggrant och sluta på en söndag. Fyll i din ansökan via E-tjänsten.

3. Kontrollera att du har alla behövliga bilagor för ansökan om dagpenning

När din anställning upphör ska du skicka kassan ditt uppsägningsbrev och arbetsintyg som bilagor. Vi får löneinformation direkt från Inkomstregistret, men om vi behöver mera information om ditt lön, vi ska kontakta dig.

Ifall du får socialförmåner ska du även leverera beslut på dessa till kassan. Läs mer om vilka bilagor som behövs för ansökan om dagpenning här.

4. Skicka ansökan om dagpenning med bilagor efter avslutad ansökningsperiod

Du kan skicka din ansökan med bilagor antingen via E-tjänsten eller per post till adressen Öppna arbetslöshetskassan, PB 116, 00531 Helsingfors.

5. Leverera eventuella begärda tilläggsutredningar och bilagor som fattas

Kom ihåg att meddela oss om förändringar som påverkar rätten till dagpenning och om ändrade person- och kontaktuppgifter. Läs mer om att anmäla ändringar här.

Läs mer

Bilagor till ansökan
Uppsägningstid
Söckenhelger
Medlemsavgift
Ändringar som påverkar dagpenningen
Anmälan av ändringar
Beslut och utbetalning av dagpenning

Bilagor till ansökan

Bifoga behövliga uppgifter för behandling av ansökan. Meddela oss omedelbart om ändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning. Bilagorna, såsom till exempel löneintyg, skattekort eller läkarintyg behöver inte vara i original, kopior räcker. Det är lätt att skicka bilagor till kassan via E-tjänsten.

Skicka som bilaga till din första ansökan

Meddelande om uppsägning

Ifall din tillsvidareanställning upphört ska du leverera kassan en kopia av meddelandet om uppsägning.

Vid behov

Löneintyg

Vi får löneinformation direkt från Inkomstregistret, men om vi behöver mera information om ditt lön, vi ska kontakta dig.

Socialförmåner

Ifall du får socialförmåner som påverkar dagpenningens storlek bör du leverera beslutet om förmånen som bilaga till ansökan. Kom även ihåg att meddela om förändringar i förmånens storlek.

Skattekort

Vi får information om löneskattekort direkt från skattemyndigheten. Vi rekommenderar emellertid att ansöka om ändringsskattekort för utbetalning av förmån, varvid förskottsinnehållning avdras enligt dess uppgifter. Vid användning av löneskattekort är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %.

Gå till Skatteförvaltningens MinSkatt -service för att få ändringsskatterkort för utbetalning av förmån.

Företagsverksamhet

Ifall du har företagsverksamhet ska du bifoga ditt eget skattebeslut från senaste fastställda beskattning. Skattekortets utredningsdel behövs ifall du är delägare i ett aktiebolag eller andelslag eller bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Dödsbodelägare ska utöver sitt eget beskattningsbeslut leverera även dödsboets beskattningsbeslut.

Barnförhöjning

Vi får information om under 18-åriga barn från befolkningsdatasystemet. Ange ändå dina försörjda barns födelsedatum i ansökan om dagpenning för utbetalning av barnförhöjning. Anmäl även födelsedatum för din makes eller makas övriga barn som bor i samma hushåll.

Tillbaka till början

Uppsägningstid

Ifall du får lön för uppsägningstid, motsvarande ersättning eller övrig ekonomisk fördel med anknytning till avslutad anställning av arbetsgivaren har du inte rätt till dagpenning.

Övrig ekonomisk fördel som erhållits av arbetsgivaren vid avslutad anställning, till exempel ett så kallat gyllene handslag eller ett avgångsvederlag, periodiseras från och med anställningens slut.

Ekonomisk fördel periodiseras på basis av jobbets kalkylerade dagslön. Dagslönen beräknas på samma sätt som dagslönen som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning, men utan avdrag för arbetspensionens, arbetslöshetsförsäkringens och sjukförsäkringens dagpenningsavgift (4,29 % år 2022). Som ekonomisk fördel betalad summa delas med kalkylerad dagslön och det härmed erhållna talet utgör antalet periodiseringsdagar. Beräknandet av periodiseringsdagar börjar från att anställningen upphör och till tiden räknas fem dagar i veckan från måndag till fredag.

Exempel

Din månadslön har varit 3 000 €, så din genomsnittliga dagslön är 139,53 € (3 000 €/21,5 arbetsdagar). När anställningen avslutas får du en summa motsvarande tre månaders lön, 9 000 €.

Ekonomisk fördel 9 000 €/dagslön 139,53 € = 64 dagar (avrundning neråt till hela dagar).

Periodiseringstiden fortsätter fem dagar i veckan från och med avslutad anställning. Anställningen avslutas 30.4.2018, så periodiseringen fortsätter till och med 27.7.2018.

Tillbaka till början

Söckenhelger

Arbetslöshetsdagar kan betalas för söckenhelger om du är helt arbetslös. När du är helt arbetslös anteckna alltid arbetslös också under söckenhelger.

Tillbaka till början

Medlemsavgift

Ifall du ansöker om en förmån från arbetslöshetskassan bör medlemsavgiften vara i sin ordning till början av arbetslösheten. Betala medlemsavgiften inom sex månader efter början av den anställningstid som medlemsavgiften berör. Ifall du inte har betalat medlemsavgiften kan denna avdras vid utbetalning av förmån beviljad av kassan.

Läs mer om medlemsavgift här.

Tillbaka till början

Ändringar som påverkar dagpenningen

Hemvårdsstöd

När hemvårdsstöd inleds ska du skicka oss beslutet om hemvårdsstöd. Ifall din make eller maka får hemvårdsstöd ska du ange detaljerad information om din makes eller makas eventuella arbete och studier samt om vem som sköter barnet.

Meddela även om ändringar i hemvårdsstödet eller ifall stödet upphör.

Företagsinkomst och inkomst för lantbruk som bisyssla

För att granska företagsinkomst och inkomst för lantbruk som bisyssla behöver vi ditt senaste personliga beskattningsbeslut. Vi behöver även skattekortets utredningsdel, ifall du är delägare i ett aktiebolag eller andelslag eller bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Ifall du är dödsbodelägare ska du leverera både ditt eget beskattningsbeslut och dödsboets senast bekräftade beskattningsbeslut.

Delinvalidpension

Meddela oss om beviljande av delinvalidpension genom att skicka oss beslutet antingen via vår elektroniska tjänst eller per post.

Partiell förtida ålderspension (från och med 1.2.2017) påverkar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Ett nytt beslut (på grund av indexgranskning) om pensionens storlek måste skickas till kassan årligen.

Avslutande av arbetslöshet

Meddela oss om att du slutar ansöka dagpenning på blanketten.

Mottagande av över två veckor långt heltidsarbete måste anmälas till TE-byrån. Ange arbetets inledande även i din sista ansökan om dagpenning.

Ifall du börjar få ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning bör du anmäla detta till kassan senast i samband med din sista ansökan om dagpenning.

Ifall du vill kan du bli ålderspensionär redan i 62 års ålder ifall du erhållit dagpenning för tilläggsdagar. Du behöver ett intyg från kassan över utbetalade tilläggsdagar att ge till pensionsbolaget. Begär intyget när du ansöker om dagpenning för månaden innan pensionering. Det går inte att skriva intyget tidigare, då pensionsbolaget behöver uppgiften om tilläggsdagar under månaden före pensionering.

Sjukledighet

Ansök sjukdagpenning hos FPA när du är sjuk i över tio dagar. Anmäl sitt insjuknande i ansökan och leverera beslutet om sjukdagpenning som bilaga.

Sjukdagpenningens självrisktid är dagen för insjuknande och därpå följande nio dagar (medräknat lördagar). Ifall du inom 30 dagar drabbas av en olycka eller samma sjukdom är självrisktiden en dag. Vi kan utbetala inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid, ifall du fått arbetslöshetsförmån omedelbart innan du insjuknat.

Avslutat jobb

Anmäl avslutad eller ändrad anställning (till exempel ändring till deltid) i ansökan.

Anmäl avslutad anställning även till TE-byrån.

Inledning av deltidsarbete

Ifall ditt heltidsarbete på arbetsgivarens initiativ ändras till ett deltidsarbete ska du skicka oss en kopia av ditt arbetsavtal och löneintyg fram till anställningens slut.

Tillbaka till början

Anmälan av ändringar

Meddela oss genast om ändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning eller utbetalning av dagpenning. Håll även dina egna uppgifter uppdaterade för behandling av ansökan. Ändringar kan anmälas via E-tjänsten eller post. Vissa uppgifter kan även anmälas genom att ringa vårt servicenummer.

Ändring av medlemskapsuppgifter

Kontonummer

Ett ändrat kontonummer bör alltid meddelas skriftligen. Du kan skriva ditt nya kontonummer i ansökan eller skicka det skriftligen per post. Förändringar av kontonummer kan inte meddelas i telefon.

Uppgifter om barn

Meddela oss födelsedatum för dina under 18-åriga försörjda barn för vilka du ansöker om barnförhöjning. Retroaktivt betalas barnförhöjningar för högst tre månader.

Du har rätt till barnförhöjning för din makes/makas/sambos under 18-åriga barn som bor i samma hushåll från och med inflyttningsdagen. Ifall barnet flyttar bort måste detta meddelas omedelbart. För eget försörjt barn bibehålls rätt till barnförhöjning tills barnet fyller 18 år.

Kontaktuppgifter

Adressändring eller ändrat telefonnummer kan du anmäla till kassan via E-tjänsten, genom att ange uppgifterna under ”Tilläggsuppgifter” i fortsatt ansökan eller genom att ringa vårt servicenummer.

Tillbaka till början

Beslut och utbetalning av dagpenning

Du får ett skriftligt beslut när din första ansökan behandlats. I beslutet meddelas vanligen om påbörjad rätt till dagpenning, dagpenningens storlek och självrisktid. Du får även en betalningsmeddelande med information om betalningens storlek och betalningsdag. Du kan välja leveranssätt för betalningsmeddelandet i vår E-tjänsten, du kan till exempel få avin som textmeddelande.

Behandlingsstatus för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning kan du kontrollera här.

Tillbaka till början