A-kassa, kuvituskuva

Usein kysyttyä lomautuksista ja työttömyysturvasta

Osittainen vanhuuseläke
Mitä pohjoismainen työvoimapalvelumalli tarkoittaa?
Miten työttömyysetuutta haetaan?
Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan? 
Mikä on päivärahani määrä?
Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?
Milloin hakemukseni käsitellään?
Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?
Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?
Päivärahaoikeus lakon aikana

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyysturvan saamista, eikä se vähennä ansiopäivärahasi määrää. Ansiopäivärahasi määräytyy pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävän työansion perusteella.

Osittaista vanhuuseläkettä voit hakea omalta työeläkelaitokseltasi. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai sitä ennen.

 • Varhainen lähtö eläkkeelle pienentää eläkettäsi pysyvästi, eli koko loppuelämäsi ajalta
 • Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikääsi
 • Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia.

Poikkeuksia ansiopäivärahan määrää laskettaessa

Joissain tilanteissa eläke voi pienentää päivärahan perusteena olevaa palkkaasi.

Tällainen tilanne voi koskea sinua, jos päivärahan perusteena oleva palkkasi lasketaan ajalta, jolloin olet itse osa-aikaistanut työtäsi ja samalla sinulle on maksettu osittaista vanhuuseläkettä. Jos osa-aikainen työsi täyttää viikoittaisen työssäoloehdon edellytykset (mm. 18 tuntia töitä viikossa), tällöin ansiopäivärahasi määräytyy osa-aikatyöstä saamasi palkan mukaan.

58-vuotiaiden tai vanhempien jäsenten osalta on voimassa ns. suojasäännös, jonka mukaan ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen, ellei se uusien tulotietojen mukaan ole suurempi.

Lisätietoa saat eläkeyhtiöltäsi

Selvitäthän eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Lisätietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä löydät myös Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta (tyoelake.fi).

Takaisin alkuun

Mitä pohjoismainen työvoimapalvelumalli tarkoittaa?

Niin sanottu pohjoismainen työvoimapalvelumalli tai uusi asiakaspalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022. Sen tarkoituksena on parantaa Suomen työllisyysastetta, joka on tällä hetkellä alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Mallin tavoitteena on etenkin työttömyyden alussa nopeuttaa työttömien työllistymistä ja parantaa uudelleentyöllistymistä.

Tiivistetysti lakimuutoksen myötä edellytetään omatoimista työnhakua,
pääsääntöisesti vähintään neljän työmahdollisuuden hakemista
kuukauden aikana, sekä tiiviimpää yhteydenpitoa TE-toimiston kanssa etenkin työnhaun alussa. Samalla työttömyysetuuden estäviä karenssiaikoja kuitenkin lyhennetään.

Alkuhaastattelu ja työnhakukeskustelut TE-toimiston tai kunnan kanssa tukevat työnhakua

TE-toimistot ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevat kunnat tarjoavat heti työnhaun alkuun tiiviimmin tukea työttömälle. Alkuhaastattelussa arvioidaan työnhakijan palvelutarve ja laaditaan työllistymissuunnitelma. Se järjestetään viiden päivän kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan työllisyyspalveluiden virkailijan noin kahden viikon välein täydentävissä työnhakukeskusteluissa. Tämän jälkeen tapaamiset jatkuisivat kolmen kuukauden välein työnhakukeskusteluissa, joissa tarkistetaan työllistymissuunnitelman toteutumista. Lisäksi voidaan järjestää täydentäviä työnhakukeskusteluita.

Työnhaun pitkittyessä yli kuuden kuukauden mittaiseksi seuraisi uusi, tiiviimpi jakso tapaamisia TE-toimiston tai kunnan kanssa.

Työnhakijan haettava neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana

Säilyttääkseen oikeuden työttömyysetuuteen työnhakijan on jatkossa haettava neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Työnhakija voi pääsääntöisesti itse päättää, mitä työmahdollisuuksia hakee.

Työmahdollisuuksien hakeminen voi tarkoittaa esimerkiksi työhakemuksen lähettämistä tiettyyn työpaikkaan, avoimen hakemuksen jättämistä tai suoraa yhteydenottoa työnantajaan. TE-toimisto voi osoittaa työnhakijalle työtarjouksia omatoimisen työnhaun lisäksi.

Neljän työpaikan hakuedellytyksessä otetaan kuitenkin huomioon muun muassa hakijan työkyky ja alueen työmarkkinatilanne. Jos esimerkiksi tietyllä alueella ei ole työmahdollisuuksia haettavaksi lainkaan, työnhakuvelvollisuutta ei aseteta. Lisäksi työmahdollisuuksien on oltava sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti olettaa työllistyvänä: keneltäkään ei edellytetä sellaista, mihin hän ei kykene.

Lomautetuille kolmen kuukauden suoja-aika

Joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti lomautettujen työnhakuvelvollisuus alkaa kuitenkin vasta kolmen kuukauden lomautuksen jälkeen. Lisäksi jos lomautuksen päättyminen kuukauden kuluessa on jo tiedossa, TE-toimiston kanssa käytävää työnhakukeskustelua ei järjestetä eikä työnhakuvelvollisuutta ole.

Kokoaikaisesti lomautettujen tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa kolmen kuukauden ”suoja-ajan” jälkeen. Jos työnhakija on lomautettu työaikaa lyhentämällä, hänen tulee hakea kolmen kuukauden suoja-ajan jälkeen yhtä työmahdollisuutta kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana.

Lomautetuille järjestetään työttömyyden alkuvaiheessa täydentäviä keskusteluja vain työnhakijan omasta pyynnöstä.

Karenssit lyhenevät mallin myötä

Työttömyysetuuden maksamisen estävät karenssit lyhenevät uuden työnhakumallin myötä. Jatkossa pisin karenssiaika on 45 päivää, kun se tähän asti on ollut 90 päivää. Työllistymissuunnitelman laatimiseen, ylläpitoon ja toteuttamiseen liittyvät laiminlyönnit eivät suoraan aiheuta karenssia. Laiminlyönti voi olla esimerkiksi se, että jättää saapumatta TE-toimiston tai kunnan kanssa järjestettävään tilaisuuteen tai ei hae neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana.

Mallin mukaan ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä ei seuraa heti karenssia, vaan TE-toimisto tai kunta antaa ensin työnhakijalle kirjallisen huomautuksen. Huomautus ei vaikuta hakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Ensimmäisen huomautuksen jälkeisistä laiminlyönneistä sen sijaan seuraisi karenssi. Toisen laiminlyönnin jälkeen TE-toimisto asettaa viiden arkipäivän ja kolmannen jälkeen kymmenen arkipäivän karenssin. Neljännestä seuraa jo työssäolovelvoite.

TE-toimisto tai kunta voi asettaa työnhakijalle työssäolovelvoitteen, joka tulee täyttää saadakseen jälleen oikeuden työttömyysetuuteen. Oikeuden työttömyysetuuteen voi menettää siis toistaiseksi, jos hakija laiminlyö työllistymissuunnitelmaan liittyviä toimia tai kieltäytyy velvoittavasta työtarjouksesta vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Työssäolovelvoitteella tarkoitetaan työllistymistä tai opiskelua tietyksi ajaksi.

Työnhakijalle varataan kuitenkin mahdollisuus esittää pätevä syy menettelyynsä laiminlyöntejä koskien.

Katso alta keskeiset muutokset menettelyihin ja niiden seuraamukset.

Menettely, josta voi seurata etuuden menetys (keskeiset muutokset) Seuraamus ennen 2.5.2022 Seuraamus 2.5.2022 jälkeen
 • Irtisanoutuminen yli 5 päivää kestävästä työstä tai työsuhteen päättymisen aiheuttaminen.
 • Kieltäytyminen yli 2 viikkoa kestävästä työstä, johon on tullut valituksi.
 • 60–90 päivän karenssi menettelystä riippuen.
 • Toistuva menettely: työssäolovelvoite.
 • 45 päivän karenssi.
 • Irtisanoutuminen enintään 5 päivää kestävästä työsuhteesta tai tällaisen työsuhteen päättymisen aiheuttaminen.
 • 30 päivän karenssi.
 • Toistuva menettely: työssäolovelvoite.
 • 30 päivän karenssi.
 • Jättäminen saapumatta TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa sovittuun tapaamiseen (uuden lain myötä mm. alkuhaastattelu tai työnhakukeskustelu).
 • Työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen.
 • Työllistymissuunnitelman laiminlyönti (mm. ei hae työtä tai kieltäytyy työllistymistä edistävästä palvelusta).
 • 15–60 päivän karenssi menettelystä riippuen.
 • Toistuva menettely: työssäolovelvoite.
 • 1. kerta vuoden aikana: huomautus
 • 2. kerta vuoden aikana: 7 päivän karenssi
 • 3. kerta vuoden aikana: 14 päivän karenssi
 • 4. kerta vuoden aikana: työssäolovelvoite.
Kieltäytyminen TE-toimiston tai kuntakokeilun työtarjouksesta.
 • Työn kesto enintään 2 viikkoa: 30 päivän karenssi.
 • Työn kesto yli 2 viikkoa: 60 päivän karenssi.
 • Toistuva menettely: työssäolovelvoite.
 • Työtarjoukset eivät aina ole velvoittavia, jos on täyttänyt työnhakuvelvoitteen.
 • Jos kyse on velvoittavasta työtarjouksesta, seuraamukset ovat samat kuin työllistymis-suunnitelman kohdalla (edellinen rivi).

Lisätietoa:

Työnhakijan on toukokuusta alkaen haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa (Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ, tyj.fi)

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi)

Työnhakijan asiointi muuttuu toukokuusta 2022 alkaen (TE-palvelut, te-palvelut.fi)

Takaisin alkuun

Miten työttömyysetuutta haetaan?

 • Työnantajasi antaa sinulle lomautus- tai irtisanomisilmoituksen.
 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle lomautuksesta tai irtisanomisesta. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta. Ilmoittautua voit sähköisesti.
 • Hae päivärahaa meiltä eAsioinnin kautta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen tai lomautuksen päätyttyä. Täytä aina hakemukseesi täydet viikot maanantaista sunnuntaihin. Voit täyttää hakemuksen jo hakujakson viimeisenä päivänä, eli käytännössä sunnuntaina. Jatkohakemukset täytetään neljän kalenteriviikon jaksoissa.
 • Toimita hakemuksesi liitteenä ainakin lomautus- tai irtisanomisilmoitus. Saamme palkkatiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä, mutta joissakin tapauksissa joudumme vielä pyytämään palkkatodistuksen hakemuksesi liitteenä. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

Takaisin alkuun

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

 • Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
 • Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.
 • Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. Edellytykset tutkitaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Takaisin alkuun

Mikä on päivärahani määrä?

 • Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto. Päivärahan määrittelyä varten pyydämme sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen.
 • Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Katso arvio päivärahasi määrästä laskurilla

Takaisin alkuun

Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?

Helpoiten toimitat liitteet meille eAsiointimme kautta.

 • Liitä hakemukseen ainakin kopiot lomautusilmoituksesta tai irtisanomisilmoituksesta ja työsopimuksesta
 • Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi myös etuutta varten annetun muutosverokortin.
 • Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä
 • Paperilla liitteet voi toimittaa osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki
 • Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille.

Lisätietoa muutosverokortin hankkimisesta

Takaisin alkuun

Milloin hakemukseni käsitellään?

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittelytilanne päivitetään joka arkipäivä kotisivuillemme. Sieltä näet ensihakemusten ja työpäiviä sisältävien hakemusten käsittelytilanteen. Jatkohakemukset maksetaan oman aikataulunsa mukaisesti.

eAsioinnissa näet jo käsitellyn hakemuksesi maksupäivän. Halutessasi voit myös eAsioinnin asetuksissa tilata tekstiviesti-ilmoituksen maksuun tulevasta etuudesta. Saat puhelimeesi tiedon maksupäivästä ja tilillesi maksettavasta summasta.

Takaisin alkuun

Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?

 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi.

Takaisin alkuun

Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?

Veroprosenttisi nostetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Jos ennakonpidätys palkkaa varten on ollut esimerkiksi 15,50 prosenttia, ilman muutosverokorttia se nostetaan automaattisesti 25 prosenttiin. Huomaathan, että ansiopäivärahan veroprosenttia ei voida muuttaa, jos olet tilannut verottajalta muutosverokortin palkkaa varten.

Saamme pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa meille paperisena.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verohallinnon OmaVero -palvelusta. Katso lisäksi verottajan ohjeet muutosverokortin toimittamiseksi kassaan.

Veroprosenttisi myös muiden etuuksien, eli vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen, osalta määräytyy samoin kuin ansiopäivärahan.

Takaisin alkuun

Päivärahaoikeus lakon aikana

Jos työntekosi on estynyt välittömästi tai välillisesti työtaistelutoimenpiteen (kuten lakon tai työsulun) takia ja lakolla tai työsululla pyritään vaikuttamaan työsuhteesi ehtoihin, sinulla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä.

Sen sijaan näissä tilanteissa voit hakea lakkoavustusta omasta ammattiliitostasi tai lakon julistaneesta toisesta ammattiliitosta.

Oletko lomautettu lakon aikana?

Lomautettuna ollessasi sinulla on oikeus ansiopäivärahaan lomautuspäiviltä, jos lomautusilmoitus on annettu sinulle ennen lakkovaroituksen antamista ja lakkopäivä osuu aiemmin ilmoitetulle lomautuspäivälle.

Muista tässä tapauksessa laittaa työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa. Ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta.

Jos lomautuksesi toteutetaan työviikkoa lyhentämällä, työssäolopäiville osuvilta lakkopäiviltä et voi saada ansiopäivärahaa.

Työskenteletkö osa-aikaisesti lakon aikana?

Jos työskentelet osa-aikaisesti ja saat meiltä soviteltua päivärahaa, et voi saada ansiopäivärahaa lakon ajalta.

Keskeytyikö työntekosi toisen alan työtaistelun vuoksi?

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan.

Kun lakolla ei pyritä vaikuttamaan sinun työehtoihisi mutta työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi, työnantajallasi on seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuus. Seitsemän päivän jälkeen ja työntekosi estävän lakon edelleen jatkuessa sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Muista myös tässä tapauksessa laittaa työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa. Ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta.

Takaisin alkuun