Työskentely
ja työnhaku ulkomailla

Jos olet lähdössä ulkomaille töihin, ota meihin yhteyttä selvittääksesi kuinka säilytät oikeutesi työttömyysturvaan. Neuvomme myös kassan jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Jos olet lähdössä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, ota yhteyttä ensisijaisesti TE-toimistoon selvittääksesi edellytykset päivärahaoikeuden jatkumiselle.

Lue lisää

Työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä
Työskentely Pohjoismaissa
Työskentely rajatyöntekijänä
Asuinpaikan määrittäminen
Työskentely EU-alueen ulkopuolella
Lähetetty työntekijä
Työnhaku EU-alueella
Brexitin vaikutus työttömyysturvaan

Työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä

Vakuuta itsesi työttömyyden varalta työskentelymaassa, koska pääsääntöisesti kuulut työskentelymaan työttömyysturvan piiriin. Voit siirtää vakuutuskausia mukanasi liikkuessasi EU/ETA-maasta toiseen. Vakuutuksen osalta ei ole merkitystä asutko työntekomaassa.

EU/ETA-maissa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Näissä maissa sinun on liityttävä paikalliseen työttömyyskassaan vakuuttaaksesi itsesi työttömyyden varalta.

Jos työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi, kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Asuinmaaksi katsotaan yleensä se valtio, jossa asut vakinaisesti. Työttömyysturvan saamisen edellytys on, että olet työmarkkinoiden käytettävissä siinä maassa, josta haet työttömyysetuutta.

Jos palaat Suomeen työn päätyttyä, voit poikkeuksellisesti liittyä myös työttömänä työttömyyskassaan. Liittymisen on tapahduttava kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutuksesi päättyy toisessa EU/ETA-maassa.

EU/ETA-alueella tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa tietyin edellytyksin. Voit tuoda mukanasi kerryttämäsi työssäolo- ja vakuutuskaudet Suomeen U1-lomakkeella. U1-lomake on EU/ETA-alueen maiden sisäinen lomake, jolla siirretään työssäolo- ja vakuutuskaudet maasta toiseen.

Ansiopäivärahan saamisen ehtona on työssäolo- ja jäsenyysehdon täyttäminen. Työssäolo toisessa EU/ETA-maassa voidaan ottaa tarvittaessa huomioon näitä ehtoja tarkasteltaessa.

U1-lomake kannattaa pyytää työskentelymaan viranomaisilta heti, kun olet palaamassa Suomeen, koska lomakkeen saaminen voi joistain maista kestää. Lomaketta tarvitaan jo liittyessäsi A-kassan. Emme voi käsitellä jäsen- tai päivärahahakemustasi ennen kuin olet toimittanut U1-lomakkeen. Vastaavasti, jos tarvitset toisessa EU/ETA-maassa U1-lomaketta, voit pyytää sen meiltä.

Muista säilyttää kaikki työskentelyyn liittyvät asiakirjat.

Takaisin alkuun

Työskentely Pohjoismaissa

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Näissä maissa tekemäsi työ voidaan ottaa ansiopäivärahan työssäoloehdossa huomioon, jos olet ollut kyseisen maan työttömyyskassan jäsen.

Työttömyyskassat Ruotsissa (ruotsiksi)

Työttömyyskassat Tanskassa (tanskaksi)

Norjassa ja Islannissa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Näissä maissa ei erikseen tarvitse liittyä työttömyyskassaan, jotta työ voitaisiin huomioida ansiopäivärahan työssäoloehdossa. Tarkista aina ennen työn aloittamista kyseisen maan viranomaisilta työttömyysturvavaatimukset.

Työn päätyttyä toisessa Pohjoismaassa voit liittyä A-kassaan, vaikka olisit työttömänä. Liittymisen on tapahduttava kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt. Pohjoismaisella paluumuuttajalla liittymisaika on kahdeksan viikkoa. Ruotsissa ja Tanskassa työttömyysvakuutus päättyy, kun jäsenyys paikallisessa työttömyyskassassa päättyy. Norjassa ja Islannissa työttömyysvakuutus päättyy, kun vakuutuksenalainen työ päättyy.

Pohjoismaissa tehty työ voidaan huomioida Suomen työssäoloehdossa, kun toimitat kassaan U1-lomakkeen. Hakemustasi ei voida käsitellä loppuun ennen lomakkeen toimittamista. Muista kuitenkin hakea päivärahaa kolmen kuukauden kuluessa, jos olet työtön.

Lisäksi työ voidaan huomioida Suomessa työssäoloehtoon, kun olet ollut paluun jälkeen Suomessa työssä vähintään neljä työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa (ei koske Pohjoismaista paluumuuttajaa). Työssäoloa ei vaadita, jos olet asunut Suomessa työskentelyn aikana.

Olet Pohjoismainen paluumuuttaja, jos olet asunut toisessa Pohjoismaassa ja työskennellyt tai saanut peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa Suomesta viimeisen viiden vuoden aikana.

  • Paluumuuttajana voit liittyä A-kassaan työttömänä kahdeksan viikon sisällä siitä, kun työttömyysvakuutuksesi edellisessä maassa on päättynyt.
  • Paluumuuttajana sinulta ei vaadita neljän viikon työskentelyä Suomessa ennen kuin toisessa Pohjoismaassa tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa. Paluumuuttajan päiväraha lasketaan viimeksi Suomessa saaduista työtuloista.

Takaisin alkuun

Työskentely rajatyöntekijänä

Olet rajatyöntekijä, jos asut Suomessa, käyt toisessa valtiossa työssä, mutta palaat asuinmaahasi vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijä on vakuutettuna sen maan työttömyysturvajärjestelmässä (Ruotsissa ja Tanskassa työttömyyskassassa), jossa hän työskentelee.

Jos sinut lomautetaan tai olet osittain työttömänä, hae päivärahaa siitä maasta, jossa työskentelet. Jos jäät kokonaan työttömäksi, hae päivärahaa asuinmaastasi.

Takaisin alkuun

Asuinpaikan määrittäminen

Sinut katsotaan Suomessa asuvaksi, jos asut vakinaisesti Suomessa, vaikka olisit töissä toisessa EU/ETA-maassa. Jos asut toisessa EU/ETA-maassa, katsotaan sinun vakituiseksi asuinpaikaksesi se, vaikka työskentelisit Suomessa.

Asuinpaikkaa määriteltäessä tutkitaan muun muassa sitä, mikä vakinainen osoitteesi on, kuinka usein käyt asuinmaassasi ja missä perheesi asuu. Tämän lisäksi tarkastellaan työsuhteesi laatua. Asuinpaikan määritteleminen tutkitaan aina tapauskohtaisesti päivärahahakemuksen yhteydessä. Työttömyyskassa ei voi antaa päätöstä asuinpaikasta etukäteen.

Takaisin alkuun

Työskentely EU-alueen ulkopuolella

EU-alueen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) ulkopuolella tehtyä työtä ei voida huomioida päivärahan työssäoloehdossa, eikä aika pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Tämä vaatii sen, että olet työskennellyt riittävästi tai ollut hyväksyttävästä syystä pois työmarkkinoilta toisessa maassa olemisen ajan.

Toisessa maassa tehdyn työn on oltava sellaista, että se Suomessa tehtynä huomioitaisiin Suomen työssäoloehdossa.

Jos olet pois työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, menetät aiemmin kerryttämäsi työssäoloehdon etkä ole oikeutettu päivärahaan.

Takaisin alkuun

Lähetetty työntekijä

Olet lähetetty työntekijä, jos työnantajasi lähettää sinut toiseen maahan töihin, ja palkasta maksettavat vakuutusmaksut maksetaan edelleen Suomeen, mutta työ tehdään toisessa maassa. Sinun on kuuluttava koko työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin.

A-kassan jäsenyyden on myös oltava voimassa koko työskentelyn ajan. Koska palkan vakuutusmaksut maksetaan Suomeen, on työ verrattavissa Suomessa tehtyyn työhön ja siksi työttömyyskassan jäsenyys on säilytettävä Suomessa.

Päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta on haettava etukäteen, ennen työntekomaahan muuttamista. Päätöksen asiassa antaa Eläketurvakeskus tai Kela. Päätöstä haetaan Eläketurvakeskuksesta, kun olet lähdössä töihin maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (esim. EU-alue, Australia, Chile, Kanada ja USA). Kelasta päätöstä haetaan silloin, kun Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta työntekomaan kanssa (esim. Kiina, Venäjä).

Jos työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi, lasketaan päivärahan suuruus sinulle maksetusta vakuutuspalkasta. Vakuutuspalkka on se palkka, josta työnantaja on maksanut lakisääteiset vakuutusmaksut Suomeen. Vakuutuspalkka saattaa erota sinulle ulkomailla maksetusta palkasta, joten kannattaa aina tarkastaa, minkä suuruisen palkan työnantaja on ilmoittanut vakuutusmaksujesi perusteeksi.

Takaisin alkuun

Työnhaku EU-alueella

Voit lähteä työnhakuun EU/ETA-maihin ja Sveitsiin ja saada ansiopäivärahaa Suomesta enintään kolmen kuukauden ajalta. Edellytyksenä on, että olet ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana neljä viikkoa ennen lähtöä. Neljän viikon aika kuluu myös osallistuessasi työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työnhakuun lähdöstä on ilmoitettava TE-toimistoon. TE-toimisto antaa asiasta lausunnon työttömyyskassalle. Pyydä meiltä U2-lomake vähintään kaksi viikkoa ennen työhakuun lähtöä. U2-lomakkeella todistat oikeutesi työnhakuun.

Rekisteröidy työnhakumaassa työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun olet poistunut Suomen työmarkkinoilta ja siirtynyt työnhakumaan työmarkkinoille. Tällöin ansiopäivärahaa voidaan maksaa lähtöpäivästä alkaen. Viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoitetaan U2-lomakkeessa. Jos rekisteröityminen tapahtuu myöhemmin, päiväraha voidaan maksaa vasta rekisteröitymispäivästä alkaen.

Kun sinut on rekisteröity työnhakijaksi, lähettää työnhakumaan viranomainen meille lomakkeen SED U009 Rekisteröinti-ilmoitus. Ilmoitamme saamastamme lomakkeesta TE-toimistoon. Ansiopäivärahasi maksu keskeytyy työnhakumatkalle lähdettäessä lähtöpäivää edeltävään päivään SED U009 lomakkeen saapumiseen saakka. Maksamme päivärahan SED U009 lomakkeen ja lähettämäsi hakemuksen perusteella, ellei maksamiselle ole muuta estettä.

Jos työllistyt työnhaun aikana, ilmoita siitä paikallisille työvoimaviranomaisille ja lähetä päivärahahakemus kassaan normaalisti. Sinulle maksetaan päivärahaa työn alkamista edeltävään päivään ja jälleen työn päättymisen jälkeen, jos työ on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö. Päiväraha maksetaan soviteltuna, jos työ on osa-aikainen tai enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö. Muista lähettää kaikki työhön liittyvät dokumentit hakemuksen liitteenä kassaan.

Palatessasi työnhakumatkalta, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon Suomessa PD U2 lomakkeen voimassaoloaikana, jotta päivärahaa voidaan maksaa työnhakumatkan jälkeen. Muussa tapauksessa päivärahaa ei voida maksaa ennen kuin olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston osoittamassa koulutuksessa vähintään neljä viikkoa.

Takaisin alkuun

Brexitin vaikutus työttömyysturvaan

EU ja Iso-Britannia solmivat kauppa- ja yhteistyösopimuksesta ennen Ison-Britannian eroa EU:sta 31.12.2020. Britanniassa tehtyjä työskentelyjaksoja voidaan jatkossakin lukea ansiopäivärahan työssäoloehtoon, mutta työnhakumatkat eivät näillä näkymin kuulu sopimukseen. Sopimus on voimassa 15 vuotta.

Brexitin vaikutus henkilön työttömyysturvaan riippuu siitä, kuuluuko hän EU:n ja Britannian välisen erosopimuksen vai kauppa- ja yhteistyösopimuksen piiriin.

Erosopimuksen piirissä oleviin sovelletaan EU-lainsäädäntöä

Henkilöt, jotka ovat liikkuneet jäsenvaltion ja Britannian välillä ennen 1.1.2021, kuuluvat erosopimuksen piiriin. Esimerkiksi ennen 31.12.2020 Suomessa asuneet Britannian kansalaiset ja vastaavasti Britanniassa asuneet Suomen kansalaiset kuuluvat erosopimuksen soveltamisalaan.

Erosopimuksen perusteella sosiaaliturvaoikeudet säilyvät EU-lainsäädännön mukaisina lähtökohtaisesti eliniän, ellei asumistilanteeseen tule muutoksia. Erosopimus tehtiin 31.1.2020 ja sen oli tarkoitus turvata siirtymäkauden ajan EU:n ja Britannian kansalaisten oikeuksia.

Työskentelyjaksot Britanniassa lasketaan edelleen työssäoloehtoon

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus on voimassa 1.1.2021 alkaen, ja siihen sisältyy sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä.

Sopimuksen perusteella Britanniassa tehtyjä työskentelyjaksoja voidaan jatkossakin lukea ansiopäivärahan 26 viikon työssäoloehtoon.

Edellytyksenä on, että Suomeen palatessaan henkilö liittyy työttömyyskassan jäseneksi kuukauden sisällä muutosta. Kassaan voi poikkeuksellisesti liittyä tämän kuukauden aikana myös työttömänä.

Lisäksi Britanniasta Suomeen palaavan tulee työskennellä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Ansiopäiväraha määräytyy Suomessa tehtyjen, neljän viikon ansiotulojen perusteella.

Työnhakumatkat Britanniaan eivät toistaiseksi mahdollisia

Kauppa- ja yhteistyösopimukseen ei toistaiseksi kuulu mahdollisuus lähteä työnhakumatkalle. 1.1.2021 alkaen työnhakumatkat Britanniaan eivät ole siis mahdollisia. Muutos ei koske niitä, joihin voidaan soveltaa siirtymäajan erosopimusta tai jotka ovat lähteneet työnhakumatkalle 31.12.2020 tai sitä ennen.

Työnhakumatkalle EU- ja ETA-alueelle sekä Sveitsiin on mahdollista lähteä kolmen kuukauden ajaksi ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa.

Takaisin alkuun