Vår regering planerar förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Anmälan 2.7.2018

Vår regering planerar ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ännu finns det inte säkerhet om exakt innehåll eller när ändringar trädas i kraft. Denna information är därmed förberedande. Arbetssökningsskyldigheten planeras att träda i kraft år 2021. Andra ändringar planeras att träda i kraft under årsslut eller början av 2019.

Skyldigheten att söka arbete, en ny skyldighet för de arbetslösa

Enligt modellen för självständig jobbsökning (så kallad aktiveringsmodell 2) skulle arbetslösa vara i fortsättning skyldiga att söka fyra arbetsplatser eller arbetstillfällen under den månatliga granskningsperioden. Också företagsverksamhet skulle avses som arbetstillfälle. En arbetsansökan, en direkt kontakt till arbetsgivaren, deltagning i rekryteringsevenemang, anmälning i register till sådana företag, som erbjuder uthyrningsarbete (tillfälligt arbete) eller fakturatjänster, eller något annat liknande sätt skulle räknas som ansökning om arbetstillfällen.

För dessa veckor man är en heltidsanställd över två veckor eller en företagare som huvudsyssla i minst två veckor, skulle det inte finnas en skyldighet att söka arbete. Arbetsoförmögen skulle vara befriade från skyldighet att söka arbete. Om ett arbetssökande behöver stöd för sin arbetssökning och sysselsättning, skulle skyldighet att söka arbete vara lägre eller inte krävas alls. I antalen att söka arbetstillfällen skulle också påverka regionens arbetsmarknadssituation och arbetssökandens potentiella yrkesmässig okränkbarhet. Antalet att söka arbetstillfällen skulle också kunna varieras, till exempel på grund av lugn tid under långa semestrar på flera branscher. Om den arbetslösa inte skulle söka det krävda arbetstillfällesantalet under granskningsperioden, skulle det föranledas karens efter en varning. Också vägran eller avbrytning av sysselsättningstjänster skulle föranledas karens. På grund av vilken i ordningen underlåtenhet att söka arbete eller vägran eller avbrytande av en tjänst är frågan om, därav följande karenstids varaktighet graderas.

På grundval av vägran eller avbrytande av tjänster skulle sanktionerna lindras från den nuvarande. Karens som uppstår genom att sysselsättningsplanen kan inte förberedas eller revideras på grund av arbetssökandens frånvaro skulle tas bort. Dock ändå rätten till förmånen skulle brista och det skulle återvända först efter upprättandet eller revideringen av sysselsättningsplanen är gjort. Enligt gällande lagstiftningen, karens för 30 dagar på grund av vägran att ta mot högst två veckors arbete och deltidsarbete skulle uteslutas.

Skyldigheten att söka arbete skulle inte påverka den nuvarande aktiveringsmodellen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om karens varaktighet, gradering och förkortning:

Tabell på finska

Tabellens källa: TEM

Fler sätt att fylla aktiverinsgmodellen

Aktiveringsmodellen är planerad att ändras så att de tjänster som kommunen och fackföreningarna tillhandahåller kan ackumuleras aktivitetsvillkoret. Hittills har endast de tjänster uppfyllts krav att visa aktivitet som tillhandahålls av arbetskraftsmyndigheten eller tjänster som främjar anställning som tillhandahålls av pilotprojekts kommuner. En femdagars tjänst under 65-dagars granskningsperiod skulle uppfylla aktiveringsvillkoret och förmånen skulle inte minskas.

Regeringen har lagt framställning till riksdagen för att tillåta heltidsstudier högst sex månader för de arbetslösa. Minst fem dagars studier som huvud- eller bisyssla skulle uppfylla aktiveringsvillkoret under 65 betalningsdagars granskningsperiod.

Andra förändringar i kassornas verksamhet

Det föreslås att kassan i framtiden kommer att betrakta rätten till en förhöjd kostnadsersättning för tjänster som tillhandahålls av den privata tjänsteleverantören på grundval av tjänsteleverantörens tillkännagivande. I fortsättning skulle TE-byrån också ange när en arbetssökande deltar i tjänsten inom sitt arbetsområde eller utanför detta eller inom sitt arbetsområde utanför sin hemkommun.

Irene Niskanen

Direktör för arbetslöshetskassan