Arbete och arbetssökning i utlandet

Ifall du är på väg att jobba utomlands, kontakta oss för att utreda hur du behåller rätten till utkomstskydd för arbetslösa. Vi ger även råd i frågor kring kassans medlemskap. Ifall du tänker resa för att söka jobb i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kontakta i första hand TE-byrån för att utreda förutsättningarna för fortsatt rätt till dagpenning.

Läs mer

Arbete i EU-/EES-land och Schweiz
Arbete i Norden
Gränsarbetare
Definition av boningsplats
Arbete utanför EU-området
Utsänd arbetstagare
Arbetssökning på EU-området

Arbete i EU-/EES-land och Schweiz

Försäkra dig själv mot arbetslöshet i arbetslandet, då du i regel lyder inom ramen för arbetslandets utkomstskydd. När du rör dig från ett EU-/EES-land till ett annat kan du flytta försäkringsperioder med dig själv. Huruvida du bor i arbetslandet har ingen betydelse för försäkringens del.

I EU-/EES-land är du försäkrad mot arbetslöshet på basis av arbete. Sverige och Danmark har samma slags arbetslöshetskassasystem som Finland. I dessa länder måste du ansluta dig till den lokala arbetslöshetskassan för att försäkra dig själv mot arbetslöshet.

Ifall din anställning avslutas och du blir arbetslös lyder du under ditt hemvistlands utkomstskydd. Som hemvistland ses oftast den stat där du bor stadigvarande. En förutsättning för att få utkomststöd är att du finns till förfogande för arbetsmarknaden i landet där du ansöker om arbetslöshetsförmån. Ifall du återvänder till Finland efter avslutat arbete kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan som arbetslös. Anslutningen bör ske inom en månad från att din arbetslöshetsförsäkring upphör att gälla i ett annat EU-/EES-land.

Arbete som görs på EU-/EES-området kan med vissa förutsättningar iakttas i Finlands arbetsvillkor. Du kan hämta med dig arbets- och försäkringsperioder till Finland med blanketten U1. Blanketten U1 är EU-/EES-ländernas interna blankett för överföring av arbets- och försäkringsperioder från ett land till ett annat.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbets- och medlemskapsvillkoret. Vid behov kan anställning i ett annat EU-/EES-land iakttas vid granskning av dessa villkor.

Då det i vissa arbetsländer kan ta länge att få en U1-blankett lönar det sig att begära blanketten av arbetslandets myndigheter genast när du är på väg att återvända till Finland. Du behöver blanketten redan när du ansluter dig till Industrins arbetslöshetskassa och vi kan inte behandla din medlems- eller dagpenningansökan före du levererat U1-blanketten. På motsvarande sätt kan du begära en U1-blankett av oss ifall du behöver denna i ett annat EU-/EES-land.

Kom ihåg att förvara alla dokument beträffande anställningen.

Tillbaka till början

Arbete i Norden

Sverige och Danmark har likadant arbetslöshetskassasystem som Finland. Arbete du gjort i dessa länder kan beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ifall du varit medlem av arbetslöshetskassan i landet i fråga

Arbetslöshetskassor i Sverige

Arbetslöshetskassor i Danmark

I Norge och på Island är du försäkrad mot arbetslöshet på basis av anställning. I dessa länder behöver du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan för att arbetet ska kunna iakttas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Kontrollera alltid kraven för utkomstöd hos landets myndigheter före du börjar jobba.

Efter att du slutat jobba i ett annat nordiskt land kan du ansluta dig till Industrins arbetslöshetskassa fast du skulle vara arbetslös. Anslutningen bör ske inom en månad efter att arbetslöshetsförsäkringen upphört att gälla i föregående land. För nordiska återflyttare är anslutningstiden åtta veckor. I Sverige och Danmark avslutas arbetslöshetsförsäkringen då det försäkringspliktiga arbetet avslutas.

Arbete som utförs i ett nordiskt land kan iakttas i Finlands arbetsvillkor när du levererar U1-blanketten till kassan. Din ansökan kan inte slutbehandlas innan du levererar blanketten. Dagpenning måste ansökas inom tre månader.

Därtill kan arbetet iakttas i Finland arbetsvillkor när du efter återvändandet arbetat minst fyra kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret i Finland (gäller inte återflyttare från Norden). Tid i arbete krävs inte ifall du bott i Finland medan du jobbat.

Du är en nordisk återflyttare ifall du under de senaste fem åren bott i ett annat nordiskt land och arbetat eller fått grunddagpenning från Finland.

  • Som återflyttare kan du ansluta dig till Industrins arbetslöshetskassa inom åtta veckor efter att din arbetslöshetsförsäkring avslutats i det föregående landet.
  • När du är återflyttare krävs inte fyra veckors arbete i Finland innan arbete du utfört i ett annat nordiskt land kan iakttas i Finlands arbetsvillkor. En återflyttares dagpenning beräknas enligt senaste arbetsinkomster från Finland.

Tillbaka till början

Gränsarbetare

Ifall du bor i Finland och jobbar i en annan stat men besöker boningsstat minst en gång är du gränsarbetare och därmed försäkrad vid utkomstskyddssystemet eller arbetslöshetskassan i landet där du jobbar.

Ifall du permitteras eller är partiellt arbetslös ska du söka dagpenning i landet där du jobbar. Ifall du blir helt arbetslös ska du söka dagpenning i ditt boningsland.

Tillbaka till början

Definition av boningsplats

Du anses bo i Finland ifall du är bofast i Finland, trots att du jobbar i ett annat EU-/EES-land. Ifall du bor i ett annat EU-/EES-land ses det som din fasta boningsplats fast du skulle jobba i Finland.

Vid definition av boningsplats granskas bland annat vad din fasta adress är, hur ofta du besöker boningslandet och var din familj bor. Därtill granskas vilken slags anställning du har. Definitionen av boningsplats granskas alltid från fall till fall i samband med ansökan om dagpenning. Arbetslöshetskassan kan inte ge ett beslut om boningsplats i förväg.

Tillbaka till början

Arbete utanför EU-området

Arbete som görs utanför EU-området (EU/EES-länder och Schweiz) kan inte iakttas i dagpenningens arbetsvillkor och förlänger inte arbetsvillkorets granskningsperiod. Detta kräver att du hela tiden arbetat tillräckligt eller av godkännbart skäl varit borta från arbetsmarknaden under tiden du vistats i det andra landet. Arbete som gjorts i det andra landet bör vara sådant att det skulle iakttas i Finlands arbetsvillkor ifall det vore gjort i Finland.

Ifall du utan godkännbart skäl är borta från arbetsmarknaden i över sex månader mister du tidigare tillgodoräknat arbetsvillkor och är inte berättigad till dagpenning.

Tillbaka till början

Utsänd arbetstagare

Ifall din arbetsgivare skickar dig till ett annat land för att jobba och försäkringsavgifterna som avdras från lönen fortfarande betalas till Finland är du en utsänd arbetstagare. Du måste omfattas av Finlands socialskydd under hela anställningen.

Medlemskapet i Industrins arbetslöshetskassa måste också vara i kraft under hela anställningen. Då lönens försäkringsavgifter betalas till Finland kan arbetet jämföras med arbete gjort i Finland och därför bör medlemskapet i arbetslöshetskassan förbli i Finland.

Beslut om att höra till Finlands socialskydd måste ansökas i förväg, före flytt till arbetslandet. Beslut i frågan ges av Pensionsskyddscentralen eller Fpa. Ifall du är på väg till ett land som Finland har ett socialskyddsavtal med (till exempel EU-området, Australien, Chile, Kanada och USA) ska du ansöka om beslut från Pensionsskyddscentralen. Ifall Finland inte har ett socialskyddsavtal med landet (till exempel Ryssland eller Kina) ska du ansöka om beslut från Fpa.

Ifall din anställning avslutas och du blir arbetslös beräknas dagpenningens storlek på basis av försäkringslön som utbetalats till dig. Försäkringslön är den lön från vilken arbetsgivaren betalat lagstadgade försäkringsavgifter till Finland. Försäkringslönen kan skilja sig från lönen som utbetalats till dig i utlandet, så det lönar sig alltid att kontrollera vilken storleks lön arbetsgivaren anmält som grund för försäkringsavgifterna.

Tillbaka till början

Arbetssökning på EU-området

Du kan bege dig på arbetssökning i EU/EES-länder och Schweiz och få dagpenning från Finland i högst tre månaders tid. Förutsättningen är att du har varit arbetslös arbetssökande vid TE-byrån i fyra veckor innan avfärd. Tiden på fyra veckor kan även bestå av deltagande i sysselsättningsfrämjande service.

Du måste anmäla att du beger dig på arbetssökning till TE-byrån. TE-byrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande i ärendet. Begär oss om en U2-blankett minst två veckor innan du reser iväg för att söka arbete. Med U2-blanketten intygar du din rätt till arbetssökning.

Registrera dig som arbetssökande i arbetssökningslandet inom sju dagar efter att du lämnat Finlands arbetsmarknad och övergått till arbetssökningslandets arbetsmarknad. Härmed kan dagpenning betalas ända från avresedatum. Sista anmälningsdatum anmäls i u2-blanketten. Ifall registreringen sker senare kan dagpenning betalas först efter registreringsdatum.

När du registrerat dig som arbetssökande skickar myndigheten i arbetssökningslandet oss blanketten SED U009 Notis om registrering till oss. Vi meddelar TE-byrån om blanketten vi mottagit. Utbetalningen av din inkomstrelaterade dagpenning upphör dagen innan din arbetssökningsresas avresedag till och med ankomsten av blanketten SED U009. Vi betalar dagpenning på basis av blanketten SED U009 och din skickade ansökan, ifall det inte finns andra hinder för betalning.

Ifall du blir sysselsatt under arbetssökningen ska du anmäla detta till de lokala arbetskraftsmyndigheterna och skicka in din ansökan om dagpenning till kassan som normalt. Dagpenning betalas till dig till och med dagen innan arbetet börjar och igen efter att det slutar, ifall arbetet är ett heltidsjobb som varar i över två veckor. Ifall arbetet är ett deltidsarbete eller en högst två veckor lång heltidsanställning betalas jämkad dagpenning. Kom ihåg att skicka kassan alla dokument med anknytning till jobbet som bilagor till ansökan.

När du återvänder från en arbetssökningsresa ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån i Finland under PD U2-blankettens giltighetstid för att dagpenning ska kunna betalas efter arbetssökningsresan. I annat fall kan dagpenning inte betalas innan du varit på jobb eller på en kurs anvisad av TE-byrån i Finland minst fyra veckor.

Tillbaka till början