Kuvassa työttömyyskassan johtaja Irene

Fullmäktige för Industrins arbetslöshetskassa sammanträdde fredagen 21.8 i Vanda

Vid Industrins arbetslöshetskassas möte den 21 augusti behandlades det på grund av coronakrisen kraftigt ökade antalet permitteringar och de framgångsrika åtgärder som kassan vidtagit vid behandlingen av förmånsansökningarna samt totalreformen av socialskyddet. Irene Niskanen, kassadirektör vid Industrins arbetslöshetskassa, gick igenom det gångna årets händelser.

Undantagsvis hölls kassans fullmäktigemöte i år först i augusti eftersom det inplanerade mötet i maj måste skjutas upp på grund av coronaepidemin.

Epidemin som på ett så otrevligt sätt överraskade oss under våren ledde till stora förändringar i hela landet. Även arbetsplatserna inom industrisektorerna påverkades av effekterna och flera arbetsgivare blev tvungna att permittera anställda.

Permitteringarna drabbade medlemmarna i Industrins arbetslöshetskassa på bred front och antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning ökade avsevärt under våren och sommaren. I slutet av juli 2019 hade cirka 21 200 av kassans medlemmar fått dagpenning, medan siffran för motsvarande period i år var nästan 44 000.

En bra sak i den exceptionella situationen är ändå att över 60 procent av de arbetslösa har varit permitterade och därmed behållit sin anställning.

Man reagerade snabbt på permitteringarna

Under våren antog statsmakten en rad tidsbegränsade lagar för att underlätta arbetslöshetsskyddet. De viktigaste av dessa var att förkorta medlemskaps- och arbetsvillkoret till 13 veckor, att frysa räknaren för maximal utbetalningstid för dagpenning och att slopa självrisktiden på fem dagar.

– Regeringen har infört ett antal lagar, rekommendationer och tillfälliga ändringar för att vi till alla delar ska klara av coronaepidemin så bra som möjligt. Under början av året infördes flera ändringar i arbetslöshetsskyddet som var bra för medlemmarna, konstaterar kassadirektör Irene Niskanen.

Dessutom vidtog Industrins arbetslöshetskassa egna åtgärder för att hantera det ökade antalet ansökningar. Niskanen lyfter fram ändringarna i förmånshandläggningen, anställningen av ny personal, effektivare kommunikation och bland annat införandet av förskottsbetalning.

Även den hjälp man fick av Industrifacket och systemet med förtroendepersoner får beröm av Niskanen. Systemet med förtroendepersoner och den hjälp facket i egenskap av bakgrundsorganisation kan ge är fördelar som inte alla arbetslöshetskassor har.

På det hela taget har Industrins arbetslöshetskassa gjort ett bra jobb

I april började det komma in en mängd ansökningar till kassan. Beredskapen och uppskattningen av antalet ansökningar underlättades av arbetsplatsernas förtroendepersoner, som också förmedlade information om samarbetsförhandlingar och permitteringar till kassan.

Samtidigt började kassan rekrytera ny personal och satsa på kommunikation för att hjälpa medlemmarna i permitteringssituationer.

Under den värsta anhopningen av ansökningar i juni infördes en förskottsbetalning som motsvarade grunddagpenningen. Det säkerställde att kassamedlemmarna, vid en eventuell fördröjning av handläggningen av ansökningarna, inledningsvis fick en del av den kommande dagpenningen.

De förbättringar som lagändringarna hade medfört och kassans egna åtgärder ledde till att man i juli kunde betala ut dagpenning till medlemmarna redan efter mindre än en veckas handläggningstid.

– På det hela taget har vi därmed gjort ett bra jobb hittills, eftersom handläggningstiderna inte en enda gång överskred 30-dagarsgränsen i lagen och endast tidvis överskred två veckor, påpekar Niskanen.

Totalreformen av socialskyddet inger betänkligheter

Sedan en tid tillbaka talas det i media om en mer genomgripande reform av socialskyddet.

– Beredningen av en totalreform av socialskyddet har pågått länge, förklarar Niskanen som bakgrund. Nu har man kommit överens om en tidsplan som innebär att det reformarbete som inleddes i början av året ska vara klart våren 2027.

– När det gäller arbetslöshetsskyddet har man konstaterat att komplexiteten beror på att lagen har reformerats genom reform på reform, utan hänsyn till helheten.

Det har lyfts fram modeller för ett allmänt arbetslöshetsskydd som skulle innebära att den inkomstrelaterade dagpenningen utvidgas till att omfatta alla arbetstagare, oavsett om de tillhör en kassa eller inte. Olika alternativ för hur detta kunde genomföras har också skissats upp, till exempel att en aktör skulle sköta utkomstskyddet för alla eller att det skulle göras obligatoriskt att ansluta sig till en arbetslöshetskassa. Men detta inger Niskanen betänkligheter.

– Vi har för närvarande 24 löntagarkassor och en företagarkassa. Att uppnå universalitet skulle bli dyrt. För att få finansieringen att räcka till skulle man bli tvungen att pruta på nivån eller längden på förmånen eller på båda två.

Socialskyddet bör även framöver trygga utkomsten för de arbetslösa och deras familjer.

– Nu om någonsin vore det viktigt att arbetslöshetsskyddet var sådant att man kunde försörja sig och sin familj så länge arbetslösheten varar.

Fullmäktige godkände bokslutet

Efter kassadirektörens lägesrapport presenterade förmånschef Kaisa Tikka de tidsbegränsade lagändringar i arbetslöshetsskyddet som har underlättat situationen för arbetslösa och permitterade under coronaperioden. Dessutom gick utvecklingschef Sari Honkanen igenom aktuella frågor i kassan.

Vid slutet av mötet godkändes kassans bokslut för 2019. Bokslutet uppvisade ett överskott och nivån på utjämningsfonden var 425 procent. Kassans ekonomi är med andra ord i skick och en god ekonomi hjälper kassan att även möta ett eventuellt sämre sysselsättningsläge.