Oletko osa-aikatyössä tai töissä satunnaisesti?

Jos olet töissä osa-aikaisesti tai teet satunnaisesti töitä, lue ensin lyhyet ohjeet alta, joilla pääset jo hyvin alkuun! Lisätietoja löydät lyhyiden ohjeiden jälkeen.

1. Muista ilmoittaa TE-toimistoon muutoksista työnhaussasi

Ilmoita TE-toimistoon, jos olet aloittanut osa-aikatyön tai yritystoiminnan, tai teet satunnaisen työkeikan. Voit hakea soviteltua päivärahaa samoin kuin ansiopäivärahaa muutenkin.

2. Täytä hakemus eAsioinnissa

Hae päivärahaa työn palkanmaksujakson mukaan, eli neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Täytä hakemus eAsioinnissa. Jos olet hakenut päivärahaa jo aiemmin, jatka hakemista samassa rytmissä. Muutamme hakujaksoa tarvittaessa.

Täytä hakemus eAsioinnissa. Merkitse hakemukseen

  • tehdyt työpäivät työtunteineen. Jos olet tehnyt työtä useammalla työnantajalla, erittele työt päiväkohtaisiin tietoihin ja ilmoita tiedot palkanmaksupäivistä
  • tieto saamastasi palkkatulosta ja palkanmaksupäivästä hakujakson ajalta.

Yritystoiminnan tunteja ei tarvitse täyttää hakemukselle.

3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat liitteet päivärahahakemukseen

Liitä hakemukseesi kopio työsopimuksesta, kun olet aloittanut työsuhteen.

Sinun ei tarvitse lähettää palkkalaskelmaa, saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, pyydämme sinulta esimerkiksi palkkatodistusta.

Jos kuitenkin saat ansiotuloa yritystoiminnasta hakujakson aikana, toimita meille palkkalaskelma.

Voit toimittaa hakemuksen, vaikka kaikkia liitteitä ei vielä olisi saatavilla. Lähetä ne meille heti, kun ne saat.

4. Lähetä hakemus liitteineen hakemusjakson päätyttyä

Lähetä hakemus liitteineen eAsioinnin kautta. Hakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä.

Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki.

Muista, että hakemuksen tulee olla saapunut meille viimeistään kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä haettavasta päivästä lukien.

5. Toimita pyydetyt lisäselvitykset ja puuttuvat liitteet

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi esimerkiksi eAsioinnin kautta.

Lue lisää

Milloin voit saada soviteltua päivärahaa?
Sovitellun päivärahan määrä
Työajan vaikutus päivärahaan
Sovitellun päivärahan enimmäismäärä
Enimmäisajan kertyminen

Milloin voit saada soviteltua päivärahaa?

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos:

  • olet osa-aikaisesti työssä ja työaikasi on enintään 80 % kokoaikatyön työajasta
  • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi
  • olet enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
  • olet sivutoiminen yrittäjä tai työllistyt omassa työssä
  • olet päätoiminen yrittäjä enintään kaksi viikkoa.

Takaisin alkuun

Sovitellun päivärahan määrä

Jos saamasi palkkatulot jäävät alle suojaosan, saamasi ansiotulot eivät vaikuta maksetun päivärahan suuruuteen. Suojaosa on 300 euroa kuukauden hakujaksolla tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla.

Jos tulosi ylittävät hakujaksolla suojaosan, ylittävä osa vähentää ansiopäivärahan määrää. Tällöin täydestä päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä palkkatulosta, jonka olet saanut hakujaksolla.

Työttömyysaikana saamasi palkkatulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun palkka tosiasiallisesti maksetaan sinulle. Tätä kutsutaan päivärahan maksuperusteiseksi sovitteluksi.

Soviteltua päivärahaa maksetaan hakujakson ajalta myös niiltä päiviltä, kun olet työssä.

Suuntaa-antavan arvion sovitellun päivärahan määrästä voit laskea päivärahalaskurilla.

Esimerkki

Täysi ansiopäivärahasi on 60 euroa päivässä. Aloitat osa-aikatyön, josta saat palkkaa 600 euroa kuukaudessa. Koska palkka maksetaan kuukausittain, hakujakso on kalenterikuukausi.

Puolet suojaosan ylittävästä palkasta vaikuttaa ansiopäivärahan määrään (600 – 300) x 0,5 = 150. Tämä 150 euroa jaetaan luvulla 21,5, joka on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa. Näin saadaan päivärahaa vähentävä määrä 6,98 euroa päivässä.

Soviteltu päiväraha on siis 60 – 6,98 = 53,02 euroa päivässä ja sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä.

Takaisin alkuun

Työajan vaikutus päivärahaan

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta:

  • osa-aikatyössä tai enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä hakujakson aikana maksettuja työtunteja verrataan kokoaikatyön tunteihin. Maksettuja tunteja verrataan palkanmaksurytmistä riippuen neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden kokoaikatyön työaikaan.
  • lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää tehdessä toteutunutta työaikaa verrataan kalenteriviikoittain kokoaikatyön tunteihin.
  • yritystoiminnassa tehdyillä tunneilla ei ole merkitystä eikä tunteja tarvitse ilmoittaa.

Työaika huomioidaan palkan maksuajankohdan perusteella.

Esimerkki

Aloitat osa-aikaisen työn heinäkuussa. Palkka maksetaan sinulle 15.8.2022. Kokoaikaisen työntekijän työaika alalla on 40 tuntia viikossa. 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta on 137,60 tuntia kalenterikuukauden aikana.

Olet tehnyt heinäkuussa töitä 140 tuntia, eli työaikasi ylittyy. Elokuun hakemuksesi ajalta 1. – 31.8.2022 hylätään heinäkuussa tehtyjen tuntien perusteella.

Heinäkuun hakemukselta sinulle maksetaan täyttä päivärahaa, jos et ole saanut palkkatuloa heinäkuun aikana.

Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi, saat täyttä päivärahaa työttömiltä päiviltä.

Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi ja saat lisäksi tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai yritystoiminnasta, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa.

Takaisin alkuun

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Työstä saamasi palkka ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset silloin, kun soviteltavat tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan.

Jos soviteltavat tulot hakujaksolla jäävät alle suojaosan, ei ansaittu työtulo vaikuta päivärahaan. Jos tulot yhteensä ylittäisivät päivärahan perusteena olevan palkan, päivärahaa maksetaan sen verran, että tulo on yhteensä päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Suuntaa antavan arvion sovitellun päivärahan määrästä voit laskea päivärahalaskurilla.

Täyden päivärahan ja sovitellun päivärahan suuruus vaikuttavat siihen, miten enimmäisaika soviteltua päivärahaa maksettaessa kertyy.

Takaisin alkuun

Enimmäisajan kertyminen

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäisaikaa hitaammin kuin täyden päivärahan suuruisena maksetut päivät. Kun saat soviteltua päivärahaa, laskuriin kertyy päiviä maksetun määrän mukaan. Kun soviteltua päivärahaa on maksettu täyden päivärahan suuruinen määrä, kertyy laskuriin yksi päivä.

Esimerkki

Jos täysi päivärahasi on 40 euroa päivässä ja soviteltu päiväraha 33,70 euroa päivässä, kertyy enimmäisajan laskuriin päiviä neljän kalenteriviikon hakemuksesta (20 päivää x 33,70 €): 40,00 = 16,85 eli 17 päivää. Enimmäismaksuaikaa laskettaessa muunnetaan soviteltuna päivärahana maksettu määrä täysiksi ansiopäivärahapäiviksi.

Takaisin alkuun