Kan jag bli alterneringsledig?

Du kan bli alterneringsledig ifall din heltidsanställning hos samma arbetsgivare varat i minst 13 månader före inledning av alterneringsledigheten. Som heltidsarbete räknas arbete där arbetstiden överskrider 75 procent av heltidsarbetet som tillämpas för branschen. I perioden på 13 månader kan ingå totalt högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro. Såväl avlönad som oavlönad frånvaro som beror på sjukdom eller olycka likställs med tid i arbete. Oavlönad frånvaro som berott på andra orsaker (till exempel permittering) kan under 13 månader uppgå till högst 30 kalenderdagar.

Alterneringsledighet förutsätter minst 20 års arbetshistoria före inledning av ledigheten. Allt arbete som bidrar till pensionen, även företagararbete, räknas till tjänstgöringstid tid. Även arbete du gjort innan du fyllde 23 år kan medräknas i din tjänstgöringstid tid. Perioder likställda med arbete, såsom familjeledigheter samt värnplikt och civiltjänstgöring, bidrar också till yrkesverksam tid. Dessa med arbete likställda perioder kan uppgå till högst en fjärdedel av din yrkesverksamma tid.

Arbete i EU/EES-länder eller Schweiz beaktas också vid beräkning av yrkesverksam tid.

Ifall du tidigare varit alterneringsledig, bör fem år ha förflutit sedan senaste alterneringsledighet före du inleder en ny ledighet.

Begränsningar för alterneringsersättning

Du är inte berättigad till alterneringsersättning ifall du

  • får lön, semesterlön, övriga ersättningar eller vederlag av din arbetsgivare. Som lön anses inte i alterneringsavtalet överenskomna naturaförmåner.
  • gör värnplikt, kvinnors frivilliga värnplikt eller civiltjänstgöring
  • avtjänar frihetsstraff vid en straffanstalt
  • gör ett över två veckor långt heldagsarbete hos en annan än din egen arbetsgivare
  • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla
  • i enlighet med folkpensionslagen eller lagen om pension för arbetstagare får ålderspension, garantipension, ålderspension i förtid eller individuell förtidspension
  • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • får rehabiliteringspenning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst på basis av olycksfalls- eller trafikförsäkring.

Användning av alterneringsledighet är bunden till i pensionslagen gällande pensionsålder för arbetstagare, på så sätt att den övre åldersgränsen är nedre åldersgräns för ålderspension minus tre år. Den övre åldersgränsen gäller personer födda år 1957 och senare.