Kuvituskuva. Kokousnuija, lyöntialusta ja näiden välissä asiakirjasymboli, jossa lakipykäläsymboli.

Rätten till tilläggsdagar i inkomstrelaterad dagpenning, dvs. pensionsslussen avskaffas

Regeringen meddelade igår att rätten till tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning avskaffas. Rätten till tilläggsdagar avser äldre personers rätt till dagpenning efter att den maximala tiden uppnåtts och detta kallas även för pensionssluss för arbetslös person. Om riksdagen godkänner lagreformen kommer rätten till tilläggsdagar att avskaffas gradvis från och med år 2023.

Avsikten är att mildra konsekvenserna av avskaffandet av rätten till tilläggsdagar genom att hjälpa äldre människor att orka arbeta längre genom att öka möjligheterna till jobbsökning och erbjuda nya stödformer.

Gradvisa förändringar efter åldersgrupp

Avskaffandet av rätten till tilläggsdagar påverkar inte dem vars rätt till tilläggsdagar redan har uppnåtts. Dessutom gäller reformen inte dem som går över i pensionsslussen före år 2023. De som är födda 1962 är den sista åldersgruppen som kan använda den nuvarande rätten till tilläggsdagar.

De gradvisa förändringarna gäller därför dem som är födda 1963 och senare från och med 2023. Minimiåldern för rätten till tilläggsdagar för dem som är födda 1963 höjs till 63 år, minimiåldern för dem som är födda 1964 till 64 år och de som är födda 1965 är den första åldersgruppen som inte har rätt till tilläggsdagar alls.

Rätten till tilläggsdagar tar slut senast år 2025.

Omställningsskydd för uppsagda äldre personer

I fortsättningen erbjuds personer över 55 år stödpaket i stället för rätt till tilläggsdagar om de varit anställda hos samma arbetsgivare i över fem år före uppsägningen. I paketet ingår ett avgångsvederlag i en månad, och den uppsagda får utbildningsstöd motsvarande två månadslöner genom Sysselsättningsfonden som ett omställningsskydd utöver en månads avgångsvederlag. Dessa hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning samtidigt.

Olika stödformer för äldre från och med år 2023

Från och med år 2023 träder även andra förändringar i kraft, varav de mest centrala nämns nedan.

Beroende på uppsägningstidens längd förlängs anställningsledigheten till 5, 15 och 25 dagar för dem som har arbetat länge för samma arbetsgivare.

Personer över 55 år har rätt till 70 procents lönesubvention under 10 månader om de varit arbetslösa i två år under de senaste 28 månaderna. Lönesubventionen fastställs enligt 25 timmar per vecka.

Uppsagda kan anmäla sig som arbetssökande och bland annat upprätta en sysselsättningsplan i TE-byrån redan under uppsägningstiden.

En anställd kan lättare övergå till deltidsarbete om han eller hon har fyllt 55 år och har arbetat för samma arbetsgivare i minst tre år. Man kan dock inte alltid övergå till deltidsarbete, varför arbetsgivaren inte automatiskt är skyldig att erbjuda deltidsarbete.

Dessutom höjs det maximala arbetsinkomstavdraget i beskattningen med 200 euro om arbetet har utförts efter 60 års ålder.

Vi uppdaterar meddelandet om uppgifterna ändras.