Korduma kippuvad küsimused töötuse kohta

Kuidas töötuskindlustushüvitist taotletakse?
Kas mul on õigus saada palgapõhist päevaraha?
Mis on minu päevaraha suurus?
Millised dokumendid pean ma koos päevaraha taotlusega esitama?
Millal hakatakse minu taotlust menetlema?
Kuidas mõjutavad eri sundpuhkusele saatmise viisid päevaraha maksmist?
Kui suur on töötu päevarahast mahaarvestatav tulumaksu protsent?

Kuidas töötuskindlustushüvitist taotletakse?

 • Kui olete saanud oma tööandjalt teatise sundpuhkusele saatmise või vallandamise kohta.
 • Võtke end koheselt TE-büroos (Töö- ja ettevõtlusbüroo/Työ- ja elinkeinotoimisto) töötu tööotsijana arvele. Registreerige sundpuhkusele saatmine või vallandamine. Registreerimine jõustub koheselt, kuid ei kehti tagasiulatuvalt. Täpsemad registreerimisjuhised leiduvad TE-büroo kodulehel. Võite end töötuna arvele võtta TE-büroo e-teeninduse kaudu.
 • Taotlege töötushüvitist e. töötu päevaraha töötukassa e-teeninduse lehe eAsiointi kaudu. Päevaraha taotletakse tagasiulatuvalt: esimese taotluse võite esitada pärast kahenädalast töötuna olekut või sundpuhkuse lõppedes. Täitke taotlused kalendrinädalate kaupa – alati esmaspäevast pühapäevani! Võite taotluse taotlusperioodi viimasel päeval s.o. juba pühapäeval esitada.
 • Lisage taotlusele kindlasti sundpuhkusele saatmise või vallandamise teade. Töötukassa saab palgaandmed peamiselt otse tuluregistrist (Tulorekisteri), kuid mõningatel juhtudel palume Teilt palgatõendit. Taotluse koos vajalike lisadokumentidega saate esitada meie e-teeninduse eAsiointi kaudu.

Tagasi algusesse

Kas mul on õigus saada palgapõhist töötu päevaraha?

 • Palgapõhist töötu päevaraha makstakse, kui olete olnud töötu, sundpuhkusel või hõivatud TE-büroo kaudu tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsimist edendavate tegevustega.
 • Palgapõhise töötu päevaraha saamiseks peate olema olnud töötukassa liige vähemalt 26 nädalat ja täitma liikmeksoleku aja jooksul tööstaaži tingimuse. Kontrollime liikmesuse ja tööstaaži tingimuste täitumist sel hetkel, kui hakkame menetlema Teie palgapõhise päevaraha taotlust.
 • Tööstaaži tingimus – palgapõhise töötu päevaraha maksmise tingimuseks on 26 nädalat töötamist. Seega võib saada palgapõhist päevaraha kõige varem peale kuuekuulist töötamist. Selle perioodi sisse arvestatakse need kalendrinädalad, mil tööd on tehtud vähemalt 18 tundi. Palk peab vastama kollektiivlepingu tingimustele. Kui konkreetses valdkonnas kollektiivlepingut ei ole, peab täistööaja eest makstava palga suuruseks olema 2022 aastal vähemalt 1283 eurot kuus.
 • Palgapõhise päevaraha saamise õigust kontrollib TE-büroo sel hetkel, kui võtate end töötu tööotsijana arvele. Otsuse töötu päevaraha määramise või määramata jätmise kohta saadab TE-büroo Teie töötukassale.

Tagasi algusesse

Mis on minu päevaraha suurus?

 • Palgapõhine töötu päevaraha arvutatakse Teie töötuks jäämisele eelnenud palga põhjal. Arvesse võetakse 26 kalendrinädala tööstaažitingimusele vastav palk (need nädalad, mil töötasite vähemalt 18 tundi). Päevaraha määramiseks lisage oma taotlusele palgatõend.
 • Päevaraha määramisel kasutatava päevapalga arvutamiseks jagatakse 26 töönädala palk sama perioodi tööpäevade arvuga (5 päeva nädalas). Tööpäevadena ei lähe arvesse päevad, mille eest palka ei ole makstud töölt puudumise pärast (kuigi töölt puudumine on olnud põhjendatud), näiteks palgata haiguspuhkus.
 • Päevaraha määramisel kasutatava päevapalga arvutamiseks jagatakse 26 töönädala palk sama perioodi tööpäevade arvuga (5 päeva nädalas). Tööpäevadena ei lähe arvesse päevad, mille eest ei ole makstud palka ja Teil on töölt puudumiseks põhjus, näiteks palgata haiguslehel olemise aeg.
 • Palgapõhine päevaraha koosneb põhiosast (34,50 € päevas 2022 a.), töötasuosast (45% Teie päevase töötasu summa ja põhiosa summa vahest) ja lisatasust (alla 18-aastaste laste pealt või kui olete hõivatud tööotsimist edendava tegevusega).

Kasutage oma päevaraha eeldatava suuruse arvutamiseks kalkulaatorit

Tagasi algusesse

Millised dokumendid pean ma koos päevaraha taotlusega esitama?

Kõige lihtsam on vajalikud dokumendid meile saata e-teeninduse eAsiointi lehelt.

 • Lisage taotlusele kindlasti sundpuhkusele saatmise teade või vallandamise teade ja koopia töölepingust.
 • Võite lisada taotlusele ka hüvitise maksmiseks  hüvitiste maksmiseks mõeldud tulu maksukaardi (verokortti etuutta varten). Võite selle maksuameti e-teeninduses taotleda, kui olete töötukassalt saanud otsuse töötu päevaraha suuruse kohta.
 • Te ei pea saatma originaaldokumente, piisab koopiast või fotost.
 • Posti teel võite saata taotlused ja vajalikud dokumendid töötukassa aadressile: Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki
 • Palun teavitage meid kõikidest päevaraha määramist mõjutavatest muudatustest esimesel võimalusel.

Lisateave hüvitiste maksmiseks mõeldud maksukaardi taotlemise kohta (soome keeles)

Tagasi algusesse

Millal hakatakse minu taotlust menetlema?

Taotlusi menetletakse nende saabumise järjekorras. Taotluste menetlemise hetkeolukorda on võimalik jälgida meie kodulehel, mida uuendame kord päevas Hakemusten käsittelytilanne. Kodulehel on näha esmataotluste ja tööpäevi sisaldavate taotluste menetlemise ajad. 4-nädalased jätkutaotlused makstakse 1-2 päeva jooksul saabumisest, täpsem maksegraafik leidub meie kodulehel.

Töötukassa e-teeninduses eAsiointi on võimalik vaadata juba menetletud taotluse väljamakse kuupäeva. Kui soovite hüvitise väljamaksmise kohta saada teadet tekstsõnumiga, määrake see eAsiointi sätetes. Saate sõnumi väljamakse kuupäeva ja arveldusarvele laekuva summaga mobiiltelefoni numbrile, mille olete teatanud meile eAsionti lehel või töötu päevaraha taotluses. Saate sõnumi viimati teatatud numbrile.

Tagasi algusesse

Kuidas mõjutavad sundpuhkuse erinevad viisid töötu päevaraha suurust ja väljamksmist?

 • Kui Teie sundpuhkus kestab terve tööpäeva, makstakse Teile sundpuhkuse päevade eest palgapõhist päevaraha täies ulatuses.
 • Kui Teie sundpuhkusele saatmine tähendab lühendatud tööpäeva, makstakse Teile päevaraha, mille arvutamisel on võetud arvesse sel perioodil saadud palk. Seda nimetatakse kohandatud päevarahaks.

Tagasi algusesse

Kui suur on töötu päevarahast mahaarvestatav tulumaksu protsent?

Kui kassale pole edastatud hüvitiste maksmiseks mõeldud tulumaksukaarti (verokortti etuutta varten), arvestatakse töötu päevarahast automaatselt maha vähemalt 25 protsenti. Näiteks: Kui palga maksmiseks mõeldud tulumaksukaardil on kinnipeetava tulumaksu protsent 15,5 ja kui Te pole töötukassale edastanud hüvitiste maksmiseks mõeldud tulumaksukaarti, arvestatakse töötu päevarahast maha automaatselt 25 protsenti. NB! Ärge ajage omavahel segi tulumaksukaarti palga maksmiseks ja tulumaksukaarti hüvitiste maksmiseks st. töötukassa ei muuda maksuprotsenti väiksemaks kui uus tulumaksukaart on mõeldud palga maksmiseks.

Saame maksuametilt kinnipeetava tulumaksu andmed, seega ei pea Te töötukassale paberkandjal maksukaarti saatma. Tulumaksukaarti hüvitiste maksmiseks tasub taotleda peale seda, kui olete saanud otsuse töötu päevaraha suuruse kohta.

Saame tavaliselt otse maksuametilt kinnipeetava maksu andmed, seega ei pea te töötukassale paberkandjal maksukaarti eraldi saatma.
Võite taotleda maksukaardi hüvitiste maksmiseks Maksuameti e-teeninduse OmaVero lehelt. Tutvuge lisaks maksuameti juhendiga maksukaardi töötukassale edastamise kohata (soome keeles).

Tagasi algusesse