Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle voidaan edellytysten täyttyessä maksaa korotettua päivärahaa enintään 200 päivältä. Myös työllistymissuunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen väliseltä ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa, jos palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen voidaan myös korotetun ansio-osan maksaminen palvelujen ajalta aloittaa alusta.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi ylittää 3 197,70 euroa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.