En överföring av TE-byråernas uppgifter i frågan om utkomstskydd för arbetslösa till arbetslöshetskassorna går framåt

Syftet är att överföra merparten av arbets- och näringsbyråernas nuvarande uppgifter i frågan om utkomstskydd för arbetslösa till arbetslöshetskassorna och FPA. Syftet med ändringen är att öka arbets- och näringsbyråernas möjligheter att koncentrera sig på arbetsförmedling och stödja möjligheten till sysselsättning för arbetssökande. Samtidigt främjas flexibilitet vid ansökan om arbetslöshetsförmån.

Arbets- och näringsministeriet sände nyligen på remiss ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om organisering av genomförandet av systemen.

Om utkastet godkänns, avses lagändringarna träda i kraft den 1.4.2021. Enligt propositionen avgör utbetalarna av arbetslöshetsförmånen (dvs. arbetslöshetskassorna och FPA) bland annat om en person är arbetslös samt vilken inverkan personens sysselsättning i företagsverksamhet eller eget arbete eller studier har på rätten att få arbetslöshetsförmåner.

Arbets- och näringsbyrån ska fortfarande avgöra om personen ska anses vara en arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån som söker heltidsarbete på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom ska arbets- och näringsbyrån fatta beslut om åläggande av påföljd, stödjande av en arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån och meddelar om arbetssökandens deltagande i sysselsättningsfrämjande service.

Läs mer i Arbets- och näringsministeriets pressmeddelanden.