Temporära lagändringar i utkomstskydd för arbetslösa 

Riksdagen har godkänt temporära lagändringar som gäller utkomstskydd för arbetslösa och för permitterade. Ändringarna baserar sig ursprungligen på arbetsmarknadsorganisationernas förslag.

Vi har samlat nedan alla de temporära lagändringar i utkomstskydd för arbetslösa och i anställningar som har gjorts för att underlätta arbetstagarnas och företagens ställning i krissituationen orsakad av coronaepidemin. Lagändringarna är i kraft 16.3.2020 fram till 30.6./31.7.2020, beroende på lagen.

Självrisktid

På grund av lagändring betalning av inkomstrelaterad dagpenning börjar från den första arbetslöshetsdagen utan fem dagars självrisktid utan ersättning. Nuförtiden åläggs fem dagars självrisktid utan ersättning då den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning inleds, dvs. i början av arbetslöshetstiden.

Ändringen gäller dessa personer, vars självrisktid börjar mellan tiden 16.3. – 6.7.2020. Om din ansökan har redan behandlats och självrisktiden har utställts, din ansökan rättas automatiskt i efterskott.

Arbetsvillkoret

På grund av lagändring den kortaste tid när löntagare kan uppfylla arbetsvillkoret och få inkomstrelaterad dagpenning är cirka 3 månaders arbetsperiod (13 kalenderveckor). Nuförtiden inkomstrelaterad dagpenning kan betalas tidigast efter cirka sex månaders arbetsperiod (26 kalenderveckor).

Ändringen gäller personer

  • som inte i annat fall skulle uppfylla arbetsvillkoret
  • en arbetsvillkorvecka efter 1.3.2020 har räknats med i arbetsvillkoret och
  • den första betalningsdagen för inkomstrelaterad dagpenning infaller senast 5.7.2020

Också företagarens familjemedlemmars arbetsvillkor nedläggas från 52 veckor till 26 veckor.

Maximibetalningstid för permitterade

På grund av lagändring dagarna som betalas på grund av permittering förbrukar inte den maximibetalningstiden 300-500 dagar.

Förändring gäller sådana permitteringstider som har börjat fr.o.m. 16.3.2020 eller efter detta datum. I så fall förbrukar permitteringsdagar inte maximibetalningstiden för tiden 16.3. -30.6.2020.

Om din permittering har börjat efter 16.3.2020 och betalda dagar har ackumulerats i maximibetalningstids räknare, rättas detta också automatiskt efteråt.

Utkomstskydd för företagare

I utkomstskydd för företagaren gjordes det inte ändringar. Inkomstrelaterad dagpenning kan enbart betalas också i försättning om företagsverksamhet är nedlagd, arbetande i företagsverksamhet har slutit eller företagsverksamhet är som bisyssla eller kortvarigt.

Företagare kan dock temporärt få arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin. För att man som företagare ska vara berättigad till arbetsmarknadsstöd förutsätts att inkomsten från företagsverksamheten är lägre än ca 1090 euro per månad per person som arbetar i företaget i företagarposition. Lagen om temporär rätt till arbetslöshetsskydd för företagare är i kraft mellan tiden 16.3. – 30.6.2020.

Ändringar i praktiken för permittering

TE-byrån utreder inte företagsverksamhet eller studerandet för permitterade.  Syftet är att snabba upp behandlingen av utkomstskyddsärendet för permitterade.

I takt med ändringen finns det ingen skyldighet för permitterade att uppgöra sysselsättningsplan eller delta i TE-byråns sysselsättningsfrämjande service.

Permitterade bör anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån också i försättning. Man kan anmäla sig elektroniskt, men man måste göra det personligt. Man måste också acceptera arbete som egen arbetsgivare erbjuder.

Ändringar gäller permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller efter detta datum och är i kraft till 31.7.2020.

Ändringar till permittering och uppsägning

  • Arbetsgivaren har rätt att permittera en arbetstagare som är visstidsanställd på samma villkor som en fast anställd arbetstagare.
  • Anmälningstiden före permitteringen förkortas från 14 dagar till fem dagar.
  • Minimiförhandlingstiden för samarbetsförhandlingar som gäller permitteringar förkortas från den nuvarande sex veckor eller 14 dagar till fem dagar.
  • Hävning av arbetsavtal under prövotiden är möjligt på grund av produktiva samt ekonomiska orsaker
  • Permitteringen kan också grunda sig på avtal mellan arbetsgivare och anställd. Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om permittering för viss tid i de fall då det är behövligt på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.

Dessa ändringar i arbetsavtalslagen och lag om samarbete inom företag är i kraft till 30.6.2020.